منابع و ماخذ مقاله ارزش دفتری، دارایی ها، نسبت بدهی، مالیات قطعی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای ما استاندارد خاصی در خصوص حسابداری مالیات سود، همانند سایر کشورها بویژه کشورهای آنگلوساکسون وجود ندارد، بنابراین از سود مشمول مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) به عنوان جایگزینی برای سود مالیاتی ابراز شده توسط مدیران استفاده میشود. اگرچه ممکن است بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) اختلاف وجود داشته باشد لیکن فرض بر این است که این عدد تقریبی از سود مالیاتی شرکت ها میباشد و سرمایه گذاران بر مبنای سود مالیات تشخیصی سال های گذشته اقدام به پیش بینی سود مالیاتی شرکت ها بر مبنای سود ابراز شده توسط صورت های مالی شرکت ها میکنند. این نحوه عمل قبلاً در تحقیقی توسط صفّار (1389) بکار گرفته شد. ثانیاً، در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی به دلیل محدودیت های دسترسی به داده ها در ایران به ویژه محرمانه بودن پرونده های مالیاتی شرکت ها از روش مبتنی بر هزینه ( مالیات – محور ) استفاده می شود. طبق این رویکرد از تفاضل مالیات ابرازی و مالیات قطعی بهره گرفته شده است. اگرچه شاید استفاده از هزینه مالیات مندرج در صورت سود وزیان به جای مالیات ابرازی در نگاه نخست مناسب تر به نظر می آید اما با توجه به شیوه محاسبه آن در کشور مان که از روش ذخیره گیری بهره گرفته می شود بکارگیری هزینه مالیات از پشتوانه تئوریک کمتری برخوردار میباشد. به همین جهت بجای استفاده از تفاوت هزینه مالیات و مالیات قطعی شده ( تشخیصی ) از تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شده ( تشخیصی ) بهره گرفته می شود ولو اینکه شاهد تفاوت های بسیار اندکی بین هزینه مالیات و مالیات ابرازی باشیم. همچنین در مواردی که هنوز مالیات قطعی مشخص نبوده، از مالیات تشخیصی بجای مالیات قطعی استفاده شده است. در نهایت نیز، طبق تحقیق تانگ و همکاران ( 2012 ) به منظور استاندارد سازی این متغیر و ایجاد قابلیت مقایسه بین شرکتها، مقدار محاسبه شده ی تفاوت ها بر مجموع دارایی ها تقسیم میشود.

در رابطه بالا داريم:
BTD= تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی شرکت در سال مالی مربوطه.
TAX= مالیات قطعی (تشخیصی) شرکت برای سال مالی مربوطه.
BOOK= مالیات ابرازی شرکت در سال مالی مربوطه.
= جمع کل دارایی های شرکت در سال مالی مربوطه.
3-5-4 ) سود شرکت ():
در این مطالعه مطابق با رویکرد تانگ (2012) به منظور اندازه گیری میزان محتوای اطلاعاتی سود رابطه میان سود و بازدهی شرکت مورد توجه قرار گرفته است. هر چه میزان این رابطه قوی تر باشد بیانگر این است که سود از محتوای اطلاعاتی بیشتر برخوردار بوده و اطلاعات مربوط به سودآوری در قیمت های سهام لحاظ شده است. در این راستا برای محاسبه سود از متغیر سود خالص استفاده شده و جهت استانداردسازی آن از میانگین جمع کل دارایی ها بهره گرفته شده است.

در این مدل داریم:
= سود خالص شرکت
= جمع کل دارایی های شرکت.
متغیرهای كنترلي
3-5-5 ) اندازه شرکت ():
این استنباط وجود دارد که شرکت های کوچک میانگین رشد سودآوری بالایی دارند. بنابراین انتظار میرود که تغییرات سود شرکت های کوچک با شتاب بیشتری در قیمت سهام منظور شود. از سوی دیگر، شرکت های بزرگ میانگین رشد سودآوری کمی دارند. معمولاً تغییر مهمی در سود آوری آنها انتظار نمیرود و منتشر شدن اطلاعات ممکن است بر تغییرات قیمتی سهام اثر اندکی داشته باشد. البته وجود کانالهای مختلف اطلاع رسانی نیز ممکن است توجیهی برای این موضوع باشد. به علاوه بعضی از پژوهشگران نظیر آنتونی و همکاران (1999) و بلیک (1998) قابلیت تعمیم یافته های مربوط به اندازهی شرکت را در چارچوب چرخه عمر بررسی کردند. تئوری های مالی ادعا میکنند که بطور میانگین شرکت ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد سودآوری بالایی دارند. از سوی دیگر اندازهی شرکت و رشد سودآوری اندک و حتی منفی ویژگی شرکت هایی است که در مراحل پایانی چرخه عمر هستند (رحمانی و همکاران، 1390). برای اندازه گیری اندازه شرکت معمولاً از معیارهایی همچون لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت، لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها و لگاریتم طبیعی فروش استفاده میشود. این تحقیق مطابق با رویکرد تانگ (2012) لگاریتم طبیعی ارزش بازار را برمیگزیند. بدین منظور ابتدا ارزش بازار شرکت از حاصلضرب قیمت پایانی سهام در تعداد سهام منتشر شده محاسبه و سپس به منظور حذف مقیاس اندازه گیری لگاریتم طبیعی آن محاسبه میشود.

در این رابطه برابر است ارزش بازار شرکت در سال . ستایش و غیوری (1388)، یعقوب نژاد و همکاران (1389)، ثریایی و همکاران (1390) و ولی پور و خرّم (1390) نیز در مطالعات خود از این متغیر برای اندازه گیری اثرات اندازه شرکت استفاده کردند.

3-5-6 ) ارزش دفتری هر سهم ():
ارزش دفتری یکی از مفاهیم حسابداری است و با استفاده از این معیار، ارزش هر یک از اقلام دارایی بر اساس روش های حسابداری مورد استفاده، تعیین میگردد. ارزش دفتری دارایی ها همان ارقام و مقادیری است که در ترازنامه شرکت منعکس میشود. بر این اساس، ارزش یک سهم عادی از تقسیم ارزش حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهامی که در دست سهامداران است محاسبه میشود ( ساعی و همکاران، 1390).
از آنجا که ارزش های دفتری همانند سود حسابداری متاثر از روش های حسابداری هستند لذا در باب قابل اتکا بودن آن بعنوان ملاکی برای ارزش ذاتی شرکت همواره شک و تردید قابل ملاحظه ای حاکم است. اکثر مدل های ارزیابی سهام بر سود تکیه میکنند و ارزش دفتری در این مدل ها نقش قابل ملاحظهای ندارند. ولی در سال های اخیر ارزش دفتری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده اخیر به نقش ارزش دفتری در ارزیابی سهام سهام و میزان ارتباط این متغیر با ارزش شرکت، اهمیت زیادی داده شده است که میتوان به مدل سود باقی مانده اولسون اشاره کرد (پورحیدری و همکاران، 1384). برای این موضوع دو دلیل ذکر کردهاند. دلیل اول این است که سود از اقلام موقت فراوانی نظیر اقلام غیر مترقبه و اقلام استثنایی تشکیل شده است. در نتیجه، ارزش دفتری نمایندهی بهتری برای برآورد های سود های آتی است. دلیل دوم این است که ارزش دفتری تا حدّ زیادی بیانگر ارزش توقف یا تصفیه شرکت میباشد (همان منبع به نقل از کولین و همکاران 1997). در ایران ساعی و همکاران (1389)، رسولی (1388)، پورحیدری و همکاران (1384)، خواجوی و همکاران (1389) نیز با اقتباس از مدل سود باقی مانده السون به آزمون ارتباط ارزش دفتری هر سهم با قیمت سهام شرکت های ایرانی پرداختند. اگرچه نتیجه تحقیقات فوق به اندازه تحقیقت خارج از کشور، از اهمیت ارزش دفتری حمایت نمیکنند اما با این حال، کم و بیش نتایج بطور تلویحی حاکی از نقش داشتن ارزش دفتری میباشد. لذا در این تحقیق به پیروی از تانگ (2012) متغیر ارزش دفتری هر سهم به عنوان یک متغیر کنترلی در مدل محتوای اطلاعاتی گنجانده میشود. اطلاعات مربوط برای محاسبه این متغیر از ترازنامه استخراج و با استفاده از قیمت پایان دوره سهام همگن سازی شده است.
3-5-7 ) اهرم مالی ():
از لحاظ تئوری درجه اهرم مالی عبارت است از درصد تغییر سود هر سهم در مقابل یک در صد تغییر در سود قبل از بهره مالیات ( تهرانی،1389 ،120). اما به لحاظ تعاریف متفاوت بین هزینه و درآمد بین علمای حسابداری ومالی معمولاً چنین تعریفی قابل پیاده سازی در مرحله عمل نمیباشد. بدین منظور اکثر تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از نسبتهای اهرمی که از داده های ترازنامه بدست میآیند اقدام به اندازهگیری اهرم مینمایند. این نسبتها توانایی شرکت را در پرداخت تعهدات بلند مدت اندازهگیری مینمایند. این نسبت ها به دو گروه تقسیم میشوند: گروه اول نظیر نسبت بدهی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بلند مدت، نشان میدهند که میزان تامین مالی شرکت از طریق بدهی ها چقدر میباشد؛ گروه دوم همانند نسبت توان پرداخت بهره و نسبت پوشش نقدی بهره، چگونگی سودآوری شرکت ها در پرداخت دیون را نشان میدهند (تهرانی،1389 ،56). این تحقیق برای اندازه اثرات اهرم مالی از نسبت بدهی استفاده میکند که بصورت مجموع بدهی ها تقسیم بر مجموع دارایی ها محاسبه میشود. هرچه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت ها نیز افزایش خواهد یافت، مشروط به اینکه نرخ بازده دارایی ها بیش از نرخ بهره باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد، ریسک مالی (عدم پرداخت بدهی ها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت (تهرانی، 1389، 56). تانگ و همکاران(2012)، ایزدیپناه و رحیمی (1388)، سینایی و خرّم (1383)، ستایش و غیّوری (1388)، ولی پور و خرّم (1389)، یعقوب نژاد و همکاران (1389)، کرمی و همکاران (1387)، نمازی وشمس الدّینی (85) و نوروش و یزدانی (1388) از نسبت بدهی برای اندازهگیری اهرم مالی استفاده کردند.

در این مدل داریم:
= جمع كل بدهي شرکت در پايان سال.
= جمع کل دارایی های شرکت در پایان سال.
3-6)روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات
در این تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش داده های پانل می باشد. در ادامه ابتدا روش داده های پانل و آزمونهای مربوط به آن تشریح می گردد. سپس آزمون های مربوط به معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کلاسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق بیان می گردد. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Eviews و SPSS بهره گرفته شده است.
3-6-1 )روش داده های پانل
تخمین مدل های رگرسیون بر اساس نوع داه هایی که مورد استفاده واقع می شوند به سه روش صورت می گیرد. برخی از مدل ها با استفاده از «داده های سری زمانی60» یا به عبارت دیگر با استفاده از داده های مربوط به یک دوره زمانی نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می شوند. بعضی دیگر از مدل ها بر اساس «داده های مقطعی61» برآورد می شوند یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معین مثلاً یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می شوند.
روش سوم تخمین مدل، که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است ، تخمین بر اساس «داده های پانل62» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی ( مثلاً شرکت ها ) در طی چند سال مورد توجه قرار می گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال های اخیر نیز زیاد استفاده شده است تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می یابد. با توجه به اینکه مشاهده های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم خطی چندگانه کمتر میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین زن ها می شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است (بالتاجی63، 1995، ص 6-3). در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده های پانل می باشد:

که در آن نشانگر واحدهای مقطعی (مثلا شرکت ها) و نشانگر زمان ( مثلاً سال ) است. متغیر وابسته را برایامین واحد مقطعی در سال نشان می دهد و نیز امین متغیر توضیحی غیرتصادفی برایامین واحد مقطعی ( شرکت ) در سالام است. جمله اخلال بوده که فرض می شود دارای میانگین صفر () و واریانس ثابت () است.
پارامترهای مدل می باشد که واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییراتامین متغیر توضیحی درامین مقطع ( شرکت ) وامین زمان ( سال ) را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل بر اساس داده های پانل، روش های مختلفی همچون روش اثرات ثابت64 و روش اثرات تصادفی65 وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.
3-6-1-1) روش اثراث ثابت:
در روش اثرات ثابت فرض بر این است که ضرایب مربوط به متغیرهای توضیحی ( شیب ها ) ثابت هستند و اختلافات بین واحدها ( شرکت ها ) را می توان به صورت تفاوت عرض از مبداء نشان داد. در این حالت اگر عرض از مبداء تنها برای واحدهای مقطعی ( شرکت ها ) مختلف، متفاوت باشد اصلاحاً روش اثرات ثابت یکطرفه66 نامیده شده و مدل آن بصورت زیر می باشد:

و اگر عرض از مبداء هم مابین مقاطع ( شرکت ها ) و هم مابین دوره (

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سود حسابداری، پایداری سود Next Entries منابع و ماخذ مقاله رگرسیون، اثرات ثابت، مدل رگرسیون، حداقل مربعات معمولی