منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، حقوق بشر، آموزش و پرورش، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق شهروندی در کتابهای درسی صورت گیرد.
2- بررسی و بازنگری کتاب های درسی به منظور بازسازی و تجدید نظر در آنها ( در برخی از تصاویر، عبارات و مطالب مغایر با مفاهیم حقوق شهروندی می باشد).
3- بررسی سواد حقوق شهروندی معلمان.
4- استفاده از روشهای پرسشنامه ای برای شناسایی مهمترین مولفه های حقوق شهروندی برای استفاده در مقاطع ابتدایی .
5- توجه بیشتر به آموزش مولفه های حقوق شهروندی همچون حق برخورداری از تامین اجتماعی وبیمه، برابری و عدالت، آزادی عقیده وبرخورداری از حمایت قانون وغیره . . .
6-در طول پژوهش و تحقيق و فرآيند رفتن و برگشت اطلاعات، زمينه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتی ديگري در ذهن محقق برانگيخته شد كه مي‌تواند مورد استنفاده محققان و پژوهش‌هاي آتي قرارگيرد.
7- آموزش مفاهیم حقوق شهروندی تنها در بعد شناختي محصور و محدود نيست. لازم است در بعد مهارتی و بعد نگرشي نيز دانش‌آموزان آموزش‌هاي علمي و كاربردي هم در مدرسه و هم در دنياي واقعي ببينند. در واقع میتوان نوعی کارگاه آموزشی برای درک عمیق این مفاهیم ایجاد کرد.
8- میزان تاثیر سایر جنبه ها و عوامل نظام آموزش و پرورش مثل معلم، فضای آموزشی مدارس،
مدیران و مانند آنها در شکل گیری شناخت حقوق شهروندی دانش آموزان بررسی شود.
5-8: محدودیت تحقیق
1- محدود شدن تحقيق در تحليل محتواي كتاب‌ مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی
2- تأثير نوع نگرش و قضاوت تحليل‌گر درباره هر يك از مؤلفه‌ها و بررسي محتوايي كتاب‌هاي تعليمات اجتماعي
3- ميزان اطلاعات و دانش فرد كدگزار در زمينه اصول آموزش و دانش تخصصي كه كم يا زياد آن در نوع قضاوت و انتخاب كدها و اطمينان مربوط به آن مؤثر است.
4- ميزان رضايت و خشنودي فرد كدگزار از انجام اين فعاليت.

منابع
منابع فارسی:
– آقازاده، محرم. (1385). راهنمای عمل برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات نو پردازان.
– ولسو، اگوستین.(1998) صلح و آموزش حقوق بشر در خاورمیانه. به نقل از لورائی، محمدرضا.(1390). بررسی مولفه های حقوق شهروندی در دوره ی ابتدایی.
– افضلی، صادق. (1378)، نشریه ی سراج بهار .سال هشتم. شماره. 16و17.
– امیر ارجمند، اردشیر. (1380).آموزش حقوق شهروندی . مجله تحقیقات حقوقی.تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
– احمدی، حمید. (1386). دین و ملیت در ایران، همیاری یا کشمکش، ایران، هویت، ملیت و قومیت، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی. تهران.
– تقیپور ظهیر، علی. (1371)، مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی. انتشارات آگاه.
– پلانتیلا، جفرسون. (1383). تجربیاتی در زمینه برنامه ی آموزش حقوق شهروندی در مدارس آسیا. تهران: ترجمه و چاپ. پروژه ملی آموزش حقوق شهروندی در وزارت آموزش و پرورش.
– پیتکه، ژان. (1353). حقوق انسانی ترجمه مرتضی نصیری. مجله بشر. شماره 17 سال پنجم.
– پروند، محمدحسن. (1380). مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی. تهران: نشر شیوه.
– جانسون، گلن. (1377). اعلامیه جهانی حقوق شهروندی و تاریخچه ی آن. (چاپ اول)، ترجمه محمد جعفر پوینده. تهران: نشر نی.
– جعفری، محمود. (1384). ارزیابی میزان توجه به آموزش حقوق شهروندی در برنامه های درسی دوره ی ابتدایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
– جعفری لنگرودی، جعفر. (1346). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات ابن سینا. حقوق شهروندی از دیدگاه کشور های جهان، (1369). ترجمه سید علی طبرسی گور امیر کلاک. انتشارات توحید.
– چیان، فالین. (2007). حقوق دانشجویان و آموزش حقوق شهروندی در کشور تایوان. به نقل از لورایی، محمد رضا. (1390). بررسی مولفه های حقوق شهروندی در دوره ی ابتدایی.
– ديويي، جان. (1339). مقدمه‌اي بر فلسفه آموزش و پرورش. ترجمه اميرحسين آريانپور. تهران: انتشارات فرافكلين. چاپ دوم.
– دانشگاه تهران. (1383). گزارش طرح ملی بررسی حقوق شهروندی در نظام آموزشی. تهران: دانشگاه تهران.
– دلاور، علي. (1385). روش‌هاي تحقيق در علوم تربيتي و روان‌شناسي. انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي. تهران.
– ذکاوتی قراگزلو، علی. (1381). آموزش صلح تهران موسسه ی فرهنگی هنری نوروز. انتشارات دانشگاه.
– رنجبریان، حسین. (1383). پیشینه آموزش و پژوهش درباره ی حقوق شهروندی در ایران، ارائه شده در گارگاه آموزش حقوق شهروندی در تهران.
– راهنمای برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی برای دوره ی آموزش عمومی، (ابتدايی و راهنمايی). (1386). گروه مطالعات اجتماعی دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی. سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.
– زارعی و همکاران. (1390). آموزش حقوق شهروندی در آموزش متوسطه به نقل از لورائی، محمد رضا. (1390)بررسی جایگاه مولفه های حقوق شهروندی در دوره ی ابتدایی.
– زید سلیمان، (2010). اصول حقوق شهروندی در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی در کشور اردن. به نقل از لورایی، محمد رضا. (1390). بررسی جایگاه مولفه های حقوق شهروندی در دوره ی ابتدایی.
– سرمد، زهره. بازرگان، عباس. الهه حجازی. (1377). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه. چاپ سوم.
– ساعد، امیر. (1383)، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی. زیر نظر عباس کدخدایی. انتشارا ت مجد.
– سید فاطمی. محمد قاری. (1382) حقوق شهروندی در جهان معاصر. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
– سيف‌نراقي، مریم. (1386)، روش‌هاي تحقيقي در علوم انساني (با تأكيد بر علوم تربيتي). انتشارات بدر. تهران.
– سید رضی، ابولحسن محمد. ( 1379). نهج البلاغه. مترجم. محمد تقی جعفری. چاپ ششم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
– ساکت، محمد حسین. (1371). دیباچه ای بر دانش حقوق چاپ اول. مشهد.
– سینائی، نیره. (1387). راهنمای برنامه ریزی آموزشی و درسی. انتشارات سمت.
– سیمندیس، جانسون. (1383). ابعاد نوین. چالشها و دستور العمل آموزش حقوق شهروندی در دانشگاه ها. مترجم شیر خوانی، محمد علی. (1387). تهران: دانشگاه تهران.
– شعاری نژاد، علی اکبر. (1370)، فلسفه آموزش و پرورش. چاپ 8 تهران: امیر کبیر.
– شعبانی، حسن. (1373). مهارت های آموزش و پرورش. (جلد اول). تهران: انتشارات سمت .
– شریعتی، علی. (1358)، چه باید کرد. مجموعه آثار20. انتشارات قم.
– شریعتمداری، علی. (1362). چند مبحث اساسی در مورد برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات سمت.
– شایگان، فریده. (1387)، شورای امنیت سازمان ملل متعهد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی. دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
– شهبازی، مریم. (1386). حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام. دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
– صفوی، احمد. (1374). آموزش و پرورش ابتدایی. راهنمایی و متوسطه. تهران: انتشارات سمت.
– طالب زاده، محسن و همکاران. (1391). نقش برنامه های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت های شهروندی. فصلنامه راهبرد های آموزشی دوره 5. شماره 3. پاییز سال 1391.
– قلتاش، عباس و همکاران. (1389)، بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق شهروندی در کتاب تعلیمات اجتماعی، فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی. سال اول. شماره 3. پاییز 1389.
– فصلنامه روانشناسی تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی. سال اول. شماره3. پاییز1389.
– فتحی واجارگاه، کورش. (1377). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین.
– قورچیان، نادر قلی. (1374). گامی در مسیر انتخاب محتوا در حوزه تخصص برنامه درسی. فصل نامه تعلیم و تربیت. دوره نهم. شماره 1.
– عبادی، شیرین. (1372). تاریخچه و اسناد حقوق شهروندی در ایران. تهران: انتشارات روشنگران.
– عبادیان، محمود. (1380). حقوق شهروندی، جهان شمولی و پیامد ها. مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق شهروندی. گفتگوی تمدن ها. دانشگاه مفید.
– کاتوزیان، ناصرهمکاران. (1382). آزادی بیان و اندیشه. انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
– کلیار، کلور آلبر. (1371). سازمانهای بین المللی از آغاز تا به امروز. ترجمه هدایت الله فلسفی تهران: نشر فاخته.
– کتب مطالعات اجتماعی سال ششم ابتدایی و تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی سازمان آموزش و پرورش کشور.
– گندمی حسنا رودی، فهیمه. (1386). تحلیل محتوای کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی تحصیلی از لحاظ مفاهیم حقوق شهروندی . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
– لورنس، باردن. (1374). تحليل محتوا. ترجمه مليحه آشتياني و محمد يميني دوزي سرخابي. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.
– لورائی، محمد رضا. (1390)، بررسی جایگاه مولفه های حقوق شهروندی در مراحل طراحی و اجرای برنامه درسی دوره ی ابتدایی. دانشگاه شهید بهشتی.
– لطف آبادی، عباس. (1385). آموزش شهروند ملی و جهانی همراه با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانش آموزان. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره17. سال پنجم.
– لوسی. (1996). به نقل از ملکی، حسن. (1374). سازماندهی محتوای برنامه های درسی.
– مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها. (1388). بررسی حقوق شهروندی در مدارس دوره ی راهنمایی تحصیلی کشور.
– مجلسی، محمد باقر. (1404). بحار. ج36. بیروت. موسسه الوفا.
– مصفا، نسرین. (1384). تقویت فرهنگ صلح. پیش شرط جلوگیری و حل تعارضات در مجموعه گفتگو. صلح، عدالت و عوامل باز دارنده ی آن در دنیای معاصر. تهران: انتشارات بین المللی المهدی.
– ملکی حسن و همکاران. (1375). سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی. نشر قو. تهران،
– ملکی، حسن. (1374). سازماندهی محتوای برنامه ی درسی. با تأکيد بر مطالعات اجتماعی. نشر قو. تهران.
– مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد. (1375). راهنمای آموزشی درباره سازمان ملل متحد برای دانش آموزان دوره ابتدایی، هران. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد.
– ملکی، حسن. (1379)، برنامه ریزی درسی راهنمای عمل. تهران: انتشارات مدرسه.
– مرادی، حسن. (1388). تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: آییژ.
– منتسکیو. (1349). روح القوانین. ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
– میرزابیگی، علی. (1380). برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.
– مدنی، سید جلال الدین. (1374). حقوق اساسی و نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– مهرپور، حسین. (1377)، حقوق شهروندی و راهکار های اجرایی آن. تهران: اطلاعات.
– محقق داماد، سید مصطفی. (1380). قواعد فقه. جلد چهارم. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
– ناصرزاده، هوشنگ. (1384). اعلامیه های حقوق بشر. نشریه سراج. سال هشتم، شماره 17.
– نادری، عزت‌الله. سیف نراقی، مریم. (1384)، روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن. انتشارات بدر.
– وزیری و جهانی، (1385). مهارتهای شهروندی مورد نیاز دانش آموزان دبستان های شهرستان زلزله زده بم. فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 17. سال پنجم.
– هاشمی، محمد. (1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی. نشر میزان. چاپ اول.
– هاجی رشیدی، محمد، (1388)، بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق شهروندی دوره ی متوسطه.
– هوستي، آل، آر. (1999). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه نادر سالارزاده امیدی. (1373)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ اول.
– یار محمدیان، محمد حسین. (1388). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: یادواره کتاب.
– یزدانی، عباس. (1381). نقش آموزش در پیشگیری از نقض حقوق بشر. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
– یونسکو. (1383). همه انسانها … صلح و حقوق بشر. تهران، دفتر یونسکو.
– یونسکو. (1383). یونسکو و آموزش حقوق بشر. از سری جزوات منتشر شده در راستای پروژه ی آموزش حقوق بشر توسط وزارت آموزش و پرورش و کمیساریای عالی حقوق بشر.
– یونسکو و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ، Dr.، Imani، Bakhshi Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سیر و سلوک، شیخ اشراق، خواجه عبدالله انصاری، عالم انوار