منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش حقوق بشر. (1385)، پروژه ی آموزش حقوق بشر در وزارت آموزش و پرورش.

منابع انگلیسی:
Andreopoulos, George and claude, pier Richard, (1997), citizen ship rights Education for the Twenty century, Philadelphia, university of Pennsylvania press.
African charter of Human and people Rights, 21, I, l, m (1981).
Long, neyda, (1999), diversity citizen ship rights, and curriculum in Canada, (N/A) Gandhi, M, And Markus, R, (2007), command Article 3 of Genev convention 1949 in the Era of international criminal Tribunals.
Fagan, Andrew, (2002), abrif introduction to and history of citizen ship rights.
Westin, lidija colouh, (2004),”education and democracy in bosnia and herzegovin”.international journal of education develop ment,volume24,issue5, September, pages, 495-509.
Fangan, Andrew, (2006), human rights, human rights center, Univercity of essex.
Keller, D. & Dror, I, (1995), Planning Non-formal Education Curricula, The Case of Israel, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA, April 18-22, available from ERIC, (ED384996), retrieved 15/11/2009.
Flowers, nancy, human rights HERE and now , part 2 , the right to know your rights, HRRC home, (university of minesota, human rights resouce center). Available at http:// hrusa.org and http:// www.umu. Edu / humanrts.
Nazir, karrim – andre, (2005), Keet, Infushing human rights in to the curriculum,V 23 ,p 1-2, Available at ERIC.
Human rights education at the heart of quality education, (2005).
Robert, k , (1998), the relation ship between International Humanintarian law and Human Rights law.
Reardon, (1997), To lerance the Ther shold of peace primary.
Prker, Jekins , marie(2002- 03- 00) , children rights and wrong, lesson from strabourg on classroom management.
Available at: http://www.unesco.org/education/en/ev.php.
www. Irbar.Ir/content/view/109/201.
www. Unesco.org /education / en /ev /php2005.
www.civilica.com.
http://www.Irandoc.com
http://www.SID.ir
http://www. Hurights. Or.jp/ index- . html.

پیوست

Abstract

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سیر و سلوک، شیخ اشراق، خواجه عبدالله انصاری، عالم انوار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سیر و سلوک، وحدت وجود، سلوک عرفانی، مفهوم وجود