منابع و ماخذ مقاله تلفن همراه، فرهنگ جوانان، مطالعات زنان، ابزار ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

کتاب در پنج فصل پديده پيامک را بررسي مي کند و در پايان فصل پنجم در بخش پيوست نمونه هايي از هر مقوله را ذکر مي کند. پژوهشگر اگرچه در ابتداي پژوهش خود فرضيه اي را مطرح نمي کند تا در پي اثبات آن برايد، اما پرسشهاي اساسي مطرح شده به گونه اي حکم فرضيه را يافته اند و در بخش يافته ها پاسخ داده مي شوند. نقش رسانه ملي در پديده پيامک چگونه است؟ محتواي پيام هاي کوتاه در چه زمينه هايي است؟ دلايل استقبال و استفاده بيش از حد مردم بويژه جوانان از سرويس پيام کوتاه چيست؟ آيا ما در ارتباط فرهنگي دچار تاخر هستيم؟ شکل و ساختار زبان پيام هاي کوتاه چيست؟ چه رابطه اي ميان فرهنگ عمومي و پيام هاي کوتاه وجود دارد؟ اينها شش پرسش اساسي اين پژوهش است که با تکيه بر چارچوب هاي نظري حوزه ارتباطات و روانشناسي اجتماعي درصدد پاسخ به آنها برمي آيد که در بخش نتيجه گيري به 37 نکته در ارتباط با فرهنگ پيرامون سرويس پيام کوتاه مي پردازد از جمله : ارتباط پيامکي ارتباطي غيررسمي يا خودماني است. از بين رسانه ها، تلويزيون در محتوادهي ، راديو در اخبار مربوط به پيامک و اينترنت در زمينه فرامخاطب کردن پيامک نقش فعالي دارند. تلفن همراه با توجه به ويژگيهايي همچون اتصال پذيري، حضور در همه جا، تحرک، تعاملي بودن، ناهمزماني، کنش پذيري و تبديل پذيري که دارد توانسته است در همه سطوح واقشار جامعه نفوذ کند. جواني جمعيت و پايين بودن تعلقات مذهبي، قومي، زباني، قشري و… باعث شده که پيامکهايي جهت تخريب مقولات فوق ساخته و ارسال شود. دچار شدن مردم ايران به تاخر فرهنگي در ارتباط با اين رسانه و پاسخگويي اين وسيله به نيازهاي کاذب و خواسته هاي غيرواقعي آنان و …

– بررسي نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن در تهران
موسوي، سيد کمال الدين. مطالعات زنان، سال 9، شماره 3 ، زمستان 1390

بررسي نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن در تهران ، پژوهشي است که سيد کمال الدين موسوي در سال 1388 انجام داده است.اين پژوهش درصدد بررسي اين مسئله است که درميان دختران و زنان ايراني چه نوع برداشت و تصوري از موبايل رايج است؟ و آيا واقعاً نگرش به موبايل در زنان وابسته به گروه هاي سني، تحصيلي و … همگرايي نشان مي دهد يا خير؟ بدين منظور شهرتهران براي بررسي انتخاب شده و سوالهاي اصلي پژوهش در نمونه اي متشکل از 300 نفر از زنان ساکن در 6 منطقه مختلف از 22 منطقه تهران توزيع و اجرا شد. نتايج عمده پژوهش عبارت بودند از : 1- نگرش ابزاري به موبايل (با ميانگين 4/9) در زنان مورد بررسي از نگرش بيانگر (اجتماعي،فرهنگي و رواني) قويتر بوده است.علاوه بر اين نگرش احساسي-رواني نسبت به موبايل در مقايسه با بقيه نگرش ها(ابزاري،اجتماعي) بيشترين رابطه همبستگي (314/0) را با ميزان استفاده از موبايل داشته است.بعبارتي هرچه شدت نگرش احساسي-رواني به موبايل در زنان بيشتر بوده، ميزان استفاده آنان از موبايل نيز بيشتر بوده است. 2- همگرايي در نگرشهاي زنان وابسته به گروه هاي مختلف سني، تحصيلي و… در اين پژوهش به شکل قابل توجهي بيش از تفاوت و تمايز در نگرش هاي آنها بوده است.

– تحليل محتواي پيامهاي کوتاه دانشجويان دانشگاه هاي تهران
کوثري، مسعود و خيرخواه ، طاهره. فصلنامه تحقيقات فرهنگي، سال اول، شماره 2، تابستان 1387.

در اين مقاله تلاش شده است با تحليل محتواي پيامکهاي مبادله شده ميان دانشجويان دانشگاه هاي تهران، به بخشي از ذهنيت ارتباطي دانشجويان پي ببرد. بدين منظور 2651 پيام کوتاه ارسال شده به 80 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه هاي تهران که هرکدام 30 پيام دريافتي آخر خود را در پرسشنامه نوشته اند و اطلاعات آنرا ذکر کرده اند، مورد تحليل قرار گرفته است.پرسشهاي اصلي اين مقاله از اين قرار است: پيام بيشتر کدام افراد و کداميک از منسوبانشان ردوبدل مي شود؟ چه محتوايي و با چه فراواني توسط دانشجويان دريافت شده است؟ بيشتر پيامها در چه ساعتي ارسال و دريافت شده اند؟آيا رابطه اي بين جنسيت افراد و محتواي پيامهاي دريافتي شان وجود دارد؟ آيا رابطه اي بين وضعيت تاهل افراد و محتواي دريافتي و ارسالي آنان وجود دارد؟
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد از ميان 2651 پيام مورد بررسي، 7/57 % از طرف دوست، 8/0 % از طرف پدر و مادر، 5/7 % از طرف خواهر و برادر ، 15 % از سوي همکلاسي ها ، 7/. % از سوي همکاران و 2 % از سوي همسران بوده است. در اين بين 41 % پيام هاي خبري ، 5 % عاطفي ، 15 % پرسشي و 9/10 % نيز امري بوده اند. در ادامه نشان داده مي شود که تفاوت معناداري بين محتواي پيام و ساعت ارسال آن وجود دارد. 25 % پيامها بيشترين فراواني را در ساعت 21 تا 24 داشته اند. 9/59 % اين پيامها را مردان و 1/44 % را زنان ارسال کرده اند. 9/31 % پيامها مذهبي،5/31 % پيامهاي محبت آميز، 6/24 % پيامهاي خانوادگي، 2/22 % پيامهاي جنسي، 50% اشعار نو، 5/28 % پيامهاي حکيمانه، 40 % پيامهاي سياسي، 1/31 % پيامهاي سرگرمي، 9/28 % جوکها و 9/40 % پيامهاي حاوي فحش در همين ساعات ارسال شده اند.
طبق يافته ها 8/64 % جوکها از طرف مردان و 2/35 % توسط زنان ارسال شده اند. 3/17 % جوکها قوميتي، 5/16 % سياسي- قومي، 2/16 % و 1/13 % جوکها مذهبي بوده اند. از 2/16 % جوک جنسي 7/70 % توسط مردان و 3/29 % توسط زنان ارسال شده است. در پايان اين تحقيق نشان ميدهد که تلفن همراه و پيام کوتاه بيش از هر وسيله ارتباطي ديگري توانسته است محدوديتهاي فرهنگي ارتباطات ميان دو جنس را از ميان بردارد و به نوعي اخلاق ارتباطي جديد دامن زند.

– فرهنگ جوانان و تلفن همراه
ذکايي، محمدسعيد و ولي زاده، وحيد. فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره دوم، شماره 7، پاييز 1388.

فرهنگ فراغت جوانان در ايران به سرعت تحت تاثير فرهنگ رسانه هاي ديجيتال قرار گرفته است. تلفن همراه به عنوان شکل جديدي از رسانه ارتباطي، مرزهاي جديدي را در شکل دهي به ارزشها و هويت جوانان ايجاد کرده و علاوه بر تسهيل و تسريع برقراري ارتباط ، الگوهاي ارتباطي جوانان را نيز دستخوش تغييرهايي ساخته است.
مقاله حاضر بر اساس پيمايش غيراحتمالي متشکل از 289 جوان 16 تا 30 ساله شهرتهران و نيز مصاحبه هاي انفرادي به شيوه مساله محور با 25 نمونه از جوانان منتخب صورت گرفته است که با اتکا بر يافته هاي کمي و کيفي به دست آمده از کاربران جوان تلفن همراه، و با الهام از مفهوم سازي “عادت واره” و “ميدان” بورديو، اين استدلال را مطرح مي کند که تلفن همراه ميدان جديدي ايجاد کرده که جوانان در آن فرصتهاي بيشتري براي سرگرمي، ارتباط و استقلال عمل يافته اند و با آسان سازي و جبران برخي کاستيهاي حوزه عمومي به تقويت عامليت، فرديت و قدرت جوانان ياري رسانده است. بطور مستقيم نتايج بدست آمده از مصاحبه ها و پيمايش هاي صورت گرفته نشان مي دهد جوانان، در دسترس بودن، سرعت و سهولت برقراي ارتباط، صرفه جويي در زمان، هماهنگي کارها، برقراري روابط دور از نظارت خانواده، گسترش روابط دوستي و عاطفي، احساس امنيت و اعتماد به نفس را از جمله مهمترين امکاناتي مي دانند که تلفن همراه در اختيار آنان مي گذارد. با چنين قدرت بخشي، تلفن همراه همچنان در چارچوب تفاوتهاي جنسيتي و طبقاتي و نيز تفاوتهاي مربوط به بهره مندي از سرمايه اجتماعي عمل مي کند.

– SMS و کارکردهاي سياسي-اجتماعي آن
مقصودي،مجتبي و عرب، نيره. فصلنامه سياسي-اقتصادي. شماره 245-246. سال 1386.

SMS يا سرويس پيام کوتاه در زمره آخرين دستاوردهاي فناوري ارتباطي در يک دهه اخير ، طيف وسيعي از کارکردها و در مواردي کژکارکردها در سطح جهان و جامعه ايران را بهمراه داشته است. نويسندگان مقاله با عطف توجه به گسترش بي سابقه اين ابزار ارتباطي در سطح جامعه و بويژه جوانان و دغدغه هاي حاصل از آن ، با دستمايه قرار دادن نظريه کارکردگرايي، به طرح نکات فني و تکنيکي از SMS مبادرت ورزيده و در ادامه مقاله و طرح ويژگيها و کاربردهاي آن پرداخته اند.
تاريخچه SMSدر ايران و کارکردهاي گوناگون بويژه کارکردهاي سياسي-انتخاباتي و رقابتي آن در دو انتخابات کشور، بخش ديگري از اين پژوهش را تشکيل مي دهد. نويسندگان اثر، در آخرين بخش مقاله، تجربه برخي کشورهاي توسعه يافته در اروپا و اقيانوسيه، کشورهاي شرق آسيا و خاورميانه را نيز مورد توجه قرار داده و نسبت ميان SMS با موضوعاتي نظير انتخابات، جنبشهاي سياسي و دموکراسي را به بحث و بررسي کشيده اند. مولفين در پايان خاطر نشان ساخته اند در کشورهايي که دستاوردهاي چشمگير در حوزه فناوري داشته اند، همچون کره جنوبي، فرستادن پيام با تلفنهاي همراه، به شيوه اي براي ترويج چيزي تبديل شده است که کارشناسان از آن به عنوان “دموکراسي موبايل” ياد مي کنند. زيرا فناوري ارسال پيامک، با نظارت گسترده مراجع حکومتي روبرو نبوده و هزينه مادي – امنيتي آن نيز چندان زياد نيست. در عمل کانال زيرزميني تازه اي براي بيان حقايق سانسور نشده در قالب عبارتهاي کوتاه فراهم آمده است. تظاهرکنندگان از اين ابزار پيشرفته براي بسيج افکار عمومي، جهت برپايي تجمعات اعتراض آميز، هشدار به مراجع حکومتي در برابر تضييع حقوق شهروندان و بعضاً پخش هرزنامه هاي سياسي، استفاده مي کنند.

2-2-2- تحقيقات خارجي

– آيا شبکه هاي اجتماعي بصورت تکنولوژيکي ادغام شده اند؟ امروز چگونه شبکه ها با تغييرات در تکنولوژيهاي ارتباطي تغيير مي کنند ؟
– Licoppe, Christian & Smoreda , Zbigniew. Are social networks technologically embedded? How networks are changing today with changes in communication technology . Available online at www.sciencedirect.com

ارتباطات به واسطه فن آوري هاي مختلف ( از پست عادي تا اطلاعات امروز و فن آوري هاي ارتباطات ) شواهدي مهم براي مطالعه شبکه هاي اجتماعي فراهم مي کند. با اين حال ، اين هم درست است که شبکه هاي شخصي توسط ابزار تکنولوژيکي ارتباطات شکل گرفته است و اين مستلزم دوباره شکلگيري روابط اجتماعي و دوباره تصويرکردن مرزهاي اجتماعي است . اين مطالعه جهت رسيدن به هدف خود که مطالعه تاثير فناوري ارتباطات بر تغيير ارتباطات اجتماعي مي باشد از داده هاي مطالعات بيش از 3 سال گذشته بهره برده است . به طور خاص، در اين مقاله سعي شده ارتباط بين شبکه هاي اجتماعي ، مبادلات بين بازيگران و ابزار فني مختلف در دسترس براي ارتباطات امروز بررسي شود. داده هاي تجربي نشان مي دهد که چگونه وسايل فن آوري ارتباطات به مردم اجازه مي دهد عليرغم محدوديت ريتم هاي زماني فردي دوباره مذاکره کنند.همچنين نشان مي دهد که چگونه اقتصاد ارتباطي( و قدرت ) با به کارگيري فناوريهاي ارتباطي مي تواند اثرگذار باشد. ابزارهاي ارتباطي منابع جديدي را براي مذاکره بر سر جدول زماني فردي و مبادلات اجتماعي ، تنظيم نقشها ، سلسله مراتب و اشکال قدرت در اقتصاد ارتباطي فراهم مي کنند. مدل ارتباطي سنتي، که در آن ارتباطات از راه دور جهت اتصال افرادي که از نظر فيزيکي از يکديگر جدا شده اند، به تدريج با الگوي تازه اي از “حضور متصل” جايگزين شده است. در اين حالت جديد تلفن يگر افراد دهستند، پيامکها هستند که بوسيله الگوي تازه مي بينند و مي فرستند و اشارات و علائم کوچک توجه حداقل به اندازه محتواي خود پيام مهم تلقي مي شود.

– دلايل استفاده از موبايل( نظريه استفاده و خشنودي )
– Stafford, Thomas F. Motivations for Mobile Devices:Uses and Gratifications.Available online at www.sciencedirect.com

اين مطالعه گزارشي اکتشافي از فرآيندهاي در حال توسعه کاربريهاي تلفن همراه است. در اين پژوهش از تکنيک ” اولين نظر1″ بهره گرفته شده است . بر اساس اين اصل که فکر و نظر اول در پاسخ به يک محرک هدف است که معمولا نماينده نگرش فرد در مورد آن محرک است. رويکرد معمول مورد استفاده در مطالعات روانشناسي نگرش و انگيزه پاسخ دهندگان . از پاسخگويان در اين تحقيق خواسته شده تا اولين چيزي که

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تلفن همراه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، انتقال اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ مقاله تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، فرهنگ جوانان، مصرف کننده