منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، رضایت شغل، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

فرعی امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده و انعطاف‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ساختارهای سازمانی موسسه مجری با متغیرهای مستقل، فراگیر شدن و یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
الزامات قانونی
5-2- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی اول
– همان‌طور که در فصل چهارم به آن اشاره شد، سطح معنی‌داری آزمون آماری رضایت شغلی کاربران 003/0 و کمتر از 05/0 است؛ و ضریب همبستگی مثبت و برابر 627% است؛ بنابراین نمی‌توان گفت بین رضایت شغلی کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای معنی‌دار وجود ندارد. نتایج این تحقیق با نتیجه‌ای که دهقان‌زاده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود و عرب مازار یزدی در تحقیقی تحت عنوان دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری حاصل نموده است مطابقت دارد.
سطح معنی‌داری آزمون دانش و مهارت کامپیوتری کاربران برابر با 514/0 است که بیشتر از 05/0 است و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای وجود ندارد. عدم تأثیر دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر براثر بخشی سیستم‌ها، به دلیل گذراندن دوره‌های اجباری و بی‌کیفیت کامپیوتر توسط کاربران مخصوصاً در بخش‌های دولتی است؛ و اغلب استفاده‌کنندگان از طریق آزمون‌وخطا بر نرم‌افزار مالی مسلط شده‌اند.
سطح معنی‌داری دانش و مهارت حسابداری کاربران برابر با 757/0 است که بیشتر از 05/0 است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین دانش و مهارت حسابداری کاربران و اثربخشی سیستم‌ها رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج این تحقیق با تحقیقی که دهقان‌زاده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود انجام داده است مطابقت دارد؛ ولی با نتیجه تحقیق حیدری و دیگران که تحت عنوان دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری انجام‌شده است مغایرت دارد.
سطح معنی‌داری آزمون تجربه کار کاربران با سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری برابر با 001/0 و کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی 689/0 و مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین تجربه کار با سیستم کاربران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج این آزمون با نتیجه تحقیق دهقان‌زاده مطابقت دارد.
5-3-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی دوم
سطح معنی‌داری آزمون دانش و مهارت کامپیوتری و دانش و مهارت حسابداری مدیران بیشتر از 05/0 است؛ بنابراین می‌توان گفت که بین دانش و مهارت کامپیوتری و حسابداری مدیران و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. (در سطح اطمینان 95%). نتایج این تحقیق با تحقیق حیدری و دیگران و جمشیدی مغایر است؛ و با نتیجه پایان‌نامه کارشناسی ارشد دهقان‌زاده مطابقت دارد.
سطح معنی‌داری تعهد و التزام مدیران برابر 000/0 و کمتر از 05/0 است و ضریب همبستگی آن مثبت و برابر با 827/0 بنابراین نمی‌توان گفت که بین تعهد و التزام مدیران در خرید و استفاده از سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
به نظر می‌رسد بیش از آن‌که دانش و مهارت حسابداری و کامپیوتری مدیران و کاربران در موفقیت و اثربخشی سیستم‌ها تأثیر داشته باشد. تعهد و التزام مدیران و کاربران و تجربه کار با سیستم‌های اطلاعاتی بر اثربخشی سیستم‌ها تأثیرگذار است.
5-4- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی سوم
سطح معنی‌داری آزمون‌های آماری امنیت سیستم، پشتیبانی سیستم، بهای تمام‌شده سیستم و انعطاف‌پذیری سیستم‌ها برای بررسی رابطه بین ویژگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کمتر از 05/0 است و ضریب همبستگی همگی آن‌ها مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین امنیت، پشتیبانی، بهای تمام‌شده، انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. نتایج مربوط به انعطاف‌پذیری سیستم با نتیجه پژوهش خواجوی و جوریابی مطابقت دارد.
5-5- نتیجه‌گیری فرضیه اصلی چهارم
سطح معنی‌داری آزمون‌های آماری یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی آن‌ها مثبت است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که بین یکپارچگی و فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد.
5-6-نتیجه‌گیری فرضیه اصلی پنجم
سطح معنی‌داری آزمون آماری الزامات قانونی برابر با 470/0 است که بیشتر از 05/0 است؛ و نشان‌دهنده عدم‌تأیید فرضیه اصلی پنجم است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد. با توجه به این‌که الزامات قانونی توسط سازمان‌ها (دارای سیستم اطلاعاتی اثربخش و فاقد سیستم اطلاعاتی اثربخش) لازم‌الاجرا است؛ لذا رابطه معنی‌داری بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی مشاهده نمی‌شود.
5-7-مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
مسلماً بر سر راه هر پروژه تحقیقاتی، موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد که ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد. موانع و محدودیت‌های پژوهش حاضر عبارت‌اند از:
1-بزرگ‌ترین محدودیت این تحقیق مربوط به محرمانه بودن اطلاعات در بخش دولتی است؛ که این امر منجر به عدم دسترسی راحت و آسان به اطلاعات می‌شود؛ و در این تحقیق بدون هماهنگی با ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی امکان دسترسی به اطلاعات امکان‌پذیر نبود؛ و این امر از دلایل زمان‌بر بودن جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها بوده است.
2-محدودیت‌های زمانی و مالی محقق که سبب شد تا جامعه موردمطالعه استان سیستان و بلوچستان انتخاب شود.
5-8-پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه‌های اصلی اول و دوم پیشنهاد می‌شود:
الف- برای افزایش اثربخشی سیستم‌های اطلاعات حسابداری مبتنی بر کامپیوتر، از کاربران دارای تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و مدیران دارای تعهد بالا استفاده شود.
ب- رضایت شغلی کاربران موردتوجه قرار گیرد.
ج- توجه بیشتر به دوره‌های مؤثر مهارت‌آموزی نرم‌افزار مالی نیز براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
د- از نرم‌افزارهایی باقابلیت یکپارچگی بیشتر، امنیت بیشتر، پشتیبانی مؤثرتر استفاده شود.
5-9 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی
1-بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر حسابداری تعهدی
2-مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر حسابداری نقدی تعدیل‌شده با حسابداری تعهدی و شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌ها
3-شناسایی موانع عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری یکپارچه ملی در بخش عمومی
4-نقش ذی‌حسابان و مدیران سازمان‌ها در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، آزمون فرضیه، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت