منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، برنامه درسی، تعلیمات اجتماعی، کتاب های درسی

دانلود پایان نامه ارشد

یادگیرنده باشد. دیگر نظر مربیان تربیتی است که روی روشهای آموزشی و یادگیری تأکید میکنند و نظر بر این دارند که در تنظیم محتوا سازمان روانشناختی تجارب یادگیری باید مورد توجه و عنایت قرار گیرد و این واقعیت را نادیده میگیرند که محتوا از هر نوع که باشد، دارای شناخت معین یا منطقی است و این منطق نباید در سازمان دادن محتوا برای یادگیری مورد بیاعتنایی قرار گیرد. در هر حال برنامهریز هر دو جنبه، یعنی منطق موضوع درسی و توالی روانشناختی تجارب یادگیری را باید در نظر بگیرد. آن چه در سازمان دادن مهم است، چگونگی ترکیب محتوا نیست، بلکه این است که افکار (ایدههای اساسی) یا الگوهای روابط مهم محتوا به صورت مبهم، پیچیده و یا نادرست تنظیم و ارائه نشود. همچنین، در تنظیم محتوا نباید روشهای یادگیری مطابق با توالی روانشناختی مورد بیتوجهی قرار گیرد، حتی در برنامههای مدارسی که تنها بر روی موضوع درسی و یادگیری محتوای آن تأکید میشود (تقیپورظهیر، 1371).
2-23: اهمیت دوره ی ابتدایی
از آنجایی که شکل گیری شخصیت و رشد همه جانبه فرد در دوره ابتدایی صورت می گیرد. این دوره مهمترین دوره ی تحصیلی در تمام نظام های آموزشی جهان به شمار میرود. دوره ی ابتدایی به دوره ای گفته می شود که کودکان از 7 سالگی تا پایان12 سالگی تحت پوشش برنامه های تربیتی قرار می گیرند و مدت آن 6 سال است.

2-24: پیشینه تحقیق
2-24-1: تحقیقات انجام شده درداخل کشور
طالب زاده و همکاران(1391) در پژوهشی تحت عنوان نقش برنامه های درسی علوم اجتماعی در پرورش مهارت شهروندی انجام داده است، حاکی از آن است که با وجود اینکه برنامه های درسی رسمی بویژه تعلیمات اجتماعی در تحقق تربیت شهروندی نقش اساسی ایفا می کنند، بیشتر شاخص های مربوط به مهارت شهروندی از توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است.
تحقیق دیگری که توسط لورائی (1390) با عنوان بررسی جایگاه مولفه حقوق شهروندی در مراحل طراحی واجرای برنامه درسی دوره ابتدایی انجام شده است ، نشانگر این مطلب می باشد که مولفه های حقوق شهروند عبارتند از : آزادی فکر و انتخاب و مولفه ی حق بر آموزش و حق کار بیشترین اهمیت و بار اطلاعاتی را در کتاب های دوره ی ابتدایی به خود اختصاص داده است. همینطور به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد متوسط توجه شده است.
قلتاش و همکاران(1389) در پژوهشی که با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه هاي حقوق شهروندی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه هاي حقوق شهروندی واز روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده شده است. مهمترین یافته های این پژوهش حاکی از این است که به مولفه های حقوق شهروندی بسیار زیاد توجه شده است. در زمینه آزادي بیان در کتابهاي درسی و اهمیت آن با وجود توجهی که در قانون اساسی و اسلام به این موارد شده است، اما متأسفانه فضاي کلی کتابهاي درسی با ارایه نگاهی یک سویه و فارغ از تنوع اندیشه ها به سمتی حرکت می کند که دانش آموز نه تنها آزادي بیان را به عنوان یک ارزش نمی شناسد، بلکه از جرأت کافی براي ارایه اندیشه هاي خود نیز بهره مند نمی شود.
در تحقیقی با عنوان بررسی آموزش حقوق شهروندی در مدارس راهنمایی که توسط مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها (1388) انجام گرفته است، نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد که توجه به مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های درسی دوره راهنمایی به طور متوازن دنبال نشده است. در کتابهای تعلیمات اجتماعی بیش ازحد انتظار و در کتاب دینی کمتر از حد انتظار به این مولفه ها توجه شده است. و همینطور توصیه می شود به مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، آموزش برابری ، آموزش سلامتی و آموزش رسانه ها توجه بیشتری معطوف گردد.
.
شهبازی زاده (1386) در تحقیقی تحت عنوان حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام انجام داده است که بیان می دارد که بهترین احکام در میان جامعه، احکامی است که از منبع خداوند متعال سرچشمه گرفته است و بر همین اساس قوانین الهی که همگی مبنا و منابعش از دستورات الهی گرفته شده است، کامل ترین قانون زندگی بشر می باشد که بصورت تمام و کمال، تمامی حقوق شهروندی در آن لحاظ شده است.

تحقیق دیگری توسط منافی(1385)پژوهش تحت عنوان ارزیابی از جایگاه و اهمیت صلح،امنیت و جنگ در کتاب درسی دوره ی راهنمایی انجام شده است. در این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. سئوالات تحقیق: 1- مجموعه مفاهیم معرف صلح وامنیت در کتاب درسی سه سال راهنمایی کدام است؟ 2- مجموعه مفاهیم معرف جنگ در کتاب درسی سه سال راهنمایی کدام اند؟ 3- توزیع فراوانی مفاهیم مرتبط با صلح و جنگ در کتاب درسی دوره ی راهنمایی، در هر یک از ابعاد محتوای درسی چگونه است؟ نتایج نشان داد مفاهیم مرتبط با صلح و امنیت ( 98/33و16308) در کل کتاب های درسی به مراتب بیش از مفاهیم مرتبط با جنگ ( 17/17 و 8262) بوده است.
جعفری(1384) پژوهشی با عنوان ارزیابی از میزان توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی و اجرای برنامه های درسی مقطع ابتدایی انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که به آموزش مولفه های حقوق شهروندی در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی از نظر متخصصان برنامه درسی و کارشناسان حقوق شهروندی و معلمان به میزان« کم و خیلی کم» توجه شده است و ضرورت بازنگری در برنامه درسی مقطع ابتدایی در زمینه توجه به آموزش حقوق شهروندی در طراحی آنها جدی است. همچنین تجدید نظر در برنامه های درسی در مورد آموزش مولفه های حقوق شهروندی ضروری است. بدین منظور آموزش معلمان و عوامل اجرایی مدرسه، تربیت معلمان حقوق شهروندی و آشنایی دانش آموزان با حقوق شهروندی تاثیر بسزایی در اجرای حقوق بشر و احترام به آن خواهد داشت.
رنجبریان (1383) تحقیقی تحت عنوان تاثیر آموزش حقوق شهروندی بر صلح و توسعه در کشور انجام داد. وبه این نتیجه دست یافت که آموزش حقوق شهروندی یک نهاد موثر در زمینه جامعه پذیری و درونی ساختن ارزش های حقوق شهروندی است و بر پدیده ها و مفاهیم مهم دیگری نظیر صلح و توسعه اثر می گذارد. همینطور آموزش حقوق شهروندی قادر است به پرورش اندیشه صلح در ضمیر انسان ها بپردازد و مهارتهای لازم را برای دفاع از صلح ارائه نماید.
یزدانی (1381) تحقیقی با موضوع نقش آموزش در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی انجام داد. این پژوهش دارای دو فرضیه ی رقیب بود که شامل: 1- حفظ صلح و مداخلات بشر دوستانه مهمترین عامل در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی است. 2- توسعه اقتصادی و رهایی جوامع از فقر مهمترین عامل در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی است. فرضیه اصلی طرح پژوهش عبارت است از اینکه برای دگرگونی ارزش های افراد و اعضای جامعه بین الملل و تحول واقعی آن در راستای احترام به حقوق بشر و اجرای درست این حقوق و پیشگیری از نقض آن، نمی توان به موضوعات کوتاه مدت تکیه کرد بلکه در کنار سایر فعالیت ها باید آن را در نسل ها نهادینه ساخت. آموزش حقوق شهروندی مهمترین عامل در جامعه پذیری افراد نسبت به ارزش ها و هنجارهای حقوق بشری و نهادینه شدن آن و در نتیجه پیشگیری ازنقض حقوق شهروندی است.
تحقیق دیگری توسط ذکاوتی قراگزلو در سال(79) با عنوان تحلیل نقد دلالت های تربیتی در اندیشه کمینوس، کانت و گالتونگ در مقطع دکترا انجام شده است. از نظر این متفکر، روشن ترین طریقه بررسی صلح، نهادن آن در منظر و مجلای کنش اختیاری و عقلانی آدمی و جدی ترین طریق تضمین آن، آموزش صلح، به معنی عمیق است. اندیشه صلح از مطالعه مستمر صلح ، احترام به شان انسان و حیات و آموزش صلح و عمل صلح آمیز جدا کردنی نیست. آموزش صلح از لحاظ اهداف، محتوا، اشکال و قلمرو، جهانی و فراگیر است. نتایج و چهارچوب اصلی بیان شده در این تحقیق در سه مورد معطوف به عمل و دیگری معطوف به نظر می باشد. 1- بررسی و تجویز شیوه های شروع سازی، فعال سازی، مشارکت در ازاء تعهد با اخلاق جهانی، درونی کردن و نهادینه اندیشه صلح در سطوح گوناگون افراد، خانواده، جامعه، سازمان، قوم، ملت، نژاد و . . . 2- بررسی و تجویز راهکار های موثر بر اصلاح ساختار های خشن و ساختار های صلح و تولید ساختار های خشن و ساختارهای جدید صلح بر اساس نظام بین المللی 3- تبیین رابطه بین صلح در عرصه بین الملل 4- شناخت صلح و جنگ به عنوان یک اندیشه و یک پدیده که لایه های مختلفی دارند.

2-24-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
وید61 (2011) از دانشگاه ماساچوست پژوهشی تحت عنوان «آموزش حقوق شهروندی در مدارس ابتدایی در خصوص پاسخگویی دانش آموزان پایه چهارم به برنامه درسی حقوق شهروندی با محوریت فعالیت اجتماعی و دموکراتیک» انجام داد که این مطالعه موردی کاوشگرانه و کیفی بر طراحی و اجرای برنامه درسی حقوق شهروندی در کلاس های پایه ی چهارم مدارس عمومی متمرکز بود. یافته ی اصلی و عمده ی پژوهش این بود که تجربه های شخصی دانش آموزان، سطوح پیشرفت، سوابق فرهنگی وخانوادگی قویا بر ایده ها، علایق و یادگیری متوالی انها در خصوص حقوق شهروندی تاثیر گذار بود. بیشتر دانش آموزان قادر بودند یک درک پایه ای از مفاهیم حقوق شهروندی را توسعه دهند. تکنیک های آموزشی موثر شامل شبیه سازی، استفاده از ادبیات کودکان، بازی نقش و پروژه های علمی بودند. اگر چه روابط همسو یا نزدیک دانش آموزان تغییر محسوسی نکرد، اما دانش آموزان علاقه ی بیشتری را نسبت به موضوعات حقوق شهروندی و یادگیری موضوعات مختلف دیگر به عنوان نتیجه برنامه درسی حقوق شهروندی بسط دادند. فعالیت های دموکراتیک و پروزه های فعالیت های اجتماعی به بسیاری از دانش آموزان فرصت قوی تر شدن در یادگیری شخصی شان را داد. استنباط ها از این پژوهش به آموزش در سطح بسیار بالای ابتدایی مرتبط بود. برای معلمان مهم است تا از دانش و نگرش قبلی کودکان آگاه شوند و برای کودکان تجربیات معنا داری جهت شکل دادن یا تغییر افکار آنان فراهم کنند. در آموزش حقوق شهروندی و دیگر موضوعات فرهنگی، آموزش دهنده نیاز دارد که تمایلات (تعصبات) شخصی اش آگاه باشد و به شیوه ای آموزش دهد که به جای افزایش تعصبات و پندارهای کلیشه ای در جهت کاهش آنها عمل کند. یک رویکرد مناسب تلفیقی، جامع و توسعه ای برای آموزش حقوق یادگیری دانش آموزان را بالا می برد.
زید سلیمان62 (2010) پژوهشی تحت عنوان« اصول حقوق شهروندی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی در کشور اردن» انجام داد که یافته های آن در ذیل بیان می شود. هدف از این مطالعه پیشنهاد وارد کردن لیستی از اصول حقوق شهروندی بود که در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی اردن وجود ندارد. این پژوهش همچنین درصدد بود که تعداد اصول حقوق شهروندی که در این کتاب ها در دسترس، ترکیب و گنجانده شده اند را بیابد. یافته های این پزوهش منجر به گنجاندن 5 جزء که شامل 28 بعد حقوق شهروندی شده است؛ این اجزاء عبارتند از: حقوق شهروندی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی.
نتایج نشان دادند که در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی مقطع ابتدایی عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی وجود داشت، و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در این کتاب ها به چشم می خورد، و به طور ثابت با اختلاف معنا داری در سطح 5./. a پذیرفته شد که اصول حقوق شهروندی در کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی پایه های پنجم، ششم و هفتم وجود نداشت.
جانسون63(2009) در مقاله ای تحت عنوان « اولویت بندی حقوق در برنامه درسی عدالت اجتماعی »عنوان کرد؛ داشتن برنامه درسی عدالت اجتماعی بزرگ ترین مساله ای که مدارس با آن مواجه اند، بعد از اجرای یک برنامه، اظهار می کنم، علت یا توجیه این مسئله این است: در چه بستر یا موقعیتی عدالت اجتماعی وجود دارد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سديم، ريشه، همبستگي، افزايش Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، برنامه درسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی