منابع و ماخذ تحقیق گروه کنترل، خودکارآمدی، بیمارستان، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

سراسر جهان در این سنین اتفاق می افتد، عفونت‌ها به عنوان علت اصلی و محدودیت در مراقبت از نوزادان بیمار در میزان بالای میرایی دخالت دارند این تحقیق به صورت مرور متون سیستماتیک بر مطالعاتی که نسبت مراقبت مطلوب از نوزادان بیمار و مشکوک به بیماری در کشورهای سطح پایین و متوسط را گزارش کرده بودند انجام گرفت(47).

پژوهشی (2013) با عنوان “آگاهی، نگرش و عملکرد مادران درباره عفونت‌های حادتنفسی “در جوامع شهری و روستایی از ناحیه بوردوان بنگال غربی هند بیان می‌کند که عفونت‌های حاد تنفسی نقش مهمی در ابتلا و میرایی کودکان کمتر از پنج سال سراسر جهان دارد و مسول3/4 میلیون از 9/12میلیون مرگ در سراسر جهان است. این تحقیق یک مطالعه مقطعی بود که 600 مادر را تحت پوشش داشت و در نهایت بیان کرد که آموزش بهداشت می‌تواند رفتارهای مراقبت بهداشتی و نگرش والدین و دیگر اعضای خانواده را در مراقبت از عفونت‌های حاد تنفسی کودکان در طی بیماری تغییر دهد و همچنین به فقدان آموزش اختصاصی مادران در پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی اشاره دارد(7).

در مطالعه ایی(1997) با عنوان” مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال در یوگاندای غربی” بیان شد که در کودکان بیمار نشانه‌های مختلف با هم برای بیماری‌های خاص وجود دارد. WHO و یونیسف اولگاریتم IMCI6 (مانا)را توسعه دادند، در بیماران سرپایی بیمارستانی در یک بخش از ناحیه روستایی یوگاندای غربی تستی بصورت ارزیابی وطبقه بندی انجام شد. ابتدا کودکان 59-2 ماهه توسط دستیار پزشک یوگاندایی آموزش دیده مانا مشاهده شدند، سپس توسط پزشک ارزیابی شدندکه تصمیم گرفته شد با تست‌ها و آزمایشات تشخیصی حساسیت، اختصاصی بودن و ارزش‌های پبش بینی کننده مثبت مانا با یک رفرنس استاندارد پایه پزشکی مقایسه شود. از 1229کودک مشاهده شده 69 درصد در طبقه‌ای که بیش از یک نشانه داشتند طبقه بندی شدند،7 درصد در طبقه‌ای که هیچ نشانه ای نداشتند طبقه بندی شدند، 8درصد یک نشانه خطر داشتند و16درصد هم در یک طبقه جدا که از نظر ماناب ه ارجاع فوری به بیمارستان توصیه شدند. اختصاصی بودن برای بیشتر طبقات خوب بود، بهرحال حساسیت و ارزشهای پیش بینی کننده مثبت متغیر بودند.که نتیجه گرفتند که الگاریتم IMCI یک پیشرفت مهم در مراقبت اولیه از کودک بیمار در کشورهای در حال توسعه می باشد(48).

در یک مطالعه مقطعی(2006) با هدف” ارزیابی رفتار مراقبتی مادران در طی بیماری کودک و تعیین پیش بینی کننده‌های رفتار مراقبتی مادران” با 292 مادر مصاحبه شد و با استفاده از آنالیز رگرسیون لوجستیک بیان شد که درآمد کل خانواده، تعداد نشانه‌ها، تحصیلات مادر و شدت درک شده بیماری پیش بینی کننده‌های رفتار مراقبتی هستند. نتایج این مطالعه گویای این مطلب است که اطلاعات مادران در مورد نشانه‌های خطر در کودکان ناکافی است و نیاز است که توانایی آنها را برای تشخیص و مراقبت از نشانه‌های خطر بهبود بخشید(49).

مطالعه مداخله‌ایی (2011) با عنوان ” آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد اسهال و مراقبت از آن در نپال” توسط انصاری و همکاران بر روی 630 مادر که به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند انجام شد. نتایج این مطالعه بیان کرد که مداخله آموزشی در بهبود آگاهی، نگرش و عملکرد مادران مفید بوده است(50).

مطالعهایی(1992) با عنوان” کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر تصمیمات والدین در استفاده از تشخیص پیش از تولد در زمینه شکاف کام ولب ” بر روی 77 نفر از والدین دارای کودکانی با این مشکل که توسط ساجی و همکاران انجام گرفت بیان نمود استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی باعث شد تا بیشتر والدین از تشخیص پیش از تولد استفاده نمایند. نتایج این مطالعه با استفاده از آنالیز رگرسیون نشان داد که سازه‌های این مدل 38درصد تصمیم استفاده از تشخیص پیش از تولد را پیش بینی کردند و منافع درک شده بهترین پیش بینی کننده می‌باشد(51).

پژوهشی(2003) با عنوان” تعیین انگیزه پزشکان در مورد پیشگیری از مقاومت آنتی میکروبی در کودکان بستری در بیمارستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی” بر روی 25 نفر از پزشکان توسط برینسلی و همکاران انجام شد که بیان نمود استفاده از این مدل برآگاهی پزشکان و مداخله در مشکلاتی از این قبیل مؤثر می باشد(52).

مطالعهایی(1991) با هدف “استفاده از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در پیش گویی تصمیمات نوجوانان در پذیرش رفتارهای جنسی ایمن” توسط پتوسا و جکسونبین452 نفر از دانش آموزان پایه های هفتم، نهم و یازدهم در ایالت اوهایو انجام شد. آنان از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی برای انتخاب نمونه ها استفاده کردند. این مدل 43 درصد واریانس در تصمیمات جنسی ایمن برای پایه هفتم، 27درصد برای پایه نهم و 17درصد برای پایه یازدهم بیان نمود. این مطالعه تاکید بر اهمیت استفاده از مدل و تئوری در پیش برد تحقیقات آموزش بهداشت دارد(53).

3-1) اهداف پژوهش
3-1-1) هدف کلی
تعیین تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال.
3-1-2) اهداف ويژه
1 – تعیین و مقایسه مشخصات دموگرافیک در گروه آزمون و کنترل.
2- تعین و مقایسه میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون.
3- تعین و مقایسه میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل.
4- تعیین و مقایسه میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون.
5- تعیین و مقایسه میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل.
6- تعیین و مقایسه میانگین نمره عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون.
7- تعیین و مقایسه میانگین نمره عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل.

3-1-3)اهداف كاربردي
1- سنجش تأثیر برنامه‌های آموزشی بر اساس مدل در مقایسه با آموزش‌های سنتی در گروه کنترل
2-پیشگیری از عوارض نشانه‌های خطر در کودکان.
3-پیشگیری از مرگ و میر کودکان.
4- تعیین راهکارهای مناسب برای طراحی برنامه‌های آموزشی و اجرایی در مراکز بهداشتی و درمانی.
5- تهیه ابزار
3-2) سوالات و فرضیات پژوهشی
3-2-1)سوالات پژوهشی
1-مشخصات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟
2- میانگین نمره آگاهی گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
3- میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، رهنماهای عمل و خودکارآمدی گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
4- میانگین نمره عملکرد گروه آزمون و کنترل در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان در قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی چقدر است؟
3-2-2)فرضیات پژوهشی
1-بین مشخصات دموگرافیک گروه های آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
2- بین میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
3- بین میانگین نمره آگاهی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
4- بین میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده ، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
5- بین میانگین نمره حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده ، راهنماهای عمل و خودکارآمدی در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
6- بین میانگین نمره عملکرد در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه آزمون اختلاف معنی داری وجود دارد.
7- بین میانگین نمره عملکرد درخصوص نشانه‌های خطر در کودکان قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی در گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود ندارد.
3-3) قلمرو پژوهشی
پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه‌های خطر در کودکان کمتر از پنج سال بر اساس دستورالعمل مانا در مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک صورت پذیرفت.
3-3-1) نوع پژوهش
این مطالعه در دو مرحله صورت گرفت، مرحله نخست، مطالعه مقطعی اولیه به صورت توصیفی ـ تحلیلی با هدف نیازسنجی آموزشی (تعیین مؤثرترین سازه های پیشگویی کننده مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران در خصوص نشانه‌های خطر کودک) و در مرحله دوم مطالعه مداخله‌ایی کارآزمایی آموزشی شاهددار برای تعیین تأثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر اساس سازه‌های مؤثر مدل بر رفتار مادران شهر اراک در خصوص نشانه‌های خطر کودکان در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد.
3-3-2)محیط پژوهش
محیط این پژوهش را مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک تشکیل دادند.
3-3-3)جامعه آماری
در مطالعه مقطعی جامعه آماری را مادران دارای کودک کمتر از پنج سال که جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی درمانی به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک مراجعه می‌کردند و دارای معیار های ورود به مطالعه بودند تشکیل می داد و در مطالعه مداخله‌ایی این جامعه شامل مادرانی بود که به صورت تصادفی ساده از بین همین مادران انتخاب شدند. 
3-3-4)جامعه هدف
مادران دارای کودک کمتر از پنج سال
3-3-5)معیارهای ورود
مادران دارای کودک کمتر از پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تعیین شده جهت نمونه گیری در سطح شهر اراک که سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.
3-3-6)معیارهای خروج
عدم تمایل مادر برای ادامه شرکت در مطالعه
غیبت در بیش از دو جلسه آموزشی

3-3-7)متغیرهای پژوهش
در این پژوهش سه نوع متغیر وجود داشت
متغیر مستقل
مداخله آموزشی
متغیرهای وابسته
آگاهی و عملکرد مادران و سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی(حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده، راهنماهای عمل و خودکارآمدی)
متغیرهای زمینه ای
مشخصات دموگرافیک مادران و کودکان مورد مطالعه (جدول شماره1).
جدول شماره 1: متغیرهای پژوهش
نام متغیر
تعریف (کاربردی و علمی)
نوع متغیر
مقیاس متغیر
واحد اندازه گیری متغیر

بر اساس اهداف تحقیق
بر اساس نوع متغیر
کیفی
کمی

مستقل
وابسته
زمینه ای
مداخله گر
کمی گسسته
کمی پیوسته
کیفی
اسمی
رتبه ای
فاصله ای
نسبتی

مداخله آموزشی
آموزشبر اساس مدلاعتقاد بهداشتی
×

×
×

آزمون وکنترل
نمره آگاهی
دانش مادران درخصوص نشانه های خطردرکودک ومراقبت ازآنها بر اساس سوالات پرسشنامه

×

×

×
نمره آزمون از 100

نمره حساست درک شده
درک مادران از احتمال بروزنشانه های خطردرکودک خود بر اساس سوالات پرسشنامه

×

×

×
نمره از 100(طیف نگرش سنج لیکرت)

نمره شدت درک شده
درک مادران از عوارض ناشی ازعدم مراقبت ازنشانه های خطردرکودک بر اساس سوالات پرسشنامه

×

×

×
نمره از 100( طیف نگرش سنج لیکرت)

نمره منافع درک شده
درک مادران از فواید حاصل ازمراقبت ازنشانه های خطردرکودک بر اساس سوالات پرسشنامه

×

×

×
نمره از 100( طیف نگرش سنج لیکرت)

نمره موانع درک شده

درک مادران از آنچه مانع انجام مراقبت ازنشانه های خطردرکودک می شود بر اساس سوالات پرسشنامه

×

×

×
نمره از 100( طیف نگرش سنج لیکرت)

راهنماهای عمل
محرکهای درونی و بیرونی که

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق بیمارستان، جمع آوری اطلاعات، کشورهای در حال توسعه، جستجوی اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ تحقیق روایی محتوا، خودکارآمدی، گروه کنترل، روایی سازه