منابع و ماخذ تحقیق شایستگی ها، عدم اطمینان، کسب و کار، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه های دیگر می اندیشند.این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند،بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را به فروش می رسانند و معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی سازی ارزش های دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند.این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمانهای چابک برای رقبا می شود.سازمانهای چابک همچنین بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می شوند که به طور ویژه،به نیازهای منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی مؤثر و سریع بدین معنی است که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است.در واقع می توان گفت: چابکی پارادایمی جدید در محیط تولید است.محیط تولید چندین انتقال (از صنعت دستی،به تولید انبوه و اکنون جدیدترین نمونه کامل یعنی چابکی) را پشت سر گذاشته و بیشتر به واسطه خواسته های مطلوب جهت حفظ برتری در یک محیط دائماً در حال تغییر به وجود آمده و به وسیله اندازه های کوچک،مدولار و تولید اطلاعات گرانبها جایگزین شده است. (فتحيان،1386،ص37)
چابکی،در آغوش گیرنده تغییرات،تهاجمی و رشدگر است.چابکی به دنبال پیروزی و موفقیت در سود،سهم بازار و به دست آوردن مشتریان در بازارهای رقابتی است که بسیاری از کمپانی ها به علت اینکه این بازارها مراکز متلاطمی هستند از ورود به آن بازارها هراسان هستند.برای چابکی نهایتی فرض نمی شود و نقصهایی وجود ندارد که کمپانی یا فرد به غایت چابکی رسیده و آن را کامل کرده باشد.چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان،ارزش محصول و خدمات،و تغییر دائم در زمینه فرصتهای حاصل از جذب مشتری توجه می کند و مستلزم آمادگی دائم برای روبرو شدن با تغییرات بنیادی و سطحی است و کمپانی های چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید می شود،آماده اند.(شریفی و ژانگ87،2000-1999،ص774)
چابکی به عنوان یک فلسفه تولیدی (نسل آینده سیستم های تولید) به سازمانهای که در همه بخش های اقتصادی رقابت می کنند،خوش آمد می گوید.(شهایی،1387،ص22)
چابکی یک قابلیت وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی،سیستمهای اطلاعاتی،فرایندهای پشتیبانی و خصوصاً مجموعه افکار را در بر می گیرد.(هرمزی88،2001)
چابکی به وسیله یکپارچگی سلسله مراتب نیازهای مشتریان در داخل یک چارچوب از محیط داخلی و خارجی سازمان حاصل می شود.این امر به واسطه داشتن یک دیدگاه کل گرا نسبت به تکنولوژی های تولیدی پیشرفته سازمانی همراه با توانمندیهای داخلی که آنها پردازش می کنند و از طریق کاربرد تکنولوژی،سیستمهای اطلاعاتی حاصل می شود.(هوپر و همکارانش89،2001)
چابکی جستجوی موفقی است در مبانی رقابتی (سرعت،انعطاف پذیری،خلاقیت به صورت پیش از عمل بودن، کیفیت،قابلیت سودآوری) از طریق یکپارچگی منابعی که قابلیت شکل دهی مجدد دارند و بهترین شیوه عملی در یک محیط تخصصی است به منظور تدارک خدمات و محصولاتی مبتنی بر خواسته مشتری در یک محیط و بازاری که تغییرات سریع در حال رخ دادن است.(یوسف و همکارانش90،1999)
چابکی عبارتست از مجموعه ای از توانمندیها و شایستگی ها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار (که ویژگی اساسی آن وجود تغییرات دائمی و عدم اطمینان است) می شود.بنابراین هر سازمانی جهت نائل شدن به چابکی باید دو توانمندی (پاسخگویی و انعطاف پذیری) و یک شایستگی (نمونه سازی سریع) داشته باشد و هر یک از توانمندی ها و شایستگی ها به تعدادی از ابعاد و شاخص شکسته می شود(خوش سیما،1382،55).
با افزایش تغییر در محیط کسب و کار و رقابتی تر شدن آن،سازمان های تولیدی نیازمند سیستم تولیدی هستند که بتوانند به تمامی نیازهای مشتریان پاسخگو باشند.در محیط آشفته ای (نامطمئن و متغیر) که شرکتهای ما در آن مشغول فعالیت هستند،یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت آنها،چابکی است.ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است.شرکت ها در این محیط،چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در حین اینکه خود را حفظ می نمایند،بتوانند از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند.سیستم تولیدی چابک راه حلی جدید برای مقابله با این چالش است.(خوش سیما،1382،ص56)
تولید چابک،یک سیستم تولید با قابلیت انعطاف و تغییر زیاد می باشد که قادر است در کمترین زمان محصولات گوناگون مورد نیاز مشتری را تولید کند.سازمان های چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر می اندیشند.این سازمانها تنها محصولات خود را به فروش نمی رسانند،بلکه راه حلهای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان را ارائه می دهند.این سازمانها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور تحقق ارزش های مورد توجه مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سعی در غنی سازی محصول خود دارند.این امر سبب غیر قابل دسترس شدن موقعیت سازمان های چابک برای رقبا می شود(جعفر نژاد،1386،ص172).
چابکی در اصطلاح عملیاتی عبارت است از ترکیبی از چند شرکت،که هر کدام دارای مهارت ها و شایستگی های خاص خود بوده،و با هم همکاری مشترک عملیاتی دارند.این امر مرسسات همکار (دارای حرفه مشترک) را قادر به انطباق و پاسخگویی به تغییرات مطابق نیازهای مشتری می نماید(جعفر نژاد،1386،ص172).
2-13-ابعاد چابکی:
مطابق با تعاریف صورت گرفته سازمان چابک را می توان در چهار بعد تشریح کرد:
*استراتژی قیمت گذاری بر اساس نیاز مشتریان.
*همکاری به گونه ای که رقابت پذیری را افزایش دهد.
*سرمایه گذاری هایی که اثر اطلاعات و افراد را اهرمی کند.
*تسلط سازمانی بر تغییرات و عدم اطمینان (اشك زري،1389،ص39)
2-14-ویژگی ها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان:
از ویژگی های اصلی در شرکت چابک که تسو رولودیس و همکارانش1 (2003) ارائه نموده اند و 91می توانند شرک را متمایز از سایر شرکتها نمایند،عبارتند از:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق عصر اطلاعات، بهبود مستمر، انتقال دانش، اشتراک دانش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه حرفه ای، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، همبستگی پیرسون