منابع و ماخذ تحقیق هزینه های درمان، وسایل کمک آموزشی، سلامت خانواده، برنامه آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

بیشترمی شود(نگرشی)
6) مادر معتقد باشد که توجه به موقع به نشانه های خطر آرامش و سلامت خانواده و جامعه را به همراه دارد(نگرشی)
7) مادر معتقد باشد که یادگیری تشخیص و مراقبت نشانه های خطر نیاز به صرف وقت زیاد و مهارت خاص ندارد(نگرشی)
8) مادر معتقد باشد که شاغل بودن وکمبود وقت مادر مانعی برای توجه او به کودک نمی باشد(نگرشی)
9) مادر به نشانه های خطر در کودک به موقع توجه کند(رفتاری)
10) مادر در کلاس های آموزشی نشانه های خطر شرکت کند(رفتاری)
11) مادر با وجود هزینه های درمان بالا کودک دارای نشانه خطر را به پزشک برساند(رفتاری)

استراتژی ها/ فعالیت ها:
1) ارائه برنامه آموزشی به صورت سخنرانی، نوشتاری، بحث گروهی
2) پرسش وپاسخ، بازخورد گرفتن
3) توزیع دما سنج جیوه ای بین مادران به صورت رایگان
منابع:
1) فضای آموزشی: کلاس آموزشی مراکز بهداشتی درمانی
2) مواد و وسایل کمک آموزشی: کتابچه آموزشی، ، وایت بورد و ماژیک
3) نیروی انسانی: پژوهشگر

شیوه تدریس:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق روایی محتوا، خودکارآمدی، معیارهای طراحی، وضعیت اقتصادی Next Entries تحقیق رایگان درمورد پیش آزمون، تحلیل داده، آموزش و یادگیری، نیروی انسانی