منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، مطالعات اجتماعی، تعلیمات اجتماعی، دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

است.

5-2-11 : محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه مورد اشاره قرار نگرفته است. . واز نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه دوازدهم قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش آقای زید سلیمان (2010) تحت عنوان« اصول حقوق شهروندی در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی »که به این نتیجه دست یافت در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی وجود دارد، و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در این کتاب ها به چشم می خورد، همسووموافق می باشد.
نتایج این یافته با تحقیق طالب زاده و همکاران(1391) در پژوهشی تحت عنوان نقش برنامه های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت شهروندی انجام داده است، حاکی از آن است که با وجود اینکه برنامه های درسی رسمی بویژه تعلیمات اجتماعی در تحقق تربیت شهروندی نقش اساسی ایفا می کنند، بیشتر شاخص های مربوط به مهارت شهروندی از توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است همسو وموافق است .
.
در تبیین این موضوع می توان گفت یکی ازمولفه ها ی حق شهروندی که با ساختار و اهداف کتاب مطالعات اجتماعی متناسب است مؤلفه حق برخورداری ازتامین اجتماعی و بیمه است، اما در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به آن اشاره نشده است که لزوم بازنگری اساسی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

5-2-12: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه برخورداری از حق مالکیت توجه کرده است؟
پس از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری ازحق مالکیت در هشت فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی از مجموع 54 واحد مشاهده شده مولفه حق مالکیت در کل فصول کتاب، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل سوم، به میزان 9 واحد و 38/1 درصد در فصل چهارم ، به میزان 1 واحد و 15/0درصد در فصل پنجم، به میزان 23 واحد و 54/3 درصد در فصل هفتم ،به میزان 3 واحد و 46/0 درصددر فصل هشتم،به میزان 2واحد و31/0 درصد در فصل نهم،به میزان 10 واحد و 53/1درصد در فصل دهم، به میزان 3 واحد و 46/0 درصد در فصل یازدهم به این مولفه توجه شده است. . و در میان دوازده مقوله مورد بررسی در اولویت(رتبه) هشتم قرار گرفته است.
این یافته با تحقیق شهبازی زاده (1386) تحت عنوان حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام انجام داده است که بیان می دارد که بهترین احکام در میان جامعه، احکامی است که از منبع خداوند متعال سرچشمه گرفته است و بر همین اساس قوانین الهی که همگی مبنا و منابعش از دستورات الهی گرفته شده است، کامل ترین قانون زندگی بشر می باشد که بصورت تمام و کمال، تمامی حقوق شهروندی در آن لحاظ شده است. همسو و موافق است.
در جهت تبیین این موضوع می توان گفت آشنایی با حق مالکیت (عمومی و خصوصی) برای دانش آموزان امری لازم به نظر می رسد چرا که با شناخت این مفهوم نسبت به حقوق خود در جامعه آشنایی بهتری کسب می کنند. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در حد مناسبی به این مولفه اشاره شده است.

5-3. نتيجه‌گيري به استناد سؤالات ويژه (اصلی) تحقيق
5-3-1 : سئوال اصلی: در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به چه میزان به مولفه های حقوق شهروندی پرداخته شده است؟
بعد از تحليل و بررسي نهايي محتواي كتاب كه در فصل گذشته به تفصيل بيان گرديد، اطلاعات به‌دست آمده حاكي از آن است كه درمحتواي كتاب تعليمات اجتماعي سال ششم ابتدایی از کل 652 مولفه ی مشاهده شده مربوط به مولفه های حقوق شهروندی، به میزان123 واحد و86/18درصد به مولفه ی حق برخورداری از امنیت ، به میزان 92واحد و11/14 درصد به مولفه ی حق آزادی انتخاب، به میزان 81 واحد و43/12 درصد مشاهده شده مربوط به مولفه ی برخورداری از صلح، به میزان 73واحد و 20/11 درصد به مولفه ی حق برخورداری ازآموزش و پرورش، به میزان70واحد و71/10 درصد به مولفه ی حق داشتن محیط زیست سالم، به میزان 67واحد و 28/10 درصد به مولفه ی حق داشتن کارو حرفه، به میزان57 واحد و75/8درصد به مولفه ی حق برخورداری آزادی بیان، به میزان54واحد و 28/8 درصد به مولفه ی حق برخورداری از حق مالکیت ، به میزان26 واحد و 99/3 درصد به مولفه ی حق برخورداری از حمایت قانون، به میزان 5 واحد و 77/0 درصد به مولفه ی حق برخورداری از آزادی عقیده و به میزان 4واحد و 62/0 درصد به مولفه ی حق برخورداری از عدالت و برابری توجه شده است.و به مولفه ی برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه در هیچ جای کتاب اشاره نشده است.
بیشترین مولفه ی حقوق شهروندی مورد توجه در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم به ترتیب مربوط به مولفه های حق برخورداری از امنیت، حق آزادی انتخاب، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از آموزش و پرورش، حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن کارو حرفه می باشد.
با توجه به یافته های بدست آمده، وضعيت كتاب مطالعات اجتماعی از نظر ميزان برخورداری از مؤلفه های حق برخورداری از امنیت، حق داشتن آزادی انتخاب، حق برخورداری از صلح،حق برخورداری از آموزش،برخورداری از محیط زیست سالم و کار و حرفه در سطح مناسب و مطلوبی بوده است، اما در مولفه های دیگر حقوق شهروندی در سطح مناسبی قرار ندارد. که یافته های این پژوهش با یافته های زید سلیمان (2010) تحت عنوان« اصول حقوق شهروندی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی در کشور اردن» انجام داد، نتایج نشان دادند که در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی وجود داشت، و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در این کتاب ها به چشم می خورد، همسو و موافق می باشد.
یافته های این پژوهش با یافته های لورائی (1390) تحت عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است، نشانگر این مطلب می باشد که مولفه های حقوق شهروندی عبارتند از : آزادی فکر و انتخاب و مولفه ی حق بر آموزش و حق کار بیشترین اهمیت و بار اطلاعاتی را در کتاب های دوره ی ابتدایی به خود اختصاص داده است. همینطور به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد متوسط توجه شده است، موافق و همسو می باشد.
از نظر ميزان برخورداری از مولفه های حق برخورداری از تامین اجتماعی و بیمه، حق بر خورداری از برابری و عدالت، حق آزادی عقیده و حق برخورداری از حمایت قانون در سطح پایین و ناچیزی بوده است كه با نتايج جعفری(1384) پژوهشی با عنوان ارزیابی از میزان توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی و اجرای برنامه های درسی مقطع ابتدایی انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که به آموزش مولفه های حقوق شهروندی در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی از نظر متخصصان برنامه درسی و کارشناسان حقوق شهروندی و معلمان به میزان« کم و خیلی کم» توجه شده است و ضرورت بازنگری در برنامه درسی مقطع ابتدایی در زمینه توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی آنها جدی است، موافق و همسو می باشد.
در جهت تبیین کلی موضوع می توان گفت: با توجه به اینکه پایه ششم دوره ابتدایی براساس سند تحول بنیادین در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره و به تازگی شکل گرفته است سعی شده است تا در محتوای کتب آن نیز بازنگری شود. بدون شک کتاب مطالعات اجتماعی که نیز وظیفه آشنایی دانش آموزان با فرهنگ و جامعه متحول و نوین کنونی را دارد تفاوت هایی را با کتاب های اجتماعی سال های گذشته پیدا کرده است. اما به صورت متناسب و یکنواخت به مؤلفه های حقوق شهروندی پرداخته نشده است.
که به نظر می رسد اگر به مولفه ی حقوق شهروندی در این کتاب بیشتر پرداخته شود دانش آموزان را هر چه بیشتر به سمت زندگی در جامعه ای مطلوب سوق می دهد و فرایند جامعه پذیری را بهتر در آنها شکل می دهد.

5-4: نتایج تحلیل محتوا
5-4-1 : کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بیانگر این است که مولفه ی حقوق شهروندی مورد توجه در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم به ترتیب مربوط به مولفه های حق برخورداری از امنیت،به میزان 123 فراوانی و همچنین حق برخورداری از حق آزادی انتخاب و حق برخورداری صلح ، با 92و 81 فراوانی بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند. ( جدول 4-1 )

5-5: پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق :
1- آموزش نظری مباحث حقوق شهروندی در كتاب‌هاي درسي دوره‌هاي مختلف تحصيلي نمي‌تواند باعث نهادينه شدن اين مفاهيم و ايجاد يك شخصيت ايده‌آل در دانش‌آموزان گردد، بلكه پيشنهاد مي‌شود كه آموزش این مفاهیم با همكاري و هماهنگي سازمان‌ها و رسانه‌ها مثل رسانه ملي، شهرداري‌ها و شوراها، نهادهاي اجتماعي، حقوقي و سياسي صورت بپذیرد. زيرا لازم است بين آنچه آموخته مي‌شود و آنچه در جامعه ديده مي‌شود يك هماهنگي وجود داشته باشد در غير اين‌صورت صرفا باعث ايجاد تعارض در دانش‌آموز و عدم ايجاد يك تغيير واقعي مي‌گردد.
2- تصاوير موجود در كتاب مورد خوبي در جهت نشان دادن تضادها و تشابه مفاهيم در محتواي كتاب بوده است. اين موضوع باتوجه به اينكه از جمله نقاط قوت محتواي كتاب است اما توصيه مي‌شود براي پيشبرد بهتر اهداف آموزشي و اثربخشي بيشتر از تصاوير و دياگرام‌هاي باكيفيت تر استفاده شود تا سطح آگاهي‌هاي فراگير را بيشتر تهيج و تحريك كند و در فرد ايجاد علاقه بيشتري نسبت به مطالعه ايجاد كند.
3-با توجه به اینکه مطالب کتاب اجتماعی پایه ششم بیشتر حول سه محور جغرافیا،
تاریخ و مدنی (البته به شکل پیوسته و مکمل هم) می باشد و مسائل و موارد مربوط
به جامعه و نوع رفتار های فرد در آن مورد بررسی قرار می گیرد، پیشنهاد می شود تا
دریک فصل از کتاب به تعداد مولفه های بیشتری که حاوی مفاهیم و مضامین شبیه به
هم و مرتبط باهم هستند پرداخته شود.
4- پيشنهاد مي‌شود كه مطالب و محتواي كتاب طوري تنظيم شود كه پاسخگوي نيازهاي گروه‌هاي متفاوت مردم در نقاط مختلف كشور باشد.
5-براساس یافته های پژوهش حاضر و در نظر گرفتن اهداف مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی پیشنهاد می شود به سه مؤلفه آزادی عقیده، برابری و عدالت وتامین اجتماعی و بیمه در کنار سایر مؤلفه ها توجه شود. چرا که سه مؤلفه مذکور در شکل دهی به شخصیت اجتماعی و انسانی افراد نقش مهمی را دارند. به عنوان نمونه می توان گفت مؤلفه حق برخورداری از برابری و عدالت می تواند در شکل دهی شخصیت دانش آموزان و احترام به حقوق دیگران تاثیرگذار باشد.
6-کتاب همواره جزء در دسترس ترین وسیله آموزشی برای معلم، دانش آموز و خانواده ها می باشد، بر این اساس دارا بودن محتوایی مطلوب و مناسب و پرداختن به همه مؤلفه های حقوق شهروندی در تربیت دانش آموزان نقش مهمی را خواهد داشت.

5-6: پیشنهاد های کاربردی
1- اختصاص مباحثی از کتاب های دوره ی ابتدایی خصوصا تعلیمات اجتماعی پایه ششم به آموزش حقوق شهروندی
2- تنظیم و تالیف کتابچه ای در مورد مفاهیم حقوق شهروندی به زبان ساده و قابل فهم برای دانش آموزان و توزیع آن در سطح مدارس جهت مطالعه آزاد آن.
3- ایجاد فضای مناسب و تامین امکانات در مدارس برای آموزش مفاهیم حقوق شهروندی با استفاده از روش های تدریس همچون روش نمایشی، داستان گویی، روش ایفای نقش، بازی های آموزشی، محلی و غیره.
4- آموزش حقوق شهروندی باید با تکیه بر تجارب کودک در خانه، مدرسه و جامعه آغاز گردد. جلب توجه کودکان به مسائل واقعی زندگی مردم در ارتباط با حقوق شهروندی روش بسیار مفیدی است.

5-7 : پیشنهاد های به محققین دیگر:
1- تحقیقاتی در مورد میزان و نحوه پرداختن به ایده ها و مفاهیم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، برنامه درسی Next Entries تحقیق درباره ، Dr.، Imani، Bakhshi