منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

معنی‌داری
تعداد
827/0
000/0
13

با توجه به نتایج جدول 4-7 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است، سطح معنی‌داری آزمون پیرسون برابر با 000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کوچک‌تر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی 827/0 است؛ که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین تعهد و التزام مدیران در خرید و استفاده از سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-3- آزمون فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی سوم: بین ویژگی‌های ساختاری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، چهار فرضیه فرعی زیر موردبررسی قرارگرفته است.
4-3-3-1 آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول: بین امنیت سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است چون مقیاس متغیرها نسبی است.

جدول 4-8 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول

امنیت سیستم‌ها

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
371/0
034/0
33

با توجه به نتایج جدول 4-8 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است؛ سطح معنی‌داری آزمون برابر با 034/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود؛ همچنین ضریب همبستگی 371/0 است که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین امنیت سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه وجود ندارد (در سطح اطمینان 97%).

4-3-3-2- آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم: بین پشتیبانی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است زیرا مقیاس متغیرها نسبی است.

جدول 4-9: نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم

پشتیبانی سیستم‌ها

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
706/0
000/0
33

با توجه به جدول 4-9 که بیانگر نتایج آزمون پیرسون است، سطح معنی‌داری آزمون برابر با 000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی برابر با 706/0 است که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین پشتیبانی سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-3-3- آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم: بین بهای تمام‌شده سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است، چون مقیاس متغیرها نسبی است.

جدول 4-10 نتایج آزمون پیرسون آزمون فرضیه فرعی سوم

هزینه (بهای تمام‌شده) سیستم

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
486/0
004/0
33
با توجه به جدول 4-10 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است، برای متغیر مستقل هزینه سیستم سطح معنی‌داری آزمون برابر با 004/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است. لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی 486/0 است که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین هزینه سیستم و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 95%).
4-3-3-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم: بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است چون مقیاس متغیرها نسبی است.

جدول 4-11: نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی چهارم

انعطاف‌پذیری سیستم‌ها

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
749/0
000/0
33

با توجه به جدول 4-11، سطح معنی‌داری آزمون پیرسون برای متغیر مستقل انعطاف‌پذیری سیستم برابر با
000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است. لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برابر با مقدار 749/0 است که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین انعطاف‌پذیری سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-4- آزمون فرضیه اصلی چهارم
فرضیه اصلی چهارم: بین ساختارهای سازمانی موسسه مجری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، دو فرضیه فرعی زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.
4-3-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول: بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است.

جدول 4-12 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول

فراگیر شدن سیستم‌ها

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
816/0
000/0
33

با توجه به جدول 4-12 که بیانگر آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر مستقل فراگیر شدن سیستم‌ها و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌ها است؛ سطح معنی‌داری آزمون پیرسون برابر با 000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است؛ لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی برابر با 816/0 است؛ که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین دو متغیر است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین فراگیر شدن سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم: بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است.

جدول 4-13 نتایج آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم

یکپارچگی سیستم‌ها

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
659/0
000/0
33

با توجه به جدول 4-13 که بیانگر نتایج آزمون پیرسون است، سطح معنی‌داری آزمون برابر با 000/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 است. لذا فرضیه H₀ رد می‌شود. همچنین ضریب همبستگی برابر 659/0 است؛ که نشان‌دهنده همبستگی مستقیم و مثبت بین متغیرها است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که بین یکپارچگی سیستم‌ها و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه‌ای وجود ندارد (در سطح اطمینان 99%).
4-3-5- آزمون فرضیه اصلی پنجم
فرضیه اصلی پنجم: بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود؛ زیرا مقیاس متغیرها نسبی است.

جدول 4-14: نتایج آزمون پیرسون فرضیه اصلی پنجم

الزامات قانونی

اثربخشی
ضریب همبستگی
سطح معنی‌داری
تعداد
130/0
470/0
33

با توجه به جدول 4-14 که بیانگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون است. سطح معنی‌داری آزمون برابر با 470/0 است؛ و ازآنجاکه سطح معنی‌داری آزمون بیشتر از 05/0 است. لذا فرضیه H₀ رد نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین الزامات قانونی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رابطه معنی‌داری وجود ندارد (در سطح اطمینان 95%).
4-4- رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
با توجه به سطوح معنی‌داری و ضریب همبستگی متغیرها رتبه‌بندی به‌صورت زیر است.
جدول 4-15: متغیرهای مستقل اصلی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ردیف
متغیرهای مستقل اصلی
ضریب همبستگی
معنی‌داری / sig
رتبه
1
2
3
ویژگی ذاتی سیستم
ساختارهای سازمانی موسسه مجری
ویژگی مدیران

810/0
808/0
579/0

000/0
000/0
038/0

اول
دوم
سوم

با توجه به جدول 4-15، متغیر مستقل ویژگی سیستم با سطح معنی‌داری 000/0 و ضریب همبستگی 810/0 در رتبه اول، متغیر مستقل ساختارهای سازمانی موسسه مجری با سطح معنی‌داری 000/0 و ضریب همبستگی 808/0 در رتبه دوم، متغیر مستقل ویژگی‌های مدیران با سطح معنی‌داری 038/0 و ضریب همبستگی 579/0 در رتبه سوم بیشترین تأثیر را بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر داشته‌اند.
جدول 4-16: متغیرهای مستقل فرعی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی
ردیف

متغیرهای مستقل فرعی
ضریب همبستگی
سطح معناداری (sig)
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9

تعهد و التزام مدیران
فراگیر شدن سیستم
انعطاف‌پذیری سیستم
پشتیبانی سیستم
یکپارچگی سیستم
تجربه کار با سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
رضایت شغلی کاربران
بهای تمام‌شده سیستم
امنیت سیستم
 
827/0
816/0
749/0
706/0
659/0
689/0
627/0
486/0
371/0
 
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0
001/0
003/0
004/0
034/0

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم

با توجه به جدول 4-16 و مقایسه سطح معنی‌داری (sig) و ضریب همبستگی، متغیرهای مستقل فرعی مؤثر در اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به ترتیب اولویت، تعهد و التزام مدیران، فراگیر شدن سیستم، انعطاف‌پذیری سیستم، پشتیبانی سیستم، یکپارچگی سیستم، تجربه کار با سیستم‌ها، رضایت شغلی کاربران، هزینه سیستم و درنهایت امنیت سیستم می‌باشند.

فصل پنجم

خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1- مقدمه
در عصر اطلاعات سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری جایگاه ویژه‌ای را برای خود اختصاص داده‌اند؛ و تأثیرگذاری عمده‌ای را بر تصمیمات مدیریت داشته‌اند. درگذشته اطلاعات بسیار محدود بود و در صورت گردآوری به‌راحتی تحلیل‌شده و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری به وجود می‌آمد؛ اما با افزایش حجم اطلاعات امکان گردآوری و تحلیل آن به‌صورت دستی به‌تدریج ناممکن شده و درنتیجه نقش کامپیوتر به‌عنوان ابزار اطلاعاتی بسیار بارز و مهم شده است. با توسعه دانش و پیشرفت فنّاوری، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از ابزار مهم کنترل، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و در نظام حسابداری بخش عمومی مسئولیت پاسخگویی دولت‌مردان در قبال اعمالی که انجام می‌دهند را تسهیل نموده است. به همین دلیل بررسی رابطه بین ویژگی‌های مدیران، کاربران، سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی موسسه مجری و الزامات قانونی بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و رتبه‌بندی آن‌ها در ادارات و شرکت‌های دولتی استان سیستان و بلوچستان در این پایان‌نامه موردتوجه قرارگرفته است. در تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی علمی به این پرسش‌ها بوده‌ایم که ر الف –بررسی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در ادارات و شرکت‌های دولتی و رابطه آن بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
ب –رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر توسعه اثربخش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به چه صورت است؟
برای اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از معیارهای زیر استفاده‌شده است.
تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری درون‌سازمانی (مدیریت و واحدهای جانبی) و برون‌سازمانی
رعایت الزامات قانونی مربوطه
امکان تهیه گزارش‌های مالی داخلی و خارجی
ابعاد ساختار کنترلی مناسب
برای سنجش تأمین نیازهای اطلاعاتی معیار ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری شامل قابلیت اتکا، قابل‌فهم بودن، مربوط بودن، به‌موقع بودن و قابل‌مقایسه بودن استفاده‌شده است.
متغیرهای مستقل اصلی و فرعی که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته‌اند شامل:
ویژگی کاربران با متغیرهای مستقل فرعی دانش حسابداری، دانش کامپیوتری، تجربه کار با سیستم‌ها و رضایت شغلی کاربران
ویژگی مدیران با متغیرهای مستقل فرعی دانش حسابداری، دانش کامپیوتری و تعهد مدیران
ویژگی ذاتی سیستم‌ها با متغیرهای مستقل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، آزمون فرضیه، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حل اختلاف، طرح و ساخت