منابع و ماخذ تحقیق شهرداری تهران، سیاست گذاری، تقسیم کار

دانلود پایان نامه ارشد

ریزی
*
*
*
ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط

*

ارزیابی گزینه های ممکن

*
*

انتخاب گزینه مطلوب

اجرا

*
*
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
*

*

هماهنگی
*

*

مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت سازمانی

منابع انسانی و کارشناسی
ساختار سازمانی
فرآیندها و روش های مدیریتی
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
*

اولویت بندی

تعیین اهداف تامین مسکن

تامین زمین
شناسایی زمین
*

*

برنامه ریزی زمین
*
*
*

تخصیص زمین

*
تامین مالی
سرمایه گذاری

*

بودجه ریزی

*

ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط

ارزیابی گزینه های ممکن

انتخاب گزینه مطلوب

*

اجرا
*

*
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار

*
*

هماهنگی

*
*

مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت نهادی
ظرفیت اجتماعی

نهاد های رسمی و شبکه های درون حکومتی
تشکل های غیر رسمی
سرمایه اجتماعی
مشارکت
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
*
*

اولویت بندی
*

*

تعیین اهداف تامین مسکن
*

*

تامین زمین
شناسایی زمین
*
*

برنامه ریزی زمین
*

تخصیص زمین
*

تامین مالی
سرمایه گذاری
*
*

بودجه ریزی
*

ساماندهی مسکن
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
*
*
*
*
سیاست گذاری
شناخت محیط

*
*

ارزیابی گزینه های ممکن

انتخاب گزینه مطلوب
*

*

اجرا
*

سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
*

هماهنگی
*
*
*
*

فصل 3: روش تحقیق

مقدمه
در این فصل خلاصه ای از مراحل اصلی پژوهش، شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، زمان انجام پژوهش، متغیر های مورد بررسی، ابزار گرد آوری داده ها، روش تحلیل داده ها و محدودیت های پژوهش توضیحاتی ارائه می گردد.
1-3- روش تحقیق
روش کلی این پژوهش تحلیلی – توصیفی می باشد. همچنین از لحاظ ماهیت داده ها، کمی و به لحاظ هدف کاربردی و از نظر زمان پژوهش مقطعی می باشد. پژوهش از آنجا که ظرفیت شهرداری تهران را از دیدگاه متخصصان مورد ارزیابی قرار می دهد پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای در قالب 13 سوال که نمونه آماری پاسخگویان آن به صورت تصادفی از بین 8 خوشه (واحد سازمانی) در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و همچنین جامعه متخصصین انتخاب شده بود جمع آوری گردید و پس از آن با توصیف داده ها و با استفاده ازنرم افزار آماری spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است.
2-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش به سه بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران غیر وابسته به دو سازمان مذکور تقسیم می شود. به عبارتی کارشناسان و مدیران موثر و مرتبط با مسکن شهری در این دو سازمان که ویژگی مشترک آنها اشتغال به کار در این سازمان ها می باشد و همچنین متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی و بخش خصوصی در حوزه مسکن به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند. برای مشخص شدن واحد هایی که در هر یک از سازمان های شهرداری تهران و وزارت راه به نوعی در امر مسکن شهری دخیل هستند، لیستی از کلیه واحدهای سازمانی در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران تهیه و شرح وظایف آنان جمع آوری شد. پس از مشورت با استاد راهنما، واحد های دخیل در امر مسکن شهری در هر دو سازمان مشخص گردید. بر این اساس لیست واحد های سازمانی که به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند در جدول 3-1 نمایش داده شده است.
جدول 3- 1: واحدهای سازمانی انتخاب شده به عنوان جامعه آماری
ردیف
واحدهای سازمانی شهرداری تهران
ردیف
واحد های سازمانی وزارت راه و شهرسازی
1
معاونت شهرسازی و معماری
4
معاونت معماری و شهرسازی
2
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
5
معاونت مسکن و ساختمان
3
سازمان نوسازی شهر تهران
6
سازمان ملی زمین و مسکن

7
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

8
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
]تنظیم توسط نگارنده[
بدین ترتیب جامعه آماری در وزارت راه و شهرسازی شامل 5 واحد سازمانی و در شهرداری تهران شامل 3 واحد سازمانی می باشد. جامعه آماری صاحبنظران نیز شامل اساتید و دانشجویان دکتری رشته شهرسازی دانشگاه های تهران و همچنین شرکت های خصوصی مشاوره معماری و شهرسازی مشغول به کار در حوزه مسکن می باشند.
3-3- حجم نمونه
حجم نمونه از طریق جدول مورگان و با در نظر گرفتن جامعه آماری حدود 300 نفر، عدد 169 بدست آمد که از 169 پرسشنامه پخش شده به علت عدم همکاری سازمان ها 131 پرسشنامه تکمیل گردیده است.
4-3- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق ترکیبی از روش خوشه ای و تصادفی می باشد؛ بدین صورت که جامعه مورد مطالعه به سه بخش شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و متخصصین تقسیم شد که برای جامعه آماری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بر اساس تعداد واحد های سازمانی در دو سازمان مذکور به 8 خوشه تقسیم گردید و نمونه مورد نظر به طور تصادفی از هر خوشه (واحد سازمانی) انتخاب شده است. همچنین برای جامعه متخصصین نیز به طور تصادفی نمونه گیری صورت گرفته است.
5-3- محدوده زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران در نظر گرفته شده است و از نظر قلمرو زمانی نیز اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای مربوط به دهه 1380 (سالهای 1380 تا 1390) به بعد می باشد و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در آذر 1393 گردآوری شده است.
6-3- ابزار و روش گرد آوری داده ها
روش های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
الف) روش کتابخانه ای: جهت گردآوری داده های مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای که شامل مرور اسناد مرتبط، کتب، مقالات، پایان نامه ها و گزارش های منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در خصوص تجربیات بین المللی، استنادات قانونی و مدل های موجود در داخل و خارج کشور و همچنین توصیف روند موجود مداخلات شهرداری در خصوص مسکن شهری استفاده شده است. البته لازم به ذکر است که با بررسی های انجام شده هیچ مورد مشابهی که به بررسی نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهرداری پرداخته باشد در ایران یافت نشد.
ب) روش میدانی: به منظور پاسخ به سوالات پژوهش از دو روش میدانی مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل عدم وجود تحقیق مشابه در ایران، مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی از ابتدای شکل گیری موضوع یکی از ضرورت های این پژوهش به شمار می آمد که بدین منظور از مصاحبه های اکتشافی با این خبرگان استفاده شد. همچنین به منظور جمع آوری داده های کمی نیز پرسشنامه ای که بر مبنای مطالعات صورت گرفته و مبانی نظری فصل دوم تدوین شده بود؛ مورد استفاده قرار گرفت.
7-3- پرسشنامه پژوهش
پرسشنامه پژوهش در قالب 10 سوال تستی و 3 سوال تشریحی تدوین گردیده است. به منظور بررسی ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در « برنامه ریزی »، «تامین زمین مسکن»، « تامین مالی»، «هدایت و کنترل ساخت و ساز»، « سیاست گذاری» و « سازماندهی و هدایت نقش آفرینان» مسکن شهری از یک پرسشنامه چند بعدی استفاده شده است که در هر بعد برای سنجش نظرات افراد نسبت به هر کدام از ظرفیت ها در وضع موجود بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه ای (1، 3، 5، 7 و 9) و در ظرفیت ممکن طیف لیکرت (0، 5، 10) استفاده شده است. روش استنباط این مطلب که هر کدام از ظرفیت ها در چه وضعیتی قرار دارند به این صورت است که حداقل 50 درصد از پاسخ گویان می بایست معتقد باشند که ظرفیت موجود یا ممکن شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری بالاتر یا پایین تر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین چنانچه در سطح اطمینان 95 درصد میانگین پاسخ ها از حد متوسط در وضعیت ممکن بیشتر باشد(حد متوسط در طیف مذکور 5 است) به این معناست که امکان ارتقای ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت مشکن شهری وجود دارد.
در جدول 3-2 ارتباط هریک از سوالات پرسشنامه با سوالات فرعی تحقیق و ابعاد و شاخص های مدل تحلیلی نمایش داده شده است.
جدول 3- 2: ارتباط سوالات پرسشنامه با سوالات و مدل تحلیلی پژوهش
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
شماره سوال پرسشنامه
سوالات فرعی تحقیق
مدیریت مسکن شهری
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن
4- 7- 8
1

اولویت بندی
1- 7- 9
1

تعیین اهداف تامین مسکن
1- 7- 9
1

تامین زمین
شناسایی زمین
1- 2- 4- 6- 7- 8
2

برنامه ریزی زمین
1- 2- 3- 5- 6- 7
2

تخصیص زمین
1- 2- 3- 6- 7
2

تامین مالی
سرمایه گذاری
1- 2- 3- 6- 7- 8
3

بودجه ریزی
1- 2- 3- 5- 7
3

هدایت و کنترل ساخت و ساز
نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10
4

سیاست گذاری
شناخت محیط
2- 9- 10
5

ارزیابی گزینه های ممکن
2- 3
5

انتخاب گزینه مطلوب
6- 7- 10
5

اجرا
2- 3- 4- 6- 7
5

سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
تقسیم کار
1- 3- 5- 6- 7
6

هماهنگی
1- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10
6
ظرفیت شهرداری
ظرفیت قانونی
تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
1
1- 2- 3- 4- 6

اجرای تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
2
2- 3- 4- 5

نظارت بر تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
3
2- 3- 4- 5- 6

ظرفیت سازمانی
منابع انسانی و کارشناسی
4
1- 2- 4- 5

ساختار سازمانی
5
2- 3- 4- 5

فرآیندها و روش های مدیریتی
6
2- 3- 4-5- 6

ظرفیت نهادی
نهادهای رسمی و شبکه های درون حکومتی
7
1- 2- 3- 4- 5- 6

تشکل های غیر رسمی
8
1- 2- 3- 4- 6

ظرفیت اجتماعی
سرمایه اجتماعی
9
1- 4- 5- 6

مشارکت پذیری
10
4- 5- 6
]تنظیم توسط نگارنده[
8-3- تعیین امتیاز پرسشنامه
پرسشنامه ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن مدیریت مسکن شهری را اندازه گیری می کند. پرسشنامه ای که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است دارای طیف پاسخ دهی لیکرت می باشد. در جدول 3-3 طیف امتیازات سوالات پرسشنامه آورده شده است.
جدول 3- 3: جدول تعیین امتیاز پرسشنامه
سوالات
طیف پاسخ دهی
گزینه ها
توضیحات
وضعیت موجود
طیف پاسخ دهی وزنی
1- 3- 5- 7- 9
امتیاز 1: بسیار کم
امتیاز 3: کم
امتیاز 5: متوسط
امتیاز 7: زیاد
امتیاز 9: بسیار زیاد
میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد 9 نمایانگر بیشترین ظرفیت و میانگین های کمتر از 5 بیانگر کمترین ظرفیت می باشد.
وضعیت ممکن
طیف پاسخ دهی وزنی
10- 5- 0
امتیاز 10: ممکن است
امتیاز 5: تا حدی ممکن است
امتیاز 0: غیر ممکن است
میانگین وزنی از ضرب ارزش ها بر تعداد فراوانی گویه ها و تقسیم بر تعداد کل پاسخگویان به دست می آید. که در نتیجه میانگین های نزدیک به عدد 10 نمایانگر بهترین حالت امکان تحقق و میانگین های کمتر از 5 بیانگر عدم وجود ظرفیت لازم برای تحقق هریک از مولفه ها می باشد.
] تنظیم توسط نگارنده[
9-3- پایایی و روایی پژوهش
یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم‌ترین موارد ذکر شده در این ویژگی‌ها، روایی و پایایی است. که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می‌شود. اگر پرسشنامه دارای این دو معیار باشد این بدان معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه‌گیری ملاک‌ها و عوامل مورد نظر، اگر صفر نباشد به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق تامین مالی، سیاست گذاری، امکان سنجی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق توزیع فراوانی، شهرداری تهران، تحلیل داده