منابع و ماخذ مقاله آداب و رسوم، متغیر مستقل، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

که جهت بالا بردن اعتبار داده ها تعداد 390 پرسشنامه توزيع گرديد.
3-6 روش و ابزار جمع‌آوري داده ها
در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از روشها و ابزارهاي مختلفي براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است:
3-6-1 روش جمع آوري داده ها:
روش جمع آوري داده ها تحقيق از نوع ميداني مي باشد چرا که در اين روش اطلاعات به کمک پرسشنامه با مراجعه حضوري محقق صورت می گيرد . نهايتاً از 390 پرسشنامه ارسالي تعداد 384 عدد از پاسخها قابل استفاده بوده است که تجزيه تحليل بر اساس پاسخهاي دريافت شده مي باشد.
3-6-2 ابزار جمع آوري داده ها
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مقاله گنوس و زینس(2013) ميباشد. و به منظور جمع آوري دادهها، پرسشنامه مذکور در بين گردشگران در یک محدوده زمانی حدود یک ماه و به صورت تصادفی در دسترس توزيع گرديد. دلايل استفاده از روش پرسشنامه به عنوان يکي از ابزارهاي گردآوري داده ها را ميتوان به شرح زير خلاصه کرد:
1- صرفه جوئي در وقت نسبت به ساير روشها
2- صرفه جوئي در هزينه
3- استخراج اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها در روش پرسشنامه از ساير روشهاي جمع آوري اطلاعات سهل تراست. پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق شامل دو بخش مشخصات فردي و اجتماعي و سوالات اختصاصي به شرح ذيل مي باشد .
الف) مشخصات فردي و اجتماعي : . در بخش اول سوالاتي در خصوص مشخصات فردي و اجتماعي پاسخ دهنده شامل جنسيت، میزان تحصیلات و سن مطرح شده است .
ب) سوالات تخصصي: اين بخش شامل 27 سوال است. در طراحي اين قسمت سعي گرديده است که سوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد. براي طراحي اين بخش از طيف پنج گزينه‌اي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج‌ترين مقياس هاي اندازه‌گيري به شمار مي‌رود.
مقياس ليکرت که گاهي به آن مقياسهاي حاصل جمع هم مي گويند از يک پاسخ دهنده مي خواهد که ميزان موافقت يا عدم موافقت خود را با هريک از سري گزاره هاي مرتبط با هدف نگرش13 ، مشخص نمايد0جهت تحليل پاسخهاي داده شده به يک مقيــــاس ليکرت، به هر مقوله پاسخ يک مقدار عددي تخصيص داده مي شود پاسخ دهنده ميزان موافقت خود را با هر يك از اين عبارات در يك مقيياس درجه بندي شده كه معمولا از يك تا پنج ياهفت درجه است نشان مي دهد. مقياس ليکرت چندين مزيت را در اختيار ميگذارد. اول اينکه ساخت و اجراي آن نسبتا آسان است. دستورالعملهائي که بايستي ضميمه اين مقياس باشد به سهولت فهميده مي شود. با اين وجود، زمان بيشتري بايد هنگام استفاده از مقياسهاي ليکرت در تحقيق هاي ميان فرهنگي مختلف دقت بيشتري بعمل آيد چون ممکن است اختلافات فرهنگي در تمايل به ابراز عدم موافقت، وجود داشته باشد (اس.تال و هاوکينز ،1388 :499) .
3-6-2-1 تدوين پرسشنامه (عملياتي نمودن مدل)
مفهوم سازي ما را به شناختن امر واقعي هدايت مي کند. در مفهوم سازي به آن جنبه هائي که از نظر محقق، اصلي است پرداخته مي شود. گام اول مفهوم سازي تعيين ابعادي است که آن را تشکيل مي دهد و امر واقعي را منعکس مي سازد. گام دوم، تعريف شاخص هائي است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گيري کرد. در بيشتر موارد علوم اجتماعي مفــــاهيم و ابعــادشان با نشانه هائي که مستقيما قابل مشاهده باشند تعريف نميشوند. شاخصها، نشانه هاي عيني قابل شناسائي و قابل اندازه گيري ابعاد مفهوم هستند (کيوي و کامپنهود، 1375: 116) .
فرضيه پاسخي موقت به پرسش آغازين تحقيق است و مدل دستگاهي از فرضيه ها مي باشد که ميان آنها ارتباط منطقي برقراراست بعبارت ديگر مجموعه مفاهيم و فرضيه ها که با يکديگر ارتباط منطقي دارند، مدل تحليلي را تشکيل مي دهند (بازرگان و ديگران: 1384).
در این تحقیق فرهنگ با ابعاد زبان، آداب و رسوم و اعیاد، ادیان و آیین ها، معماری آثار فرهنگی، تنوع قومی، و ادبیات و شخصیت های اسطوره ای (متغیر مستقل)، و توسعه گردشگری (متغیر وابسته)، برگزیده و جهت سنجش این ابعاد سوالاتی به صورت زیر طرح گردیده است که سوالات مطرح شده، در قالب پرسشنامه ارائه گرديد.
جدول 3-3) سوالات پرسش نامه
فرهنگ
مؤلفه
شاخص
زبان
1. من تمایل دارم که زبان این مکان را یاد بگیرم.

2. مایلم با زبان این مکان آشنا شوم تا بتوانم با افراد ارتباط برقرار کنم.

3. من تمایل دارم که زبان این مردم را بدانم برای اینکه بتوانم با افکار، عقاید و اندیشه آنان آشنا شوم.
مؤلفه
شاخص
آداب و رسوم و اعیاد
4. تمایل دارم آداب و رسوم، آیین های مذهبی و روش زندگی مردم این مکان را یاد بگیرم.

5. من دوست دارم که وقایع این مکان را تجربه کنم.

6. مایلم در فعالیت ها و کارهای سنتی شان شرکت کنم.

7. مایلم غذاها و تفریحات سنتی این ناحیه را امتحان کنم.

8. من تمایل دارم که درباره اعیاد و جشنهای این مکان بیشتر بدانم.

9. آشنایی با آداب و رسوم این مکان به من کمک می کند که با افراد اینجا ارتباط بهتری برقرار کنم.
مؤلفه
شاخص
ادبیات و شخصیت های اسطوره ای
10. ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای من جذاب است.

11. ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان همان چیزی است که من می خواهم بدانم.

12. آشنایی با ادبیات و شخصیت های اسطوره ای این مکان برای آشنایی فرهنگ اینجا به من کمک می کند.

13. ادبیات وشخصیت های اسطوره ای این مکان باعث تمایل من به آمدن به این مکان شده است.
مؤلفه
شاخص

معماری
14. من تمایل دارم که معماری این مکان را از نزدیک مشاهده کنم.

15. دوست دارم هنرهای دستی، موزه ها و آثار باستانی این منطقه را ببینم.

16. اطلاعات در مورد تاریخ و معماری این مکان برایم خوشایند است.

17. آشنایی با معماری مکان های مختلف باعث می شود که با تمدن آن مکان و افراد بیشتر آشنا شویم.
مؤلفه
شاخص
تنوع قومی
18. من می خواهم در مورد فعالیت های قومی این مکان بدانم.

19. دوست دارم در مورد اقوام اولیه این منطقه اطلاعات بیشتری کسب کنم.

20. تماس با اقوام مختلف در این مکان بخش مهمی از تجربه من را شکل می دهد.
مؤلفه
شاخص
ادیان و آیین ها
21. من خیلی مشتاقم درباره ادیان و آیین های این مکان بدانم.

22. من می خواهم که برای آشنایی با ادیان و آیین های این مکان زمان بیشتری را صرف کنم.

23. من تمایل دارم که با مراسم مختلف مذهبی و آیینی این مکان آشنا شوم.

مؤلفه
شاخص
توسعه و تقویت گردشگری
24. برای توسعه و تقویت گردشگری این مکان به نیازهای گردشگران توجه شده است.

25. خدمات ارائه شده به گردشگران مناسب بوده است.

26. امکانات و تسهیلات این مکان مطابق با نیازهای گردشگران است.

27 خدمات و تسهیلات ارائه شده در این مکان باعث رضایت گردشگران شده است.
پس از تدوين طرح مقدماتي پرسشنامه تلاش گرديد تا ميزان روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شود.

3-6-2-2 تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه
مقصود از روايي14 آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي، 1378: 228). جهت تعيين اعتبار و روايي پرسش نامه در اين پژوهش از روش اعتبار محتوا15 استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که معمولاً براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار برده مي شود . اعتبار محتواي يک ابزاراندازه گيري به سئوالهاي تشکيل دهنده آن بستگي دارد . اگر سئوالها معرف ويژگي هايي باشد که محقق قصد اندازه گيري آنها را داشته است ، مي توان نتيجه گرفت که آزمون داراي اعتبار محتوا است0
براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال‌هاي تشکيل دهنده ابزار اندازه‌گيري معرف قسمت‌هاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه‌گيري است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. از آنجا که اين پرسشنامه محقق ساخته است و از روش تبيين ابعاد مدل در قالب مولفه ها و طرح شاخص يا سوال براي هريک از مولفه ها ساخته شده، نياز بود روايي پرسشنامه از نظر نگارشي و محتوا بررسي گردد.در اين تحقيق به منظور برخورداري از روايي ابزار، از مطالعه مباني نظري، تحقيقات انجام شده و کتب تخصصي در زمينه تحقيقات پژوهشي و نيز نظرات استاد راهنما و ساير اساتيد، تا حد امکان استفاده شد. در نتيجه مواردي جهت اصلاح پيشنهاد گرديد و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.
3-6-2-3 تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري ، پايايي16 است. پايايي به اين مفهوم است که ابزاراندازه گيري درشرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي دهد( سرمد و همکاران ، 1376) .
پايايي را به عنوان ميزان عاري بودن سنجش از خطاهاي متغير تعريف مي کنند و زماني منعکس مي شود که سنجه ها يک نوع ويژگي ثابت در اشياء يکسان تغيير محدود نشان مي دهند (اس.تال و هاوکينز ، 1388) .پايايي از طريق مقايسه داخلي توسط همبستگي دروني ميان نمرات سوالات طبق شـاخص سوال چندگانه برآورد مي شود. تمامي سوالات روي شاخص بايد طوري طراحي شوند که دقيقا يک چيز را اندازه بگيرند (خاکي، 1378). در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي‌کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود. ضريب آلفا مي تواند گستره اي از صفر تا يک داشته باشد. يک مقدار 0.6 يا کمتر معمولا نارضايت بخش تلقي مي شود (اس.تال و هاوکينز، 1388 :402).براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بدين منظور يک نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماري Spss ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي کل سئوالات عدد 5/90 درصد بدست آمد. اين عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار مي‌باشند. نتايج به صورت زير نشان داده مي شود :
3-4) جدول درصد آلفای متغیرها
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
زبان
8/77 درصد
آداب و رسوم و اعياد
9/84 درصد
ادبيات و شخصيت هاي اسطوره اي
2/84 درصد
معماري
3/77 درصد
تنوع قومي
9/78 درصد
اديان و آيين ها
1/90 درصد
کل متغیر مستقل
5/90 درصد
توسعه و تقويت گردشگري
9/89 درصد
3-7 روش تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده ها ، با توجه به ماهيت آنها ، روش هاي مختلفي وجود دارد که پژوهشگر بايد بکار ببرد و به سنخيت اين روش ها توجه کند تا در نهايت بتواند استنتاجها و نتيجه گيريهاي معتبر و دقيقي را به عمل آورد. پس بطور کلي مي توان گفت که در تجزيه و تحليل داده ها يک بعد کمي وجود دارد که آن محاسبات آماري خاص است و يک بعد کيفي که آن تحليل ها، استدلال ها و استنتاجهايي است که بر نتايج محاسبات آماري صورت مي پذيرد تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد( هومن ، 1380). در اين بررسي براي آزمودن فرضيات تحقيق و يافتن پاسخ آزمون ، از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديد. علاوه ‌بر بهره‌گيري از نرم‌افزار فوق به توصيف داده‌ها از قبيل جداول فراواني، ميانگين و … پرداخته شده است و كليه نتايج آماري در سطح اطمينان 95% (05/0=α) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

4-1 مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله رشد اقتصادی، توسعه گردشگری، صنعت گردشگری Next Entries منابع و ماخذ مقاله انحراف معیار، آداب و رسوم، جمعیت شناختی