منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، برنامه درسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

و چگونه می توانیم آن را برای خودمان و برنامه درسی آشکار کنیم؟
اگر نتوانیم این را عنوان کنیم، پس برنامه درسی عدالت اجتماعی به نداشتن سئوال در این باره محکوم هستند. همچنین اظهار داشت که یک طبقه بندی از حقوق شهروندی تنها نیاز برای قضاوت کردن درباره ی ادعا های متضاد برای عدالت اجتماعی نیست و در عین حال، تعارض هم عرض با توافق حاضر بر روی حقوق شهروندی نیز مکفی نیست؛ این برای هر برنامه درسی عدالت اجتماعی مدارس لازم است. یعنی، مسائل برنامه درسی عدالت اجتماعی نمی تواند اعمال و رویه های اجتماعی را که مخالف حقوق شهروندی هستند را تصدیق یا توجیه نماید، همچنین آنها نمی توانند به گونه ای دیگر آموزش داده شوند. و با توجه به مساله نقض حقوق شهروندی ضروری است که برای ایجاد عدالت اجتماعی این مباحث در آموزش تمرکز پیدا کنند.
چیا- فان لین64 (2007) پژوهشی تحت عنوان « حقوق دانشجویان و آموزش حقوق شهروندی در کشور تایوان انجام داد که در ذیل بیان می شود. محقق در این پژوهش استدلال می کند که آموزش حقوق شهروندی از لحاظ حقوق دانشجویان یک روش خوب مخصوصا در کشور هایی همچون تایوان در مواردی که رسوم فرهنگی خیلی کهن از اجرای آموزش حقوق شهروندی در مدرسه ممانعت می کنند، می باشد. این امر می تواند روش خوبی برای جهت دادن در فعالیت های مدرسه بر اساس ارزش های کهن پیشنهاد کند، که بر مسائل حقوق شهروندی که دور از دسترس و بیگانه نبوده و بی واسطه و محلی هستند، هم نیازمندند در حمایت های قانونی بیان و عملی شوند، تاثیر می گذارند.
بنابراین، ارزش های حقوق شهروندی می تواند به صورت فعالیت های قابل اجرا در آموزش گنجانده شوند که این عبارتها خیلی انتزاعی نیستتند بلکه در عمل برای دانشجویان عینیت دارند. در مجموع تجربیات تایوان با توجه به وضع قانون، برنامه درسی رسمی، غیر رسمی و برنامه آموزشی معلم بحث خواهد کرد اولا: بعضی تلاش ها برای وضع قانون به وسیله دولت های مرکزی و محلی در حمایت از حقوق دانشجویان ارائه خواهد شد. دوما: در حالت برنامه درسی غیر رسمی آموزش حقوق شهروندی ، بعضی از برنامه ها و فعالیت ها به وسیله دولت های محلی و مرکزی اجرا می شود، یا در مدارسی که یک محیط یادگیری خوب برای دانشجویان ارائه می دهند، این آموزش گسترش می یابد. سوما: در آموزش حقوق شهروندی به عنوان یک برنامه درسی رسمی، بعضی نو آوری های ایجاد شده به وسیله حکومت های محلی و مدارس همانند مشارکت بین معلمان و حقوقدانان ارائه خواهد شد.
سرانجام وارد کردن دوره های حقوقی در برنامه های آموزش معلمان در تایوان مورد بررسی قرار می گیرد، بدین صورت که معلمان برای مقابله با اخلاقیات مرسوم و رویه های سنتی در مدارس بهتر آماده می شوند. راه حل ارائه شده در این پژوهش: آموزش حقوق شهروندی در مدارس به موضوعات حقوق دانشجویان وابسته است. برای مدارس عجیب است که حقوق شهروندی را آموزش دهند اما حقوق دانشجویان را به رسمیت نشناسند. معلمان و مدیران می توانند اقدامات فوری و مستقیم برای حمایت از حقوق دانشجویان در محیط دانشگاه پیشنهاد کنند علاوه بر این حتی می توانیم نتیجه بگیریم که شناسایی حقوق دانشجویان یک ضرورت و مرحله ی آغازین برای تدریس یا آموزش حقوق شهروندی می باشد. موضوعات حقوق بشر یقینا فراتر از محیط مدارس هستند، اما حقوق دانشجویان مثال های آشنا و ساده ای برای دانشجویان جهت درک ایده های ذهنی حقوق شهروندی ارائه می دهند، علاوه بر این، تقویت دانشجویان برای آن ها ضروری هست تا مسئولیت پذیری، که یک بخش مهم از اهداف حقوق شهروندی هست را بیاموزند.
تحقیق دیگری توسط نذیر(2005)65 با عنوان القاء حقوق شهروندی در برنامه درسی ملی آفریقای جنوبی انجام شده است. این تحقیق سه عامل را در القاء حقوق شهروندی به برنامه درسی ذکر می کند: دشواری در دوباره تعریف کردن حوزه های رشته های علمی، ارزیابی دانش حقوق شهروندی ، مهارت ها ارزش ها و نگرش ها، تمایز اساسی مربوط به رشد یک فرهنگ مبتنی بر حقوق شهروندی در بین فرایند های رایج در یک اقتصاد سیاسی جهانی سرمایه داری.
در یک تحقیق توسط (وستین66، 2004) در بوسنی و هرزگوین کتاب های درسی چهار پایه آخر آموزش ابتدایی مورد تحلیل قرار گرفته و هدف اصلی در این تحقیق این بود که چگونه مباحث کتابها یا دموکراسی و حقوق شهروندی مرتبط می گردد، نتیجه تحلیل نشان داده است که برنامه های درسی بر ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی تاکید نمی کنند.
پژوهش دیگری توسط(لانگ67، 1999)با موضوع، تنوع حقوق شهروندی در برنامه درسی در کانادا می باشد. اصول اساسی حقوق شهروندی مبنا هایی هستند که بندرت آموخته می شوند. این مقاله ایجاد آگاهی از تاریخچه و مباحث بنیادین حقوق شهروندی را جستجو می کند و برنامه های درسی مدارس در نیوبرونسویک کانادا را بازبینی می کند که تا چه حد مباحث حقوق شهروندی را منعکس می کند..
ولوسو68 (1998) تحقیقی با عنوان «صلح و آموزش حقوق بشر در خاورمیانه» انجام داد که در آن به مقایسه رویداد های فلسطین و اسراییل(یهود) پرداخت. طبق این پژوهش، پیمان واشنگتن در سال 1993 جنبش جدیدی ارائه کرد تا به کمک رهبران اسراییل و فلسطین تلاش کند راه حلی صلح آمیز برای اختلافات آنها پیدا کند. محقق این سئوال را مطرح می کند که تا چه حد این جریان همراه و همسو با برنامه های صلح وحقوق بشر برای بچه های فلسطین و اسراییل صورت گرفت. مادامی که چنین برنامه هایی وجود دارند، آنها خیلی محدود هستند و تاکنون تاثیر کمی در مقابله با میراث آموزشی دیرینه ی دشمنی و بد گمانی متقابل داشتند، که این پژوهش به بررسی جزئیات می پردازد بعلاوه، تداوم اختلافات و کشمکش های بین دو ملت آموزش صلح و حقوق بشر را مشکل می سازد. با وجود این و علیرغم موانع زیاد، محقق به این نتیجه می رسد که تلاش های مربیان صلح و حقوق بشر در این خصوص بیهوده نمی باشد.

2-25: جمع بندی و نتیجه گیری
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی اهداف آموزش حقوق شهروندی را اینگونه بیان می نماید: آموزش همگانی انتقال دانسته ها، بیداری و شکوفایی و تحول شخصیت فرد به ترتیبی که بتواند در هماهنگی با محیط اطراف خود زندگی کند.

جدول (2-1) بررسی یافته ها و پیشینه ی تحقیق در زمینه ی حقوق بشر

ردیف

نام محقق

سال
یافته / پیشینه مورد بررسی
1-
طالب زاده و همکاران
1391
با وجود اینکه برنامه های درسی رسمی بویژه تعلیمات اجتماعی در تحقق تربیت شهروندی نقش اساسی ایفا میکنند، بیشتر شاخص های مربوط به مهارت شهروندی از توجه بسیار کمی در محتوای برنامه درسی علوم اجتماعی برخوردار است.
2-
زارعی و همکاران
1390
میزان توجه به مفاهیم و اجزای حقوق شهروندی رضایت بخش نیست و همه مجریان و برنامه ریزان درسی با آموزش مفاهیم حقوق شهروندی موافقند.
3-
لورائی
1390
به مولفه های حقوق شهروندی مانند حق بر آموزش، حق کار، حق انتخاب و حق آزادی فکر در دوره ی ابتدایی توجه شده است. همینطور به دیگر مولفه های حقوق شهروندی در کتاب های ابتدایی در حد متوسط توجه شده است.
4-
قلتاش و همکاران
1389
به مولفه آزادی بیان در کتاب های دوره ی راهنمایی توجه خیلی کمی صورت گرفته است.
5-
مرکز ترویج مسئولیت های اجتماعی
1388
توجه به مفاهیم و ارزش های اساسی مبتنی بر حقوق شهروندی در کتابهای درسی دوره راهنمایی متوازن نمی باشدواما به بیشتر مولفه ها در کتاب های درسی توجه شده است. همینطور به برخی از مولفه ها بیشتر از حدانتظار و به برخی دیگر کمتر از حد انتظار توجه شده است همچنین به مولفه هایی همچون آموزش صلح، آموزش برابری و عدالت و دیگر مولفه ها بیشتر توجه شود.
6-
شهبازی
1386
بهترین احکام در میان، جامعه احکامی است که از منبع خداوند متعال سرچشمه گرفته است و بر همین اساس قوانین الهی که همگی مبنا و منابعش از دستورات الهی گرفته شده است، کامل ترین قانون زندگی بشر می باشد که بصورت تمام و کمال، تمامی حقوق بشر در آن لحاظ شده است.

7-

رنجبریان
1386
آموزش حقوق شهروندی می تواند بر رشد اندیشه صلح و توسعه موثر باشد.

8-
منافی
1385
مفاهیم مرتبط با صلح در کل کتاب های درسی دوره راهنمایی به مراتب بیشتر از مفاهیم مرتبط با جنگ بوده است.
9-
جعفری
1384
آموزش حقوق شهروندی در طراحی و اجرای برنامه درسی ضروری است، ودر طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه درسی از نظر متخصصان و کارشناسان برنامه درسی به مولفه حقوق شهروندی به میزان کم و خیلی کم توجه شده است.
10-
یزدانی
1381
آموزش حقوق شهروندی مهمترین عامل در جامعه پذیری افراد نسبت به ارزش هایی مانند( آزادی انتخاب و بیان و غیره) و نهادینه شده و در نتیجه پیشگیری از نقض حقوق شهروندی است.

11-

ذکاوتی قراگزلو
1379
بررسی راهکارهایی برای اصلاح ساختار خشن و تولید ساختار صلح، بررسی شیوه فعال سازی و مشارکت اعضاء در نهادینه کردن اندیشه صلح در افراد و جامعه، شناخت صلح می باشد.

ردیف
نام محقق
سال
یافته / پیشینه مورد بررسی

1-

وید

2011

تجربه های شخصی دانش آموزان سطوح پیشرفت، سوابق فرهنگی و خانوادگی، قویا بر ایده ها، علایق و یادگیری آن ها در خصوص حقوق شهروندی تاثیر گذار بود و فعالیت دموکراتیک و اجتماعی موثر بود.

2-

زید سلیمان

2010
عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی کتاب های تعلیمات اجتماعی وجود دارد و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در کتاب وجود دارد و در بعضی از پایه ها به آموزش حقوق شهروندی توجه کمی شده است

3-

جانسون

2009
برای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی آموزش حقوق شهروندی در مدارس الزامی است.

4-
چیان- فان لین

2007
آموزش حقوق شهروندی برای کشور هایی با رسوم کهن فرهنگی که از اجزای آموزش حقوق شهروندی ممانعت میکنند یک روش خوب می باشد و می تواند در آموزش، قانون و برنامه های دانشجویان به صورت رسمی و غیر رسمی گنجانده شود.
5-
بوسنی و هرزگوین
2004
برنامه های درسی دوره ابتدایی بر ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی تاکید نمی کنند.
6-
و لسو
1998
تلاش های مربیان و معلمان در آموزش صلح و
حقوق شهروندی در جلوگیری از تداوم اختلاف و کشمکش( جنگ و صلح) موثر می باشد.

7-
مقاله ای در کانادا

1999
اصول اساسی حقوق شهروندی مبناهایی هستند که بندرت آموخته می شوند.

3-1 : مقدمه
هر تحقیق چند بخش را شامل می شود که یکی از بخش های آن روش پژوهش نام دارد. دستیابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. در واقع تحقیق فرایندی است که از طریق آن درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم بدست می آید. بر این اساس در این فصل روش پژوهش، واحد تحلیل، جامعه ، روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2: روش پژوهش:
این پژوهش از لحاظ ماهیت و موضوع تحقیق، از نوع تحلیل محتوا واز نظر هدف کاربردی می باشد.در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است، زيرا در پژوهش‌هاي توصيفي، هدف محقق، شرح و بيان آنچه هست مي‌باشد و محقق سعي مي‌كند تا نتايج عيني از موقعيت بدست دهد (سيف نراقي، 1372) و به مطالعه و توصيف پديده‌ها و خصايص باتوجه به آنچه كه هست مي‌پردازد (نادري، 1386) و براي اين‌كار از تكنيك تحليل محتوا استفاده مي‌شود كه خود داراي مراحل و فرآيند خاص خودش مي‌باشد. و با بهره گرفتن از عناصر و مولفه هاي موجود در اين ديدگاه محتواي دروس مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

3-3 : جامعه ی آماری:
جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی، چاپ سال 1391 با کد5/34 ودارای دوازده فصل، بیست و چهار درس و 153 صفحه می باشد. عل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سیر و سلوک، سلوک عرفانی، حکمت متعالیه، سیر و سلوک عرفانی