منابع و ماخذ مقاله بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ورشکستگی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

توصيفي و استنباطي در سطح معني داري 5% تعيين شد.
مشایخی و پناهی(1386)در سال 1386 مشایخی و پناهی در تحقيقي با عنوان « رابطه اي بين نسبت‌های مالي و بازده سهام به تفكيك شرکت‌های هموارساز سود و غير هموارساز سود » به اين نتيجه رسيدند كه بين نسبت‌های جاري، بازده دارایی‌ها، بازده سرمايه، بازده فروش، نسبت دارایی‌های جاري، سود هر سهم، سود نقدي هر سهم، نسبت سود نقدي به سود هر سهم و نسبت سود نقدي به قيمت هر سهم با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز سود و غیر هموارساز سود رابطه معني داري وجود دارد. آن‌ها اشاره كردند كه وقتي بازده سهام كاهش يابد، قيمت كاهش می‌یابد و اگر قيمت كاهش يابد شركت به سمت ورشكستگي پيش می‌رود.
ماه آورپور، 1386، رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد. لذا تعداد 58 شرکت در قلمرو زمانی 1383-1380 بررسی شدند.در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام وEPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی، با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز نهادی و معیار EPS، از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.درصد مالکیت سهامداران عمده تنها 7.1% از تغییرات EPS و درصد مالکیت سهامداران نهادی 8.5% از تغییرات EPS را تبیین از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معناداری وجود ندارد.اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد و درصد مالکیت سهامداران نهادی تنها 2.4% از تغییرات بازده را تفسیر می کند.همچنین ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معناداری وجود دارد.هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی دارد.
نمازی و کرمانی (1386) : تأثیر انواع مالکیت، ( مدیریتی، شرکتی، نهادی ) برعملکرد شرکت با معیارهای ROA،ROE، Tobin’s – Q و MBVR را بین سالهای 1386-1382 برای تعداد 66 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد.مالکیت مدیریتی به صورت معنی دارو منفی بر عملکرد تأثیر می گذاردو در مورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید.در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد.به گونه کلی بین مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد (نمازی و کرمانی، 1386، ص 86).
بهرامفر و ساعی (1385)در سال 1385 بهرامفر و ساعی در تحقیقی دیگر با عنوان « ارايه مدل براي پيش بيني عملكرد (مالي و بازار) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي منتشره » ابتدا تفاوت متوسط برخي از ویژگی‌های مالي شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسي تحليلي قرار گرفت. سپس دو مدل مجزا براي پيش بيني شرکت‌های موفق و ناموفق ارايه شد. مدل اول، با استفاده از تحلیل‌های آماري لاجيت، احتمال تعلق يك شركت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملكرد بازار پيش بيني می‌کند. مدل دوم نيز با استفاده از روش شناسي مشابه، به پيش بيني بازده حقوق صاحبان سهام و عملكرد مالي مي‌پردازد. يافته هاي تحقيق، در مورد تحليل معني دار بودن تفاوت اطلاعات مالي منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنين نشان دادند كه از نظر شاخص‌های فعاليت، وضعيت بدهي، متوسط اندازه ارزش دفتري دارايي و نوع صنعت، تفاوت‌های آماري با اهميتي وجود دارد هر چند تفاوت وضعيت نقدينگي اين دو گروه با اهميت نيست.
فاطمي(1385)، در پژوهشي با عنوان ” پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبتهاي مالي ” به بررسي ارتباط بين نسبتهاي سود به قيمت (E/P)، ارزش دفتري به قيمت (B/P)11، فروش به قيمت (S/P)12، سود تقسيمي به قيمت(D/P)13 و بازده آتي سهام عادي پرداخت. در اين پژوهش از روش آماري (PLS)14 براي آزمون فرضيات پژوهش استفاده شد و هدف پژوهش؛ بررسي ارتباط بين متغيرهاي مالي مربوط به هر سهم و بازدهي سهام مربوطه بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 78 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از اين روش آماري (PLS)، ارتباط تک تک سهام را با بازدهي آن؛ طي سال‌های 78 تا 83 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين نسبتE/P و بازده آتي سهام رابطه معنيداري وجود ندارد و بين نسبت B/P، S/P، D/P و بازده آتي سهام رابطه معنيداري وجود دارد.
احمدوند، 1385، تأثیر مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد.معیارهای عملکرد ضریب P/E و نسبت‌های ROE در نظر گرفته شد، ضمن اینکه مولفه صنعت نیز در مدل تحقیق گنجانده شد. دوره زمانی آن 1383-1379 بود.نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها تحت تأثیر عامل صنعت می باشد، اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که :
الف : با افزایش تعداد سهامداران در ترکیب مالکیت شرکت ها، بازده حقوق صاحبان شرکت ها افزایش می یابد. این روند احتمالا ناشی از نظارت و کنترل سهامداران و هم افزایی آنها در تاثیرگذاری بر تصمیمات مالی شرکت می باشد.
ب : هرچه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت کمتر باشد مقدار ضریب P/E شرکت ها کمتر است (احمدوند، 1385، ص 11).
کرمی و همکاران(1384)در سال 1384 کرمی و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان « بررسي کاربردي الگوهاي پيش بيني ورشکستگي زيمسکي و شيراتا در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» به ارائه مدل‌های جدید بر مبنای الگوی پیش‌بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران پرداختند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که هردو الگو، توانایی تقسیم شرکت‌ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند اما متغیرهای مستقل الگوها، تأثیر یکسانی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ندارند
اعتمادی و چالاکی (1384)، به بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 تا 1381 پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
امینی (1384) ارزیابی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصله سال‌های 1369 الی 1382 را موردبررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از طریق مدل آلتمن می‌توان ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار را پیش‌بینی کرد. نتیجه آن فرضیه تحقیق را با 89 درصد ضریب اطمینان قبول کرده است و فرض آماری یا پوچ رد شده است.
هارونکلایی (1384) رابطه شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1376الی 1379 بر اساس مدل آلتمن را موردبررسی قرار داده است. فرضیه تحقیق عبارت است از شرکت‌هایی که تداوم فعالیت آن‌ها دارای ابهام است شاخص‌های ورشکستگی آن‌ها در سطح پایین‌تری از سایر شرکت‌ها قرار دارد. نتیجه آن با توجه به تائید شدن فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین شاخص‌های ورشکستگی و تداوم فعالیت می‌توان از شاخص‌های ورشکستگی برای پی بردن به ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت‌ها استفاده کرد.
سلیمانی، (1384)”در پژوهش خود با عنوان ” ارزيابي توانمندي مالي شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل زواگین برمبنای آن ” به دنبال درجه‌بندی و رتبه‌بندی شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي توانايي نسبي تداوم فعاليت (توانمندي مالي) بر اساس مدل زاوگين شدند. براي اين امر، يك نمونه سی‌تایی شرکت‌هاي ورشكسته (شرکت‌هايي كه داراي زيان انباشت‌های بيش از 50 درصد سرمايه می‌باشند) و يك نمونه سی‌تایی از شرکت‌هاي غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است. (در مرحله اول شرکت‌هايي انتخاب‌شده‌اند كه داراي بيشترين سود انباشته بوده و در يك دوره زماني ده‌ساله زيان نداده‌اند و در مرحله دوم شرکت‌هايي برگزیده‌شده كه با شرکت‌هاي ورشكسته هم صنعت بوده‌اند). همچنين اطلاعات شرکت‌ها در سه دوره زماني مربوط به سال ورشكستگي، يك سال قبل از ورشکستگی و ميانگين پنج سال قبل از ورشكستگي مورد آزمون قرارگرفته است. نتيجه به‌دست‌آمده از تحقيق، حاكي از اين امر است كه به دليل شرايط محيطي و اقتصادي حاكم بر بورس ايران، مدل زاوگين براي پیش‌بینی احتمال ورشكستگي كارا نبوده و مناسب‌ترین مدل، مدلي است كه ضرايب آن بر اساس شرايط ايران تعديل گرديده باشد.
راعی و فلاح‌پور، (1383)در پژوهش خود با عنوان “پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی ” به مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی شبکه‌های عصبی در مقایسه با روش تفکیک‌کننده خطی چند متغیره پرداخته‌اند. آن‌ها شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده‌اند، را از سالی که مشمول این ماده شده‌اند به‌عنوان شرکت‌های درمانده مالی تعریف کردند و با استفاده از اطلاعات مالی سنوات قبل، این‌گونه شرکت‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. پنج متغیر موردبررسی در این تحقیق عبارت‌اند از، نسبت جاری، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام به بدهی‌ها، سرمایه در گردش به‌کل دارایی‌ها و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش. آن‌ها درمجموع 40 شرکت درمانده مالی در سنوات 73 تا 80 را که مشمول شرایط تعیین‌شده بوده‌اند، در نمونه قرار داده و40 شرکت نیز از میان سایر شرکت‌ها به‌صورت تصادفی و به‌عنوان شرکت‌های سالم انتخاب کرده‌اند. میانگین صحت پیش‌بینی مدل تفکیک‌کننده خطی به‌طورکلی 4/93٪ و صحت پیش‌بینی مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی 3/95٪ محاسبه‌شده است. آن‌ها نقطه انقطاع را در مدل تفکیک‌کننده خطی معادل 5/0 فرض کرده‌اند. درنهایت چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که “مدل ANN شبکه‌های عصبی مصنوعی ” در پیش‌بینی درماندگی مالی، به‌طور معنی‌داری نسبت به “مدل MDA مدل تفکیک‌کننده چند متغیره ” از دقت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است. درهرحال، با توجه به دو نکته، نتیجه‌گیری یادشده قابل‌تأمل است : استفاده آن‌ها از نقطه انقطاع 5/0 در مدل تفکیک‌کننده چند متغیره، و تفاوت نسبتاً کم صحت کلی مدل‌های یادشده (3/95٪ در مقایسه با 4/93٪).
حاجی زاده(1382)در سال 1382 حاجی زاده در تحقيقي با عنوان « آزمون مدل پيش بيني سلامت مالي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران» از مدل آلتمن براي پيش بيني سلامت مالي شرکت‌های نساجي و دارويي استفاده نمود و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه اعداد Z حاصله از مدل آلتمن از نظر خطاي نوع اول – آلفا – (شركت ورشكسته است ولي غير ورشكسته ارزيابي مي‌شود) و خطاي نوع دوم – بتا – (شركت ورشكسته نيست ولي ورشكسته ارزيابي مي‌شود) در شرکت‌های نساجي با وضعيت واقعي اين شرکت‌ها انطباق دارد ولي در صنعت دارويي با وضعيت واقعی‌شان انطباق ندارد.
مظلومی، 1382، تعامل بین گونه های مختلف مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد مالی سازمان را بررسی کرده است که گسترده وسیع تری از مالکیت را دربر گرفته و در واقع مالکیت سهامداران را به سرمایه گذاران نهادی ( شامل :

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله صاحبان سهام، سود سهام، سودآوری، ارزش دفتری Next Entries منابع و ماخذ مقاله ورشکستگی، تامین مالی، عملکرد شرکت، صاحبان سهام