منابع و ماخذ تحقیق پذیرش اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پذیرش خود

دانلود پایان نامه ارشد

به اینكه جامعه پتانسیل رشد به شكل مثبت را خواهد داشت و میتواند این توانمندی را به شكل بالفعل در آورد. «شكوفایی اجتماعی عبارت از ارزیابی توان بالقوه مسیر تكامل اجتماع است و باور به اینكه اجتماع در حال یك تكامل تدریجی است و توانمندیهای بالقوهای برای تحول مثبت دارد كه از طریق نهادهای اجتماعی و شهروندان شناسایی میشود. افراد سالم در مورد شرایط آینده جامعه امیدوار و قادر به شناسایی نیروهای جمعی هستند و معتقدند كه خود و سایر افراد از این نیروها و تكامل اجتماع سود می برند.» بر این اساس شهروندی كه در جامعه از این رشد برخوردار باشد، باور دارد كه خود سازنده سرنوشت خویش و دیگران هست. پس خود را در حال تحول مستمر و دارای نیروهای بالقوه میداند كه تلاش میكند تا این نیروها را شكوفا سازد. بنابراین افرادی كه واجد این سطح مطلوب از بعد بهزیستی اجتماعی هستند به وضعیت كنونی و آینده امیدوارترند و معتقد بر این هستند كه دنیا به مكانی بهتر برای همه افراد تبدیل خواهد شد (عبدالله تبار و همکاران، 1388).
شکوفایی اجتماعی، ایدههای رشد و پیشرفت را به تصویر می کشد. دانستن و اعتقاد داشتن به اینکه جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است. فکر کردن به اینکه جامعه پتانسیل رشد به شکل مثبت را دارد. این تفکر که جامعه پتانسیل خود را به شکل  واقعی درمی‌آورد و بالفعل می‌کند. شکوفایی اجتماعی یعنی باور به این که اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان بالقوه اش مسیر تکاملی خود را کنترل میکند (همان).
2-3-2- همبستگی( انسجام) اجتماعی293: درك كیفیت، سازماندهی و عملكرد دنیای اجتماعی در این بعد مورد نظر است. شهروند سالم از نظر اجتماعی سعی میكند تا در مورد دنیای اطراف خود اطلاعات بیشتری داشته باشد، تا خود را بتواند با دیگران كه همان جامعه و خارج از او هستند تطبیق دهد، در این بعد «اعتقاد به اینكه اجتماع قابل فهم، منطقی و قابل پیش بینی است. افرادی كه از نظر اجتماعی سالم اند نه تنها درباره نوع جهانی كه در آن زندگی می كنند، بلكه همچنین راجع به آنچه اطرافشان رخ میدهد علاقمند بوده و احساس میكنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند. این مفهوم در مقابل بیمعنایی در زندگی است و در حقیقت دركی كه فرد نسبت به كیفیت، سازمان دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود دارد» (کییز و شاپیرو، 2004؛ به نقل ازسام آرام، 1388).
انسجام اجتماعی قابل قیاس با بیمفهوم بودن در زندگی است و شامل ارزیابی که قابل تشخیص، قابل حس و قابل پیش بینی است. از لحاظ روانشناسی، افراد سالم تر، زندگی شخصی خود را با بامعنا و منسجم میبینند. انسجام شخصی ممکن است علامت سلامتی باشد. به عبارتی افرادی که تلاش منسجمی برای حفظ انسجام دارند با حوادث غیر قابل پیش بینی و آسیب زا روبه رو میشوند. اعتقاد به اینکه اجتماع قابل فهم، منطقی و قابل پیش‌بینی است. دانستن و علاقه‌مند بودن به جامعه و مفاهیم مربوط به آن. افراد سالم و اجتماعی در مقابل دسیسههای اجتماع مراقب هستند و احساس میکنند که می توانند آنچه که در اطرافشان رخ میدهد را بفهمند (کییز و شاپیرو، 2004؛ به نقل ازسام آرام، 1388).
2-3-3- پذیرش اجتماعی294: این بعد از بهزیستی اجتماعی اشاره به این میكند كه پذیرش دیگران نسخه اجتماعی پذیرش خود میباشد. در واقع «افرادی كه نگرش مثبتی به شخصیت خود دارند و جنبه های خوب و بد زندگی را توامان میپذیرند افراد دارای سلامت روانی و اجتماعی هستند. منظور از پذیرش اجتماعی درك فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است. پذیرش اجتماعی شامل پذیرش دیگران، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسانهاست كه همگی آنها باعث میشود فرد در كنار سایر اعضای جامعه انسانی احساس راحتی كند. كسانی كه دیگران را می پذیرند به این درك رسیدهاند كه افراد به طور كلی سازنده هستند. همانگونه كه سلامت روانی شامل پذیرش خود میشود، پذیرش دیگران نیز در جامعه میتواند به بهزیستی اجتماعی بیانجامد» (هزارجریبی، 1391).
پذیرش اجتماعی ساختار اجتماعی است که از طریق شخصیت افراد دیگر به عنوان یک مقوله کلی در نظر گرفته میشود افرادی که اعتماد به پذیرش اجتماعی دیگران نشان میدهند تصور میکنند که افراد دیگر مهربان هستند و اعتقاد دارند که افراد میتوانند کوشا و ماهر باشند، از لحاظ اجتماعی، پذیرش افراد، نظریههای مطلوبی را در مورد ماهیت انسان و احساس آرامش با دیگران را ارائه می دهد. پذیرش اجتماعی، قیاس اجتماعی پذیرش شخصی میباشد، به عبارتی افرادی که احساس خوبی در مورد شخصیتشان دارند و مفاهیم خوب و بد به زندگی را میپذیرند، سلامت ذهنی خوبی را نشان میدهند. بنابراین پذیرش اجتماعی دیگران ممکن است همتای اجتماعی با پذیرش خود باشد (سیگرت295، 2005).
داشتن گرایش‌های مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد  علی‌رغم برخی رفتار سردرگم‌کننده  و پیچیده آنها. پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود (یکی از ابعاد سلامت روان ) است. در پذیرش خود فرد نگرش مثبت و احساس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد و با وجود ضعفها و ناتوانیهایی که دارد همه جنبههای خود را میپذیرد . در پذیرش اجتماعی فرد اجتماع و مردم آن را با همه نقصها و جنبههای مثبت و منفی باور دارد و میپذیرد(همان).
2-3-4- مشاركت (سهم) اجتماعی296: در مشاركت اجتماعی افراد احساس می كنند كه چیزی با ارزشی برای عرضه به اجتماع دارند، شهروندان تصور میكنند كه در فعالیت روزمره شان به واسطه اجتماع با ارزش شمرده میشود. مطالعات نشان دادهاند که مشارکت اجتماعی پایین و فقدان حمایت اجتماعی اثرات منفی روی سلامت افراد دارد (هرزونک297، 2002).
بر این اساس مشاركت اجتماعی باوری است كه طبق آن فرد خود را عضوی حیاتی از اجتماع می داند و این افراد تلاش میكنند كه احساس دوست داشته شدن را داشته باشند و در دنیایی كه صرفاً به دلیل انسان بودن برای آنها ارزش قائل است سهیم باشند. همچنین مشاركت اجتماعی میتواند بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود باشد. از بعد بهزیستی اجتماعی این شاخص عبارت از «این احساسی كه افراد چیزهای با ارزشی برای ارائه به جامعه دارند. این تفكر كه فعالیتهای روزمره آنها به وسیله جامعه ارزش دهی میشود. در حقیقت مشاركت اجتماعی باوری است كه طبق آن افراد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فكر می كند چیز ارزشمند برای عرضه دنیا دارد. این افراد تلاش می كنند تا در دنیای كه صرفاً به دلیل انسان بودن برای آنان ارزش قائل است سهیم باشند». مشاركت اجتماعی همچنین شبیه به مفاهیم مسئولیت پذیری و خودكارآمدی به صورت توأمان است و فرد خودكار می تواند رفتارهای معینی را انجام داده و مقاصد خاصی را به اتمام برساند و مسئولیت اجتماعی یعنی ایجاد تعهدات شخصی در ارتباط با اجتماع (کییز و شاپیرو، 2004؛ به نقل ازسام آرام، 1388).
مشارکت اجتماعی، ارزیابی ارزش اجتماعی شخص است. این مشارکت شامل این باور است که شخص عضو اصلی جامعه است، و برای دنیای خودش ارزش قایل است. مشارکت اجتماعی، مفاهیم کارآمدی و مسئولیت پذیری را نشان میدهد. خود کار آمدی باوری است که شخص میتواند رفتارهای خاصی را انجام دهد و میتواند به اهداف خاصی برسد مسئولیت پذیری اجتماعی298، شناخت وظایف شخصی است که برای اجتماع فایده دارد. مشارکت اجتماعی منعکس میکند که به چه میزان افراد احساس میکنند که آنها در جهان ارزشمند هستند. وچه مقدار برای جامعه مفید هستند (توسلی،1382).
طبق نظر هوگی و همکاران (1999) «مشارکت در جامعه به جوانان فرصت بسط روابط اجتماعی با افرادی غیر از خانواده و همسالان را در موقعیتهای مختلف اجتماعی میدهد و به آنها کمک میکند تا یک درک درست نسبت به خود و دیگران پیدا کنند و از این طریق هویت اجتماعی خود را تقویت نمایند» (سیکاگنانی299 و همکاران،2007).
2-3-5- انطباق(یکپارچگی) اجتماعی300: ارزیابی یك فرد با در نظر گرفتن كیفیت همراهی او با جامعه اطرافش میباشد. «انطباق اجتماعی، ارزیابی فرد از كیفیت روابطش در جامعه و گروههای اجتماعی است. فرد سالم احساس میكند كه بخشی از اجتماع است و خود را با دیگرانی كه واقعیت اجتماعی را می سازند سهیم میداند (عبدالله تبار و همكاران، 1388). از دیدگاه دوركیم301 (به نقل از كییز، 1998) سلامت و یگانگی اجتماعی، روابط افراد را بایكدیگر از طریق هنجارها منعكس میكند. در واقع احساس تعلقی كه بین شهروندان بوجود میآید میتواند جنبهای محوری در امر سلامت داشته باشد، لذا یكپارچگی با دیگران در محیط و جامعه اطراف میبایست حاصل تجربه مشترك شباهت با دیگران باشد. در پیوستگی اجتماعی اعتقاد به اینکه اجتماع قابل فهم، منطقی و قابل پیش بینی است، مورد اهتمام میباشد. «افرادی که از نظر اجتماعی سالماند نه تنها درباره نوع جهانی که در آن زندگی میکنند، بلکه همچنین راجع به آنچه اطرافشان رخ میدهد علاقمند بوده و احساس میکنند قادر به فهم وقایع اطرافشان هستند. این مفهوم در مقابل بی معنایی در زندگی است و در حقیقت درکی که فرد نسبت به کیفیت، سازمان دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود دارد» (کییز و شاپیرو، 2004؛ به نقل ازسام آرام، 1388).
مفاهیم بهزیستی اجتماعی مطرح شده بوسیله لارسون و کییز مفید به نظر میرسند. هر دو دامنهای از فاکتورها را پوشش میدهند و در تشکیل حوزههایی پوششی برای بهزیستی اجتماعی در جایگاه حمایت خانوادگی اضافی موثرند. اگرچه به نظر می رسد که تعریف کاملاً دقیقی از بهزیستی اجتماعی نباشند. برای مثال کییز موضوع حمایت اجتماعی را پوشش نمیدهد در حالیکه لارسون حمایت اجتماعی را در محیط بعنوان یک عنصر اساسی در سلامت اجتماعی مطرح می کند، و در حالیکه نقش افراد را در جامعه وسیع تر در شکل مشابهی همانند کییز لحاظ نکرده است. مطالعات بسیار دیگری از شبکههای اجتماعی و حمایت اجتماعی یا سطوحی از تفکیک فردی بعنوان اصول استفاده کردهاند در حالیکه برای مشخص کردن جنبههای مهم دخیل در بهزیستی اجتماعی، ارائه تصویر کاملی ضروری است (کالاگان، 2008).
کِییز (1998) متذکر میشود که همچنین عناصر ساختمانی در زندگی یک فرد بر بهزیستی اجتماعی تاثیر دارد و بویژه بر تشکیلات اجتماعی و قدمت آن موثر است. بهزیستی اجتماعی (همچنانکه کییز تعریف کرده) به صورت طبیعی در سراسر دوره زندگی تغییر میکند و با افزایش سن بر منابع و مفاهیم فردی موثر است. در نتیجه کییز (1998) دریافت که یکپارچگی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تحقق اجتماعی همگی با افزایش سن بیشتر می شوند (کییز و شاپیرو، 2004؛ به نقل ازسام آرام، 1388).

2-14-کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی

در تعریف بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی، جنبه های اجتماعی اهمیت ویژه ای یافته اند. افراد خودشان متذکر میشوند که داشتن روابط اجتماعی خوب، داشتن نقش اجتماعی مناسب و انجام فعالیت های اجتماعی همگی در کیفیت زندگی شان موثر هستند (کالاگان، 2008).
دامنۀ وسیعی از عوامل اجتماعی و فردی وجود دارند که احتمالاً بر ایجاد بهزیستی کلی برای یک فرد سهیم بوده و مشارکت دارند. یکی از این عوامل فعالیتهای اجتماعی302 میباشد. فعالیت اجتماعی در زندگی بسیاری افراد نقش مهمی دارد زیرا میتواند فرصتی برای فعل و انفعال فراهم کند، در حقیقت تحقیقات نشان میدهند که فعالیت اجتماعی به صورت کاملاً انحصاری به سطوح حمایت اجتماعی ارتباط دارد. برای مثال، بررسی سلامت در انگلستان (2000) نشان داد که مشارکت اجتماعی در میان افراد مسن در مراکز سالمندان به میزان حمایت اجتماعی کسب شده بستگی دارند. مردانی (و نه زنانی) که احساس میکردند که سطوح حمایتی پایین تری دارند در بخش کمتری از فعالیتهای نسبت به افرادی که سطوح بالاتری را داشته اند مشارکت میکردند. مک کی و دیگران (1999) دریافتند که افرادی با روابط دوستانه بیشتر، سطوح بالاتری از فعالیت اجتماعی را داشته اند، اگرچه این به وضوح به محیطی که در آن زندگی میکردند و بویژه به سبکی که بر اساس آن حمایت میشدند بستگی دارد.
همچنانکه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سلامت روان، سلامت روانی، گروههای اجتماعی، پرخاشگری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی، رفتار سازمانی