منابع و ماخذ مقاله جریان نقدی، وجوه نقد، جریان نقدی آزاد، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش فعلی خالص منفی رد شود(بیدل وهیلاری12،2006).
فرآیند سرمایه گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسم های هم سو نمودن منافع سهامداران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریانهای نقدآزاد استفاده نموده و طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار بگیرند که این اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد منتهی می شود(جنسن،1986). جریانهای نقدآزاد عامل کلیدی در ایجاد مسأله ی سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه ی جریان نقدآزاد، پیش بینی می کند که به موازات افزایش در جریان نقدآزاد ، امکان دارد طرحهایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می تواند موجب سرمایه گذاری بیش از حدشود(جنسن،1986؛پالینا و رنبورگ13، 2005).
از این رو، تضاد منافع در شرکتهایی با جریان نقدآزاد بالا، در مقایسه با شرکتهایی با جریان نقدآزاد پایین، شدیدتر است و مدیران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود ، انگیزه ی بیشتری جهت استفاده از جریان نقدآزاد برای پذیرش سرمایه گذاری بیش از حد دارند( یانگ وجیانگ،2008؛ بیدل وهمکاران،2009).
طبق نظریه ی جنسن اگر مدیران شرکتها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریانهای نقدآزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی وبه دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیانهای ناشی از سرمایه گذاری در چنین طرحهایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده وهمچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد(بيدل وهيلاري،2006).
هنگامي كه شركت با ميزان زيادي از جريان نقدي آزاد روبه رو باشد، ميزان رفتارهاي فرصت طلبانة مديران نيز افزايش پيدا ميكند. با افزايش اهرم مالي به تدريج ميزان اين جريان نقدي و در نتيجه ميزان اختيارات مديران در چگونگي مصرف وجوه نقد شركت كاهش مييابد. با توجه به اين مطالب اين موضوع ميتواند به كاهش مديريت سود منجر شود. در زماني كه مدير جريان نقدي آزاد نسبتاً زيادي در دست دارد و از سوي ديگر فرصتهاي رشد و سرمايه گذاري زيادي براي شركت موجود باشد، مدير ميتواند اين وجوه نقد را در فعاليتهايي در راستاي رشد شركت استفاده كند. در چنين موقعيتي با توجه به اينكه اين سرمايه گذاريها در جهت رشد شركت و در ادامة روند فعلي آن است، خطرپذيري كمتر و بازدهي تقريباً مشابه بازده فعلي شركت دارد و بنابراين سود دچار نوسانات زيادي نخواهد شد. در مقابل، هنگامي كه فرصتهاي رشد و سرمايه گذاري محدود باشد، مديران به سرمايه گذاريهايي دست خواهند زد كه داراي خطرپذيري بيشتر بالاتر و بازده متفاوتي از جريان عمليات فعلي شركت است. در چنين موقعيتي سود شركت دستخوش نوسان ميشود و مدير براي مهار كردن اينگونه نوسانات، كه ناشي از سرمايه گذاري پر خطر است به هموارسازي سود اقدام خواهد كرد(جلنيك،2007) .
در شركتهاي با جريانهاي نقدي آزاد بالا، افزايش تقسيم سود ميتواند منجر به كاهش سرمايه گذاري در پروژه هاي با خالص ارزش منفي شود. به اين ترتيب مكانيزم تقسيم سود مانند بدهي است. به هرحال سود نقدي نسبت به بدهي از انعطاف پذيريي بالايي برخوردار است و امكان كاهش تقسيم سود در دوره هاي آتي نيز وجود دارد، گرچه سهامداران چنين كاهشي را اغلب به عنوان علامت اخبار بد تلقي خواهند نمود. به هرحال اگر توزيع سطح معيني از سود، دسترسي مديريت به جريانهاي نقدي را محدود سازد و مانع از سرمايه گذاري در پروژه هايي با خالص ارزش فعلي منفي شود جنسن، بيان كرد كه جريان هاي نقدي آزاد14 به دليل افزايش احتمال سرمايه گذاري هاي نامناسب و مخرب باعث ايجاد مسائل نمايندگي ميشوند. او همچنين عنوان نمود كه تضاد منافع بين سهامداران و مديران شركتهايي كه داراي جريانهاي نقدي آزاد بالاتر و فرصتهاي رشد محدود هستند، شديدتر خواهد بود. متعاقب نظر ايشان تحقيقات بسياري در مورد تأثير جريانهاي نقدي آزاد در فعاليتهاي سرمايه گذاري و تامين مالي انجام شدند. از جمله اين تحقيقات مي توان به تحقيق شين و اس تالز، تحقيق هارفورد و نيز تحقيق اپلر و همكارانش اشاره كرد. اغلب اين تحقيقات از فرضيات جنسن حمايت كرده و تاييد كردند كه مسئله ي پرهزينه ي نمايندگي در شركت هايي با جريان هاي نقدي زياد و فرصت هاي سرمايه گذاري ضعيف اتفاق ميافتد(مهراني وتالانه،1381).

2-3-3 تعریف جریان نقد آزاد
جریان نقدآزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش شهامدار را افزایش می دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید ، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سود های نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی یک واحد تجاری برای استفاده کنندگان صورتهای مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در بکارگیری این وجوه سودمند است. همچنین تصمیمات اقتصادی که توسط استفاده کنندگان اتخاذ می شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمانبندی واطمینان از آن است(ژول وتسوی ،2003).
با مطالعات انجام شده ، دیدگاههای افراد در خصوص جریانهای نقدی آزاد و روش محاسبه ی آن متفاوت بوده و تا کنون تعریف واحدی از جریانهای نقدآزاد واحد تجاری صورت نپذیرفته است.
اما تعاریف متعددی توسط افراد مختلف به منظور محاسبه ی جریان نقدآزاد ارائه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می شود.
جنسن15 اولین کسی بود که در سال 1986 تئوری جریانهای نقدی آزاد را تبیین و در آن تعریفی از جریانهای نقدی آزاد ارایه نمود . از نظریه جنسن جریانهای نقدآزاد واحد تجاری عبارتست از وجوه نقد در دسترس واحد تجاری (وجوه نقدحاصل از فعالیتهای عملیاتی ) پس از کسر وجوه لازم به منظور سرمایه گذاری در پروژه هایی برمبنای نرخ هزینه ی سرمایه ای قابل اتکایی تنزیل شده است می باشند. بنابراین از نظر جنسن ابتدا لازم است پروژه ها از نظر ارزش خالص فعلی از طریق به کار بردن نرخ هزینه ی سرمایه ی قابل اتکایی ، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن ، وجوه لازم برای سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی از جریانهای نقد در دسترس واحد تجاری کسرگردد. آنچه که می ماند به عنوان جریانهای نقدآزاد تلقی خواهد شد.
محاسبه ی جریان نقدآزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل می باشد به این دلیل که نمی توان به طور سریع تمام پروژه های با ارزش خالص فعلی مثبت مورد انتظار واحدتجاری را شناسایی نموده و همچنین معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه ی سرمایه ی قابل اتکا به منظور محاسبه ی ارزش خالص فعلی پروژه های مذکور ، در دسترس نیست . از این رو سعی شده است تا از مدل های دیگر که به نوعی مدلهای جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه ی جریانهای نقدآزاد واحد تجاری استفاده شود.
– تعاریف جایگزین برای جریان نقدآزاد
تعاریف دیگری برای جریان نقدی آزاد ارایه شده است که به قرار زیر است:
الف- جریان نقدی آزاد برای صاحبان سرمایه16(FCFE) که به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول، خالص استقراض برابر است با مبلغ بدهی های جدید الانتشار منهای بدهی های بازپرداخت شده.
جریان نقدی آزاد برای صاحبان سرمایه نشانگر وجوه نقد در دسترس پس از کسر هزینه ها و بدهی های بازپرداخت شده است که در شرکت باقی می ماند و می تواند در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد.
ب- جریان نقدی آزاد برای واحد تجاری17(FCFF) که به صورت زیر محاسبه می شود:

جریان نقدی آزاد برای واحد تجاری نشان دنهده وجوه نقدی است که بعد از پرداختن تمام هزینه ها، بازپرداخت بدهی ها وپرداخت سود سهام در شرکت باقی می ماند.
ج- جریان نقدی آزاد ناشی از کسب وکار18(FCCB) که به صورت زیر محاسبه می شود:

کار و کسب آزاد نقدی جریان=عملیاتی فعالیتهای از ناشی نقد وجوه+بهره هزینه-ای سرمایه مخار

جریان نقدی ناشی از کسب وکار نشان دهنده جریان نقدی آزاد شرکت است که اثر هزینه های تامین مالی درآن خنثی شده است، ومی توان آن را به عنوان جریان نقدی آزاد بدون اهرم 19(Ufcf) نیز نامید.

2-3-4 رویکرد جریان نقدآزاد
دو رویکرد به جریان های نقدآزاد وجود دارد .
2-3-4-1 جریانهای نقد آزاد شرکت(FCFF): برابر با جریانهای نقدی قابل پرداخت به تامین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان ) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل: سرمایه در گردش و داراییهای ثابت) است. به بیان دیگر جریانهای نقد آزاد شرکت برابر با جریانهای نقدی عملیاتی شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری است.
2-3-4-2 جریان نقدآزاد سهامدار(FCFE): برابر با جریانهای نقدی قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی ، هزینه های مالی(بهره وامهای دریافتنی) اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل: سرمایه در گردش و داراییهای ثابت) است. به بیان دیگر جریانهای نقدی آزاد سهامدار برابر است با جریانهای نقدی عملیاتی شرکت ، منهای مخارج سرمایه گذاری وپرداخت به وام دهندگان (شامل اصل وفرع) است(راعي،1387).

2-4 مدیریت سود
مبحث مدیریت سود در سال‌های اخیر از زوایای مختلف توسط محققان حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص بعد از شنیدن خبرهایی درباره‌ی انجام موارد خلاف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعلان ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری، مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سهامداران اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به این دلیل که بعد از آشکار شدن اعمال مذکورغالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به ورشکستگی واحد تجاری گردیده است. در اینجا به چند نمونه از این اثرهای خلاف قاعده و عرف اشاره می‌گردد:
الف) ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری از قبیل انرون20، آدلفیا21، ورلد کام22، گلوبال کراسینگ23 و تایکو24 به دلیل اعمال مدیریت سود در حجم وسیعی اتفاق افتاده است. ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست بزرگ مالی در قرن اخیر و بزرگترین شکست در تاریخ اقتصادی دنیا از بدو تأسیس واحدهای تجاری بزرگ دانسته‌اند. ارزش سهام این شرکت در اواسط سال 2001 به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعلام ورشکستگی نمود و در این میان سرمایه‌گذاران، بازار سرمایه و دنیای اقتصاد را مات و مبهوت نمود. موضوع به قدری مهم بود که در کنگره آمریکا مورد بحث قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
ب) در سال 1988 پس از یک انتظار طولانی جهت ارائه صورت‌های مالی، شرکت سان بیم25 در رابطه با عملکرد مربوط به سال 1977 اختلافی در حدود 65% بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعلام داشت. این شرکت افزایش حیرت انگیز سود در سال 77 را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال 1966 و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها اعلام کرد.
ج) در سال 1988 ارزش بازار سهام شرکت سای بیس26 بیش از 20% کاهش یافت. این امر هنگامی اتفاق افتاد که اقدام مدیران مبنی بر گزارش گمراه کننده و غیر واقعی میزان فروش شرکت‌های تابعه ژاپنی افشا گردید. در قرارداد فروش عنوان شده بود که مشتریان می‌توانند نرم افزارهای خریداری شده را بعداً و بدون پرداخت جریمه عودت دهند. همانطور که ملاحظه می‌گردد باز هم همانند موارد قبلی دستکاری سود عامل اصلی تمام مشکلات محسوب می‌شود.

2-4-1 تعریف مدیریت سود
مدیریت سود در ادبیات حسابداری از موضوعات نسبتاً تازه و مورد توجه مدیران است که از ابتدای قرن بیستم با انجام تحقیقات مختلفی توسط صاحبنظران این رشته در خارج از کشور مطرح شده است. هر یک از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، مدیریت سود، حسابداران، جریان وجوه نقد آزاد Next Entries منابع و ماخذ مقاله مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، گزارشگری مالی