منابع و ماخذ تحقیق شهرداری تهران، توزیع فراوانی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

فراوانی پاسخگويان بر اساس سابقه کاری
5-۲-۴- بررسی شغل و رده سازمانی پاسخگویان
از میان پاسخ گویان 38 درصد(51 نفر) کارشناس، 14 درصد(19 نفر) کارشناس ارشد ، 12 درصد(16 نفر) مدیر میانی، 16 درصد(22 نفر) مدیر ارشد، 8 درصد(11 نفر) استاد دانشگاه و 7 درصد(10 نفر) دانشجو بوده اند. در شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی بیشتر پاسخگویان کارشناس و بعد از آن مدیر ارشد بوده اند. در نمونه آماری صاحبنظران نیز بیشترین پاسخگویان اساتید دانشگاه ها و دانشجویان دکتری بوده اند. جدول ۴-6 توزیع فراوانی شغل و رده سازمانی را نشان می دهد.
جدول 4- 6: توزیع فراوانی شغل و رده سازمانی
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران

درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
شغل و رده سازمانی
93/38
51
62/15
5
07/48
25
68/44
21
کارشناس
50/14
19
5/12
4
46/13
7
02/17
8
کارشناس ارشد
21/12
16
0
0
38/15
8
02/17
8
مدیر میانی
79/16
22
25/6
3
23/19
10
27/21
10
مدیر ارشد
39/8
11
37/34
11
0
0
0
0
استاد دانشگاه
63/7
10
25/31
10
0
0
0
0
دانشجو
52/1
2
0
0
84/3
2
0
0
مفقود شده
۱۰۰
۱۳۱
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل

6-۲-۴- بررسی رشته تحصیلی
از میان پاسخ گویان 38 درصد(50 نفر) شهرسازی، 20 درصد(27 نفر) معماری ، 19 درصد(26 نفر) عمران، 6 درصد(8 نفر) جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، 3 درصد(5 نفر) اقتصاد و 9 درصد(13 نفر) سایر رشته ها بوده اند. بنابر این بیشترین قشر پاسخگو دانش آموخته رشته تحصیلی شهرسازی بوده اند. جدول 4-7 و نمودار 4-3 توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 4- 7: توزیع فراوانی رشته تحصیلی
کل
متخصصان
وزارت راه و شهرسازی
شهرداری تهران

درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
رشته تحصیلی
16/38
۵۰
93/48
23
65/27
13
78/29
14
شهرسازی
61/20
۲۷
63/10
5
65/27
13
14/19
9
معماری
84/19
۲۶
25/4
2
04/34
16
02/17
8
عمران
10/6
۸
25/4
2
25/4
2
51/8
4
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
81/3
۵
0
0
63/10
5
0
0
اقتصاد
92/9
۱۳
0
0
12/2
1
53/25
12
سایر رشته ها
52/1
۲
0
0
25/4
2
0
0
اظهار نشده
۱۰۰
۱۳۱
42/24
32
69/39
52
87/35
47
جمع کل

شکل4- 3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخگویان
7-2-4- بررسی محل اشتغال به کار
از میان پاسخ گویان 35 درصد(47 نفر) در شهرداری تهران، 39 درصد(52 نفر) در وزارت راه و شهرسازی ، 24 درصد(32 نفر) در جامعه متخصصین (دانشگاه و بخش خصوصی) مشغول بوده اند. با توجه به داده های جدول در شهرداری تهران و جامعه متخصصین بیشترین رشته تحصیلی مربوط به شهرسازی و در وزارت راه و شهرسازی دو رشته شهرسازی و معماری با فراوانی یکسان می باشد. جدول 4-8 توزیع فراوانی محل اشتغال به کار پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول 4- 8: توزیع فراوانی محل اشتغال به کار
درصد فراوانی
فراوانی
محل اشتغال به کار
87/35
۴۷
شهرداری تهران
69/39
۵۲
وزارت راه و شهرسازی
42/24
۳۲
متخصصان و کارشناسان
۱۰۰
۱۳۱
جمع کل
3-4- آمار توصیفی
1-3-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش
در ادامه جداول 4-9 تا 4-13 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه متغیرها و پاسخ ها آورده شده است. هر چه میانگین بیشتر باشد وضعیت متغیر در حد مطلوب تری قرار دارد. چنانچه انحراف معیار کمتر باشد میزان پراکندگی پاسخ ها کمتر و اجماع نظر بیشتر بوده است. شاخص های کمینه و بیشینه دامنه پاسخ گویی به متغیرها را نشان می دهد.
جدول 4-9 آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن در وضع موجود را نشان می دهد، همانگونه که در جدول مشاهده می شود کمترین میانگین مربوط به اولویت بندی نیازهای مسکن (79/3) و بیشترین میانگین مربوط به نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی (62/4) می باشد.
جدول 4- 9: آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن(وضعیت موجود)
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
تخمین نیاز مسکن
131
99/3
40/1
1
33/6
اولویت بندی
131
79/3
3/1
67/1
7
تعیین اهداف تامین مسکن
131
01/4
69/1
1
67/7
شناسایی زمین
131
43/4
68/1
1
33/7
برنامه ریزی زمین
131
12/4
64/1
1
8
تخصیص زمین
131
08/4
86/1
1
9
سرمایه گذاری
131
22/4
87/1
67/1
9
بودجه ریزی
131
21/4
6/1
4/1
9
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
62/4
71/1
6/1
9
شناخت محیط
131
13/4
47/1
1
33/8
رزیابی گزینه های ممکن
131
26/4
79/1
1
8
انتخاب گزینه مطلوب
131
97/3
56/1
1
67/7
اجرا
131
50/4
51/1
4/1
4/7
تقسیم کار
131
10/4
80/1
4/1
9
هماهنگی
131
28/4
63/1
25/1
9

جدول 4-10 آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن در وضعیت ممکن را نشان می دهد. با توجه به داده های جدول کمترین میانگین مربوط به انتخاب گزینه مطلوب (97/3) و بیشترین میانگین مربوط به شاخص شناسایی زمین (82/7) می باشد.
جدول 4- 10: آمار توصیفی شاخص های ابعاد مدیریت مسکن(وضعیت ممکن)
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
تخمین نیاز مسکن
131
26/7
97/1
33/3
10
اولویت بندی
131
57/7
94/1
33/3
10
تعیین اهداف تامین مسکن
131
58/7
98/1
33/3
10
شناسایی زمین
131
82/7
12/2
0
10
برنامه ریزی زمین
131
34/7
26/2
0
10
تخصیص زمین
131
26/7
19/2
2
10
سرمایه گذاری
131
24/7
37/2
25/1
10
بودجه ریزی
131
85/6
35/2
2
10
شناخت محیط
131
06/7
98/1
33/3
10
رزیابی گزینه های ممکن
131
48/7
22/2
5
10
انتخاب گزینه مطلوب
131
97/3
56/1
1
67/7
اجرا
131
59/7
76/1
5
10
تقسیم کار
131
21/7
95/1
4
10
هماهنگی
131
37/7
66/1
38/4
10
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
69/7
02/2
5/0
10

در شکل 4-4 وضعیت موجود و ممکن شاخص های ابعاد مدیریت مسکن با یکدیگر مقایسه شده اند همانطور که مشاهده می شود در تمامی متغیرها وضعیت ممکن از وضعیت موجود بیشتر می باشد. متغیرهای شناسایی زمین و هماهنگی در شرایط ممکن از نظر پاسخگویان بیشترین ظرفیت را دارا می باشند. برای شاخص انتخاب گزینه مطلوب همانگونه که مشاهده می شود از نظر پاسخگویان ظرفیت موجود و ممکن برابر و زیر حد متوسط می باشد. بیشترین تفاوت میان وضعیت موجود و ممکن برای شاخص اولویت بندی نیاز مسکن (اختلاف میانگین 8/3) و کمترین تفاوت نیز مربوط به شاخص نظارت بر رعایت استانداردها و ضوابط ساختمانی (اختلاف میانگین 4/2) می باشد.

شکل4- 4: نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن برای شاخص های ابعاد مدیریت مسکن
جدول 4-11 آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن در وضعیت موجود را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود کمترین و بیشترین میانگین در بین ابعاد برای برنامه ریزی و هدایت و کنترل ساخت و ساز با میانگین های 93/3 و 62/4 می باشد.
جدول 4- 11: آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن (وضعیت موجود)

تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
برنامه ریزی
131
93/3
3832/1
44/1
56/6
تامین زمین
131
21/4
67438/1
1
84/7
تامین مالی
131
22/4
70958/1
53/1
9
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
62/4
71583/1
6/1
9
سیاست گذاری
131
12/4
32494/1
67/1
33/7
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
131
19/4
6753/1
33/1
9

جدول 4-12 آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن را در وضعیت ممکن نشان می دهد. با توجه به جدول می توان گفت که بیشترین میانگین مربوط به بعد هدایت و کنترل ساخت و ساز (69/7) و کمترین آن مربوط به سیاست گذاری مسکن (52/6) می باشد.
جدول 4- 12: آمار توصیفی ابعاد مدیریت مسکن(وضعیت ممکن)

تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
برنامه ریزی
131
47/7
81/1
33/3
10
تامین زمین
131
47/7
01/2
67/0
10
تامین مالی
131
04/7
24/2
63/1
10
هدایت و کنترل ساخت و ساز
131
69/7
02/2
5/0
10
سیاست گذاری
131
52/6
21/1
42/4
58/8
سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
131
29/7
75/1
19/4
10

در شکل 4-5 وضعیت موجود و ممکن ابعاد سوالات با یکدیگر مقایسه شده اند همانطور که مشاهده می شود در تمامی متغیرها وضعیت ممکن از وضعیت موجود بیشتر است. در شرایط موجود و ممکن بعد هدایت و کنترل ساخت و ساز نسبت به بقیه ابعاد میانگین بیشتری دارد. وضعیت موجود دو متغیر سازماندهی و هدایت نقس آفرینان مسکن و سیاست گذاری و وضعیت دو متغیر تامین مالی و تامین زمین نیز در شرایط موجود از نظر پاسخگویان یکسان است اما در شرایط ممکن متغیر تامین زمین میانگین بیشتری نسبت به متغیر تامین مالی دارد. بیشترین تفاوت میان وضعیت موجود و ممکن برای بعد برنامه ریزی مسکن و کمترین آنها برای سیاست گذاری می باشد.

شکل4- 5: نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن ابعاد مدیریت مسکن
در ادامه در جدول 4-13 آمار توصیفی ظرفیت های چهارگانه شهرداری تهران در وضعیت موجود و ممکن ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود کمترین ظرفیت موجود و ممکن مربوط به ظرفیت اجتماعی ( 86/3 و 83/6) و بیشترین آنها مربوط به ظرفیت نهادی ( 44/4 و 79/7) می باشد.
جدول 4- 13: آمار توصیفی ظرفیت های چهارگانه شهرداری (موجود و ممکن)
ظرفیت ها
وضعیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
کمینه
بیشینه
ظرفیت قانونی
موجود

131
28/4
55/1
1
29/8
ظرفیت سازمانی

131
23/4
52/1
89/1
67/7
ظرفیت نهادی

131
44/4
78/1
1
8
ظرفیت اجتماعی

131
86/3
52/1
1
22/7
ظرفیت قانونی
ممکن

131
28/7
83/1
21/3
10
ظرفیت سازمانی

131
43/7
91/1
44/4
10
ظرفیت نهادی

131
79/7
78/1
5
10
ظرفیت اجتماعی

131
83/6
65/1
5
10

در نمودار 4-6 وضعیت موجود و ممکن ظرفیت ها با یکدیگر مقایسه شده اند همانطور که مشاهده می شود در تمامی ظرفیت ها وضعیت ممکن از وضعیت موجود بیشتر است. در شرایط موجود و ممکن ظرفیت نهادی نسبت به بقیه ابعاد میانگین بیشتری دارند. متغیر ظرفیت اجتماعی از نظر پاسخ گویان هم در شرایط موجود و هم در شرایط مطلوب میانگین کمتری را به خود اختصاص داده است. از نظر پاسخگویان وضعیت موجود ظرفیت سازمانی و قانونی یکسان است اما در حالت ممکن برای ظرفیت سازمانی نسبت به ظرفیت قانونی بیشتر می باشد.

شکل4- 6: نمودار میله ای مقایسه وضعیت موجود و ممکن ظرفیت های چهارگانه شهرداری

4-4- آمار استنباطی
1-4-4- انتخاب آزمون آماری
به منظور بررسی ظرفیت شهرداری تهران برای ارتقای نقش آن در « برنامه ریزی »، « تامین زمین مسکن»، « تامین مالی »، «هدایت و کنترل ساخت و ساز»، « سیاست گذاری » و « سازماندهی و هدایت نقش آفرینان» مسکن شهری از یک پرسشنامه چند بعدی استفاده شده است که در هر بعد برای سنجش نظرات افراد نسبت به هر کدام از ظرفیت ها در وضع موجود بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه ای (1، 3، 5، 7 و 9) و در ظرفیت ممکن طیف لیکرت (0، 5، 10) استفاده شده است. روش استنباط این مطلب که هر کدام از ظرفیت ها در چه وضعیتی قرار دارند به این صورت است که حداقل 50 درصد از پاسخ گویان می بایست معتقد باشند که ظرفیت موجود یا ممکن شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری بالاتر یا پایین تر از حد متوسط قرار دارد. بنابراین چنانچه در سطح اطمینان 95 درصد میانگین پاسخ ها از حد متوسط در وضعیت ممکن بیشتر باشد(حد متوسط در طیف مذکور 5 است) به این معناست که امکان ارتقای ظرفیت شهرداری تهران در مدیریت مشکن شهری وجود دارد.
به منظور انتخاب آزمون آماری مناسب ابتدا باید توزیع فراوانی متغیرها و مقیاس سوالات را بررسی گردد. جهت بررسی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق توزیع فراوانی، شهرداری تهران، تحلیل داده Next Entries منابع و ماخذ تحقیق مطالعات کتابخانه ای، آزمون ویلکاکسون، شهرداری تهران