منابع و ماخذ مقاله تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی

دانلود پایان نامه ارشد

6).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند (دانشگر،1390؛113) تحلیل عاملی تاًییدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.
1-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی

شکل 1-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های رفتار شهروندی سازمانی (تخمین استاندارد)

شکل 2-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های رفتار شهروندی سازمانی (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (1-4 و 2- 4) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي رفتار شهروندی سازمانی به جز q12,q13 از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از 3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي سنجش متغیر رفتار شهروندی سازمانی شاخص هاي مناسبي محسوب مي شوند.

2-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغير حفظ و نگهداری کارکنان

شکل 3-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير حفظ و نگهداری کارکنان (تخمین استاندارد)

شکل 4-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير حفظ و نگهداری کارکنان (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (3-4 و 4-4) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغير حفظ و نگهداری کارکنان به جز q29 از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از 3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغير حفظ و نگهداری کارکنان مناسبي محسوب مي شوند.

3-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغير سرمایه های فکری

شکل 5-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير سرمایه های فکری (تخمین استاندارد)

شکل 6-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغير سرمایه های فکری (معناداری ضرایب)
نتايج تحليل عاملي مندرج در اشکال (5-4 و 6-4) نشان مي دهد كه تمامي شاخص هاي مربوط به متغير سرمایه های فکری از مقادير تي (بیشتر از 96/1) و بار عاملي (بیشتر از 3/0) مورد قبولي برخوردارند و براي متغير سرمایه های فکری مناسبي محسوب مي شوند.

4-2-4. مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار می دهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده50 و متغیرهای مکنون51 است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL52 نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه 53SEM نامیده شده است (هومن، 1388؛11).
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری: جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای قابل مشاهده ای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان می دهد.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده از کلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباط بین متغیرها می تواند مبین فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه معین گرد آوری شده اند (دانشگر،1390؛129).
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار می گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار می گیرد.
1) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
2) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی می باشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند(یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد).
3) مجذور همبستگی چندگانه (R^2) برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین می شود را نشان می دهد. هر چه مقدار R^2 بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان می کند. (کلانتری, 1388, ص. 140).
در این قسمت تحلیل عاملی تأییدی و نمودارهای مسیر (وزن های استاندارد و معناداری ضرایب) مدل مفهومی تحقیق آورده می شود.

شکل 7-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

شکل= 8-4 مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
جدول 8-4، شاخص های برازش مدل مدل مفهومی تحقیق
نام شاخص
حد مجاز
مقدار بدست آمده
(آزادی ی درجه بر دو کای)χ^2/df
کمتر از 3
54/1
GFI (نیکویی برازش)
بالاتر از 9/0
91/0
RMSEA (ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)
کمتر از 08/0
077/0
CFI (شاخص برازش مقایسه ای – تعدیل یافته)
بالاتر از 9/0
92/0
AGFI (شاخص برازندگی تعدیل یافته)
بالاتر از 9/0
90/0
NFI (برازندگی نرم شده)
بالاتر از 9/0
93/0
NFII (برازندگی نرم نشده)
بالاتر از 9/0
94/0

فرضیه های اصلی:
1. مدیریت سرمایه های فکری بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
2. رفتارشهروندی بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیرمثبت و معناداری دارد.
جدول 9-4 ضرایب مسیر، آماره ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: حفظ و نگهداری کارکنان)
متغیر پیش بین
ضریب مسیر (ض)
آماره t
ضریب تعیین کل (R^2)
مدیریت سرمایه های فکری
90/0
**19/5

87/0
رفتارشهروندی
05/0
35/0

**p<0.01 * p<0.05
با توجه به ضریب مسیر 90/0 و همچنین آماره t به مقدار 19/5 می توان گفت: مدیریت سرمایه های فکری در سطح اطمینان 99 درصد بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی اول پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود.
با توجه به ضریب مسیر 05/0 و همچنین آماره t به مقدار 35/0 می توان گفت: رفتارشهروندی در سطح اطمینان 99 درصد بر حفظ و نگهداری کارکنان تاثیر مثبت و معناداری ندارد؛ بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش معنادار نمی باشد و تایید نمی شود.
مقدار ضریب تعیین چندگانه (R^2) برابر 87/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر مدیریت سرمایه های فکری روی هم رفته توانسته است 87 درصد از تغییرات متغیر حفظ و نگهداری کارکنان را پیش بینی کند. متغیر رفتارشهروندی سهم معناداری در پیش بینی متغیر حفظ و نگهداری کارکنان را ندارد.
3. مدیریت سرمایه های فکری بر رفتارشهروندی سازمانی تاثیرمثبت ومعناداری دارد.
جدول 10-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: رفتارشهروندی سازمانی)

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تحلیل عامل، رفتارشهروندی سازمانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان لرستان