منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، دارایی ها، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مرجع حسابرسی(AUDIT):از این متغیربرای نشان دادن میزان شفافیت وافشاء در صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان دهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی و بررسی قرار گرفته شده است. اگر سازمان حسابرسی، حسابرس شرکت باشد مقدار آن1، در غیر این صورت 0 می باشد.
جدول 3-2: متغیرهای تحقیق
نوع متغیر
نام متغیر
نماد متغیر
نحوه ی اندازه گیری

بازده دارایی ها
ROA
کل دارایی ها/سود خالص
متغیرهای وابسته
خالص جریان نقدی عملیاتی
CFO
جریان نقد عملیاتی
CFO =(CFO )/TA

بازده خرید و نگهداری
BAHR
∏_(T=1)^T▒〖(1+R_(i,t) )-1〗

بازده غیر عادی انباشته
CAR
CAR=∑▒AR
AR=Ri.t-RM
متغیرهای مستقل
داد و ستد کالا با اشخاص وابسته
ARPTG
جمع کل دارایی ها/جمع خرید و فروش با اشخاص وابسته

داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته
ARPTF
جمع کل دارایی ها /جمع طلب و بدهی با اشخاص وابسته

متغیرهای کنترل
اندازه
SIZE
لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
Size= ln (TA)

رشد شرکت
GROWTH
ارزش دفتری شرکت/ارزش بازار شرکت
Growth = B/M

اهرم مالی
LEV
کل دارایی ها/کل بدهی ها
Lev = TD/TA

3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بین سالهای 1386-1391که سهام شرکتها فعال بوده می‌باشد.
3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری
اگر اشياء يا نمودها با يك يا چند صفت مشترك، يك جا در نظر گرفته شوند، گوييم يك جامعه آماري پديد آمده است. به بيان ديگر به تمامي عناصر مورد بررسي كه به گروه تعريف شده اي تعلق دارند، جامعه آماري گويند. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضيات تحقيق از داده هاي مالي طبقه بندي وحسابرسي شده شركتهاي فعال پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي درخصوص وضعيت شركتها و روند عملكرد مالي و اقتصادي آنها دارد و مي توان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافته و مدلهاي تحقيق را مورد آزمون قرار داد.
نمونه انتخاب شده شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که :
1 ) حداکثر از ابتدای سال85 یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته باشند.
2 ) به منظور افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد ودر دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.
3 ) صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آنها کامل و در دسترس باشد.
4 ) به منظور انتخاب شرکت‌های فعال، شرکت‌های مورد نظر باید در طول دوره مطالعه فعالیت مستمر داشته و سهام آنها معامله شود ( عدم توقف نماد معاملاتی بیش از 3 ماه )
نمونه‌ها شامل بانک‌ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای لیزینگ) نباشد.

جدول 3-3: نمونه آماری
ویژگی های نمونه انتخاب شده
تعداد
کل شرکتهای که در پایان سال 1391 در بورس حضور داشته اند.
496
تعداد شرکتهای که نماد معاملات آنها فعال نبوده است.
124-
تعداد شرکتهای که سال مال آنها منتهی به پایان اسفند نمی باشد یا تغییر سال مال داده اند.
77-
تعداد شرکتهای که جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی بوده اند.
45-
تعداد شرکت هایی که در سالهای 1385 الی 1391 در بورس حضور مداوم نداشته اند. و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
125-
تعداد شرکت هایی که داده های آنها جمع آوری شده است.(نمونه)
125

در نتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری، 125 شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها انتخاب شدند. دوره تحقیق که داده های شرکت های نمونه آماری برای آن گردآوری شده است؛ 6 سال متوالی است. بنابراین حجم نهایی نمونه 750 سال-شرکت(6*125) می باشد.

جدول 3-4: نمونه آماری
ردیف
عنوان صنعت
فراوانی شرکت های موجود در
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های موجود در

جامعه
نمونه
جامعه
نمونه
1
ابزار پزشکی
1
1
100.00%
0.80%
2
خودرو و قطعات
33
18
54.55%
14.40%
3
دستگاههای برقی
14
6
42.86%
4.80%
4
سایر معادن
18
1
5.56%
0.80%
5
سیمان آهک گچ
34
8
23.53%
6.40%
6
شیمیایی
43
12
27.91%
9.60%
7
غذایی بجز قند وشکر
26
10
38.46%
8.00%
8
فرآورده های نفتی
7
2
28.57%
1.60%
9
فلزات اساسی
31
8
25.81%
6.40%
10
کاشی و سرامیک
11
5
45.45%
4.00%
11
کانه های فلزی
20
3
15.00%
2.40%
12
کانی غیر فلزی
26
7
26.92%
5.60%
13
لاستیک وپلاستیک
27
6
22.22%
4.80%
14
ماشین آلات و تجهیزات
36
11
30.56%
8.80%
15
محصولات فلزی
20
6
30.00%
4.80%
16
مواد دارویی
29
21
72.41%
16.80%
مجموع
376
125
_
100%
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های عضو صنایع موجود در نمونه
33.24%
درصد مشاهدات نسبت به کل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
25.20%

3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات
منبع جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق، از مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت ها و گزارش حسابرس مستقل است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای (نرم افزار ره آورد نوین) و مراجعه به سایت های اطلاعاتی جمع آوری شده است. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل و پس از طبقه بندی لازم براساس متغییر های مورد بررسی وارد رایانه شده است. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار SPSS و Eviews انجام شده است.
يکي از مواردي که بايستي در مورد جمع آوري دادهها به آن توجه کرد، روايي ابزارهاي گردآوري دادهها است. منظور از روايي ابزار گردآوري دادهها اين است که ابزارها بتوانند واقعيتها را به خوبي نشان دهد. از آنجا که ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش، بانکهاي اطلاعاتي تهيه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و يا کتابخانهي سازمان بورس اوراق بهادار تهران است؛ لذا مي توان به روايي ابزارهاي گردآوري دادهها اعتماد نمود.
3-9 خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مقدمه ای بیان شد، سپس نحوه نمونه گیری و جامعه آماری بیان و در ادامه متغیر ها و مدل پژوهش تشریح شد و در نهایت روش تحقیق به صورت کامل مطرح شد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
نتيجه‌گيري مطلوب حاصل تجزيه و تحليل دقيق اطلاعاتي است که بر مبناي سوال اصلي پژوهش گردآوري شده است. بنابراين تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي، يکي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و بررسي است. در فصل قبل به بیان فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و روش‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. همچنین جامعه‌ی آماری، نحوه‌ی انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز بیان گردید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از جامعه‌ی مورد بررسی پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم نمودار و جداول استفاده شده است.
تحلیل تجربی در این تحقیق، نیازمند داده های مالی و داده های مربوط به معاملات اشخاص وابسته است. داده های مربوط به اشخاص وابسته، استفاده شده در آزمون ها از گزارشات سالیانه به صورت دستی استخراج شده است. داده های مالی از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل 750 مشاهده( سال-شرکت) دربرگیرنده 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی 1386 الی 1391 انتخاب گردیده است.
در اين فصل پژوهشگر براي پاسخگويي به مسئله تدوين شده و يا تصميم گيري در مورد تاييد يا رد فرضيه يا فرضيه‌هاي پژوهش، از روش‌هاي مختلف تجزيه و تحليل استفاده مي کند. در اين فصل به آمار توصيفي و آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F ليمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمين مدل‌ها استفاده مي گردد. بعد از تخمين مدل‌ها، به تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آنها پرداخته مي‌شود.

4-2 آمار توصیفی
جدول 4-1، آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق است که شامل تعداد مشاهدات، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر می‌باشد. مقادیر مذکور تصویر جامعی از داده‌های تحقیق ارایه می‌دهند.
به دلیل اینکه مشاهدات پرت تا حدی می توانند نتایج یک تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند، سعی شده است تاثیر مشاهدات مذکور خنثی شود. به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات از روش چرخشی برای صدک های 1ام و 99ام استفاده کردیم.

جدول 4-1:آمار توصیفی
متغیر
نماد
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد مشاهدات
بازده خرید و نگهداری
BAHR
1.251
0.645
13.391
-7.558
3.724
0.641
4.255
750
بازده انباشته ی غیر عادی
CAR
2.942
-2.108
175.926
-93.137
46.710
0.913
4.814
750
بازده دارایی ها
ROA
10.126
9.278
39.837
-21.619
11.150
0.168
3.817
750
خالص جریان نقد عملیاتی
CFO
0.124
0.114
0.603
0.174-
0.126
0.735
4.328
750
داد و ستد کالا با اشخاص وابسته
RPTG
0.360
0.102
3.996
0
0.608
3.442
18.442
750
داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته
RPTF
0.184
0.067
1.832
0
0.308
3.220
15.485
750
اندازه شرکت
SIZE
27.146
27.044
31.629
24.552
1.363
0.717
3.732
750
رشد شرکت
GROWTH
2.226
1.476
11.479
-2.609
2.374
1.745
6.728
750
اهرم مالی
LEV
0.653
0.649
1.238
0.216
0.192
0.171
3.191
750
نوع حسابرس
AUDIT
0.250
0
1
0
0.433
1.150
2.323
750

اصلي‌ترين شاخص مرکزي ميانگين است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع است و شاخص خوبي براي نشان دادن مرکزيت داده‌ها است. با توجه به جدول 4-1، میانگین متغیر های داد و ستد کالا با اشخاص وابسته، داد و ستد منابع مالی با اشخاص وابسته شرکت های نمونه به ترتیب برابر با 0.36 و 0.18بوده و بیشترین مقدار آنها به ترتیب برابر با 3.99 و 1.83می باشد. این دو متغیر مستقل یعنی معاملات اشخاص وابسته برای همگن سازی، بر کل دارایی ها تقسیم شده اند. لذا هنگام تفسیر آمار توصیفی بایست

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله دارایی ها، بازده دارایی، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امامت در قرآن