منابع و ماخذ مقاله آبهای زیرزمینی، بافت فرسوده، حاجی آباد، محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

گازرسانی و استفاده از نور مناسب برای واحدهای ساختمانی ایجاد خواهد کرد. بررسی توپوگرافی منطقه 8 شهرداری تهران نشان میدهد که منطقه در ارتفاع بین 1300 الی ـ 1800 متر قرار دارد.

شکل شماره 3ـ3: توپوگرافی اراضی منطقه 8 شهر کرج

نگارنده، 1394، بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان نقشه برداری کشور ( DEM30)
3ـ2ـ2 زلزله
کرج از نظر امکان وقوع زلزله، در منطقه با شدت، 7 درجه مرکالی واقع و از شمال و شمال شرق به وسیله گسلهای منطقه تهران و طالقان (کرج در جنوب گسل اصلی آبیک – فیروزکوه قرار گرفته است.) و از جنوب غرب به وسیله گسلهای منطقه بوئین زهرا به طول 100 کیلومتر احاطه شده است، به طوریکه مطالعات مربوط به سابقه زلزله در شهرستان کرج و تهران نشان می دهد که شهر کرج همواره از حرکات امواج زلزله های مخرب منطقه متأثر بود و برای مثال اثرزلزله های 1971 آمل در شرق کرج معادل 7 درجه مرکالی بود و با توجه به اینکه عمق زلزله های فوق معمولاً بین 33-0 کیلومتر (نسبتاً کم عمق) گزارش شده، انتظار امواج زلزله و تأثیر آن در منطقه قابل ملاحظه خواهد بود. همچنین تغییر جنس خاک در حد فاصل ارتفاعات و دشت نیز از عوامل موثر بر حرکات فعال زمین و لغزش لایه ها محسوب می گردد. اثر مهم آبرفت به هنگام زلزله آن است که حرکت لرزه ای سنگ سبز را تقویت می کند. حرکت امواج لرزه ای در داخل آبرفت که از سنگ بستر شروع و به سطح زمین ختم می شود باعث گردیده، تا خصوصیات، فرکانس و دامنه حرکت تغییر یافته و در نتیجه بر روی سطح زمین اغلب حرکت قوی در پریودهای بزرگتر مشاهده شود. در مجموع هر چند حرکات فعال زمین جزء عوامل عمده محدود کننده توسعه محسوب نمی گردد، لیکن در ضوابط پیشنهادی ساختمانی بایستی عدم پیوستگی و رعایت فاصله کافی ساختمانهای حجیم با دامنه نوسان متفاوت لحاظ گردد، همچنین استفاده از بادبند و دیوارهای برشی در محاسبه اسکلت بناها ترجیحاً با اسکلت بتنی یکپارچه، محدودیت ارتفاع ساختمانهای بزرگ و بالاخره رعایت آیین نامه های زلزله در محاسبات قابها برای توسعه آتی شهر قابل توصیه می باشد ( مهندسین مشاور خودآوند، 1388، 68).
شکل شماره 3ـ4: موقعیت منطقه 8 و شهر کرج نسب به گسلهای اطراف

3ـ2ـ2 منابع آبی شهر کرج
با توجه به اینکه میزان متوسط بارندگی سالیانه کرج 4/256 میلیمتر است، این مقدار بارندگی در منطقه دشت به مساحت 1400 کیلومتر مربع تقریباً مولد 266 میلیون مترمکعب آب می باشد که قسمت عمده بارندگیهای منطقه تبخیر و بقیه با میزان نفوذ سالیانه ای معادل 49 میلیون مترمکعب موجبات تغذیه سفره آبهای زیرزمینی را فراهم می آورد. دو رودخانه کرج و کردان به طور متوسط سالیانه حدود 209 میلیون مترمکعب آب به سفره آبهای زیرزمینی تزریق می کنند که قسمتی از آبهای زیرزمینی به صورت چشمه سارهای متعدد در قسمتهای کوهستانی حوزه آبریز رودخانه کرج و کردان ظاهر می شود. و قسمت قابل ملاحظه ای از آن نیز به وسیله چاههای عمیق، نیمه عمیق و قنوات استخراج و به مصرف شرب و کشاورزی رسیده و مابقی در قسمتهای جنوبی دشت، به علت وجود تشکیلات غیر قابل نفوذ مناطق پست، به صورت زه آب ظاهر می شود که به سیاه آب موسوم و در واقع زهکشی طبیعی دشت محسوب می گردد. به دلیل گسترش واحدهای شهری و عدم وجود سیستم های تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی، سفره آبهای زیرزمینی واقع در پایین دست شهرها به تدریج به مواد سمی و میکروبی، آلوده شده و به صورت فزاینده ای به کیفیت محصولات کشاورزی اثر مخربی باقی گذارده است. عمق سطح برخورد به آب در شمال دشت( اطراف جاده کرج-تهران حدود 100 متر، در قسمت شرقی منطقه از شمال به جنوب از عمق آن کاسته شده و در مرکز دشت به 60 متر، در جنوب به 3 متر و در حوالی رودخانه شور (ولد آباد و …) آب زیر زمینی به سطح زمین می رسد. بالاترین سطح آبهای زیرزمینی در اردیبهشت ماه و پایین ترین سطح آن آبان ماه می باشد. جهت جریان آبهای زیرزمینی تقریباً از شمال به جنوب شرقی و غرب است، همچنین شیب آبهای زیرزمینی در شمال دشت حدود 2/1 درصد، و در مرکز حدود 8/0 درصد و در جنوب 3/0 درصد می باشد. از این رو با توجه به خط جهت جریان آبهای زیرزمینی چنین استنباط می گردد. که منبع اصلی تغذیه آب زیرزمینی دشت کرج از رودخانه کرج بوده، اما منابعی چون رودخانه کن و کردان نیز در تغذیه منابع آبهای زیرزمینی آن تاحدی موثر هستند. سفره های زیرزمینی آب دشت کرج توسط رودخانه های کرج با نزدیک به 70 تا 80 میلیون متر مکعب نفوذ آّب، رودخانه کن با 25 تا 50 میلیون مترمکعب و رودخانه کردان حدود 50 میلیون مترمکعب، تأمین می گردد. همچنین آبهای زیرزمینی از جریانهای سطحی دیگر با رقمی ترتیب به 10 تا 20 میلیون مترمکعب و آب حاصل از نزولات جوی که در سال رقمی معادل 49 میلیون مترمکعب آب را تشکیل می دهد، تغذیه می شوند. با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام گرفته، هدایت الکتریکی آب رودخانه های دشت کرج به شرح زیر می باشد. رودخانه کرج و کردان به ترتیب با 25 الی 300 و 200 الی 35 میکروموی بر سانتی متر مربع دارای کیفیتی کاملاً مطلوب هستند. رود شور با میزان هدایت الکتریکی 10000 الی 58000 میکروموی بر سانتی متر مربع دارای کیفیتی نا مناسب است ( مهندسین مشاور خودآوند، 1388، 69ـ 78).
شکل شماره 3ـ5: موقعیت منطقه 8 و شهر کرج نسب به رودخانهها

نگارنده، 1394، بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان نقشه برداری کشور ( DEM30)
3ـ2ـ3ـ اقلیم
ـ درجه حرارت : بر اساس داده هاي ايستگاه سینوپتیک كرج متوسط درجه حرارت شهر 9/14 درجه سانتیگراد، میانگین حداقل دما 7/8 درجه، میانگین حداکثر دما 2/21 درجه، حداقل مطلق دما 17- و حداکثر مطلق دما 42 درجه می باشد. تعداد روزهای همراه با یخبندان نیز در این ایستگاه 3/65 روز می باشد ( سایت اداره هواشناسی استان کرج، 1393).
جدول شماره 3ـ1 میانگین درجه حرارت
مــاه شاخص‌هاي
پنجگانه دما
دي
Jan
بهمن
Feb
اسفند
Mar
فروردين
Apr
ارديبهشت
May
خرداد
Jun
تير
Jul
مرداد
Aug
شهريور
Sep
مهر
Oct
آبان
Nov
آذر
Dec
سالانه
ANN
ميانگين ماهيانه دما
2
8/3
1/8
4/14
19
4/24
9/26
7/26
8/22
8/16
9/9
6/4
9/14
ميانگين
حداقل هاي دما
3/2-
1/1-
7/2
3/8
12
4/16
9/18
19
2/15
5/10
8/4
4/0
7/8
میانگین
حداکثرهای دما
3/6
6/8
5/13
5/20
9/25
3/32
35
4/34
4/30
2/23
15
8/8
2/21
حداقل مطلق دما
17-
6/15-
5/10-
5/3-
4/0-
2/7
6/10
12
7
5/0-
6-
6/14-
17-
حداكثر مطلق دما
2/18
2/18
4/25
6/31
6/34
2/39
42
2/40
36
6/31
6/24
19
42
میانگین تعداد روزهای همراه با یخبندان
22
8/16
1/8
1
1/0
0
0
0
0
0
3/3
14
3/65
(مأخذ: سایت اداره هواشناسی استان البرز، 1393).
ـ ميزان بارندگي: براساس آمار ایستگاه هواشناسی شهر کرج ( 1393) ميانگين بارندگي این ایستگاه 8/243 میلیمتر در سال می باشد.این میزان سالیانه از حداقل 7/142ميليمتر تا حد اكثر 9/338 میلیمتر در نوسان بوده است. كم و كيف بارندگي فصلي حاكي از فزوني بارندگي درزمستان باميانگين 105ميليمتر وسپس درفصل پاییز باميانگين 3/75 ميليمتر و ميانگين بارندگي بهاره آن 8/57 ميليمتر بوده است حدود 20درصد از نزولات جوي در محدوده طرح بصورت برف مي باشد. با توجه به داده هاي آماري ايستگاه ميزان بارندگي سالانه شهر كرج 8/243 ميليمتر و حداكثر بارندگي سالانه در 24 ساعت معادل 57 ميليمتر گزارش شده است. بر اساس داده هاي مورد اشاره بيشترين مقدار بارندگي در شهر كرج مربوط به آذر ماه و معادل6/144 ميليمتربوده است. نكته قابل ذكر آنكه كرج بر روي خطوط همباران 200 تا 400 ميليمتر قرار دارد و ميزان بارندگي سالانه سالهاي مختلف در طيف ياد شده مي باشد ( سایت اداره هواشناسی استان کرج، 1393).
مــاه شاخص‌هاي
بارندگی
دي
Jan
بهمن
Feb
اسفند
Mar
فروردين
Apr
ارديبهشت
May
خرداد
Jun
تير
Jul
مرداد
Aug
شهريور
Sep
مهر
Oct
آبان
Nov
آذر
Dec
سالانه
ANN
میانگین
ماهانه
4/28
5/29
7/47
7/34
8/20
3/2
1/3
4/1
6/0
7/13
4/27
2/34
8/243
مقادیر حداکثر بارندگی روزانه
25
26
44
57
22
7
9
11
5
25
37
30
57
تعداد روزهای همراه با بارش
6/9
9
3/10
6/9
5/8
2/2
2
1/1
1
1/5
3/7
1/9
8/74
مقادیر حداکثر بارندگی
2/53
8/70
2/119
80
2/64
7/13
18
14
4/5
4/97
6/144
6/84
6/144
مقادیر حداقل بارندگی
5/3
2/2
8/17
2/3
2/0
0
0
0
0
0
0
9
0
تعداد روزهای همراه با برف و تگرگ
3/5
4
2
1/0
0
0
0
0
0
0
5/0
6/2
5/14
جدول شماره 3ـ2 رژیم بارش ایستگاه سینوپتیک کرج
(مأخذ: سایت اداره هواشناسی استان البرز، 1393).
3-3- ویژگیهای انسانی
3-3-1- تاریخچه محلات فرسوده منطقه 8 کرج
ـ محله حسن آباد : همانطوری که در بالا اشاره شد، بافت فرسوده منطقه 8 کرج در محلات، حسن آباد و جواد آباد حاجی آباد قرار دارد. بر اساس تصویر هوایی تهیه شده در سال 1349 میتوان هسته اصلی ده حسنآباد را مشاده کرد که در نزدیکی ارتفاعات شمالی کرج و در زمین های بکر اطراف شکل گرفته را مشاهده کرد.
بر اساس سرشماریهای نفوس و مسکن کشور ( از سال 1335 تا 1390) اولین سابقه سرشماری از روستای حسن آباد بر میگردد به سال 1345 ه.ش که در این سال جمعیتی معادل 48 نفر ( 9 خانوار) در آن زندگی میکردند ( مرکز آمار ایران، 1388). بنابراین میتوان اذعان داشت که روستای حسن آباد در دهه 1340 ه.ش شکل گرفته است (تصویر شماره 3ـ1 و 3ـ2).

ـ محله حاجی آباد: یکی از قدیمی ترین محله‌های شهرستان کرج می‌باشد. گویش مردم بومی حاجی آباد به صورت محلی کرجی است. شغل مردم این محل کشاورزی و دامداری بوده است که با گسترش شهر کرج و مهاجرت بسیاری از شهرهای دیگر و همچنین از بین رفتن بافت روستایی دیگر کشاورزی و دامداری در آن وجود ندارد. حاجی آباد از جنوب به جهانشهر از شمال به شهرک شهید مطهری از غرب به گوهردشت و از شرق به میدان آزادگان متصل می‌شود. بررسی سرشماریهای نفوس و مسکن در این محلهها نشان میدهد که اولین سرشماری رسمی از این محلهها ( به عنوان ده) در سال 1355 صورت گرفته است که 137 نفر ( 31 خانوار) در آن زندگی میکردند. بنابراین میتوان اذعان داشت که این محله در دهه 1350 شکل گرفته است.
ـ جواد آباد: این محله در همجواری محله حاجی آباد قرار دارد، سابقه شکلگیری این محله بر اساس نتایج رسمی سرشماری نفوس و مسکن به دهه 1350 برمیگردد. چرا که اولین سرشماری رسمی که جمیعت این روستا در آن ذکر شده است، سرشماری نفوس و مسکن سال 1355 است که جمیعت این محله را 2387 نفر ( 483 خانوار) ذکر کرده است ( مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1355).
3-3-2- تغییر و تحولات جمعیتی ساکنین بافت فرسوده منطقه 8 کرج
همانطوری که جدول شماره 3ـ3 نشان میدهد، در بین پهنههای 15 گانه بافت فرسوده محله کرج از نظر میزان جمعیت، بالاترین تعداد افراد به پهنه حسینآباد افشار تعلق میگیرد که بالاترین مساحت را نیز دارا میباشد. میانگین جمعیت پهنههای مختلف بافت فرسوده کرج معادل 67/24548 نفر است. از بین پهنههای مذکور، جمعیت پهنههای کرجکهن، امامیه، جوادآباد و حاجیآباد، کلاک، حسنآباد، صوفیآباد و هرجرود، نوروزآباد و شهرک شیخسعدی و حصار پایینتر از میانگین بوده و پهنههای ترکآباد، غرب مهرشهر، فردیس، حیدرآباد و کرج نو، حصارک پایین، حصارک بالا و اسلامآباد بالاتر از نصاب میانگین قرار دارند.
میانه تراکم در بین پهنههای مختلف بافت فرسوده شهر کرج 552 نفر است. بالاترین تراکم به حسن آباد با 1391 نفر تعلق دارد و پایینترین تراکم نیز آز آنِ کرج کهن با 367 نفر میباشد. حسین آباد افشار بیشترین تعداد خانوار یعنی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله سلسله مراتب، شیوه های مداخله، ارزش افزوده، علم اقتصاد Next Entries مقاله درمورد تئوری نمایندگی، آزمون فرضیه، بورس اوراق بهادار، اطلاعات مالی