منابع و ماخذ مقاله تحلیل داده، تحلیل عامل، رفتارشهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

اینجا همان تعداد پاسخ دهندگان) برای تحلیل عاملی کافی می باشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است.
جدول 3-3 نتايج آزمون کورويت بارتلت و KMO جهت بررسي کفايت عوامل پرسشنامه
ابعاد
KMO
Sig
رفتارشهروندی سازمانی
787/0
000/0
حفظ و نگهداری کارکنان
733/0
000/0
سرمایه های فکری
905/0
000/0

2-5-3پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش نامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي رود.
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام گرديده است.
با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد ضريب آلفاي كرونباخ برای متغیرهای تحقیق و ابعاد ان
جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آن ها در پرسش نامه

متغیر
آلفای کرونباخ
ابعاد
آلفای کرونباخ

رفتارشهروندی سازمانی

833/0
اداب اجتماعی
784/0

نزاکت
800/0

جوانمردی
777/0

وجدان کاری
713/0

نوع دوستی
736/0
حفظ و نگهداری کارکنان
754/0
مزایای رفاهی
780/0

دستمزد
746/0

پاداش
715/0
سرمایه های فکری
931/0
سرمایه ارتباطی
909/0

سرمایه انسانی
828/0

سرمایه ساختاری
881/0

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ مدیریت سرمایه فکری 931/. و قسمت رفتارشهروندی سازمانی برابر با 833/. و قسمت حفظ و نگهداری کارکنان برابر با 754/. می باشد؛ و مقدار بدست امده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق بالای 7/0 می باشد بنابراین ابزار اندازه گیری پژوهش(پرسش نامه) از پایایی مناسب برخوردار است.

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دو بعد صورت می گیرد. در بعد نخست،از جنبه آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداخته می شود. جنسیت،تأهل،تحصیلات،سمت سازمانی،سطح درآمد و سابقه کار پاسخ دهندگان،مواردی است که در بخش آمار توصیفی بدان پرداخته می شود. در بعد دوم، به تجزیه و تحلیل داده ها از بعد آمار استنباطی خواهیم پرداخت. به منظور نرمال بودن متغیرهای پژوهش، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.برای تعیین نوع و میزان رابطه میان متغیرهای پژوهش نیز از ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS شده است.به منظور بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش،نخست،یک آزمون اعتبار بر روی معیارهای تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تاییدی صورت گرفت.سپس بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون ارتباطات با کمک نرم افزار LISREL 8.80 در مدل تحقیق انجام پذیرفت.

نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش،چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف،تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها،توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت.در پایان،روشهای تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه ( جامعه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند ها، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط ها و تعمیم های بعدی دارند (خاکی، 1387: 325).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هايي كه به وسيله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوري شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
1-4 امارتوصیفی
1-1-4توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
2-1-4 جنسیت

جدول 1-4 توزيع فراواني مربوط به جنسيت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
54
6/31
زن
117
4/68
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 1-4 نشان میدهد، 6/31 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 4/68 درصد را زنان تشکیل میدهند.

نمودار 1-4 نمودارميلهاي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان

3-1-4 سن

جدول 2-4 توزيع فراواني مربوط به سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30 سال
11
4/6
30 تا 40 سال
69
4/40
40 تا 50 سال
72
1/42
بالای 50 سال
19
1/22
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 2-4 نشان میدهد، 4/6 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، 4/40 درصد بین 30 تا 40 سال و 1/42 درصد بین 40 تا 50 سال و 1/22 درصد بالای 50 سال سن دارند.

نمودار 2-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سن پاسخ دهندگان
4-1-4 تحصیلات

جدول 3-4 توزيع فراواني مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و پائین تر
15
8/8
فوق دیپلم
37
6/21
لیسانس
68
8/39
فوق لیسانس
39
8/22
دکترا و بالاتر
12
0/7
جمع
171
100
همانطوري که در جدول و نمودار 3-4 مشاهده مي‌شود 8/8 درصد پاسخ دهندگان دیپلم و پائین تر، 6/21 درصد فوق دیپلم، 8/39 درصد لیسانس، 8/22 درصد فوق لیسانس و 0/7 درصد دکترا و بالاتر می باشند.

نمودار 3-4 نمودارميلهايمربوط به فراواني تحصیلات پاسخ دهندگان
5-1-4سابقه خدمت
جدول 4-4 توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5سال
10
8/5
بین 5تا10 سال
20
7/11
بین 10 تا 15سال
43
1/25
بین 15 تا 20 سال
58
9/33
بیشتر از 20 سال
40
4/23
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود 8/5 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5سال، 7/11 درصد بین 5تا10 سال، 1/25 درصد بین 10 تا 15سال، 9/33 درصد بین 15 تا 20 سال و 4/23 درصد بیشتر از 20 سال سابقه دارند.

نمودار 4-4 نمودارميله اي مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
6-1-4 سمت سازمانی
جدول 5-4 توزيع فراواني مربوط به سمت سازمانی
سمت سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
بدون جواب
20
7/11
عضو هیات مدیره
2
2/1
مدیر ارشد
12
0/7
مدیر عملیاتی
23
5/13
کارشناس
114
7/55
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 5-4 نشان میدهد، 5/81 درصد پاسخ دهندگان 7/11 درصد بدون جواب، 2/1 درصد عضو هیات مدیره، 0/7 درصد مدیر ارشد، 5/13 درصد مدیر عملیاتی و 7/55 درصد کارشناس می باشند.

نمودار 5-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سمت سازمانی پاسخ دهندگان
2-4 تحلیل داده های نمونه
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
1-2-4. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=α باشد فرض و در غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.
دادههانرمالنیست(ازجامعهنرمالنیامدهاند)
دادههانرمالاست(ازجامعهنرمالآمدهاند)
جدول 6-4 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیر
مقدار آزمون
ابعاد
مقدار آزمون

رفتارشهروندی سازمانی

406/0
اداب اجتماعی
068/0

نزاکت
082/0

جوانمردی
181/0

وجدان کاری
194/0

نوع دوستی
103/0
حفظ و نگهداری کارکنان
458/0
مزایای رفاهی
050/0

دستمزد
078/0

پاداش
197/0
سرمایه های فکری
687/0
سرمایه ارتباطی
222/0

سرمایه انسانی
054/0

سرمایه ساختاری
219/0
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 05/0 است پس فرض تایید می شود و نتیجه می گیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
2-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
جدول (7-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می دهد. در اینجا باید اشاره کرد معمولا در نتیجه گیری از چنین آزمون هایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 25/0 بدست آید، رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی می شود و جنانچه مقدار این ضریب در دامنه ی 6/0 – 25/0 قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 6/0 باشد به این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.
جدول 7-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش
1
2
3
رفتارشهروندی سازمانی
00/1

حفظ و نگهداری کارکنان
**597/0
00/1

سرمایه های فکری
**710/0
**705/0
00/1
p0.05* p0.01**

3-2-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای اشکار همان چیز را اندازه گیری می کنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند (کلانتری، 1388؛ 136)

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله پرسش نامه، رفتارشهروندی، تحلیل عامل Next Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی