منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، بیمارستان، آلودگی هوا، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

ن خود میرسد.با گذار به مرحله آخر انتقال(باروری و مرگ ومیر پایین)میزان سقط جنین کاهش مییابد تا اینکه به حد اولیه خود در مرحله اول میرسد(عینی 1379) .
2ـ7)چهارچوب مفهومی
هریک از رویکردهای نظری ارائه شده از زاویه‌ای خاص به تبیین باروری می‌پردازند. از آنجا که هر تئوری مبین بخشی از واقعیت است ( رفیع پور ، 1367)در این پژوهش از تلفیق دو رویکرد نظری موسلی وچن و بونگارت که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق دارند ، بهره بردهایم .
امروزه یک تهدید بهداشتی عمده در کشورهای توسعه نیافته ودر حال توسعه ناشی از آلودگی هوا ، به ویژه مواد دارای ذرات معلق است و بسیاری از آلودگیهایی که در هوا رخ می دهد، در منابع غذایی و آب نیز وجود دارد. هم چنین اعتقاد بر این است که آلوده کنندههای زیست محیطی مدرن اثرات منفی بر قابلیت باروری انسان و بهداشت باروری دارند ، هر چند شواهد موجود در این زمینه هم چنان بحث برانگیز است .
چارچوب تحلیلیای که موسلی و چن در سال 1984را برای کشورهای در حال توسعه ارائه داده است به عوامل اقتصادی ـ اجتماعی میپردازد که از طریق عوامل بلافصل بر مرگ ومیر کودکان تأثیر میگذراند .عوامل بلافصل این مدل عبارتند از: عوامل مربوط به باروری ( رتبه ولادت ـ فاصله موالید )، آلودگی محیطی (هوا ـ غذا ـ آب ـ تغذیه نامناسب)،صدمات (تصادفی ـ عمومی) ، مراقبتهای فردی در مقابل بیماری (مراقبتهای فردی ـ مراقبتهای پزشکی).با توجه به این که این مدل به نقش آلودگی محیطی بر سلامت کودکان و مرگ و میر اطفال تاکید نموده است، لذا عامل محیطی آلودگی هوا از این مدل برای توضیح تاثیرات آلودگی هوا در شیوع سقط و مرده زایی در تحقیق حاضر استفاده میشود .
رویکرد نظری دیگری که در طرح فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است رویکرد بونگارت است که در سال 1978درمطالعاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که بعضی ازتعیین کنندههای بلافصل درمقایسه باعوامل دیگرنقش بیشتری درتعیین میزان تغییرات باروری دارند. بونگارت هشت متغیر،رابه عنوان تعیین کنندههای بلافصل باروری درنظرگرفت .
نسبت زنان ازدواج کرده یا زنان در وصلت های جنسی(بونگارت معتقد است این تعیین کننده تأثیر قابل ملاحظهای بر باروری کل داشته اما وصلتهای جنسی موقت عموماً اثر ناچیزی بر باروری دارند)،الگوهای فعالیت جنسی (یکی از کم اهمیتترین متغیر بینابینی است)، تغذیه با شیر مادر و ناتوانی باروری بعد از وضع حمل( توقف قاعدگی نبود عمل تخمک گذاری در زن را نشان میدهد. بعد از تولد فرزند دوره ای از توقف قاعدگی بعد از وضع حمل وجود دارد. (تغذیه با شیر مادر محافظتی معادل 95% را در مقابل حاملگی بوجود می آورد ) ،جلوگیری از حاملگی ( به روشهای شیمیایی بازدارنده آبستنی اطلاق می شود) ، سقط جنین اختیاری ، سقط جنین های غیر عمدی (از حاملگی های انجام شده، در حدود 25 درصد به سقط جنین غیر ارادی منجر میشوند)، نازایی طبیعی (یکی از عوامل مهم مؤثر بر نازایی طبیعی سن می باشد) ، نازایی آسیب شناختی ( نازایی ناشی از بیماری ، بویژه بیماری آمیزشی می پردازد) .
که از میان این متغیرهای مورد بررسی بونگارت تأثیر سقط جنینهای غیر عمد در تبین باروری مورد توجه می باشد. بطوریکه هرکدام ازاین متغیرهابه نوعی باروری دریک جامعه راتحت تأثیرقرارمیدهند .
به هرصورت این عوامل هرکدام میتوانندبه نوعی باروری دریک جامعه رامتأثرکنند،وعامل کاهشی یا افزایشی درباروری کل باشند .در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن عامل سقط جنین غیر عمد (خودبخودی)به عنوان تعیین کنندههای رفتار باروری از چهارچوب بونگارت بهره بردهایم .
بااستفاده ازعناصری از مدل نظری موسلی وچن(عوامل محیطی و فردی )ومدل بونگارت که سقط جنین خودبخودی یاهمان تلفات جنینی را ازعوامل بلافصل یاکاهنده باروری میداندو همچنین نتایج تحقیقات پیشین ، مدل مفهومی که هدایت این تحقیق را بعهده بگیرد به صورت زیر ارائه نمودیم .
2-8) مدل مفهومی
شکل شماره 1. مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سقط جنین ( خودبخودی ) و مردهزایی

در مدل مفهومی بالا، این مطالعه در نظر دارد تاثیر سکونت در آلودگی هوا (محل سکونت در شهر اراک در مقایسه با تفرش) را بر میزان شیوع سقط و مرده زایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، پس از کنترل اثر سایر عوامل موثر بر سقط و مردهزایی نشان دهد. در این مدل، به غیر از آلودگی محیط زیست ، تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر سقط شامل، تحصیلات، درآمد و شغل نیز در نظر گرفته خواهند شد. متغیرهای جمعیتی مانند سن زن، تعداد موالید و سابقه سقط های قبلی و غیره …در نظر گرفته می شود. همچنین سایر عوامل موثر بر سقط مثل سابقه فامیلی سقط و وجود بیماریهای مزمن که باشیوع سقط رابطه دارند ملحوظ میشوند.
2-9)برخی از سوالات تحقیق
1ـ آیامیزان سقط جنین خودبخودی درزنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق در زنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
2ـ آیامیزان مرده‌زاییدر زنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق درزنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
3ـ آیا محل زندگی (سکونت در اراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده سقط جنین خودبخودی” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل ) ؟
4ـ آیا محل زندگی (سکونت دراراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده مرده‌زایی ” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل )؟
5ـ آیا میزان سقط خودبخودی ومرده‌زایی درهرکدام ازدوشهر اراک و تفرش با مشخصههای جمعیت شناختی(مانندسن،) ویژگیهای ژنتیکی(سابقه بیماری زنان ، سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقطهای قبلی)و عوامل اجتماعی–اقتصادی (تحصیلات، شغل،سطح درآمد) مرتبط است؟
2ـ10) فرضیات تحقیق
1ـ بین میزان مواجه باآلایندهها (سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان سقط جنین خودبخودی رابطه مستقیم وجود دارد.
2 ـ بین میزان مواجه باآلایندهها ( سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان مرده‌زایی رابطه مستقیم وجود دارد.
3 ـ شیوع سقط جنین خودبخودی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیشترازتفرش است.
4 ـ شیوع مرده زایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیشتر ازتفرش است.
5ـ با کنترل سایر عوامل دخیل در بروز سقط و مرده زایی، شیوع سقط جنین خودبخودی و مردهزایی در 5 سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دراراک بیش از تفرش است .
متغیرهای کنترل
عوامل ژنتیکی (سابقه بیماری مزمن،سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقطهای قبلی)
عوامل اقتصادی–اجتماعی( درآمد ،شغل،تحصیلات)
مشخصههای جمعیت شناختی( مانند سن)
رفتارهای پرخطر فردی ( استعمال سیگار ، مشروبات، مواد مخدر)

مقدمه
اصولا هدف تحقیق علمی شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری می باشد و موضوع تحقیق می تواند متوجه صفات ، ویژگیها ، کارکردها و متغیرهای آن بوده و یا روابط بین متغیرها ، صفات آنها ، کنش ها و واکنشها و همچنین عوامل تاثیرگذار در جامعه را مورد بررسی قرار دهد . پژوهشگر قصد دارد اثر متغیر مستقل خود را بر متغیرهای وابسته با کنترل متغیرهای مداخله گر در جامعه آماری مورد نظر مورد بررسی و آزمون قرار دهد . در این فصل به اختصار به توضیح روش تحقیق ،جامعه آماری ، حجم نمونه، و شیوه نمونه گیری ، تعاریف نظری و عملی متغیرها ، تکنیک جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها پرداخته می شود .
3ـ 1) روش تحقیق
روش مجموعهای از ترتیبات عملی یا رویهها و تکنیکها که برای گردآوری و تحلیل دادهها بکار میآیند(استرواس ،1392: 26 ).در تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق که بررسی نقش آلایندههای صنعتی موجود در هوا در شیوع سقط جنین و مردهزایی است، نوعی مطالعه اپیدمیولوژیک محسوب میشود که از این سری مطالعات اپیدمیولوژیک ، مطالعات پانل ، مورد ـ متقاطع ، مقطعی و سری زمانی برای برآورد اثرات حاد آلودگی هوا مناسب هستند .روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی است که قصد دارد یک عامل خطر (آلاینده های صنعتی) را در یک برش از زمان(93ـ89) و مکان( شهرستان اراک) و بصورت پیمایشی مورد بررسی قرار دهد .یعنی شرط ورود به نمونه زنانی هستند که بیش از پنج سال در اراک و تفرش اقامت داشتند. و با استفاده از پرسشنامه هایی که توسط نمونه مورد تحقیق پاسخ داده شدهاند به تحلیل نتایج بپردازد. مطالعات مقطعی(Cross- Sectional) از انواع مطالعات مشاهدهای است که در یک برش یا مقطعی از جامعه یا در یک مقطع یا محدوده زمانی خاص انجام می گیرند.این مطالعات به منظور توصیف یا تحلیل یک یا چند پدیده سلامتی در زمان و معمولاً مکان تعریف شدهای انجام میگیرد و بطور عمده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شیوع یا عوامل خطر در زمان و معمولاً مکان تعریف شده ای بکار میرود. این نوع مطالعه به علت سادگی از رایجترین مطالعات محسوب میشود .در مطالعات مقطعی مواجهه و پیامد بیماری هردو همزمان برای هر یک از افراد استخراج میشوند .در یک مطالعه مقطعی پژوهشگر ابتدا نمونهای از جمعیت را انتخاب میکند وسپس متغیرهای مستقل و وابسته را همزمان اندازه میگیرد(مثل وجود و یا عدم وجود یک عامل خطرویک بیماری).
3-2) واحد تحلیل
یکی از نخستین گامها در طراحی یک برنامه تحقیق عبارت است از توضیح «واحد تحلیل» یعنی موضوعی که توجه مارا به خود معطوف داشته است معمولاً واحد تحلیل در تحقیق اجتماعی افراد انسانی هستند.( ارل ببی34، 1385)در پژوهش حاضر واحد تحلیل فرد می باشد و شامل هر زنی است که در بازه سنی ( 49 ـ 15) می باشد.
3ـ 3)جامعه آماری
« جمعیت به تعبیر عام به مجموعهای از واحدها اطلاق میشود که در یک یا چند ویژگی مشترک باشند»(سرایی،1390). به تعبیر دیگر ، “در جامعه ی آماری در هر تحقیق به آن گروهی اطلاق میشود که قرار است درباره آن نتایجی گرفته شود » (ببی1387، 49)در پژوهش حاضر ، جمعیت آماری زنان در سنین باروری ( 49ـ15) می باشند . که به یکی از مراکز درمانی مورد پژوهش در اراک و تفرش در شش ماه نخست سال 94 مراجعه کرده اند.در واقع معیارهای ورود به مطالعه زنان متأهل در بازه سنی ( 49ـ15) سال هستند که بیش از 5 سال در اراک ( شهر مورد مطالعه)و تفرش(شهر کنترل ) اقامت داشته اند .
3ـ 4) روش نمونه گیری
به علت محدود بودن تعداد بیمارستان های دارای خدمات مامایی و زایمان در شهر اراک و شهر تفرش همهی این بیمارستانها در مطالعه در نظر گرفته شده است .به ترتیب مراکز درمانی بیمارستان آیت ا.. طالقانی و امام خمینی و درمانگاهها و کلینیک بن سینا در اراک و بیمارستان والفجر و درمانگاههای هفت تیر و 22 بهمن تفرش بوده است . که برای بدست آوردن حجم نمونه و انجام تحقیق در نظر گرفته ایم و که بصورت سهمیه ای نمونهگیری شده است . یعنی با توجه به حجم مراجعه کننده به هر بیمارستان و یا مرکز درمانی شهر پرسشنامه پخش میشود . این نوع نمونه گیری از جمله روشهای نمونهگیری غیر احتمالی است . که پژوهشگر تلاش میکند با آوردن کلیه اجزای شناخته شده جامعه در نمونه خود، که از افراد در دسترس انتخاب شدهاند ، به نمونه جامعیت بدهد و در صورت امکان تناسب موجود در جامعه را در نمونه رعایت کند، این نمونه گیری را سهمیهای می گویند( افضلی،1389:36 ) . تعداد نمونههای بدست آورده شده از هریک از شهرهای اراک و تفرش با توجه به مراجعین هر مرکز درمانی به صورت زیر می باشد .
جدول شماره 3. نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک
درصد
تعداد نمونه گرفته شده
نام مراکز درمانی اراک
41.5
83
بیمارستان طالقانی
30
60
بیمارستان امام خمینی
28.5
57
درمانگاهها وکلینیکها
100
200
کل

جدول شماره 4.نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی تفرش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی، جمعیت شناختی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق محل سکونت، متغیر مستقل