منابع و ماخذ تحقیق مطالعات کتابخانه ای، آزمون ویلکاکسون، شهرداری تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. چنانچه توزیع داده ها نرمال باشد از روش t-test و چنانچه توزیع داده ها نرمال نباشد از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون یک نمونه ای استفاده می شود(مؤمنی، 1389، ص227).
1-1-4-4- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون KS)
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و انتخاب نوع آزمون‌های مربوطه، ابتدا باید به بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها بپردازیم. چرا که اگر متغیرها نرمال باشند، مجاز خواهیم بود هم از آزمون‌های پارامتریک و هم از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نماییم. اما چنانچه متغیرها نرمال نباشند، تنها مجاز خواهیم بود از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده نماییم. آزمونی که جهت بررسی نرمال بودن متغیرها استفاده می‌شود، آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (KS) می‌باشد. از این آزمون زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم ببینیم داده‌های متغیر موردنظر نرمال هستند یا خیر؛ لذا متغیرهای پژوهش را از نظر نرمال بودن با کمک آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف بررسی می‌کنیم. بر اساس اين آزمون دو فرض موجود است:
فرض صفر: متغيرمربوطه داراي توزيع نرمال است
فرض يك: متغيرمربوطه داراي توزيع نرمال نيست.
همانگونه كه جدول4-14نشان ميدهد، مقدارSig تمامي متغیرها کمتر از 05/0 است. بنابراين فرض مقابل پذیرفته مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت كه توزيع متغيرهاي پژوهش، غیر نرمال است.
جدول 4- 14: نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقيق (آزمون KS)
متغیرها
کولموگوروف-اسمیرنوف
Sig
وضعیت
نوع آزمون
برنامه ریزی
15/0
00/0
غیر نرمال
نا پارامتریک
تامین زمین
15/0
00/0
غیر نرمال
نا پارامتریک
تامین مالی
17/0
00/0
غیر نرمال
نا پارامتریک
هدایت و کنترل ساخت و ساز
08/0
03/0
غیر نرمال
نا پارامتریک
سیاست گذاری
07/0
04/0
غیر نرمال
نا پارامتریک
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
13/0
00/0
غیر نرمال
نا پارامتریک

2-4-4- تحلیل سوالات پژوهش
در تحلیل سوالات پژوهش نیاز است که هر بعد مدیریت مسکن (هر یک از سوالات) از دو بعد بررسی شوند. اول با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد که در فصل 2 پژوهش به آن پرداخته شده و سپس با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته. بدین منظور در ادامه و در تحلیل هریک از ابعاد ابتدا به ارائه نتایج آماری حاصل از تحقیقات میدانی، و سپس به تحلیل آن ها با توجه به مطالعات کتابخانه ای و همچنین نتایج آماری پرداخته خواهد شد.
1-2-4-4- ظرفیت شهرداری تهران در برنامه ریزی مسکن شهری
بعد برنامه ریزی مسکن شهری از سه شاخص «تخمین نیاز مسکن»، «اولویت بندی» و «تعیین اهداف تامین مسکن» تشکیل شده است. با توجه به اینکه بعد «برنامه ریزی مسکن شهری» دارای توزیع نرمال نمی باشد بنابراین از آزمون ویلکاکسون تک نمونه‌ای استفاده می شود.
فرض های آماری متناسب در سطح اطمینان 95 درصد بصورت زیر تعریف می شود.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق شهرداری تهران، توزیع فراوانی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه با کلید واژگان انتقال اطلاعات