منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، فناوری اطلاعات، موانع توسعه، عوامل انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداري (AIS) مستمراً موردمطالعه و ارزیابی قرار گیرد. نمونه‌ای از این تحقیقات که بیشتر در بخش خصوصی انجام‌شده است در ذیل آمده است.

2-20-بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای
جمشیدی نوید و دیگران (1392)، در تحقیقی که تحت عنوان بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه انجام دادند؛ چهار عامل: 1-عدم توانایی مدیران در استفاده از اطلاعات سیستم‌های رایانه‌ای حسابداری 2- پایین بودن دانش حسابداری متخصصان و طراحان سیستم‌های رایانه‌ای حسابداری 3-بالا بودن هزینه طراحی و توسعه سیستم‌های رایانه‌ای 4- تهدیداتی که شرکت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری مواجه‌اند را به‌عنوان موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی شناختند و به این نتایج دست یافتند که:
الف – معاونین و مسؤولین حسابداری که از نرم‌افزارهای حسابداری استفاده می‌کنند آگاهی لازم و کافی را درزمینه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری ندارند و به‌تنهایی قادر به رفع مشکلات این سیستم‌ها نیستند.
ب – سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای یکپارچه و مناسب با فعالیت‌های شرکت‌های مختلف که بتوان تمام عملیات مالی واداری شرکت‌ها را به‌طور یکپارچه انجام داد وجود ندارد.
ج – هزینه بالای طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل درآمد کم و اندازه کم شرکت‌ها موجب عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شده است.
2-21-بررسی دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
حیدری و دیگران (1391)، در تحقیقی که تحت عنوان مطالعه دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های تولیدی استان بوشهر انجام داده‌اند. هفت عامل:
عدم استفاده مدیران از خروجی سیستم
پایین بودن دانش IT مدیران
پایین بودن دانش حسابداری مدیران
عدم تعهد مدیران
پایین بودن دانش حسابداری درزمینه رایانه
مشکلات مربوط به یافتن طراحان ذیصلاح
عدم استفاده از متخصصین داخلی و خارجی
را از عوامل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای دانستند؛ و به این نتیجه رسیدند که پایین بودن دانش IT مدیران و عدم استفاده از منابع مشورتی در بین عوامل عدم توسعه به ترتیب رتبه یک و دو را دارا هستند.
2-22-بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
حیدری و دیگران (1391)، به بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پرداختند در این تحقیق شرکت‌ها را بر اساس تعداد کارمندان به سه گروه 20 -49 نفر، 50-150 و بیش از 150 نفر تقسیم کردند و 7 عامل، استفاده مدیران از خروجی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، دانش IT مدیران، دانش حسابداری مدیران، تعهد مدیران، مشکلات مربوطه به طراحان ذیصلاح، مهارت حسابداری درزمینه رایانه، استفاده از منابع مشورتی (متخصصین) را بررسی نموده و به این نتایج دست یافتند.
الف – هر چه تعداد کارمندان بیشتر شود استفاده مدیران از خروجی سیستم بیشتر و یافتن طراح ذیصلاح راحت‌تر می‌شود.
ب- مدیران شرکت‌های بیش از 150 کارمند نسبت به مدیران شرکت‌های کمتر از 150 کارمند از دانش IT، دانش حسابداری، تعهد و مهارت یارانه‌ای بیشتری برخوردارند.
ج- استفاده از منابع مشورتی (متخصصین) در شرکت‌های با بیش از 150 کارمند نسبت به شرکت‌های کمتر از 150 کارمند بیشتر است.
2-23-بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌ها
انصاری و شیبانی تذریجی (1389)، در تحقیقی به بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق شرکت‌ها را بر اساس 19 عامل مؤثر بر همسان‌سازی به دو گروه فاقد همسان‌سازی (همسان‌سازی کم) و دارای همسان‌سازی تقسیم کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤسساتی که از سطح فناوری اطلاعات بالاتر و کارشناسان حسابداری و متخصصان فناوری اطلاعات بیشتری دارند ازنظر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، در وضعیت بهتری هستند.
همچنین مؤسساتی که مدیران آن ازلحاظ حسابداری و فناوری اطلاعات قوی‌تر و تعهدپذیری و حس مشارکت بیشتری دارند نسبت به مؤسسات دیگر ازلحاظ همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در وضعیت بهتری هستند.
2-24-بررسی تأثیر عوامل انسانی براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
دهقان‌زاده (1390)، به بررسی تأثیر عوامل انسانی بر اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پرداخته است. در این تحقیق ویژگی‌های شخصیتی، تجربه، تخصص و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری به‌عنوان عوامل انسانی مؤثر موردبررسی قرارگرفته است. در این تحقیق برای اندازه‌گیری اثربخشی از معیارهای تأمین انتظارات اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری (ازجمله مدیریت)، رعایت الزامات قانونی مربوطه، امکان تهیه گزارشان مالی داخلی و خارجی و ایجاد ساختار کنترل مناسب، استفاده‌شده است نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، دوره‌های مهارت‌آموزی، تجربه کار مالی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر نیست.
تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر است.
ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و برون‌گرایی استفاده‌کنندگان از سیستم براثر بخشی سیستم مؤثر نیست و ویژگی‌های گشودگی، خوشایندی و وظیفه‌شناسی استفاده‌کنندگان از سیستم بر اثربخشی سیستم مؤثر است.
نتایج پرسش‌نامه (NEO) حاکی از آن است که استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری دارای شخصیتی باثبات تا حدی برون‌گرا، محافظه‌کار و وظیفه‌شناس هستند.
2-25-بررسي ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
دستگیر و غالبی (1389)، در مقاله‌ای به ارزیابی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت پتروشیمی بندر امام پرداختند.
و به این نتیجه دست یافتند که سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت پتروشیمی بندر امام ویژگی کیفی را داراست و مطلوب است.
2-26-بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
خواجوی و جور یابی (1389)، در مقاله‌ای که در مجله پژوهش‌های حسابداری مالی به چاپ رسیده است. به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق عوامل تأثیرگذار در غالب سه فرضیه اهم. «منابع انسانی» و «مشخصات فنی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری» و «استراتژی‌های مدیریتی» طبقه‌بندی گردیده‌اند؛ و از میان عوامل فرعی مطرح‌شده نیز «دانش و درک کاربران از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری»، «تجربه قبلی کاربران»، «مشارکت کاربران»، «تعهد و التزام مدیریت»، «مدیریت پروژه»، «مقاومت کاربران در برابر تغییر»، «کیفیت آموزش»، «بودجه زمانی»، «انعطاف‌پذیری سیستم با نیازهای سازمان» و «زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری» به ترتیب دارای بیشترین تأثیر، در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شناخته شد.

2-27-بررسی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود
آراد و دیگران (1390)، در مقاله‌ای که در مجله حسابرس به چاپ رسیده است. به بررسی امنیت در
سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود پرداخته است. در این تحقیق تهدیدهایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند؛ و توصیه‌های کاربری برای ارتقاء امنیت رمز ورود بیان‌شده است.

جدول 2-1: تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج ایران

ردیف
عنوان محقق
سال تحقیق
عنوان مقاله
شرح
1
جمشیدی و دیگران
1392
بررسی موانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رایانه‌ای در شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه
1-عدم توانایی مدیران در استفاده از اطلاعات سیستم‌ها 2- پایین بودن دانش حسابداری طراحان سیستم‌ها-بالا بودن هزینه طراحی و توسعه سیستم‌ها 4- تهدیداتی که شرکت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مواجه‌اند را به‌عنوان موانع توسعه سیستم‌ها دانستند.
2
حیدری و دیگران
1391
مطالعه دلایل عدم توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های تولیدی استان بوشهر
1-عدم استفاده مدیران از خروجی سیستم 2- پایین بودن دانش IT مدیران 3-پایین بودن دانش حسابداری مدیران 4-عدم تعهد مدیران 5-پایین بودن دانش حسابداری درزمینه رایانه 6- مشکلات مربوط به یافتن طراحان ذیصلاح 7- عدم استفاده از متخصصین داخلی و خارجی

3
حیدری و دیگران
1391
بررسی تأثیر اندازه شرکت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
الف – هر چه تعداد کارمندان بیشتر شود استفاده مدیران از خروجی سیستم بیشتر و یافتن طراح ذیصلاح راحت‌تر می‌شود. ب- مدیران شرکت‌های بیش از 150 کارمند نسبت به مدیران شرکت‌های کمتر از 150 کارمند از دانش IT، دانش حسابداری، تعهد و مهارت یارانه‌ای بیشتری برخوردارند. ج- استفاده از منابع مشورتی (متخصصین) در شرکت‌های با بیش از 150 کارمند نسبت به شرکت‌های کمتر از 150 کارمند بیشتر است.
4
انصاری و شیبانی تذریجی
1389
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤسساتی که از سطح فناوری اطلاعات بالاتر و کارشناسان حسابداری و متخصصان فناوری اطلاعات بیشتری دارند ازنظر همسان‌سازی سیستم‌ها، در وضعیت بهتری هستند. 2-مؤسساتی که مدیران آن ازلحاظ حسابداری و فناوری اطلاعات قوی‌تر و تعهدپذیری و حس مشارکت بیشتری دارند نسبت به مؤسسات دیگر ازلحاظ همسان‌سازی سیستم‌های اطلاعات در وضعیت بهتری هستند.

5
حامد دهقان‌زاده
1390
بررسی تأثیر عوامل انسانی و اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
1-رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، دوره‌های مهارت‌آموزی، تجربه کار مالی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر نیست.2- تجربه کار با نرم‌افزارهای مالی و رضایت شغلی استفاده‌کنندگان از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری براثر بخشی سیستم‌های اطلاعاتی مؤثر است. 3-ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری و برون‌گرایی استفاده‌کنندگان از سیستم براثر بخشی سیستم مؤثر نیست و ویژگی‌های گشودگی، خوشایندی و وظیفه‌شناسی استفاده‌کنندگان از سیستم بر اثربخشی سیستم مؤثر است.
6
دستگیر و غالبی
1389
ارزیابی ویژگی‌های کیفی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت پتروشیمی بندر امام
و به این نتیجه دست یافتند که سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شرکت پتروشیمی بندر امام ویژگی کیفی را داراست و مطلوب است.

7
خواجوی و جور یابی
1389
بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار اوراق بهادار تهران
«دانش و درک کاربران از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری»، «تجربه قبلی کاربران»، «مشارکت کاربران»، «تعهد و التزام مدیریت»، «مدیریت پروژه»، «مقاومت کاربران در برابر تغییر»، «کیفیت آموزش»، «بودجه زمانی»، «انعطاف‌پذیری سیستم با نیازهای سازمان» و «زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری» به ترتیب دارای بیشترین تأثیر، در پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری شناخته شد.

8
آراد و دیگران
1390
بررسی امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری با تأکید بر رمزهای ورود
در این تحقیق تهدیدهایی که شرکت‌ها و سازمان‌ها با آن‌ها مواجه‌اند؛ و توصیه‌های کاربری برای ارتقاء امنیت رمز ورود بیان‌شده است.

9
رابرت پل ماربل
2003
تأکید و توجه مدیریت بر فرآیند پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی
نه عامل درگیر بودن کاربر، تعهد مدیریت، مبنای ارزش، درک متقابل، کیفیت طراحی، سطح عملکرد، مدیریت پروژه، کفایت منابع و ثبات موقتی دخیل هستند؛ و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که مسئله اصلی در مورد تعهد مدیریت نسبت به پروژه این است که باید کار آیی و انعطاف‌پذیری پروژه پیاده‌سازی را به کاربران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، نیازهای اطلاعاتی، اطلاعات حسابداری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، رضایت شغل، نیازهای اطلاعاتی، روش تحقیق