منابع و ماخذ تحقیق پیش آزمون، تحلیل واریانس، محدودیت جریان خون، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

ای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
گروه انسداد
625/285
05/23
25/301
164/24
گروه بدون انسداد
25/256
87/25
20/261
05/25
گروه کنترل
36/268
24/24
01/270
60/24

شکل4-1.: نمایش درصد تغییرات توان حداکثر قبل و بعد از سه هفته تمرین در گروههای تحقیق

مقادیر پرولاکتین:
جدول 4-3 آمارههای توصیفی مربوط به مقدار پرولاکتین(نانوگرم درمیلیلیتر) در گروه انسدادی ، بدون انسداد و کنترل را در مراحل پیش آزمون، بررسی پاسخ،سازگاری و سازگاری در پاسخ ارائه کرده است و شکل4-2 درصد تغییرات پرولاکتین را در مراحل مختلف تمرین نشان میدهد.
جدول 4-3: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به مقدار پرولاکتین(نانوگرم درمیلیلیتر)

گروهها
پیش آزمون
پاسخ
سازگاری
سازگاری در پاسخ

میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
خطای استاندارد
1
انسداد
78/5
97/0
58/10
60/1
72/12
13/2
58/16
28/2
2
بدون انسداد
38/7
95/1
75/6
70/1
28/11
94/2
20/12
34/2
3
کنترل
20/9
02/1

33/9
44/1

*دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد ارائه شده است.

شکل4-2: نمایش درصد تغییرات پرولاکتین طی مراحل مختلف تمرین در گروههای تحقیق

4-4-بررسی پیش فرضها
اجرای آزمونهایT مستلزم نرمال بدن توزیع دادها در متغیرهای تحت بررسی است همچنین اجرای تحلیل های واریانس مستلزم اینست که فرض همگنی واریانسها و نرمال بودن توزیع دادهها در متغیرهای تحت بررسی و متغیرهای زمینه ای رعایت شده باشد.
4-4-1-فرض همگنی واریانسها
با استفاده از آزمون لوین، همگونی واریانسها درگروههای تحت اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مطابق با هر فرضیه و گروههای مورد تحلیل در قسمت آزمون فرضیهها گزارش خواهد شد. چنانچه سطح معناداری آزمون لوین بیشتر از 05/0 باشد می توان گفت واریانس گروههای تحت مطالعه از تجانس برخواردار میباشد. نتایج آزمون لوین درجدول4-4 آورده شده است.
جدول 4-4: نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانسها
متغیر
آماره
منبع
آماره لوین
درجات آزادی اول
درجات آزادی دوم
مقدار P (معنی داری)
پرولاکتین
پیش آزمون
402/3
2
21
052/0

سازگاری
458/2
2
21
110/0

4-4-2-آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها
آزمونهای آماری تحلیل واریانس این پژوهش باپذیرفتن پیش فرض نرمال بودن داده ها انجام میشود و در صورتی که این پیش فرض برقرار نباشد، نتایج حاصل از آنها معتبر نیست. برای این منظور از آزمون نیکویی برازش کولموگروف –اسمیرنف استفاده شد. در این آزمون فرض صفر آماری، نرمال بودن داده هاست و در صورتی که این فرض رد نشود میتوان از روشهای آماری ذکر شده برای تحلیل دادهها استفاده کرد .نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف در جدول4-5آورده شده است.طبق جدول شماره4-5هیچ یک از دادهها برابر یا کمتر از سطح اطمینان 05/0 نبوده که نشان دهنده توزیع نرمال آن ها در سه گروه میباشد.
جدول شماره 4-5: نتایج آزمون k.s مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در سه گروه
متغیر

گروه
پیش آزمون
پاسخ
سازگاری
سازگاری در پاسخ

گروه انسداد
39/0
83/0
64/0
57/0
پرولاکتین
گروه بی انسداد
63/0
73/0
02/1
72/0

کنترل

49/0

4-5آزمون فرضیهها
4-5-1- فرضیه اول:یک جلسه فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون پا نسبت به تمرین رکاب زدن معمولی زیربیشینه تأثیر بیشتری بر سطح سرمی پرولاکتین ندارد.
جدول4- 6نتایج مربوط به آزمون Tزوجی مربوط به مقادیر پیش آزمون و پس آزمون پاسخ رادردوگروه انسداد، بدون انسداد نشان میدهد، همانگونه که در جدول گزارش شده است بین مقادیر پیش آزمون وپس آزمون درگروه انسداد تفاوت معناداری وجود دارد(P≤0.05). اما بین مقادیر پیش آزمون و پس آزمون درگروه بدون انسدادتفاوت معناداری مشاهده نشد.
جدول4-6: نتایج آزمونT وابسته جهت مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دردوگروه

اختلاف میانگین
T
درجات آزادی
مقدار P (معنا داری)
گروه انسداد
79/4-
641/2-
7
033/0
گروه بدون انسداد
637/0
240/0
7
818/0

با توجه به نتایج جدول4-7،به علت عدم وجود اختلاف معنادار در مقادیر پرولاکتین در پیش آزمون دو گروه ، جهت مقایسه مقادیر پرولاکتین در پس ازمون پاسخ از آزمونTمستقل استفاده گردید. برقراری پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه در جدول شماره4-5 گزارش شده و معنی داری بیشتر از 05/0 حاکی از برقراری این پیش فرض می باشد.از آزمونT مستقل جهت بررسی اثر گروه استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4-7 گزارش شده است. مطابق با نتایج جدول4-7فرض صفر مبنی بر برابری میانگینهای دو گروه پذیرفته می شود (p≥0.05). بنابراین بین دو گروه در مقادیر پس آزمون پاسخ تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مقادیر پیش آزمون وپاسخ پرولاکتین سرم دردو گروه انسداد و بدون انسداد در شکل 4-3 نشان داده شده است.
جدول4-7: نتایج آزمونT مستقل مربوط به مقادیر پرولاکتین سرم درپیش آزمون و پس آزمون
آماره
متغیر
T
آزمون لون

اختلاف میانگین
درجات آزادی
مقدار p (معناداری)

مقدار F
مقدار P

پیش آزمون
731/-
10/4
062/0
59/1-
14
477/0
پس آزمون
641/1
000/0
998/0
83/3
14
123/0

شکل4-3.: مقادیر پیش آزمون وپاسخ پرولاکتین سرم دردو گروه انسداد و بدون انسداد
4-5-2- فرضیه دوم :سه هفته فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون پا نسبت به فعالیت رکاب زدن معمولی زیربیشینه تأثیر بیشتری بر سطح سرمی پرولاکتین ندارد.
مطابق با نتایج جدول4-8بین مقادیر پیش آزمون و پس آزمون سازگاری گروه انسداد تفاوت وجود دارد و بین پیش ازمون و پس آزمون گروه بدون انسداد و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد(P≥0.05).با توجه به نتایج جدول4-7، به علت عدم وجود اختلاف معنادار در مقادیر پرولاکتین در پیش آزمون سه گروه، جهت مقایسه مقادیر پرولاکتین در پس آزمون سازگاری از تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید. برقراری پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه در جدول شماره4-5 و پیش فرض همگنی واریانسها در جدول4-4 گزارش گردیده است. که در هر دو مورد معنی داری بیشتر از 05/0حاکی از برقراری این پیش فرضها می باشد.از تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی اثر گروه استفاده گردید که نتایج آن در جدول4-9گزارش شده است.
جدول4-8: نتایج آزمونTوابسته جهت مقایسه میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون سازگاری در سه گروه

اختلاف میانگین
T
درجات آزادی
مقدار P(معناداری)
گروه انسداد
936/6-
213/3-
7
015/0
گروه بدون انسداد
900/3-
377/1-
7
211/0
گروه کنترل
137/-
124/0-
7
905/0

مطابق بانتایج جدول4-9فرض صفر مبنی بربرابری میانگینهای سه گروه پذیرفته میشود(p≤0.05).بنابراین بین سه گروه در نمرات پس آزمون سازگاری تفاوت معناداری وجود ندارد. در شکل 4-4نیز مقادیر پیش آزمون و سازگاری پرولاکتین سرم در سه گروه انسداد، بدون انسداد و کنترل نشان داده شده است.
جدول 4-9 نتایج مربوط به تحلیل واریانس یکراهه درنمرات پس آزمون مقادیر پرولاکتین جهت بررسی اثر گروه

آمارههای استنباطی
منبع واریانس
(منبع تغييرات)
مجموع مربعات
Df (درجهی آزادی)
میانگین مربعات
مقدار F
* مقدار P (معنیداری)

بین گروهی
607/46
2
304/23
500/1
246/0
پیش آزمون
درون گروهی
322/326
21
539/15

کل
929/372
23

بین گروهی
251/46
2
125/23
565/0
577/0
سازگاری
درون گروهی
563/859
21
932/40

کل
813/905
23

شکل 4-4: مقادیر پیش آزمون و سازگاری پرولاکتین سرم در سه گروه انسداد، بدون انسداد و کنترل
4-5-3- فرضیه سوم :سه هفته فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون پا نسبت به فعالیت رکاب زدن معمولی زیربیشینه تأثیر بیشتری برپاسخ سطح سرمی پرولاکتین به یک جلسه فعالیت ندارد.
مطابق با نتایج جدول4-10بین مقادیر پیش آزمون و پس آزمون سازگاری در پاسخ دو گروه انسداد و بدون انسداد تفاوت معنادار وجود ندارد(p≥0.05).با توجه به نتایج جدول4-7، به علت عدم وجود اختلاف معنادار در مقادیر پرولاکتین در پیش آزمون دو گروه ، جهت مقایسه مقادیر پرولاکتین در پس آ

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق فعالیت ورزشی، تستوسترون، پلاسمایی، حداکثر اکسیژن مصرفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، تحلیل واریانس، کانون توجه بیرونی، تحلیل داده