منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار تهران، شبکه های عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای چهار صنعت تجهيزات، کانی غيرفلزی، غذايی و شيميايی و دارويی، بررسی‌شده است. برای انجام اين پژوهش 5 فرضيه اصلی و يک فرضيه فرعی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. مقايسه نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها نشان می‌دهد که نسبت‌های تعهدی و نسبت‌های حاصل از صورت جريان وجوه نقد هرکدام دارای محتوای اطلاعاتی خاصی هستند و نمی‌توان اين دو را جايگزين يکديگر کرد و ارائه آن‌ها در کنار يکديگر می‌تواند به شناخت بهتر نقاط قوت و نارسايی‌های يک واحد تجاری کمک کند. همچنين، نسبت‌های نقدی به‌خوبی می‌تواند تصوير مناسبی از سودآوری، بازده و توان پرداخت بدهی شرکت‌ها را ارائه دهد، ولی نسبت‌های مزبور در نشان دادن تصويری مناسب از نقدينگی شرکت‌ها ناتوان است.
اسماعیلی (1392)در پژوهش خود به بررسی تأثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران می‌پردازد. شرایط اقتصادی به‌عنوان یک عامل برون‌سازمانی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر شرکت‌ها داشته باشد و رفتار داده‌های حسابداری و عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. برای نمونه، در شرایط رکود اقتصادی انتظار می‌رود میزان رشد فروش و حاشیه سود شرکت‌ها و همچنین میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش و ورشکستگی افزایش یابد و برعکس، در دوران رونق انتظار می‌رود عکس این موضوع رخ دهد. درنتیجه، می‌توان گفت انتظار می‌رود شرایط اقتصادی تأثیر متفاوتی بر داده‌های حسابداری و عملکرد شرکت‌ها و درنهایت بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی داشته باشد؛ بنابراین، آگاهی از تغییر ساختار و کارایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی با توجه به چرخه‌های تجاری می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر تصمیم‌گیرندگان بازارهای مالی را در پیش‌بینی دقیق‌تر عملکرد آتی شرکت یاری رساند و سبب تخصیص کاراتر منابع گردد.
هنربخش و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان بررسي اثر نسبي استراتژي هاي تجاري بر روي ارتباط بين اهرم مالي و عملکرد شرکت هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به این موضوع پرداخته اند. اين پژوهش به دنبال بررسي تاثير استراتژي هاي تجاري روي ارتباط بين اهرم مالي و عملکرد مي باشد. داده هاي مورد نياز اين پژوهش از 45 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زماني 1388-1381 با استفاده از نرم افزار ره آورد و سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري گرديده است. تکنيک آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيات، رگرسيون چند متغيره مي باشد. براي آزمون فرضيات، شرکت ها به 2 طبقه داراي استراتژي رهبري هزينه يا استراتژي تمايز محصول تقسيم شده اند. نتايج حاکي از آن است که در هر 2 طبقه شرکت ها، متغير اهرم مالي رابطه مثبتي با عملکرد شرکت دارد. همچنين نتايج نشان داده است که در شرکت هاي با استراتژي رهبري هزينه، سود تقسيمي رابطه مثبتي با عملکرد شرکت دارد. و در شرکت هاي با استراتژي تمايز محصول، متغير اندازه شرکت، رابطه مثبت با عملکرد اما سود تقسيمي رابطه منفي با عملکرد شرکت دارند.
رضایی و عازم(1391) در تحقیقی با عنوان تاثير شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر ارتباط بين اهرم مالي و عملكرد شرکت ‌ها به این موضوع پرداخته اند. وهش حاضر، به بررسي تاثير شدت رقابتي و راهبرد تجاري بر رابطه بين اهرم مالي و عملکرد شرکت ‌ها مي ‌پردازد. براي اين منظور، نمونه اي متشکل از 135 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 1388-1381 مورد بررسي قرار گرفته است. با انجام تحليل خوشه اي سلسله مراتبي، شرکت هاي مورد مطالعه از نظر نوع راهبرد تجاري به دو خوشه رهبر در هزينه و متمايزساز محصول تفکيک شده اند. جهت تجزيه و تحليل ارتباط بين متغيرهاي پژوهش، از رويکرد داده هاي پانلي نامتوازن و روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که ارتباط منفي و معني داري بين اهرم مالي و عملکرد شرکت ها وجود دارد. اين يافته ها بر وجود اثرات متغيرهاي تعديل گر شدت رقابت در صنعت و راهبرد تجاري، بر رابطه بين اهرم مالي و عملکرد شرکت تاکيد مي نمايد. اين نتايج حاکي است، تاثير اهرم مالي بر عملکرد، براي شرکت ‌هاي پيرو راهبرد رهبري هزينه، نسبت به شرکت هاي متمايزساز منفي تر است. از سوي ديگر، رابطه معني دار و مثبتي نيز بين شدت رقابت و عملکرد شرکت ها مشاهده گرديد.
رستمی و همکاران(1390)در سال 1390 رستمی و همکارانش در تحقیقی تحت عنوان « ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) و رگرسیون لجستیک(LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.
صنوبر و همکاران(1389)هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و ابعاد آن شامل شرايط محيط کار، محيط زيست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلي و راهبري شركت با عملکرد مالي شرکت‌ها در صنعت مواد و محصولات دارويي است. اين پژوهش از نظر روش، پيمايشي و از نظر نوع، تحليلي و از حيث هدف، کاربردي است. جامعه آماري پژوهش، شرکت هاي فعال توليدکننده مواد و محصولات دارويي و سهامي عام استان هاي آذربايجان شرقي و تهران هستند که سرشماري شده اند. براي گردآوري اطلاعات متغير مسووليت پذيري اجتماعي و ابعاد آن از پرسش نامه و براي سنجش متغير عملکرد مالي از صورت هاي مالي شرکت ها (نرخ بازده دارايي ها) استفاده شده است. دو متغير تعديل کننده در اين پژوهش، اندازه و ريسک سازمان است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان داد که بين متغير مسووليت پذيري اجتماعي و هر يک از ابعاد پنج گانه آن با متغير عملکرد مالي، رابطه اي وجود ندارد. همچنين، بين اندازه و ريسک سازمان با عملکرد مالي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
قدرتی و معنوی مقدم(1389)در سال 1389 قدرتی و معنوی مقدم در تحقیقی با عنوان « بررسی دقت مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران (مدل‌های آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده، ژنتیک مک کی) در بورس اوراق بهادار تهران » با استفاده از روش استنتاج تحلیلی و طرح تحقیق پس رویدادی به این نتیجه دست یافتند که مدل‌های زیمسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی توانایی پیش‌بینی مناسب‌تری از سایر مدل‌های منتخب تحقیق دارند.
نیکبخت و شریفی(1389)در سال 1389 نیکبخت و شریفی در پژوهشی با عنوان « پيش بيني ورشكستگي مالي شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي» به مقایسه توانمندی پیش‌بینی شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه پرداختند. در این پژوهش مقادیر میانگین مربوط به نسبت‌های مالی کلیدی به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شدند. شبکه عصبی بکار گرفته شده از نوع پرسپترون چند لایه بود که به روش الگوریتم پس از انتشار خطا آموزش دیده و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه، در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. برای ارزیابی قدرت شبکه های عصبی از تکنیک معتبر سازی مقطعی که در آن مدل با در نظر گرفتن نمونه های متفاوت آزمون می‌شود، بهره گرفته شد. نمونه مورد نظر تحقیق شامل دو گروه شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته طی سال‌های 1378 لغایت 1385 انتخاب شدند و مجموعه ای مساوی از داده‌ها با استفاده از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین تحلیل تمایزی چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی وجود دارد. همچنین دقت نتایج دو مدل شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه در سال مبنا مقایسه شدند که نتایج آزمون زوجی حکایت از دقت بالاتر مدل شبکه های عصبی در سطح معنادار 5% داشت. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد، شرکت‌های گروه ورشکسته در مراحل ورشکستگی، فروش، سود ویژه و دارایی‌های کمتری نسبت به گروه دوم دارند که در نهایت به تفاوت معنادار نسبت‌های مالی دو گروه منجر خواهد شد. به علاوه توان پیش‌بینی مدل شبکه های عصبی در تفکیک درست شرکت‌های ورشکسته بالاتر از شرکت‌های غیر ورشکسته بوده است.
هاشمی و حسنعلی (1389) در تحقیقی با عنوان تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش آتي شركت به این موضوع پرداخته اند. در اين پژوهش تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش آتي شركت مورد بررسي قرار مي گيرد. بدين منظور دو فرضيه تدوين گرديده است. در فرضيه اول تاثير اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بر ارزش شركت و در فرضيه دوم تاثير متغيرهاي مذكور بر ارزش آتي شركت مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري، شرکت هاي توليدي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 الي 1387 مي باشد. براي تعيين نمونه آماري، از روش حذف سيستماتيك استفاده شده است كه در نهايت 92 شركت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد هر دو فرضيه مورد بررسي با استفاده از داده هاي تابلويي مي باشد. به بيان ديگر رابطه مثبت و معني دار بين اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري با ارزش شركت وجود دارد. همچنين بين متغيرهاي مورد بررسي با ارزش آتي شركت رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. علاوه بر اين يافته هاي پژوهش نشان داد احتمال افزايش در ارزش آتي شركت با بالا رفتن نسبت هاي اهرم مالي، سياست تقسيم سود و سودآوري بيشتر مي شود.
مکیان و کریمی(1388)در سال 1388 مکیان و کریمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به مطالعه موردی پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی استان کرمان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که از پنج متغیر مورد استفاده در مدل، سه متغیر نسبت جاري، سرمایه در گردش به کل دارایی‌ها و سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها، بر اساس اطلاعات سال قبل در هر نمونه، نسبت عکس با ورشکستگی شرکت‌ها داشته است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه نشان داد شبکه هاي عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها از دقت بالايی برخوردار است، مشخص نمود که تنها یکی از شرکت‌های تولیدي استان کرمان با احتمال 97 % در سال 1387 ورشکسته خواهد شد.
عارفی (1388) در تحقیقی با عنوان بررسي عملكرد مالي تصاحب شرکت‌ها در ايران به این موضوع پرداخته است. در اين تحقیق سعي شده است عملكرد مالي معاملات تصاحب شرکت‌ها در ايران مورد بررسي قرار گيرد. پس از طراحي شاخص هاي ارزيابي مالي،‌ اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشي 1376 تا 1381 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوري و با استفاده از تكنيك هاي تي استيودنت و فريدمن (ناپارامتريك) تجزيه و تحليل شده است. به منظور شناسايي اثرات كلان اقتصادي، نتايج آزمون شرکت‌هاي هدف (تصاحب شده) با نتايج شرکت‌هاي مشابه تصاحب نشده، مقايسه مي گردد. نتايج كلي تحقيق بيانگر اين است كه مديران شرکت‌هاي خريدار توانايي بهبود عملكرد و خلق ارزش براي صاحبان سهام شركت نداشته اند و اغلب معاملات تصاحب شركت در ايران با شكست مواجه شده و منجر به انتقال ثروت از سهامداران شركت خريدار به سهامداران قبلي شركت هدف شده است.
مجتهدزاده و اسمعیلی(1387)در سال 1387 مجتهدزاده و اسمعیلی در تحقيقي با عنوان « بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران » با هدف شناسايي و بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزيابي تداوم فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايران و تعيين ميزان اهميت آن‌ها با استفاده از رهنمود هاي استاندارد حسابرسي شماره 57 ايران در خصوص تداوم فعاليت واحد مورد رسيدگي، 16 معيار مؤثر را بيان كردند و سپس با استفاده از پرسشنامه و روش‌های آمار

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله صاحبان سهام، سود سهام، سودآوری، ارزش دفتری Next Entries منابع و ماخذ مقاله ورشکستگی، تامین مالی، عملکرد شرکت، صاحبان سهام