منابع و ماخذ تحقیق کمال گرایی، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

وسواس گونه و مداوم درباره اشتباهات گذشته و اعمالی که کامل نبوده اند یا درباره اشتباهاتی که در آینده رخ خواهند داد. سئوال های 8، 16، 24، 32، 40، 48، 55.
تلاش برای عالی بودن؛ تمایل به کسب نتایج کامل و دستیابی به معیارهای بالا و عالی. سئوال های 1، 9، 17، 25، 33، 41.
هیل و همکاران (2004؛‌ به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) جهت تهیه مقیاس فوق به بررسی مقیاسهای موجود در زمینه کمال گرایی پرداختند. مقیاس اولیه تهیه شده توسط هیل و همکاران دارای 131 گویه بود، که برروی نمونه ای382 نفری اجرا گردید. در مطالعه بعدی نانمونه ای0 25نفری از جوانان دانشجو مجددا ساختار عاملی مقیاس بررسی شد.
به منظور تهیه عوامل دارای همسانی درونی بالا، از تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی برای هریک از ابعاد به صورت جداگانه استفاده شد و گویه هایی که بار عاملی کمتر از 63/0 داشتند، حذف گردید. بنایرایت تعداد گویه ها به 70 مورد تقلیل یافت. همچنین به منظور حذف گویه هایی که با سایر گویه ها همپوشانی زیادی داشتند، از نسبت تغییر در ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. با حذف تعداد دیگری از گویه ها، تنها 59 گویه در مقیاس باقی ماند. در این مرحله، پایایی ابزار به روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضریب پایایی به روش بازآزمائی پس از 3 تا 6هفته (میانگین فاصله بین دوبار آزمون 5/4 هفته بود) برای ابعاد مختلف بین 71/0تا91/0 به دیت آمد. همچنین ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ بین 83/0 تا 91/0 به دست آمد(جمشیدی و همکاران، 1388).
پایایی مقیاس
پایایی کل مقیاس در بررسی مقدماتی (68 آزمودنی) با استفاه از روش آلفای کرونباخ (همسانی درونی) 80/0 به دست آمد. در بررسی اصلی (با 313آزمودنی) نیز پس از انجام تحلیل عاملی، این ضریب برای کل مقیاس 90/0 به دست آمد(جمشیدی و همکاران، 1388).
روایی مقیاس
برای بررسی روایی همگرایی مقیاس در مرحله مقدماتی، همبستگی بین ابعاد مختلف کمال گرایی با نمره کلی سلامت عمومی محایبه گردید. بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین نمره کلی سلامت عمومی و ابعاد کمال گرایی حاکی از آن بود که از بین ابعاد مختلف کمال گرایی، تنها جنبه منفی کمال گرایی، تمرکز بر اشتباهات و نشخوار فکر، با نتقصان در سلامت عمومی همبستگی مثبت معنی داری دارند. لازم به ذکر است که سایر ابعاد منفی کمال گرایی با نقصان سلامت عمومی همبستگی مثبت (هر چند غیر معنی دار) دارند. ابعاد مثبت کمال گرایی با نقصان در سلامت عمومی همبستگی منفی (هر چند غیر معنی دار) دارند.

ب) پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت121(CSSES).
این پرسشنامه دارای 58 ماده ای، خودگزارشی و مداد- کاغذی است که توسط کوپر اسمیت(1967) ساخته شد. به صورت صفر و یک نمره گذاری می شود. به این صورت که ماده های دارای پاسخ منفی، صفر می گیرند . بقیه ماده ها به صورت معکوس نمره گذاری می شود. یعنی پاسخ منفی نمره یک و پاسخ مثبت صفر می گیرد. بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است اخذ کند صفر و حداکثر50 خواهد بود. براساس تحقیقات متعدد ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه تایید شده است(فیشر و ببر،1990؛ کوپراسمیت،1990؛ سلیمی،1376؛ به نقل از نجفی، دهشیری، شیخی و دبیری، 1390). پایایی آن در دانشجویان 85/0 و در دانش آموزان بیش از 85/0 گزارش شده است. بنابراین این پرسشنامه از خصوصیات روانسنجی بالایی برخوردار است (عبدالله نژاد، 1375؛ به نقل از نجفی و همکاران،1390).
كليد تصحيح تست كوپر اسميت:
1. سئوالات مربوط به دروغ سنج:
2، 6، 13، 27، 34، 41، 48، 55.
هر کس از 8 سئوال فوق بیش از 4 نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.
2. سئوالات زیر بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر نمره می گیرد.
2، 4، 5، 10، 11، 14، 18، 19، 21، 23، 24، 28، 29، 30، 32، 36، 45، 47، 57.
3. بقیه سئوالات هر پاسخ خیر یک نمره و پاسخ بلی صفر می گیرد.
1، 3، 7، 8، 9، 12، 15، 16، 17، 22، 25، 31، 33، 35، 37، 38، 39، 40، 42، 43، 46، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 56 و 58.

ج) مقیاس سنجش برای پیشرفت تحصیلی معدل پایان ترم است.

روش گرد آوری داده ها:
به منظور گرد آوری داده های این پژوهش پس از هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم از تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، پرسشنامه های معرفی شده اجرا شد. ابتدا پژوهشگر به منظور جلب اعتماد و همکاری و ايجاد انگيزه در آزمودنی ها (دانش آموزان) براي پاسخگويي به سؤالات ضمن معرفي خود به آنها، گفته شد كه اين كار پژوهشي براي پايان نامه كارشناسي ارشد است، كليهي اطلاعات آن محرمانه تلقي شد و پاسخ صادقانه آنها پژوهشگر را در دستيابي به اطلاعات درست، ياري كرد. و به منظور يكنواختي در اجرا، براي هر پرسشنامه بر اساس دستور العملي كه در بالاي آن نوشته شده است، عمل شد.

روش های تجزيه و تحليل اطلاعات
در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آمار اسنتباطی ( آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها برای استفاده از آزموان های پارامتری، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

مقدمه
این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول از آمار توصيفي جهت توصیف ویژگی های آزمودنی ها (جنسیت و سن) از جداول فراوانی و نمودار استفاده شده است. بخش دوم تحليل دادهها مبتنيبر استنباط آماري صورت گرفته است. در اين پژوهش، تحليلها بهوسيله نرم‏افزار (SPSS) انجام گرفته است و باتوجه به ماهيت فرضیات پژوهش از آزمون های کلموگروف ـ اسمیرنف ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

الف) بخش اول: اطلاعات توصیفی نمونه پژوهش
جدول(4- 1 ) فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت
جمع
مرد
زن
جنسیت
170
85
85
تعداد
100
50
50
درصد

یافته های جدول شماره (4-1) نشان می دهد که از نمونه 170 نفری پژوهش 85 نفر مرد (50 درصد) . 85 (50 درصد) زن هستند.
جدول (4- 2) فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن
جمع
15 سال
14 سال
13 سال
سن
170
44
77
49
تعداد
100
25.82
45.29
28.82
درصد

یافته های جدول شماره (4-2) نیز نشان می دهد که 49 نفر (28.82درصد) از افراد نمونه 13 ساله، 77نفر (45.29درصد) 14 ساله، و 44 نفر (25.88درصد) 15 ساله هستند.
ب) بخش دوم: یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
قبل از بررسی فرضیات پژوهش لازم بود آزمون آماری مناسبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شود. در این زمینه یكی از پیش شرط ها برای انتخاب آزمون های آماری پارامتریك، نرمال بودن توزیع داده ها است. با این رویكرد ابتدا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده شد. در این آزمون، فرض صفر بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها و فرض خلاف بیانگر غیر نرمال بودن آن است. بر اساس نتایج جدول شماره 4-3، مقادیر سطح معناداری متغیرهای پژوهش بیشتر از05/0 بود، یعنی فرض صفر تایید و حاکی از نرمال بودن توزیع داده ها است. بنابراین با توجه به نرمالیتی توزیع داده ها، در تحلیل های پیش رو از آزمونهای پارامتریك معادل با فرضیه های پژوهش استفاده می شود.
جدول (4-3): آزمون کلموگروف – اسمیرونوف جهت نرمال بودن داده ها
مؤلفه ها
آزمون کلموگروف – اسميرنوف

نمره Z
سطح معنی داری
کمال گرایی
732/.
646/.
حرمت خود
1.060
212/.
معدل دروس
1.115
208/.
تمرکز بر اشتباهات
751/.
683/.
معیارهای بالا برای دیگران
1.104
174/.
نیاز به تایید
532/.
408/.
نظم و سازماندهی
972/.
301/.
ادراک فشار از سوی والدین
1.152
136/.
هدفمندی
715/.
572/.
نشخوار فکر
1.251
087/.
تلاش برای عالی بودن
608/.
792/.
عزت نفس فردی
1.012
244/.
عزت نفس اجتماعی
914/.
318/.
عزت نفس تحصیلی
558/.
442/.
عزت نفس خانوادگی
1.06
232/.

الف. فرضیه اصلی:
بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
جدول(4- 4 ) نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی
ماتریس همبستگی
پیشرفت تحصیلی
کمال گرایی
ضریب همبستگی
511/.

سطح معناداری
001/.
حرمت خود
ضریب همبستگی
537/.

سطح معناداری
001/.
همان طور که در جدول (4-4) مشاهده می گردد بر اساس ضرایب همبستگی پیرسون رابطه ی مثبتی بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان وجود دارد و در سطح معناداری 001/. می توان چنین استنباط کرد که کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی به میزان (547/0 r=) و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی به میزان (521/0 r=) دارای ارتباط می باشند. به منظور بررسی اینکه به صورت کلی این دو متغیر تا چه میزان می توانند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند در ادامه از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جدول (4-5): خلاصه تحلیل رگرسیون کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی
شاخص
R
R2
خطای استاندارد برآورد
مقدار
534/.
28/.
682/.

جدول (4-5) نشان می دهد که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود، باهم 28 درصد از واریانس متغیر ملاک یعنی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‌کند. برای بررسی معنا دار بودن این مقدار از آزمون F استفاده گردید.

جدول (4-6): آزمون Fو سطح معناداری بین کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
543/14
2
13/11
*67/21
000/.
باقی مانده
290/45
166
28/1

کل
833/59
168

آزمون فوق مقبولیت مدل را از نظر آماری مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که مقدار F (67/21) به لحاظ آماری معنادار است که این امر بیانگر این است که متغیرهای کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. در جدول (4-7) سهم هریک از این دو متغیر به تفکیک در پیش بینی پیشرفت تحصیلی و نیز سطح معناداری آن آمده است.

جدول (4-7): ضرایب رگرسیون کمال گرایی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
Β

کمال گرایی
260/.
283/.
3.375
001/.
حرمت خود
281/.
306/.
558/.3
001/.

یافته ها نشان داد که کمال گرایی و حرمت خود پیش بینی معناداری از پیشرفت تحصیلی دارند. مقدار بتا برای این دو متغیر، کمال گرایی (283/0=β)، حرمت خود (306/0 =β)،که در سطح 01/0 معنادار می باشد.
در ادامه فرضیات فرعی پژوهش آمده است. لازم به ذکر است برای بررسی این فرضیه ها در دختران و پسران به صورت جداگانه عمل شد، به این صورت که داده های مربوط به دختران و پسران به صورت مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
ب. فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول: بین کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد.
جدول(4- 8 ) نتایج ماتریس همبستگی رابطه مولفه های کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر ‏
ماتریس همبستگی
پییشرفت تحصیلی
تمرکز بر اشتباهات
ضریب همبستگی
312/.-

سطح معناداری
0.05
معیارهای بالا برای دیگران
ضریب همبستگی
358/.

سطح معناداری
0.01
نیاز به تایید
ضریب همبستگی
337/.-

سطح معناداری
0.01
نظم و سازماندهی
ضریب همبستگی
612/.

سطح معناداری
0.01
ادراک فشار از سوی والدین
ضریب همبستگی
284/.-

سطح معناداری
0.05
هدفمندی
ضریب همبستگی
572/.

سطح معناداری
0.01
نشخوار فکر
ضریب همبستگی
117/.-

سطح معناداری
0.05
تلاش برای عالی بودن
ضریب همبستگی
556/.

سطح معناداری
0.01
کمال گرایی در مجموع
ضریب همبستگی
476/.

سطح معناداری
0.01

با

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق کمال گرایی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، کمال گرایی