منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از محیط زیست سالم، به میزان 12واحد و 84/1درصد در فصل سوم، به میزان 16 واحد و 45/2 درصد به فصل چهارم، به میزان 4 واحد و 61/0 درصد در فصل هفتم، به میزان 5 واحد و 77/0 درصد در فصل هشتم به میزان 33واحد و 06/5 درصد در فصل نهم به این مولفه توجه کرده است و از نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه پنجم قرار گرفته است.

نتایج این یافته با پژوهش لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است ، نشانگر این مطلب می باشد که میزان توجه به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد متوسط توجه شده است. همسو و موافق می باشد.
در جهت تبیین این موضوع می توان عنوان کرد که مولفه ی حق برخورداری از محیط زیست به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه ی حقوق شهروندی باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده است، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در سطح خوبی به آن پرداخته است.

5-2-5: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق داشتن کار و حرفه توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق داشتن کار و حرفه در نه فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 67 واحد مشاهده شده مولفه حق داشتن کار و حرفه، به میزان 1 واحد و 15/0 درصد در فصل دوم ، به میزان 13 واحد و 1.99 درصد در فصل سوم و به میزان 2 واحد و 31/0 درصد در فصل چهارم ،به میزان 12 واحدو 84/1درصد در فصل پنجم ، به میزان 4 واحد و 61/0 درصد در فصل ششم ،به میزان 16 واحد و 45/2 درصد در فصل هفتم ،به میزان 11 واحد و 69/1 درصد در فصل هشتم ، به میزان 7 واحد و 07/1 درصد در فصل نهم و به میزان 1 واحد و 15/0درصد در فصل یازدهم به این مولفه توجه شده است . و از نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه ششم قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است، به مولفه های حقوق شهروندی مانند حق بر آموزش، حق کار، حق انتخاب و حق آزادی فکر در دوره ی ابتدایی توجه شده است. همسو و موافق می باشد.
در جهت تبیین این موضوع می توان گفت که مولفه حق داشتن کار و حرفه از مهمترین نیاز بشری برای ادامه زندگی می باشد و در همه ی جوامع بشر از اولویت اساسی و خاصی برخوردار است. لذا با توجه به اهمیت مولفه، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی در حد خوبی به این مولفه پرداخته شده است .

5-2-6: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از حمایت قانون توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از حمایت قانون در پنج فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب ، از مجموع 26واحد مشاهده شده مولفه حق برخورداری از حمایت قانون، به میزان 1واحد و 15/0 درصد در فصل اول ، به میزان 4 واحد و 61/0 در صد در فصل دوم، به میزان 1واحد و 15/0 در فصل سوم، به میزان 4 واحد و 61/0 درصد در فصل چهارم ، به میزان 6 واحد و 92/0 در فصل هفتم ،به میزان 6 واحد و 92/0درصد در فصل نهم ، به میزان 3 واحد و 46/0 درصددر فصل یازدهم وبه میزان 2واحدو 31/0 درصد در فصل دوازدهم به این مولفه توجه شده است. و از نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه نهم قرار گرفته است.

این یافته با پژوهش چیان- فان لین (2007) پژوهشی تحت عنوان « حقوق دانشجویان و آموزش حقوق شهروندی در کشور تایوان انجام داد که در ذیل بیان می شود. محقق در این پژوهش استدلال می کند آموزش حقوق شهروندی برای کشور هایی با رسوم کهن فرهنگی که از اجزای آموزش حقوق شهروندی ممانعت می کنند یک روش خوب می باشد و می تواند در آموزش قانون و برنامه های دانشجویان به صورت رسمی و غیر رسمی گنجانده شود. همسو و موافق می باشد.
این یافته با پژوهش لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است، که نتیجه آن حاکی از آن است که به مولفه حقوق شهروندی همچون حق برخورداری از حمایت قانون در سطح متوسط توجه شده است همخوانی و همسویی دارد.
در تبیین این موضوع می توان گفت، توسعه حقوق شهروندی و آزادی های عمومی تنها در دولت قانون مدار میسر است و اصل برتری قانون اساسی، متضمن برتری حقوق شهروندی نیز می باشد. با توجه به اینکه مولفه ی حق برخورداری ازحمایت قانون در سطح پایینی از توجه در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم قرار داردبنظر می رسد که کتاب می توانست در این رابطه مطالب بیشتری ارائه دهد تا دانش آموزان درک بهتری نسبت به قانون پیدا کنند.

5-2-7: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از برابری و عدالت توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از برابری و عدالت در فصل های اول و هفتم مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 4 واحد مشاهده شده مولفه ی حق برخورداری از برابری و عدالت در فصل اول به میزان 2 واحد و 31/0 درصد و در فصل هفتم به میزان 2 واحد و 31/0 درصد مورد اشاره قرار گرفته است. از نظر فراوانی و در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه یازدهم قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش زید سلیمان(2010) تحت عنوان اصول حقوق شهروندی درکتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی نشان می دهد که عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی کتاب های تعلیمات اجتماعی وجود دارد همین طور یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی وجود دارد و در بعضی از پایه ها به آموزش حقوق شهروندی توجه کمی شده است، همسو و موافق می باشد.
نتایج این یافته با تحقیق جانسون (2009) تحت عنوان اولویت بندی حقوق شهروندی در برنامه درسی عدالت اجتماعی» که عنوان کرد؛ داشتن برنامه درسی عدالت اجتماعی بزرگ ترین مساله ای که مدارس با آن مواجه اند، برای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی آموزش حقوق شهروندی در مدارس الزامی است، موافق و همسو می باشد.
در تبیین این موضوع می توان به این نکته اشاره کرد که مولفه ی حق برخورداری از برابری و عدالت و لزوم رفتار یکسان با انسانها، تأکید بر برابری انسانها با یکدیگر، یکی از ضروریات اصلی حقوق شهروندی در جامعه می باشد که در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم بدان توجهی صورت نگرفته است و نیاز شدیدی به توجه و بازنگری در این مولفه ضروری بنظر می رسد.

5-2-8: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق آزادی عقیده توجه کرده است؟
پس از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق آزادی عقیده در چهار فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 5واحد مشاهده شده مولفه ی حق آزادی عقیده در فصل اول و دوم و به میزان 1واحد و 15/0 درصد، درفصل هفتم به میزان2 واحد و 31/0 درصد، و در فصل دوازدهم به میزان 1 واحد و 15/0درصد به این مولفه اشاره قرار گرفته است. و از نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه دهم قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق با یافته ی جعفری (1384) تحت عنوان ارزیابی از میزان توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی و اجرای برنامه های درسی مقطع ابتدایی انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که به آموزش مولفه های حقوق شهروندی در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی از نظر متخصصان برنامه درسی و کارشناسان حقوق شهروندی و معلمان به میزان« کم و خیلی کم» توجه شده است و ضرورت بازنگری در برنامه درسی مقطع ابتدایی در زمینه توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی آنها جدی است، موافق و همسو می باشد.
در تبیین این موضوع می توان گفت، حقوق بین الملل مرتبه ی بسیار بالایی را برای آزادی عقیده قائل است و در اسناد و منابع آن موضوع داشتن عقیده و برخورداری از همه امکانات ابراز عقیده به نحو اساسی ارائه شده است. اما در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم توجهی در سطح بسیار کم و پایینی به این مولفه شده است که لزوم بازنگری اساسی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

5-2-9: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق برخورداری از آموزش و پرورش توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق برخورداری از آموزش در یازده فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع 73 واحد اشاره شده مولفه ی حق برخورداری از آموزش در فصل اول به میزان 16واحد و 45/2 درصد ، در فصل دوم به میزان 17واحد و 60/2درصد، در فصل سوم و ششم و نهم و یازدهم به میزان 3 واحد و 46/0 درصد، درفصل چهارم به میزان2واحد و 31/0درصد، در فصل پنجم به میزان 7 واحد و 07/1 درصد، درفصل هفتم به میزان 10 واحد و 53/1 درصد، در فصل هشتم به میزان 8 واحد و 22/1 درصد و در فصل دهم به میزان 1 واحد و 15/0درصدبه این مولفه مورد توجه شده است. واز نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه چهارم قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است، که نتیجه آن حاکی از آن است که به مولفه های حقوق شهروندی مانند حق بر آموزش، حق کار، حق انتخاب و حق آزادی فکر در دوره ی ابتدایی توجه شده است . همینطور به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد مناسبی توجه شده است، همسو می باشد.
در تبیین این موضوع می توان گفت که مولفه ی حق برخورداری از آموزش یکی از حقوق بنیادین به شمار می رودکه برخورداری از آن پرورش روح مستعد اندیشیدن و به کار انداختن استعداد هوشمندانه انسان رابه همراه دارد.که در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در حد مناسبی به آن توجه شده است .

5-2-10: محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی تا چه اندازه به مولفه حق آزادی انتخاب توجه کرده است؟
بعد از تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی، مولفه ی حق آزادی انتخاب در یازده فصل مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تحلیل نهایی کتاب از مجموع92 واحد مشاهده شده مولفه ی آزادی انتخاب در فصل اول و دوازدهم به میزان 3واحد و46/0درصد ، در فصل دوم به میزان 51واحد و 82/7 درصد، در فصل سوم و چهارم وششم و نهم به میزان 1 واحد و 15/0 درصد، درفصل هفتم و یازدهم به میزان 5 واحد و 77/0درصد، در فصل هشتم به میزان9 واحد و 38/1درصد، در فصل دهم به میزان 2 واحد و 31/0 درصد به این مولفه توجه شده است. واز نظر فراوانی در میان دوازده مقوله مورد بررسی در رتبه دوم قرار گرفته است.
این یافته با پژوهش عباس یزدانی (1381)در تحقیقی که با موضوع نقش آموزش در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی انجام داد. و به این نتیجه دست یافت که آموزش حقوق شهروندی مهمترین عامل در جامعه پذیری افراد نسبت به ارزش هایی مانند( آزادی انتخاب و بیان و غیره) و نهادینه شده و در نتیجه پیشگیری از نقض حقوق شهروندی است، همسو و موافق می باشد.
.
در تبیین این موضوع می توان گفت که داشتن حق آزادی انتخاب، حق مسلم هر فرد و گروهی در جامعه می باشد.و برای همه افراد چه از گذشته تا کنون از اولویت خاصی برخوردار بوده است، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم توجه خوبی به آن شده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، حقوق شهروندی، آزادی بیان Next Entries تحقیق درباره ريشه، سديم، .998**، .984**