منابع و ماخذ تحقیق شهرداری تهران، مقررات ملی، بهسازی و نوسازی

دانلود پایان نامه ارشد

توسعه و عمران ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي‌ و محلي.
راهبري و نظارت عاليه بر تنظيم و نحوه اجراي ضوابط و مقررات وآئين نامه هاي شهرسازي و معماري و طرح هاي توسعه و عمران.
راهبري و نظارت عاليه بر امر تدوين سياست‌ها و راهبردهاي لازم در تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ به منظوراستفاده بهينه از اراضي اعم از دولتي، غيردولتي، شهري و روستايي (داخل محدوده يا خارج محدوده) در راستاي منطقي نمودن اندازه شهرها و روستاها براي تعيين مراكز جمعيت و ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها و تامين نيازمندي‌هاي عمومي و ضوابط و مقررات مربوطه.
راهبري و نظارت بر امور مكان‌يابي شهرهاي جديد و اراضي مسكن مهر.
دبيري جلسات شوراي عالي شهرسازي و معماري و نظارت بر پيگيري ابلاغ و اجراي مصوبات آن تا حصول نتيجه از طريق واحدهاي ذيربط.
راهبري و نظارت بر كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
راهبري و نظارت عاليه بر تنظيم موافقتنامه هاي مالي طرح‌هاي در دست تهيه اين معاونت.
شركت در كميسيون‌ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و مقررات موضوعه و يا به نمايندگي از طرف مقام عالي وزارت.
راهبري ‌و نظارت عاليه بر تهيه و انجام طرح‌هاي مطالعاتي، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف شهرسازي ‌و ‌معماري.
راهبري و نظارت عاليه بر كليه امور مربوط به ستاد واحدهاي استاني در بخش شهرسازي و معماري.  
وزارت راه و شهرسازی سازمان ملي زمين و مسكن
ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامه‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي لازم مرتبط با اهداف و موضوعات فعاليت و وظايف سازمان به وزارت مسكن و شهرسازي به منظور سير مراحل تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
اجراي برنامه‌هاي حمايتي تامين مسكن گروههاي كم درآمد، ايجاد مجتمع هاي مسكوني و شهرك ها، سرمايه‌گذاري و مشاركت در امر تامين مسكن در محدوده شهرها و شهركها براساس سياست هاي ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي
الگوسازي در زمينه‌هاي طراحي شهري، طراحي و اجراي واحدهاي مسكوني و جزييات شهري از طريق اجراي طرحها و پروژه‌هاي ويژه، با هماهنگي حوزه‌هاي تخصصي در داخل وزارت مسكن و شهرسازي.
جلب، هدايت و تجهيز منابع مردمي و غيردولتي و همچنين اخذ كمك هاي دولتي از طريق مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي، حمايت از تشكيل شركت هاي سهامي‌عام و نظاير آن، انتشار اوراق مشاركت، تحصيل وام از موسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي
برنامه‌ريزي و ايجاد زمينه براي استفاده از خدمات و منابع مالي موسسات و شركتهاي خارجي براي فعالان امر مسكن در كشور و در صورت لزوم عقد قرارداد براي استفاده از خدمات و منابع آنها براي سازمان
ارائه خدمات فني و مهندسي و دانش استفاده از فناوري‌هاي نوين در توليد مصالح، قطعات ساختماني و ساخت در اجرا و عملياتي كردن برنامه‌ها و طرحهاي تامين مسكن كشور.
حمايت، تشويق، ترغيب و هدايت بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در جهت تاسيس، ايجاد و بازسازي كارخانجات خانه‌سازي يا قطعات و مصالح ساختماني و همچنين اصلاح يا تغيير خط توليد كارخانجات به منظور افزايش سرعت، كيفيت و توليد صنعتي مسكن.
حمايت از فعاليتهاي بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي در زمينه تامين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند، كوچك‌سازي، انبوه‌سازي از طريق واگذاري زمين، ايجاد تسهيلات، تخفيفات ارايه كمكهاي فني براساس سياستهاي ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي.
هماهنگي با مراجع و دستگاههاي ذيربط در مورد تهيه برنامه‌هاي اجرايي زمين و مسكن و امور شهرسازي و معماري.
شورایعالی شهرسازی و معماری
بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.
اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه‌بندی
– نحوه استفاده از زمین
– ‌تعیین مناطق صنعتی
– بازرگانی
– اداری
– مسکونی
– تأسیسات عمومی
– فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می‌باشد.
بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی.
تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.

شهرداری تهران
معاونت شهرسازی و معماری

بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری تهران در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر تهران در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر تهران
تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه تهران بزرگ و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.
تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری تهران در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در تهران و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن .
ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری تهران در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق بیست گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.
ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری تهران در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری تهران در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری
نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر تهران و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.
اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر تهران و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز.
[ تنظیم توسط نگارنده بر گرفته از سایت وزارت راه و شهرسازی و سایت شهرداری تهران]
3-3-2-2- بررسی قوانین مسکن در کشور
در این بخش به بررسی قوانین مسکن در دو سطح ملی و محلی پرداخته خواهد شد.
1-3-3-2-2- قوانین ملی در خصوص مسکن
قوانین مرتبط با مسکن در سطح ملی را میتوان در پنج بخش قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در بخش مسکن، سند چشم انداز جمهوری اسلامی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن طبقه بندی نمود. جدول 2-3 قوانین ملی را با توجه به طبقه بندی ذکر شده نشان می دهد.

جدول2- 3: قوانین ملی در خصوص مسکن
عنوان قانون
فصل/بند/ماده
شرح قانون
قانون اساسی
اصل 3 بند 12
دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

اصل 31
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
سیاست های کلی نظام در حوزه مسکن
مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاستها و ضوابط شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.
برنامهریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.
برنامهریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیبپذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگیهای بومی.
ایجاد و اصلاح نظام مالیاتها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
حمایت از تولید حرفهای، انبوه و صنعتی مسکن.
اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.
رعایت ارزشهای فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
سند چشم انداز
بند 10 در محور معماری و بافت شهری
تقويت نظارت بر ساخت وسازها، كاربري ها و فعاليت ها و صدور مجوز تغيير با انجام بررسي هاي مختلف كارشناسي به منظور افزايش كيفيت ساخت وسازهاي شهري
برنامه پنجم توسعه
ماده 168
به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف ـ شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 1
به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
1ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.
2ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.
3ـ حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز.
4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.
5ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن.
6ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).
7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8ـ حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

ماده 12
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـکونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده 14 بند 1
وزارت امور اقتصادی و دارایی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق توسعه شهر، دسترسی به خدمات، هزینه خانوار Next Entries منابع و ماخذ تحقیق منابع مالی، عمران شهری، مسکن اجتماعی