منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، رضایت شغل، نیازهای اطلاعاتی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

نشان داد
10
عرب مازار یزدی و دیگران
1386
دلایل موفقیت و شکست در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی پرداخته است. این تحقیق معیارهای موفقیت از دیدگاه محققان را به‌کارگیری گسترده سیستم، رضایت کاربران، رسیدن به اهداف سیستم، بازگشت سرمایه‌گذاری و موانع و مشکلات پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی را، مقاومت کاربران، هزینه بالا، مدت طولانی و عدم مدیریت صحیح بیان نموده است.

11
اندرس ال نیکولا32

2000
مدل احتمالی اثربخشی درک شده در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: هماهنگی و کنترل درون‌سازمانی
تناسب بین طراحی سیستم‌ها (یکپارچگی سیستم‌ها) منجر به اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری می‌شود.
12
جین ژان33 و دیگران

2013
چگونه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همراه با تحقیقات هستی‌شناسی در IS می‌تواند پیشرفت کند؟
1- معرفی موجودیت سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های اطلاعاتی 2- آیا تحول در پژوهش‌های سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های کامپیوتری در شناسایی و پیشرفت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مؤثر است؟

2-28-نتیجه‌گیری
با توجه به اهمیت سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری AIS) ) و با توجه به نقش و جایگاهی که بر تصمیم‌گیری‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی دارند، شرایط، الزامات، فاکتورها و عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته‌اند. ازجمله این تحقیقات بررسی موانع توسعه AIS، بررسی تأثیر اندازه شرکت‌ها در توسعه AIS، بررسی تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی AIS، بررسی تأثیر ویژگی‌های کیفی بر AIS، بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق AIS، بررسی امنیت در AIS که بیشتر در بخش خصوصی انجام‌شده‌اند. همچنین تأثیر عوامل انسانی مؤثر بر AIS که در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام‌شده است؛ نمونه‌ای از این تحقیقات در داخل ایران است. در خارج از ایران نیز تحقیقاتی در خصوص اهمیت ادغام سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصاد، ایجاد سیستم اطلاعات باکیفیت و نقش آن در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت سازمان‌ها و مدل احتمالی اثربخشی اثرات درک شده در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری: هماهنگی و کنترل درون‌سازمانی (تناسب بین طراحی سیستم‌ها منجر به اثربخشی سیستم می‌شود) و … انجام‌شده است. ولی بااین‌حال این پژوهش‌ها در بخش دولتی خیلی کمتر انجام‌شده است؛ و هر یک از این تحقیقات تعدادی از عوامل مؤثر بر سیستم‌ها را مورد ارزیابی قرار داده‌اند؛ و هیچ‌کدام به‌صورت جامع پنج عامل (ویژگی‌های مدیران، کاربران، سیستم، ساختارهای سازمانی موسسه مجری و الزامات قانونی) که شامل چهارده عامل فرعی (دانش و مهارت کامپیوتری و دانش و مهارت حسابداری مدیران و کاربران، رضایت شغلی کاربران، تجربه کار با سیستم‌ها، تعهد و التزام مدیران، امنیت، پشتیبانی، قیمت تمام‌شده، انعطاف‌پذیری، فراگیر شدن و یکپارچگی سیستم‌ها و الزامات قانونی) است را موردبررسی قرار نداده‌اند.

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون است. به‌منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی تغییرات زیادی پیداکرده‌اند. این روند حرکت‌ها سبب شده است تا برای بررسی روش‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده کنیم.
ازجمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است؛ و انتخاب روش تحقیق مناسب باهدف‌ها و ماهیت موضوع موردتحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد (خاکی،1388).
در این فصل مباحثی چون روش تحقیق، جامعه آماری، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است.
3-2- روش تحقیق
این تحقیق ازلحاظ دسته‌بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، یک تحقیق توصیفی _ پیمایشی است؛ و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است. چراکه به دنبال حل مشکلات جامعه با توجه به نتایج حاصله است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است؛ که به‌وسیله آن نیازی مشخص و شناخته‌شده برطرف گردد (خاکی،1388).
متغیرهای مستقل که علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته است. در این پژوهش مجموعه کاربران، مدیران، ویژگی‌های سیستم‌ها، ساختارهای سازمانی و الزامات قانونی است؛ و متغیر وابسته اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است.
3-3-جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
3-3-1-جامعه آماری
جامعه موردبررسی در این تحقیق شامل 49 اداره، سازمان و شرکت‌ بخش دولتی استان سیستان و بلوچستان است؛ که فهرست آن از خزانه معین استان تهیه‌شده است؛ و حداقل 3 سال از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر استفاده کرده‌اند؛
3-3-2- نمونه آماری و حجم نمونه
در تحقیق حاضر با توجه به اهداف نمونه‌گیری یعنی کاهش زمان و هزینه تحقیق و دسترسی سریع‌تر به نتیجه از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌شده است. در این نمونه‌گیری افراد بدون اعمال‌نظر شخصی انتخاب شوندگان برگزیده می‌شوند. به‌این‌ترتیب احتمال تساوی بین کلیه افراد جامعه برای شرکت در نمونه رعایت می‌گردد.
برای تعیین اندازه نمونه از فرمول زیر استفاده‌شده است.

n=(Z_(α/2)^2 (p.q))/(d^2+(1+1/N)Z^2 pq)=(〖1/96〗^2×(0/5×0/5)^2)/(0/1)=23

در فرمول حجم نمونه p=q=0/5 ر نظر گرفته‌شده است. هیچ‌گونه اطلاعات خاصی از وضعیت متغیرهای موردپژوهش نداریم. (احتمال پیروزی:p و احتمال شکست q=1-p).
مقدار خطای مجاز برابر با 1 /0 و برای ضریب اطمینان 95% مقدار 96/1Z_(α/2)^2= است که بدین ترتیب، مقدار حجم نمونه 23 به دست می‌آید؛ و از این نمونه، 33 نفر از افرادی که از سیستم اطلاعات حسابداری کامپیوتری استفاده می‌کردند؛ مورد پرسش و آزمون قرار گرفتند؛ که 13 نفر از این افراد مدیر امور مالی و 20 نفر از آنان کارمند امور مالی بودند. با توجه به این‌که همه سازمان‌ها و شرکت‌های موردبررسی مدیر امور مالی نداشتند؛ تعداد مدیران موردبررسی 13 نفر و تعداد کاربران موردبررسی (باوجود داده‌های گم‌شده) در برخی از پرسشنامه‌ها، 20 نفر بودند.
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق برای گردآوری داده‌های میدانی، جهت آزمون فرضیات پاییز 1393 است.
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های بخش دولتی استان سیستان و بلوچستان است که حداقل 3 سال از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر استفاده کرده‌اند.
3-5- روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات روش‌های مختلفی ازجمله روش کتابخانه‌ای، مشاهده، مصاحبه، پرسش‌نامه و جامعه سنجی وجود دارد؛ که در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه استفاده‌شده است. اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه، دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر، رضایت شغلی استفاده‌کنندگان، ویژگی‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر از طریق پرسش‌نامه گردآوری‌شده است.
3-6- پرسش‌نامه
در این تحقیق از سه پرسش‌نامه استفاده‌شده است. پرسش‌نامه رضایت شغلی (پرسش‌نامه ج) استانداردشده است؛ و پرسش‌نامه‌های الف و ب محقق ساخته‌اند.
3-6-1 پرسش‌نامه «الف»
این پرسش‌نامه شامل 22 پرسش است. قسمت اول آن مربوط به مشخصات استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری و قسمت دوم آن مربوط به ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مورداستفاده در سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی است. هدف پرسش‌نامه «الف» پی بردن به رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه، میزان دوره‌های مهارت‌آموزی کامپیوتر (عمومی و اختصاصی) و همچنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های ذاتی و ساختاری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری نظیر امنیت، پشتیبانی، قابلیت ارتقا، قابلیت پاسخگویی، یکپارچگی، فراگیر شدن و… است.
3-6-2 پرسش‌نامه «ب»
هدف پرسش‌نامه «ب» اندازه‌گیری اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مبتنی بر کامپیوتر است. این پرسش‌نامه شامل بیست‌وشش پرسش است؛ و به سه بخش تقسیم‌شده است. قسمتی از پرسش‌ها منطبق با معیار «تأمین نیازهای اطلاعاتی» مطرح گردیده است. نیازهای اطلاعاتی شامل نیازهای اطلاعاتی بیرون و درون سازمان است. نیازهای اطلاعاتی بیرون سازمان نظیر سازمان‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری، خزانه و …) و سایر سازمان‌ها است. نیازهای اطلاعاتی درون سازمان شامل مدیریت، بخش‌ها و واحدهای جانبی سازمان است.
بخش دوم پرسش‌نامه «ب» منطبق با معیارهای «رعایت الزامات قانونی» و «ایجاد ساختار کنترلی مناسب» مطرح‌شده است و شامل پنج پرسش است.
بخش سوم پرسش‌نامه «ب» منطبق با معیار «استانداردهای گزارشگری» مطرح‌شده است. این بخش شامل هشت پرسش به‌منظور بررسی مربوط بودن اطلاعات، قابل‌مقایسه بودن اطلاعات، قابل‌فهم بودن اطلاعات، قابلیت اتکا و به‌موقع بودن اطلاعات است.
3-6-3 پرسش‌نامه «ج»
هدف از پرسش‌نامه «ج» ارزیابی رضایت شغلی پاسخ‌دهندگان است و شامل ده پرسش است. این سؤالات از پرسش‌نامه رضایت شغلی JDI گرفته‌شده است. پاسخ‌دهی به این پرسش‌ها در قالب مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت امکان‌پذیر است.
3-7- اعتبار (روایی)34 ابزار اندازه‌گیری
روایی یعنی ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد (مقیمی، 1380). اهمیت روایی ازآن‌جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1382). روایی پرسش‌نامه «ج» که به دلیل استاندارد بودن آن و استفاده فراوان در پژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی در سطح بالایی قرار دارد و برای اطمینان از روایی پرسش‌نامه‌های «الف» و «ب» نیز از قضاوت اساتید و خبرگان استفاده‌شده است.

3-8- قابلیت اعتماد35 (پایایی) ابزار اندازه‌گیری
قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یادشده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (مقیمی،1380).

جدول 3-1: جدول آلفای کرونباخ36
الفای کرونباخ
تعداد پاسخ‌ها
تعداد سوا لات
فرضیه / پرسش‌نامه
ردیف

9/77%
33
22
پرسش‌نامه الف
1

5/85%
33
26
پرسش‌نامه ب
2

2/77%
33
10
پرسش‌نامه ج
3

5/80%
33
10
فرضیه اصلی سوم
4

60%
33
2
فرضیه فرعی نهم
5

8/60%
33
2
فرضیه فرعی دهم
6

9/47%
33
3
فرضیه فرعی یازدهم
7

8/84%
33
3
فرضیه فرعی دوازدهم
8

3/75%
33
2
فرضیه اصلی چهارم
9

3-9- وضعیت دریافت پرسش‌نامه‌ها
شیوه جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت حضوری و توسط محقق در محل کار آزمودنی‌ها انجام‌شده است.
جدول 3-2: اطلاعات پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده
ردیف
شرح
تعداد
درصد
1
پرسش‌نامه‌های دریافت شده قابل‌استفاده
33
2/89%
2
پرسش‌نامه‌های دریافت شده غیرقابل استفاده
3
1/8%
3
پرسش‌نامه‌های دریافت نشده
1
7/2%
4
جمع پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده
37
100%
3-10-آزمون‌های آماری مورداستفاده
در این تحقیق از آمار توصیفی استنباطی استفاده‌شده است. ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناختی از جامعه موردمطالعه، به تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از نمونه مبادرت شده و از فنون آمار توصیفی چون فراوانی، درصد فراوانی و میانگین استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور اثبات فرضیه‌ها، از آزمون‌های اسپیرمن، پیرسون، … استفاده‌شده‌ است.
همچنین از نرم‌افزارهای Spss و Excel برای انجام آزمون‌های آماری و تهیه نمودارها استفاده‌شده است.
3-10-1-ضریب همبستگی
وقتی افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر همراه باشد. این دو متغیر را همبسته می‌گویند. ضریب همبستگی نشان می‌دهد که آیا افزایش یا کاهش یک متغیر با افزایش یا کاهش متغیر دیگر توأم است یا خیر؟ ضریب همبستگی، یک شاخص آماری است که وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، فناوری اطلاعات، موانع توسعه، عوامل انسانی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، ضریب همبستگی، آزمون فرضیه، توزیع فراوانی