منابع و ماخذ مقاله بافت فرسوده، حاجی آباد، کاربری اراضی، تراکم جمعیتی

دانلود پایان نامه ارشد

17127 خانوار را دارا میباشد و حسن آباد با 950 خانوار کمترین تعداد خانوارها را در خود جای داده است.
بعد خانوار در بین پهنههای پانزدهگانه از 4 تا 5/3 نفر در هر خانوار تغییر میکند. اسلامآباد، با 4 نفر و کرج کهن، جوادآباد و حسن آباد با 3/3 بالاترین و پایینترین میزان بعد خانوار را دارا هستند.
به طور کلی، میتوان گفت که تراکم جمعیت در بافت فرسوده شهر کرج به لحاظ استانداردهای زیستی از روال و قاعده خارج است. امّا، با توجه به میزان تراکم متوسط بافتهای فرسوده در سایر نقاط دارای تورش فاحش نمیباشد.

جدول شماره 3ـ3: جمعیت و خانوار محلات فرسوده شهر کرج
نام محله
ساختار جمعیتی

جمعیت
تراکم
خانوار
بعد خانوار
اسلام آباد
39688
738
9873
4
حصارک بالا
39193
667
11171
5/3
حصارک پائین وشهرک گل ها
44211
511
11501
8/3
حیدرآباد و کرج نو
31419
822
9287
4/3
کرج کهن
14797
367
4472
3/3
فردیس
23233
522
6191
8/3
امامیه
7903
556
2094
8/3
جوادآباد وحاجی آباد
4778
614
1450
3/3
کلاک
21828
539
5844
7/3
غرب مهرشهر(حسین آباد افشار)
66471
517
17127
9/3
حسن آباد
7920
404
2394
3/3
صوفی آباد و هرجرود
3426
447
945
6/3
نوروز آباد و شهرک شیخ سعدی
5520
647
1473
7/3
حصار
13087
377
3581
7/3
ترک آباد، قلمستان و آسیاب برجی
44756
552
12792
5/3
جمع
368230
71/565
100195
62/3

منبع: مهندسین مشاور خودآوند، 1388.
بررسی ساختار جمعیتی محلههای واقع در بافت فرسوده منطقه 8 شهر کرج نشان میدهد که 7920 نفر ( تعداد خانوار محله برابر با 2394 خانوار) در سال 1388 در بافت فرسوده محله حسن آباد اسکان داشتهاند. با در نظر گرفتن مساحت بافتهای فرسوده (24.32 هکتار) میتوان اذعان داشت که این محله دارای تراکمی جمعیتی معادل با 325 نفر در هکتار است. ساخت و سازهای غیر قانونی در دامنه کوه و تراکمهای غیر قانونی در املاک فاقد سند ( قولنامهای) سبب بالا رفتن تراکم جمعیتی در این محله شده است. از آنجایی که مساحت خالص مسکونی بافت فرسوده محله حسن آباد برابر با 9.32 هکتار است، تراکم جمعیتی خالص محله برابر با 860 نفر در هکتار است، بنابراین میتوان این محله به عنوان یک محله شلوغ شهری به حساب آورد.

بافت فرسوده محلههای حاجی و جواد آباد با مساحت 11.8 هکتار دارای جمعیتی معادل 4778 نفر ( با 1450 خانوار) و تراکم جمعیتی ناخالص 404 نفر در هکتار است. از آنجایی که مساحت خالص مسکونی بافت فرسوده محله برابر با 8.36 هکتار است بنابراین این محله دارای تراکم جمعیتی خالص 571 نفر در هکتار است.
جدول شماره 3ـ4: تغییر و تحولات جمعیتی محلات فرسوده منطقه 8 شهر کرج
خانوار
جمعیت محله
سال آماری
ردیف
حاجی آباد و جوادآباد
حسن آباد
حاجی آباد و جواد آباد
حسن آباد

0

0
0
1335
1
0
9
0
48
1345
2
514
38
2524
198
1355
3

204
1365
4

1375
5

1385
6

1390
7
منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390ـ 1335

3ـ4ـ وضعیت کالبدی محدوده بافت فرسوده منطقه 8 شهر کرج
3ـ4ـ1 کاربری اراضی
بررسی وضعیت کاربری اراضی محدودههای فرسوده محله حاجی آباد و جواد نشان میدهد که کاربری مسکونی با مساحت 74714.5 متر مربع و سرانه 15.63 متر مربع به ازای هر نفر بیشترین مساحت محله را به خود اختصاص داده است. کمبود خدمات هفتگانه در دل این بافت بیش از هر چیزی به چشم میخورد به طوری که کاربری به بهداشتی ـ درمانی، فضای سبز و آموزشی در داخل بافت فرسوده وجود ندارد. البته در خارج از محدوده فرسوده محله و در نزدیکی آن خدمات عمومی ( مانند بهداشتی ـ درمانی، آموزشی، فضای سبز) وجود دارد ( شکل شماره 3ـ 6).
جدول شماره 3ـ5 : کاربری اراضی محدودههای فرسوده حسن آباد، حاجی آباد و جواد آباد منطقه 8 کرج
محله حاجی آباد و جواد آباد
محله حسن آباد
کاربری
ردیف
سرانه ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
تعداد
سرانه ( متر مربع)
مساحت ( متر مربع)
تعداد

15.63
74714.5
533
11.36
90047
721
مسکونی
1
0.8
3828
86
0.55
4356
92
تجاری
2
0
0
0
2.60
20662.81
7
فضای سبز
3
0.17
845.11
2
0.1
820.2
2
فرهنگی ـ مذهبی
4
0.025
120
1
0
0
0
اداری ـ انتظامی
5
0
0
0
0
0
0
بهداشتی ـ درمانی
6
0
0
0
0.34
2735.6
1
آموزشی
7
0.093
447
1
0
0
0
حمل و نقل و انبار
8
0.12
579.75
3
0.16
1271.91
8
صنعتی ـ کارگاهی
9
ـ
3106.68
9
ـ
70244.53
49
مخروبه، متروکه، بایر
10
ـ
29484.2
ـ
ـ
53113.18
ـ
معابر
11
ـ
113125.18
635
ـ
243251.68
853
جمع
12
منبع: مهندسین مشاور خودآوند، 1388.
همانطوی که جدول شماره 3ـ5 نشان میدهد مساحت کاربری مسکونی برابر با 90047 مترمربع و به ازای هر نفر برابر با 11.36 متر مربع است که نسبت به سایر محلات بسیار کمتر است. این در حالی است نسب سرانه فضای سبز و آموزشی نسبت به سایر محدودههای فرسوده منطقه 8 بیشتر است.

بررسی مساحت کاربری اراضی در محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج نشان میدهد که 37 درصد از مساحت محدوده فرسوده حسنآباد و 66 درصد از مساحت محدوده فرسوده حاجی آباد و جواد آباد به کاربری مسکونی اختصاص یافته است. اما نکته مهم در برررسی کاربری اراضی محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج وجود اراضی بایرف مخروبه و متروکه است که مقدار آن در محدوده بافت فرسوده حسن آباد برابر با 28.8 درصد ( 7.02 هکتار) از مساحت محله و در محدوده فرسوده حاجی آباد و جواد آباد برابر با 2.7 (3106.68 متر مربع) است. این کاربری خود به عنوان یک نقطه قوت برای توسعه درونی است که در فصل چهارم از تحقیق بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.
3ـ4ـ2 کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده منطقه 8 شهرداری کرج
ساختمانهاي محدوده مورد مطالعه از لحاظ كيفيت ابنيه در چهار دسته کلی 1ـ نوساز و در حال ساخت، 2ـ قابل قبول و نگهداری، 3ـ تخریبی و فرسوده، 4ـ بایر و فاقد بنا طبقه بندي گرديدهاند. از مجموع بناهای موجود 11.02 درصد با كيفيت نوساز ( 11.94 درصد از مساحت بافت فرسوده محله حاجیآباد و جواد آباد)، 1.89 درصد در گروه بناهای با کیفیت قابل قبول و نگهداري هستند. این شاخص به همراه شاخص های دیگر نظیر پایداری و نفوذ پذیری می تواند در شناخت میزان فرسودگی و تعیین پهنه های اولویت دار برای مداخله و نوسازی کمک کند. همانطوری که جدول شماره 3ـ6 نشان میدهد، 85.67 درصد از بناهای محدوده فرسوده محله حاجیآباد و جواد آباد دارای کیفیت فرسوده و تخریبی است که این به عنوان یک نقطه قوت در تعیین محدودههای اولویت دار برای مداخله و نوسازی بافت فرسوده به شمار میرود.

جدول شماره 3ـ6 : کیفیت ابنیه بافت فرسوده محله حاجی آباد و جواد آباد
کیفیت
تعداد
درصد
مساحت ( مترمربع)
درصد
نوساز
70
11.02
10430.36
11.94
قابل قبول و قابل نگهداری
12
1.89
2073.83
2.37
تخریبی ـ فرسوده
544
85.67
70934.01
81.17
بایر و فاقد بنا و ….
9
1.42
3951.02
4.52
جمع کل
635
100
87389.23
100

شکل شماره 3ـ 7 : نقشه کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده محلی حاجیآباد و جوادآباد

منبع: نگارنده، 1394، (بر اساس اطلاعات دریافتی از مهندسین مشاور خودآوند ، 1388).
بررسی کیفیت ابنیه در محله حسن آباد نشان میدهد که تعداد 363 پلاک از محدوده محله حسن آباد دارای کیفیت فرسوده و تخریبی هستند، این درحالی است 281 پلاک از محدوده نوسازی شده است.

جدول شماره 3ـ 7 کیفیت ابنیه محله حسن آباد
کیفیت
تعداد
درصد
مساحت ( مترمربع)
درصد
نوساز
284.00
33.29
29859.70
6.95
قابل قبول و قابل نگهداری
157.00
18.41
18983.70
4.42
تخریبی ـ فرسوده
363.00
42.56
296548.30
69.04
بایر و فاقد بنا و ….
49.00
5.74
84121.71
19.59
جمع کل
853.00
100.00
429513.41
100.00
منبع: مهندسین مشاور خودآوند، 1388.
شکل شماره 3ـ 8 : نقشه کیفیت ابنیه محدودههای فرسوده محله حسن آباد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سلسله مراتب، شیوه های مداخله، ارزش افزوده، علم اقتصاد Next Entries مقاله درمورد تئوری نمایندگی، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار، اطلاعات مالی