منابع و ماخذ تحقیق محل سکونت، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

تعیین نمودیم . و همین مراحل را برای مرده زایی نیز انجام داده ایم .

مقدمه :
این فصل شامل دو بخش؛ تحلیل های توصیفی و تحلیل های استنباطی است . یافته ها بر حسب فرضیه ها یا پرسش های اولیه تحقیق مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به دنبال این خواهیم بود تا ببینیم شواهد تا چه حد فرضیه ها را تأیید خواهند کرد وبه پاسخ پرسش های تحقیق منتهی خواهند شد .
از جداول یک متغیره برای توصیف متغیرها و نشان دادن درصد طبقات، و از جداول دومتغیره برای نشان دادن رابطه متغیری با متغیر دیگر بهره خواهیم برد و در نهایت در تحلیل های چندگانه رابطه دو متغیر مستقل و وابسته در ارتباط با دیگر متغیرها سنجیده می شود .
4-1) تحليل متغير هاي كليدي تحقيق :
اولين گام در تجزيه و تحليل داده ها ، توصيف و آگاهي از ويژگيها و خصوصيات صفات افراد مورد مطالعه تحقيق، آشنايي با تغييرات متغيرهاي كليدي در نمونه مورد بررسي مي باشد . اين نوع بررسي مي تواند به عنوان اطلاعات تکميلي در تجزيه و تحليل فرضيات پژوهشي رهگشا باشد به منظور تحليل ذکر شده جداول توزيع فراواني ، جداول مقایسه میانگین ها و درصدها ، و واريانس را مورد استفاده قرار خواهيم داد . در اين قسمت سعي برآنست که با بکارگيري تکنيکهاي آماري امکان بررسي موضوعات زير فراهم آيد :
4-2-1)بررسي میانگین ســـنی پاسخگويان به تفكيك محل سکونت
در جدول زيرمیانگین سن پاسخگويانوهمچنين سن همسران ايشان در دوشهر اراک و تفرش مقایسه شده است: جدول شماره 6 : میانگین سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

اراکـــــــــــــ
تفــــــرش
p-value

میانگیـــن
انحراف معیــار
میانگیــن
انحراف معیــار
Sig(2-tailed)
پاسخگو
29/26
5/55
31/55
6/076
<0/001
همسرپاسخگو
32/76
7/04
36/31
7/014
<0/001
کل
200
200

جدول بالا نشان میدهد که ميانگين سني زنان مورد مطالعه در شهر اراك برابر با26/29 (با انحراف معيار 55/5)گزارش شده است میانگین فوق در تفرش5/31 سال بوده است. واختلاف بین سن زنان در اراک و تفرش معنیدار است (P<0.001) و به این معنی است که زنان نمونه در تفرش بطور معنیداری سن بالاتری از زنان مورد بررسی دراراک دارند.ميانگين سني همسران زنان مورد مطالعه در اراک برابر با 8/32و این میانگین برای همسران نمونه مورد مطالعه تفرش برابربا 3/36بوده است .و اختلاف بین سن همسران پاسخگویان در اراک و تفرش معنی دار است (P<0.001) این به این معنی است که همسران زنان نمونه در تفرش بطور معنی داری سن بالاتری از همسران زنان مورد بررسی در اراک دارند.بر اين اساس سن پاسخگويان و همسر ايشان در شهرتفرش به طور معنادار از شهر اراك بزرگتر است .
4-2-2( توزيع سني پاسخگويان به تفكيكمحل سکونت
. توزیع درصدی سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت 7 جدول شماره

پاسخگــــــــو
همســـــر

اراکـــــــــ
تفـــــــرش
اراکـــــــــ
تفـــــــرش

تعـــداد
درصـــد
تعـــداد
درصـــد
تعـــداد
درصـــد
تعـــداد
درصـــد
ســــــــــن
كمتر از 20سال ـ30

109
5/54
82
0/41
55
5/27
34
0/17

30 ـــــ 40
82
0/41
96
0/48
121
5/60
100
0/50

40 ــ بیشتر از 50
9
5/4
22
0/11
24
12/0
66
0/33

کل
200
100
200
100
200
100
200
100

جدول بالانشان می دهد که درصد زنان بین 20 تا 30 ساله در اراک بیش از زنان سنین فوق در تفرش است (5/54% در برابر 41%). درحالیکه زنان سنین 40 سال و بیشتر در تفرش بیشتر از اراک است (11% در برابر 5/4%).

4-2-3) ـ بررسي سن پاسخگويان در زمان ازدواج به تفكيك محل سكونت :
جدول شماره 8. توزیع درصدی سن ازدواج پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

محل سکونت

اراکــــــ
تفـــــرش
ســــــــن ازدواج

تعداد
درصد
تعداد
درصد

کمتر از 20 سال
111
5/55
109
5/54

20 ـ 30 سال
80
0/40
81
5/40

30 سال به بالا
9
5/4
10
0/5

کل
200
100
200
100

میانگین
44/20

12/21

انحراف معیار
67/3
79/4

p-value
df
Sig. (2-sided)

-1/59
5
0/112

میانگین سن ازدواج برای زنان اراک در حدود 44/20 می باشد و برای زنان تفرش 12/21 است و با توجه به اينكه مقدار سطح معناداري بزرگتر از 05/0مي باشد . لذا تفاوت معناداري ميان سن زنان دو گروه مذكور در حين ازدواج موجود نمي باشد .
4ـ2ـ 4) بررسي تحصيلات پاسخگويان در نمونه مورد بررسي :
جدول شماره 9. تحصیلات پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت

پاسخگو
همسر پاسخگو

محــــل ســـــکونت
محــــل ســـــکونت

اراکـــ
تفــــرش
اراکــــ
تفــــرش

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تحصــــــــیلات
ابتدایی و کمتر
25
5/12
39
5/19
20
0/10
24
0/12

راهنمایی _دبیرستان
40
0/20
58
0/29
72
0/26
62
0/31

دیپلم _ کاردانی
96
0/48
81
5/40
82
0/41
84
0/42

کارشناسی و بالاتر
39
5/19
22
0/11
26
0/13
30
0/15

کل
200
100
200
100
200
100
200
100

p-value
df
sig

پاسخگو
13/97
5
0/016

همسر پاسخگو
3/65
5
0/006
در خصوص تحصيلات زنان مورد مطالعه بررسيها نشانگر آنست كه ميزان تحصيلات در مقطع ديپلم و همچنين تحصيلات دانشگاهي زنان در شهر اراك از شهر تفرش بيشتر ميباشد. به گونه اي كه تحصيلات 48% از زنان مورد مورد مطالعه در شهر اراك، مقطع ديپلم گزارش شده است درحاليكه اين ميزان در زنان مورد مطالعه شهر تفرش برابر با 5/40% ميباشد درصــد فراواني گزينههاي متناظر با مقاطع كارشناسي به بالا در شهر اراك برابر با 5/19% ميباشد درحاليكه اين رقم در شهر تفرش برابر با 11% است. مقادير در جدول صفحه قبل مشهود ميباشد .در خصوص تحصيلات همسران ( مردان )، بررسيها نشانگر آنست كه تفاوت قابل ملاحظه اي از نظر سطح تحصيلات همسران زنان مورد مطالعه در دو شهر اراك و تفرش موجود نمي باشد .

4ـ2ـ5) بررسي وضعيت فعاليت پاسخگويان در نمونه مورد بررسي:
جدول شماره 10. وضعیت فعالیت پاسخگویان به تفکیک محل سکونت

محل سکونت

اراکــــ
تفـــرش

تعداد
درصد
تعداد
درصد
وضعیت اشتغال پاسخگویان
خانه دار
176
88
178
89

شاغل نیمه وقت
12
0/6
14
0/8

شاغل تمام وقت
12
0/6
7
5/3

کل
200
100
200
100

p-value
df
sig

90/1
3
591/0

جدول شماره 11. وضعیت فعالیت همسر پاسخگو

محــــــــل سکونت

اراکــــ
تفـــرش

تعداد
درصد
تعداد
درصد
وضعیت اشتغال همسر
بیکار
4
2
2
1

شاغل نیمه وقت
79
0/39
49
5/24

شاغل تمام وقت
117
5/58
149
5/74

کل
200
100
200
100

p-value
df
sig

11/60
3
0/009

بررسيها نشانگر آنست كه اكثريت زنان مورد مطالعه ، خانه دار مي باشند به گونه اي كه حدود 90% از زنان مورد مطالعه خانه دار مي باشند 6% از زنان در اراك و 5/3% از زنان در شهر تفرش ،داراي اشتغال تمام وقت ميباشند اشتغال ناشي از مشاغل نيمه وقت نيز در هر دو بخش اندك مي باشد و تفاوت مشهودي در كميت و كيفيت اشتغال زنان در دو گروه مورد بررسي موجود نيست .
همانگونه كه در نمودار و جدول فوق مشهود استوضعیت اشتغال همسران پاسخگویان به این صورت است که 5/37% از افراد مورد بررسي در شهر اراك و 23% در شهر تفرش داراي اشتغال نيمه وقت مي باشند درصـد فراواني متناظر با رده اشتغال تمام وقت در شهر اراك برابر با 5/58% و در شهر تفرش برابر با 5/74% مي باشد . اشتغال مربوط به ساير رده ها اندك و در جدول و نمودار فوق مشهود است .
در اين بررسي مقدار آماره آزمون کای اسکوار كمتر از 05/0 گزارش شده است لذا فرض H0 مبني بر استقلال دو متغير وضعيت اشتغال و محل سكونت رد مي گردد بر اين اساس مشاهده مي گردد كه مشاغل نيمه وقت در اراك و مشاغل تمام وقت در شهر تفرش از شيوع بالاتري برخوردار است .در بخش اشتغال همسران پاسخگویان بیش از 50 درصد از همسران در بخش آزاد فعالیت داشتند و حدود2 درصد در شهر اراک و 4درصد در شهرستان تفرش در بخش فرهنگی اشتغال داشتند و به طور متناسبی باقی افراد در بخش اداری، کشاورزی، مدیریتی و خدماتی فعالیت داشتند که در این میان بین دو شهر اراک و تفرش تفاوت مشهودی دیده نمیشود.
4ـ2ـ6) بررسی وضعیت اقتصادی پاسخگویان به تفکیک محل سکونت :
جدول شماره 12. وضعیت درآمد پاسخگویان به تفکیک شهر محل سکونت

محـــل ســکونت
درآمـــــــد

اراکــــــ
تفـــــرش

تعداد
درصد
تعداد
درصد

کمتراز یک میلیون تومان
116
58
106
53

1،000،000– 2،000،000
68
34
83
5/41

بالاتراز دومیلیون تومان
16
8
11
5/5

کل
200
100
200
100

p-value
df
sig

5/107
4
0/276
در میان پاسخگویان بیش از نیمی از پاسخگویان در آمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند که این مقدار برای اراک 58% و برای پاسخگویان تفرشی 53% می باشد و تنها 8% برای اراک و 5/5% درصد برای تفرش درآمدی بالاتر از دو میلیون تومان دارند.
4-2-7)بررسي وضعيت مصرف سيگار توسط همسر پاسخگو
جدول شماره 13. وضعیت استعمال دخانیات در میان همسر پاسخگویان

همسر پاسخگــــــــو

اراك
تفرش
كــل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
كشيدن سيگار
هميشه
39
5/19
46
0/23
85
25/21

گاهي
41
5/20
24
5/12
65
25/16

هرگز
120
0/60
130
65/

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، جامعه آماری، آلاینده ها، آلودگی هوا Next Entries منابع تحقیق درباره مسئولیت پذیری، تحلیل داده، برنامه درسی پنهان، نظریه انتقادی