منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، جامعه آماری، آلاینده ها، آلودگی هوا

دانلود پایان نامه ارشد

درصد
تعداد نمونه گرفته
نام مراکزدرمانی تفرش
47.5
95
درمانگاه22بهمن
44
88
درمانگاه هفت تیر
8.5
17
بیمارستان والفجر
100
200
کل

3ـ 5) حجم نمونه
باتوجه به اینکه حجم جامعه آماری زیاد بوده وبعلت محدودیت امکانات،هزینه،زمان، حفظ دقت و صحت و نتایج،سعی در انتخاب نمونهای داریم که خصوصیاتش بازتابی از کل جامعه آماری باشد و بتوانیم نتایج بدست آمده از آن را با حدود اطمینان قابل قبول به کل جامعه آماری تعمیم دهیم. برای رسیدن به این منظور از فرمول کوکران کردهایم.
چون آمار دقیقی از سقط جنین و مردهزایی در شهرستان اراک نداشتیم میزان qوp راحداکثر گرفتیم و با توجه به اینکه قصد داریم صحت گفتارمان در سطح 95 درصد باشد .یعنی برای 95 درصد جامعه آماری مورد بررسی قابل تعمیم باشد و از آنجا که دوشهر را برای نمونهگیری داشتیم و زمان و امکانات محدود در اختیارمان بود دقت احتمالی را 07/0 گرفتیم تا حجم نمونه کمتر باشد و امکان نمونهگیری در دوشهر فراهم آید.
حجم کل جامعه آماری=N
میزان تعمیم پذیری 95%=96/1=T
احتمال وجود صفت مورد نظر5/0=P
احتمال عدم وجود صفت مورد نظر 5/0=q
دقت احتمالی مطلوب 07/0d=
N=(t^2 pq/d^2)/(1+1/N(t^2pq/d^2 -1))=((1/96)(0/5)(0/5)/0/07)/(1+1/111452((1/96)(0/5)(0/5))/(0/07)-1))=196
که حجم نمونه بدست آمده 196 نفر بدست آمد و برای صحت نتیجهگیری حجم نمونه را تا 200 نفر افزایش دادیم . برای مقایسه شیوع سقط جنین و مردهزایی بین اراک و تفرش ، از شهر 200 نمونه گرفتیم .
3ـ 6)تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
تعریف لغوی سقط جنین
سقط جنین هردو کلماتی عربی هستند که به زبان فارسی راه یافته اند و معانی مختلفی برای آنها ذکر کرده اند واژه جنین از نظر لغوی به معنای هر چیزی پوشیده و مستور است و به بچه تا در زمانی که در شکم مادر است جنین گفته می شود .( فرهنگ فارسی عمید )
واژه سقط جنین معادل واژه” Abortion”و واژه فرانسوی “ Avortement” می باشد و به افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم اطلاق می شود.
تعریف پزشکی سقط جنین
سقط جنین : یعنی خاتمه دادن به حاملگی قبل از اینکه جنین قادر شود ، در خارج از رحم به طور مستقل زندگی کند. این در حالی است که جنین ، خارج از رحم زنده ماندنی نیست .بعبارتی دیگر سقط جنین در هفته 20 حاملگی و یا خاتمه حاملگی در حضور جنینی با وزن کمتر از 500 گرم تعریف می شود هنگامی که سقط بدون استفاده از عوامل طبی یا مکانیکی به منظور تخلیه ی رحم رخ می دهد به آن سقط خودبخودی جنین می گویند . 15ـ 10 درصد حاملگی ها با سقط همراهند . بیش از 80 درصد سقط های خودبخودی در سه ماهه اول حاملگی رخ می دهد و بعد از هفته 12 حاملگی ، میزان سقط سریعاً کاهش مییابد( عباسی ،1387:26) .
سقطهای غیر عمد ( خوبخودی ) : سقطهای خودبخودی ، بدون استفاده از مصرف دارویی محرک سقط، دخالتهای پزشکی و یا مکانیکی برای تخلیه رحم روی میدهد . در این حالت ، پس از مرگ جنین در داخل رحم،خونریزی در داخل بافت رحم اتفاق میافتد و تخم از دیواره رحم جدا میگردد . در ادامه ، انقباضات رحم تحریک شده ودر نتیجه محصول حاملگی دفع میشود . مکانیسم های اصلی همواره مشخص نیستند ولی می توان آنها را به جنینی ـ مادری و محیطی تقسیمبندی کرد .(williams:2005)
تعریف عملیاتی :
کد 20پرسشنامه .آیا در طی پنج سال (بین سالهای 88ـ93 )گذشته سقط جنین داشتهاید؟
کد21 پرسشنامه. سقط جنین اختیاری( ارادی ) بوده یا غیر اختیاری(خودبخودی )؟
هوای آلوده35 :
تعریف نظری
اضافه شدن هر مادهای تا حدی خواص فیزیکی و شیمیایی هوای تمیز را تغییر میدهد . بنابراین چنین موادی به عنوان آلوده کننده هوا در نظر گرفته میشوند . آلوده کنندهها معمولاً به عنوان موادی که باعث تأثیرات قابل توجّهی برای بشر ، حیوانات ، نباتات یا مواد بشوند طبقهبندی میگردند . بر این اساس تقریباً هر ماده طبیعی یا مصنوعی که بتواند از هوا بدست آید ، به عنوان آلوده کننده طبقه بندی میشود . چنین موادی به صورت ذرات جامد ، قطرات مایع ، گازها و یا مخلوطی از این اشکال هستند . اکثر مشکلات آلودگی هوا به تنوع انواع مختلف آلودهکنندهها در شکلهای گوناگون مربوط میگردد(دبیری ،1379 :10).
انواع موادیکه به عنوان آلودهکنندههای عمده هوا شناخته شدهاند که باعث بوجود آمدن بیش از90 درصد عوامل آلودگی هوا میشوندعبارتند از :
1 ـ کربن منواکسید ( Co )
2ـ اکسیدهای نیتروژن ( No2)
3ـ هیدرو کربنها (He)
4ـ اکسید های سولفور (Sox)
5ـ ذرات معلق (ذرات )
اثرات آلودگی هوا بر انسان
1ـ اثر تحریکی بر روی مخاط مجاری تنفسی
2ـ متوقف ساختن فعالیت ترشهای سلولی مخاط مجاری تنفسی
3ـ تأثیر بر روی سیستم گردش خون
4ـ تشدید بیماریهای تنفسی
5ـ تشدید بیماریهای قلبی و عروقی
6ـ تأثیر بروی خانمهای باردارو جنیین
7 ـ نقصان رشد وناباروری

جدول شماره 5 . تفاوت بین هوای پاک و آلوده بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا (PSI)
آلاینده ها
هوای پاک
آلوده
دی اکسید گوگرد
مونواکسید کربن
دی اکسید نیتروژن
دی اکسید کربن
ذرات معلق
01/0-001/0
1
01/0-001/0
310-330
10-20
0212/0
5-200
5/0-01/0
350-700
70-700

نمودار شماره 2 . روزهای ناسالم در پنج سال گذشته(89-93)در اراک

مردهزایی36
تعریف نظری :
بنا به تعریف بهداشت جهانی میزان میرائی حول زایمانی عبارت است از نسبت مرگهای حول زایمانی در یک سال معین بر شمار همه موالید زنده در همان سال و به طور معمول به عنوان میزان در هزار تولد زنده بیان میشود.بعبارت دیگر مرگهایی که از لحظه تشکیل جنین تا روز تولد اتفاق میافتند مرگ ومیر پیشزادی یا مرگ ومیر جنینی نیز میگویند .مرگ ومیر جنینی شامل مرگهایی میشود که قبل از تولد صرفنظر از طول دوره بارداری به وقوع میپیوندند.یکی از انواع این نوع مرگ ومیر مرگ ومیرهای همراه تولد (مرده زایی) می باشد بدین صورت که برخی از اطفال بعلت عوارض خاص تکوینی وداخل رحمی مرده متولد شوند یا در هنگام تولد میمیرند وگاهی نیز ممکن است نوزاد در اثر محیط وحوادث خارجی دچار مرگ ومیر شود .
تعریف عملیاتی :
کد 23پرسشنامه .آیا در پنج سال گذشته نوزاد مرده به دنیا آوردهاید ؟
همچنین عوامل فیزیولوژی زنان ، سابقه بیماری و ویژگی های دموگرافیگ زنان که می تواند در تولد نوزاد مرده تأثیر گذار باشد نیز از زنان پرسیده شده است .
3ـ 7) متغیرهای پژوهش
متغیر به ویژگی ،صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده ، میتواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد .
متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل به متغیرهایی اطلاق میگردد که بر متغیر وابسته یعنی موضوع تحقیق اثر میگذارند.
متغیرهای مستقل پژوهش حاضر
در معرض آلاینده های صنعتی هوا قرار داشتن ( در این مطالعه سکونت در شهر اراک در 5 سال گذشته که دارای آلاینده های صنعتی بالایی است، بعنوان متغیر مستقل است ) .

متغیرهای وابسته
«منظور متغیرهایی است که در جریان یک تحقیق ، متأثر از متغیر یا متغیرهای دیگرند »( ساروخانی ،1384،128)
1ـ سقط جنین غیر عمد ( خودبخودی ) در پنج سال گذشته در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی
2ـ مردهزایی در 5 سال گذشته در بین زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی
متغیرهای کنترل
تحصیلات ، درآمد ، استعمال سیگار ، مواد مخدر ،مصرف الکل و استفاده از قرصهای روان گردان ، ازدواج فامیلی، اشتغال مادران ، سابقه فامیلی سقط ، سن
3ـ 8) اعتبار و پایایی
پایایی یا اعتبار عبارت است از « میزان همبستگی بین نمراتیکه فرد از آزمون در دو زمان مختلف به دست می آورد ». (گنجي1371:120)و داراي دو معناي متفاوت مي باشد يك معناي پايايي ،ثبات و پايايي نمرات آزمون در طول زمان است .بدين معنا كه اگر يك آزمون چند بار درباره يك آزمودني اجرا شود ، نمره وي در همه موارد يكسان باشد.معناي دوم پايايي به همساني دروني آن اشاره دارد و مفهوم آن اينست كه سوالهاي آزمون تا چه اندازه با هم همبستگي متقابل دارند.
3-9)بررسي روايي ابزار سنجش تحقيق
در مورد پژوهش علمي اين گفته هميشه صحيح است كه بدون داده‌هاي خوب نمي‌توانيد نتايج خوب به دست آوريد ومقصود از داده‌هاي خوب آن است كه شيوه‌ي اندازه‌گيري داراي اعتبار و روايي كافي باشد.(هومن، 1374: 11)مفهوم روايي به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي‌توان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.(سرمد و همکاران،1376).
از نقطه نظر مفهوم ، مقصود از روايي آنست كه وسيله اندازه گيري حقيقتاًٌ بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد و نه خصيصه ديگري را . روايي ابزار سنجش در قالبهاي مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد مهمترين اقسام روايي به اشکال ذيل است.
روايي محتوايي
آزمون تا چه اندازه با تعاريف و اهداف مطابقت دارد. روايي محتوايي معرف چگونگي توصيف ابعاد و اجزاء مفهوم است. (خاكي ،1378: 289)
به منظور بررسی روایی پرسشنامه تحقیق چنین عمل شده که از چندین پژوهشگر که سابقه پژوهش در حوزه موضوع تحقیق را برخوردار میباشند و همچنین با تکیه بر پرسشنامههای تحقیقات مشابه (چاپ شده در ژورنالهای معتبر ) پرسشهای اولیه طراحی گردد .
همچنین تلاش بر آن بود که با بکارگیری نظرات اساتید دانشگاهی ( استاد راهنما و مشاور ) بر محتوا و غنای مفاهیم مورد پرسش افزوده گردد تا الزامات روایی محتوایی پرسشنامه برآورد گردد .
در بهره گیری از نظرات اساتید همسویی پاسخهای پرسشنامه و روابط حاکم بر متغیرهای کلیدی با مفاهیم تئوریها و نظریه ها جمعیت شناسی تطبیق داده شده و بدین ترتیب از حصول روایی پرسشها اطمینان حاصل گردید .

3ـ10) ابزار گرد آوری دادهها
ابزارگردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که از سه بخش ( مشخصات فردی ، اطلاعات مربوط به ازدواج و همسر و اطلاعات باروری وسقط ) که بر اساس اهداف پژوهش تنظیم و پس از انجام روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه که شامل42 سوال که بصورت چهار گزینه ای و یا دوگزینه ای می باشد، پژوهشگر تمام سعی خویش را به کار برده است که نمونه هایی که وارد تحقیق می شوند واجد شرایط بوده( بطور مثال اقامت بیش از پنج سال در اراک یا تفرش ) و به طور کامل و بدون سوگیری(400 نمونه به طور کامل) پر شود .
3ـ 11)روش تجزیه و تحلیل دادهها
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف تحقیق ، پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیههای خود جهت داده ، مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم ( حافظنیا ، 1390: 40). روش تجزیه و تحلیلی دادهها را از طریق نرم افزار spss و اجرای آزمونهای همبستگی برای صحت و درستی نتایج به کار گرفته شده است .
ابتدا توصیفی از نمونه در اراک و تفرش داشته ایم .بدین صورت که برخی مشخصات دموگرافیک و اجتماعی اقتصادی نمونه در دو شهر را مقایسه کردیم. سپس به تحلیل های دو متغیره سقط جنین و مرده زایی پرداخته شده وطبق فرضیه های تحقیق متغیرها سنجیده شد مثل سابقه بیماریها، سیگار و غیره را با وقوع سقط با استفاده از آزمونهای کایاسکوار، تیتست مقایسه نمودیم و عوامل مرتبط با سقط جنین را شناسایی کردیم سپس با استفاده از آزمون کای اسکوار درصد سقط خودبخودی و ارادی را در اراک و تفرش در 5 سال گذشته مقایسه کرده و تفاوت آنها را از نظر معنی داری بررسی شد. و در نهایت در تحلیل چند متغیره، با کنترل اثر عوامل مهم در سقط جنین خودبخودی، تاثیر سکونت در اراک را در برابر سکونت در تفرش بر شیوع سقطجنین در 5 سال گذشته

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی، جمعیت شناختی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق محل سکونت، متغیر مستقل