منابع و ماخذ مقاله آموزش عمومی، مقطع متوسطه، موفقیت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

داند در واقع با نیازهای فرد متناسب دانسته میشود و دانش آموزان را برای کشف دانش و مهارتی در سطح جهانی آماده کرده و آنها را با هدایت تجربیات آموزشیشان مشغول می سازد. یک نمونه از این یادگیری نسل آینده، ابتکار در شهر نیویورک در منطقه اختراعات مدارس عمومی (I Zone) است، که با 200 مدرسه در طی سه سال آینده کار خواهد کرد تا مدلهای نمونهای طراحی کنند که مدارس را از رویکردی کلاس محور، به رویکردی دانش آموز محور برساند. چنین یادگیری شخصیای، تجربهی آموزش را توسط تمرکز بر سرعت دانش آموزان در یادگیری و اینکه چگونه بهتر یاد میگیرند، و درحالیکه تضمین می کنند که آنها شایستگیهای لازم را برای موفقیت در دانشگاه و محیط کاری بدست میآورند، مجزا میسازد. معلمان و والدین از ابزارهایی استفاده میکنند تا به دانش آموزان کمک کنند که یک برنامهی یادگیری را تهیه نمایند که تسلط شان را نشان خواهد داد. این رویکرد، آنچه را که یک روانشناس، کارول دوک29، “رشد ساختار فکری” مینامد و به معنی یادگیری مستمر و فزاینده از هر تجربه است، رواج میدهد. افراد با رشد ساختار فکری شان، زندگیشان را مانند کاری در جریان میبینند که در هر مقطعی میتوانند آن را شکل دهند. موانع و چالش ها تبدیل به فرصت شده و تلاش و انعطاف باعث موفقیت میشوند. با مرتبط کردن تعهدات خانواده، به طور عمدی، به یادگیری و تحصیل، به عنوان یک رویکرد منظم، راه را برای یادگیری نسل آینده باز میکند. مدارس و جوامع، میتوانند سرمایه ی خانواده را جور کنند تا از یادگیری شخصی حمایت کرده و رشد ساختار فکری را به جریان بیاندازند. خانوادهها به حمایت مدارس و جوامع نیاز دارند تا به طور کامل متوجه شوند که مفهوم تحصیل کرده بودن در قرن بیست و یکم چیست.( Heather b. 2010p.4)
جایگاه دانش و مهارت های لازم برای روابط مؤثر مدرسه- جامعه، وسیع و همیشه در حال تغییر است. بنابراین بررسی روابط مدرسه-جامعه، اساسا مهم است. آنچه که به عنوان دانش و مهارت در حال حاضر ضرورت تصور میشود امری ایستا و غیرقابل تغییر نیست، بنابراین پویایی جایگاه دانش و مهارتها در عصر کنونی بررسی رابطه مدرسه و جامعه را به طور مستمر میطلبد. (fiore,2011)

• بررسی مفهوم “مشارکت ها”
اپستین30 ، مشارکتها در خانه و مدرسه و جامعه را به عنوان رابطهای میان “سه زمینهی اصلی که دانشآموزان در آن رشد و زندگی میکنند”، نشان میدهدکه در آن علائق مشترک در بچه ها و مسئولیتهایی برای آنها، تشخیص داده شده است. بعلاوه، فانکوسر31 و گونزالس32اظهار میکنند که مشارکت موفق شامل همکاری متقابل و پایدار، حمایت و شرکت کارکنان مدرسه و خانوادهها در خانه و مدرسه ، در فعالیتها و تلاشهایی که تأثیری مثبت بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان در مدرسه میگذارد میشود. چون خانه، مدرسه و جامعه، محیطهای اصلی و مشترکی از تأثیر بر تحصیل و پیشرفت بچهها را ارائه می کنند، پژوهشگران و کاروران، از آنها به عنوان همکارانی که “با هم کار میکنند تا برنامهها و فرصتهای بهتری برای دانشآموزان ایجاد کنند”، درخواست همکاری می نمایند.(Goos, Lowrie & Jolly.2007)

• نقش «جامعه» در روابط مدرسه-جامعه
پژوهشگران اجتماعی-فرهنگی، «جامعه» را به شکل جامعهای از عمل و ممارست (جامعه ی کاربستی) معنی میکنند؛ یعنی گروهی از مردم مشغول انجام فعالیتی با اهداف و علائق مشترک؛ به دنبال این اهداف و علائق، آنها اقدامات مشترکی را به کار میبرند، با ابزار یا منابع مشابهی کار میکنند و از گفتار خاصی استفاده میکنند. جوامع، زمینهها و مفاهیم اجتماعی را درست هنگامی که افراد در کارهای اجتماعی شرکت میکنند، ایجاد میکنند. دانش، در انجام روابط اجتماعی و کارایی این جوامع، بصورت یکپارچه است. بعلاوه، فرایندهای یادگیری و عضویت در یک جامعهی کاربستی، تفکیک ناپذیراند. چون یادگیری، با عضویت در جامعه اجین است، این موضوع به افراد اجازه میدهد تا به گروهی تعلق داشته و وضعیتشان را تطبیق دهند. چنانکه شرکت کنندگان عوض شوند، هویت و یادگیری آنها – رابطه با و در میان گروه – نیز تغییر میکند. بنابراین جوامع، قدرتمندترین محیطهای یادگیری را برای بچهها ایجاد کرده و با مشغولیت آنها در فعالیتهای اجتماعی با دیگران، امکانی برای پیشرفتشان بوجود میآورند.(همان، 2007)
در این میان آموزش عمومی، یک سرمایهی ارزشمند برای دولت مرکزی ، با منافع اجتماعی و اقتصادی کلان است. پژوهشها نشان میدهد که افرادی که فارغالتحصیل میشوند و به تحصیل خوب در طی دوران دبستان و دبیرستان دسترسی دارند، بیشتر احتمال میرود که شغل سودمندی پیدا کنند، خانوادههای مستحکمی داشته باشند، و شهروندان فعال و مولدی باشند. همچنین کمتر انتظار میرود که آنها جرائمی جدی مرتکب شوند، بر سیستم بهداشت همگانی هزینه زیادی تحمیل کنند، و در برنامههای مساعدت رفاهی شرکت کنند. یک تحصیل خوب، منافع مهمی به افراد میرساند و، همانطور که منافع افراد در سراسر یک جامعه متمرکز میشود، منافع وسیع اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند. بنابراین، سرمایه گذاری در آموزش عمومی، نسبت به پرداخت هزینه برای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مدارس بی کیفیت و بدون بودجه، برای دولت خیلی سودمندتر است. پیشرفتهای تحصیلی، منافع اقتصادی عظیمی برای افراد دارد. پایان مقطع متوسطه، از نظر تاریخی، شاخص مهمی شده که کارکنان را متوجه میسازد که یک شخص آمادهی پذیرش یک شغل است. حتی امروزه، کسانی که در دوره ی دبیرستان ترک تحصیل میکنند، بیش از دو برابر نسبت به کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، احتمال بیکاری شان می رود. دریافت رتبه ی تحصیلی K-12، همچنین به مقدار زیادی جهت آمادگی برای دانشگاه اهمیت داشته است. در سال های اخیر، دانش آکادمیک علاوه بر مقطع متوسطه، به دلیل سطوح بالاتر دانش و مهارت در مشاغل قرن بیست و یکم در اقتصاد بین المللی ، ضرورت پیدا کرده است. ارزش اقتصادی نسبی مدرک مقطع متوسطه به تنهایی – بدون تحصیلات بالاتر– در حقیقت با گذشت زمان و بدلیل اینکه افراد بیشتری به دانشگاه و تکمیل آن دسترسی دارند، کاهش یافته است آموزش عمومی، یکی از بهترین فرصتها را جهت کاهش جرائم و هزینههای آن در جامعه، بوسیله ی کمک به بچه ها برای کسب دانش، مهارت وشخصیتی که به آنها در جهت خودداری از فعالیتهای جنایتکارانه کمک میکند، فراهم میآورد یک برنامه درسی خوب منافع زیادی برای اقتصاد جامعه دارد در واقع اگر در برنامههای درسی واقعیت زندگی دانشآموزان محور قرار بگیرد از خیلی مسائلی که جامعه کنونی ما با آن درگیر است مثل اعتیاد، بزهکاری و… پیشگیری میشود.(mitra. 2011)
گروهی از سازمان های مهم تجاری و آموزشی، بر این باور هستند که ایجاد ارتباط میان آموزش و دنیای واقعی، برای موفقیت دانش آموز ضروری است. بر طبق این شراکت، «سیستم آموزشی، درصورتیکه شکاف میان اینکه چگونه دانش آموزان زندگی می کنند و چگونه یاد می گیرند را پر نکنیم، جلوه ای نامربوط خواهد داشت». این شراکت، سواد را فقط خواندن، نوشتن و مهارتهای محاسباتی نمیداند، بلکه آن را “آگاهی اینکه چگونه باید از دانش و مهارتها در متن زندگی مدرن استفاده کرد”، می داند.(melaville.2005.p.1)

• یادگیری جامعه محور
مدارس جامعه، رویکردی معمول را جهت ارتباط زندگی و یادگیری پیشنهاد میکنند. تعداد زیادی از اعضای مدارس و جامعه، در حال تطابق دادن دوره های درسی هستند – هم در طی روز مقرر مدرسه و هم بعد از آن – که به دانشآموزان اجازه میدهد تا در جوامع خودشان یاد بگیرند. این ارتباط میان اعضای مدارس و جامعه، یک عنصر اساسی در مدارس جامعه است، که به دانش آموزان راههای توسعهی مهارتها و دانش لازم برای موفقیت در بزرگسالی را ارائه می کند. هدف این دورهها این است که افراد جوان را بوسیلهی کنترل علاقهی طبیعیشان به جاییکه زندگی و کار میکنند و بوسیلهی استفاده از جامعه خودشان به عنوان منبع یادگیری و عمل، کاملا” مشغول کند.
یک سری شواهد در حال افزایش، اشاره میکنند که راهبردهای یادگیری جامعه محور، خیلی قابل قبولتر از فهرست کلی “ایده های خوب” می باشد. درحالیکه تحقیق بر روی یادگیری جامعه محور هنوز زیاد نیست، یافتهها نشان میدهد که این راهبردها به دانش آموزان و مدارس کمک میکند تا به اهداف آکادمیک، مدنی، اخلاقی، اجتماعی، شخصی، و اهداف مبتنی بر کار، برسند.
هنگامی که دانش آموزان مشغول یادگیری میشوند، بیشتر انتظار میرود که عمیقا” علاقمند باشند، سختتر کار کنند، و به اهدافشان برسند. رسیدن به داراییهای یک جامعه – تاریخ، فرهنگ، منابع، و چالشهای آن – میتواند به مدارس کمک کند تا در ضمن دورههای تحصیلی،شهروندانی آشنا با مفاهیم و ارتباطات جامعه تربیت کنند. به جای کم رنگ کردن برنامه ریزی درسی مدرسه، راهبردهای یادگیری جامعه محور، شدت یادگیری و احتمالی که افراد جوان دانش و مهارت را به موقعیت های جدید انتقال میدهند، افزایش میدهد. با پرورش علاقهی دانش آموز به جوامع خودشان، این راهبردها بذرهای یادگیری مادام العمر را میکارند. هنگامی که دانش آموزان خودشان را به عنوان شهروندانی میبینند، آنها مسئولیت آنچه را که در محله هایشان، جوامع و کشورشان اتفاق میافتد، به عهده میگیرند. و آخرین نتیجه «یادگیری ای که دوام می آورد» ورای آخرین سنجش ها تعهد به خدمت است که به مدت یک عمر دوام میآورد. (همان،2005)

• نتایج برنامه ریزی درسی مبتنی بر جامعه
دانشآموزان، مهارتها و درکشان را افزایش میدهند تا مسائل مهم اجتماعی را جستجو و کشف کنند، تصمیم بگیرند، همکاری کنند، و دانش تاریخیشان، سرزمینشان، و جامعهشان را بسازند. دانش و درک جامعه و محیط انسانی، هنگامی که دانش آموزان دربارهی موارد زیر مطالعه میکنند، افزایش مییابد:
– ساماندهی افراد در گروهها؛ و حقوق، نقشها و مسئولیتهای افراد هنگامی که در گروهها تعامل میکنند
– اختصاص فرهنگ و میراث به هویت و پیامدها و ذات تعاملات اجتماعی
– تعامل افراد با محیطشان و راه هایی که بوسیله آن افراد مکان و محیط را نمایش داده و تفسیر میکنند
– ارتباطات میان افراد و وقایع، از طریق زمان و ادراک این روابط
– تخصیص و مدیریت منابع و شرکت در فعالیتهای اقتصادی
آموزان، مهارتها و گرایشهای اساسی خود را پرورش داده و خود را آماده میکنند تا در جامعه عضوی مؤثر و مسئول باشند.(IEA Curriculum – Human Society and Environment.2006.p2)

• چرا ارتباطات جامعه محور مهم است
هر مدرسهی محلیای، نه تنها باید به عنوان یک سازمان آموزشی، بلکه همچنین باید به عنوان یک مجموعهی غنی از منابع خاص که میتواند جهت تقویت اساس اقتصادی و اجتماعی کل جامعه استفاده گردد، نگریسته شود. ضمنا”، معلمان باید جامعهی محلیشان را به شکلی فعال، قوی و مجهز ببینند. جوامع موفق در همهی اشکال و اندازههای مختلف، در همهی سطوح اقتصادی، شهری و روستایی، وجود دارند و مالک دارایی های فراوانی هستند و هنگامی که تجهیز و مرتبط شوند، زندگی اجتماعی را غنی و بانشاط می سازند. محیط جامعهای که یک مدرسه در آن واقع شده، مجموعههایی از پیچیدگیهای از پیش موجود دارد که متصدیان مدرسه باید آنها را هدایت کنند. اما هنگامی که روابط برقرار شده و مکرراً پرورش می یابند، این روابط احیای مدارس را بعد از برنامهریزی درسی، امنیت دانش آموز، تعهد والدین، و پیشرفت دانشآموز، تقویت میکند. بین سالهای 2006 و 2009، ری تامپسون33 روابط بسیاری را در جامعهی Auburn Gresham آغاز کرد و ترویج داد که تأثیر مستقیمی بر موفقیت تحصیلی و گسترش سلامتی دانش آموزان داشته است. از طرف دیگر، او برای اعضای جامعه و سازمان ها پلی ایجاد کرد تا به شبکهای که شامل کارکنان، معلمان، والدین و دانش آموزان می شود، مرتبط شوند. (chrzanowski. Rans& Thompson. 2005.p.6)

• ارتباطاتی که از طریق جامعه به مدرسه سود می رساند
مدارسی که نقشهای رابط میان فرهنگ مدرسهی شانو جامعه ایجاد میکنند، در چندین سطح، از ارتباطات برقرار شده سود می برند:
1. مدارس، علیرغم ساختار روابط پایدار، درحالیکه سطوح بالایی از دید محلی برقرار می کنند، از اعضای جامعه می شوند.
2. رابط، در نواحی از

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله انسجام اجتماعی، مهارتهای زندگی، محرومیت اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ مقاله دوره متوسطه، سرمایه اجتماعی، برنامه درسی