منابع و ماخذ تحقیق محدودیت جریان خون، پیش آزمون، تحلیل داده، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق

3-1-مقدمه
برای رسیدن به اهداف یک پژوهش انتخاب روش پژوهش، آزمودنیها، ابزار مناسب جمعآوری دادهها و غیره تضمینکنندۀ موفقیت و کلید اصلی برنامه میباشد. طرح پژوهش هر قدر دارای امکانات وسیعی باشد اگر از یک روش پژوهش مناسب، آزمودنیها و ابزار مناسب جمعآوری اطلاعات استفاده نکند به هدف تعیین‌شده نخواهد رسید. روش مناسب تحقیق علاوه بر دستیابی به اهداف، باعث سهولت در کار، نظم در برنامه، صرفهجویی در وقت و جلوگیری از جهت‌گیری‌های پژوهشگر خواهد شد. با توجه به هدف تحقیق که تعیین اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن همراه و بدون محدودیت جریان خون بر غلظت پلاسمایی پرولاکتین مردان سالم است، در این فصل به تعریف جامعۀ آماری، چگونگی انتخاب نمونهها، روش اجرای آزمون، معرفی ابزار و وسایل اندازهگیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته میشود.
3-2-نوع، روش و طرح پژوهش
این تحقیق به دلیل استفاده از نمونه انسانی و عدم کنترل متغیرهای مزاحم توسط پژوهشگر به روش نیمه تجربی و به صورت طرح تحقیقی در دو نوبت پیش آزمون و دو نوبت پس آزمون اجرا می‌گردد. در این تحقیق اثرات پاسخ، سازگاری و سازگاری در پاسخ سنجیده می‌شود. در جدول 3-1 طرح تحقیقی بکار رفته در این تحقیق آورده شده است.
3-3- جامعه و نمونۀ آماری تحقیق
3-3-1-جامعۀ آماری
دراین پژوهش مردان سالم در دانشگاه خوارزمی تهران بارده سنی 18 تا 28 سال که ساکن خوابگاه بودند
جامعه آماری مورد نظر را تشکیل دادند.
3-3-2- نمونۀ آماری
تعداد 24نفر ازجامعه آماری بعد از تکمیل پرسشنامه سلامتی به طور داوطلبانه به عنوان نمونه در پژوهش شرکت خواهند کرد.آزمودنی‌ها به طور تصادفی به سه گروه رکاب زدن همراه با محدودیت جریان خون(8 نفر)ورکاب زدن بدون محدودیت جریان خون(8 نفر) وگروه کنترل(8 نفر) تقسیم خواهند شد. هیچ یک از آزمودنی‌ها از مکمل ورزشی و یا داروی خاصی تا یک ماه قبل از شروع دوره تحقیق نباید استفاده کرده باشند.همچنین از آن‌ها خواسته خواهد شد هیچ گونه مکمل غذایی یا دارویی حین دوره پژوهش مصرف نکنند.
جدول3-1: طرح تحقیق

پاسخ

سازگاری

سازگاری در پاسخ
گروه
پیش آزمون
یک جلسه فعالیت
پس آزمون
8جلسه فعالیت
پیش آزمون
جلسه نهم فعالیت
پس آزمون
تمرین بامحدودیت جریان خون
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
تمرین بدون محدودیت جریان خون
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
رکاب زدن
پرولاکتین
سرم
کنترل
پرولاکتین
سرمپرولاکتین
سرم


3-4- متغیرهای تحقیق
3-4-1- متغير مستقل
1- یک جلسه فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
2- سه هفته فعالیت رکاب زدن همراه با انسداد عروق
3-4-2- متغير وابسته
سطوح پلاسمایی هورمون پرولاکتین
3-4-3-متغیر ناظر
1- توان حداکثر(Wmax)
3-5- روش جمعآوری اطلاعات خام و ابزار اندازهگیری
3-5-1- ابزارهای اندازهگیری
ابزارهای جمعآوری دادهها وسایلی هستند که به پژوهشگر کمک میکنند تا دادههای لازم را جمعآوری و ثبت نماید.
• ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشور آلمان با دقت 05/0کیلوگرم برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها.
• قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت 01/0 سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی‌ها
• چرخ‌کار سنج مونارک مدل E939 ساخت کشور سوئد جهت ارزیابی توان حداکثر و اجرای پروتکل.
• دستگاه فشارسنج ریستر48ساخت کشور آلمان جهت اندازهگیری فشارخون و ایجاد محدودیت خون.
• ضربان سنج پلار49ساخت کشور فنلاند جهت اندازهگیری ضربان قلب.
• تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی نمونه‌های خونی(کیت الایزا PRL ساخت شرکت باستر، محصول آمریکا)
• وسایل خون گیری(سرنگ-استریل و پنبه…).
3-5-2- روش اجرای تحقیق
3-5-2- 1-قبل از پیش آزمون :
در ابتدا آزمودنی‌هایی که اعلام آمادگی کردند به صورت تصادفی ساده و با قرعه‌کشی انتخاب شدند و در یک جلسه توجیهی، به منظور آشنا‌سازی با نوع و هدف تحقیق، نحوه همکاری و آشنایی با ابزار تحقیق شرکت کردند. در همان جلسه رضایت‌نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنیها توزیع و توسط آن‌ها تکمیل گردید و همچنین در این جلسه، قد و وزن آزمودنی‌ها نیز اندازه‌گیری شد.
3-5-2- 2-پیش آزمون :
در همین جلسه با استفاده ازدوچرخه کارسنج مونارک E939 و ازطریق تست کاستوم حداکثرتوان آزمودنیها اندازه گیری شد به این ترتیب که آزمودنی ها پس از گرم کردن با توان 50 وات وبا سرعت 60 دور در دقیقه شروع به رکاب زدن کردند،هر یک دقیقه 25 وات به توان اضافه شد.این افزایش وات تازمانی که سرعت دوچرخه از 60 دور در دقیقه کمتر نشده بود ادامه یافت و در صورت پایین آمدن سرعت از این مقدار آزمون قطع و عدد بدست آمده به عنوان توان حداکثر آزمودنی در نظر گرفته شد. قبل از شروع پروتکل و پس از 12 الی 14 ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحتی به میزان2 سی‌سی خون گرفته شد تا میزان پرولاکتین اولیه آن‌ها مشخص گردد. بعد از 8 جلسه تمرین و قبل از آخرین جلسه تمرینی یعنی جلسه نهم برای بررسی اثر سازگاری کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد.
3-5-2- 3-پروتکل تمرینی:
آزمودنی‌های گروه تمرین انسداد و تمرین بدون انسداد به مدت 3 هفته هر هفته 3 جلسه و در مجموع 9 جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند. با توجه به اینکه حداقل سازگاری حاصل شده ناشی از تمرینات انسدادی بر میزان عوامل رشدی همچون IGF-1 و سطح مقطع عضلانی حداقل در 3 هفته حاصل شده است(27).لذا در پژوهش حاضر جهت حصول سازگاری در اثر تمرین انسدادی بر میزان هورمون پرولاکتین 3هفته تمرین مد نظر قرار گرفته شد. ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته شد. گروه انسدادی به منظور گرم کردن رانبند ها را روی ران‌هایشان در فشار 100 میلی متر جیوه و به مدت 30 ثانیه بستند، سپس برای 30 ثانیه فشار به 110 میلی متر جیوه افزایش یافت، پس از 10 ثانیه بازگشت به فشار اولیه این الگو تا رسیدن به فشار 140 میلیمتر جیوه در روز اول تکرار شد(27). سپس تمرین اصلی را که شامل 3 ست 3 دقیقه ای با (50Wmax%) روی دوچرخه ثابت با 30-45 ثانیه استراحت بین هر ست می‌باشد را اجرا کردند. (میزان فشار روی ران 140 میلی متر جیوه می‌باشد) مجموع زمان تمرین 30/10 دقیقه بود. هر جلسه 10 میلی متر جیوه به فشار ران بندها اضافه شد تا جلسه چهارم که فشار به 170 میلی متر جیوه رسید. فشار ران بند به طور تدریجی افزایش یافت تا شرکت کننده‌ها نسبت به محرک انسداد در طول فاز اولیه تمرین سازگار شوند. فشار ران بند تا پایان پروتکل تمرین بر روی ران حفظ شد بعد از 3 نوبت تلاش فشار ران بند به یکباره برداشته شد. برای انجام ریکاوری فعال 5- 10 دقیقه رکاب زدند. میزان فشار وارد بر پای انسدادی، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی‌ها بررسی شد. گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام دادند با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی وجود نداشت. این پروتکل تا 9 جلسه تکرار شد.
3-5-2- 4-پس آزمون :
24ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین، Wmax و زمان رسیدن به خستگی آزمودنیها در روشی مشابه با پیش آزمون برآورد شد. بلافاصله پس از جلسه اول و نهم تمرین به ترتیب برای بررسی پاسخ به یک جلسه تمرینی و اثر سازگاری در پاسخ کل جلسات تمرینی انجام‌شده برروی سطوح پلاسمای پرولاکتین در هر دو نوع فعالیت خون گیری به عمل آمد. نمونه خونی گرفته‌شده جهت جداسازی پلاسما و اندازه‌گیری هورمون به آزمایشگاه انتقال داده شدند. خون گرفته شده در دمای 80- درجه سانتی گراد نگه داری شد. برای سانتریفیوژ خون از دستگاه اپندورف به مدت 10 دقیقه و با سرعت 2000 دور در دقیقه در دمای 4 درجه سانتی گراد استفاده شد. . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از کیت الیزا ساخت شرکت باستر آمریکا استفاده شد. از آنجایبکه اثرات مثبت تمرین با محدودیت جریان خون برآزمودنی های انسان در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است و فشاری که در این تمرین برای ایجاد محددیت جریان خون اعمال می شود معمولا بین 90 الی 230 میلی متر جیوه است وتاکنون مشکل خاصی برای سلامتی آزمودنی ها با این میزان فشار ایجادنشده است (3)در نتیجه به لحاظ اخلاقی این نوع تمرین مشکلی برای سلامت آزمودنی ها ایجاد نمی کند.

شکل 3-1: ران بند متصل به فشار سنج

3-6- روش آماری تحقیق
برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش ازروشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد دادهها استفاده شد و از آمار استنباطی برای مقایسه گروهها با هم استفاده شده است همچنین برای بررسی همگنی واریانس گروهها ازآزمون لوین و برای نرمالسازی توزیع دادهها ازآزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. برای مقایسه میانگینهای درون گروهی از روش آماری T وابسته در سطح معناداری (P0.05) استفاده شد. برای مطالعۀ اثر یک جلسه فعالیت با محدودیت جریان خون و بدون آن در دو گروه تمرین انسدادو بدون انسداد از آزمون Tمستقل و برای مطالعۀ اثر سه هفته تمرین درسه گروه انسداد،بدون انسداد و کنترل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. از آزمون تعقیبی LSD برای تشخیص اختلاف هر یک از میانگینها واریانس یک طرفه استفاده شد. برای تحلیل دادهها از نرم افزار 21 SPSS و برای رسم نمودارها از نرم افزار Exell 2010 استفاده شد.

فصل چهارم
یافته‌های تحقیق

4-1-مقدمه
در این بخش یافتههای حاصل از تحقیق حاضر از نظر ویژگیهای عمومی آزمودنیها و همچنین تغییرات پرولاکتین در مراحل پیشآزمون، پاسخ، سازگاری و سازگاری در پاسخ مورد بررسی قرار میگیرند و از آمارهای توصیفی و استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
آمار توصیفی: داده‌های توصیفی مرتبط با توصیف متغیرهای آنتروپومتریک آزمودنیها(جدول 4-1)و Wmax قبل وبعدازسه هفته تمرین(جدول 4-2) برای آزمودنی‌های دو گروه تجربی در حین تمرین ارائه شده است. همچنین توصیف دادهها به صورت جدول در متغیروابسته‌ پرولاکتین(جدول 4-5) در سه گروه و در مراحل پیش و پس آزمون آورده شد.
آمار استنباطی: برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانسها، آزمون Tزوجی جهت مقایسه درون گروهی واز آزمونT مستقل و تحلیل واریانس یکراهه جهت مقایسه بین گروهی استفاده گردید.سطح معناداری P.05 در نظر گرفته شد. فرضیات پژوهش با استفاده از SPSS نسخه21بررسی گردید.در تمام روش‌های فرضیه آزمائی، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید.
جدول 4-1: توصیف ویژگیهای آزمودنیها
گروه
متغیر
انسداد(8نفر)
بدون انسداد(8نفر)
کنترل(8نفر)

مجموع(24نفر)
سن(سال)
32/2±5/23
94/2±87/23
3±24
75/2±79/23
قد(سانتیمتر)
91/5±81/174
9/4±06/174
6±4/175
6/5±75/174
وزن(کیلوگرم)
92/10±62/71
19/7±68
2/8±70
77/8±87/69
شاخص تودۀ بدن(کیلوگرم برمترمربع)
9/2±43/23

27/2±5/22
6/2±80/22
59/2±91/22
*دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد ارائه شده است.
توان حداکثر:
جدول 4-2 توان حداکثر(Wmax)گروه انسدادی ، بدون انسداد و کنترل قبل و بعد از سه هفته (9جلسه) تمرین بر حسب وات و شکل4-1 درصد تغییرات توان حداکثر قبل و بعد از سه هفته تمرین را در گروههای تحقیق ارائه کرده است.
جدول 4-2: توان حداکثر(Wmax)گروه انسدادی ، بدون انسداد و کنترل قبل و بعد از سه هفته (9جلسه) تمرین بر حسب وات

توان حداکثرقبل از سه هفته تمرین

توان حداکثر بعداز سه هفته تمرین

میانگین
خطا

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق فعالیت ورزشی، تستوسترون، پلاسمایی، حداکثر اکسیژن مصرفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کانون توجه، تحلیل واریانس، کانون توجه بیرونی، تحلیل داده