منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، آلودگی هوا، محل سکونت، بیماری مزمن

دانلود پایان نامه ارشد

درصدی سن ازدواج پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………..48
جدول شماره 9. تحصیلات پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت…………………………………………….. 49
جدول شماره 10و 11. وضعیت فعالیت پاسخگویان و همسر وی به تفکیک محل سکونت………………………….5
جدول شماره 12. وضعیت درآمد پاسخگویان به تفکیک شهر محل سکونت……………………………………………….52
جدول شماره 13. وضعیت استعمال دخانیات در میان همسر پاسخگویان…………………………………………………….52 جدول شماره 14. وضعیت سابقه بیماری مزمن در پاسخگویان….. ……………………………………………………………….53
جدول شماره 15. وضعیت سقط جنین ( ارادی ، غیر ارادی )……………………………………………………………………….54
جدول شماره 16. رابطه سابقه سقط جنین در 5 سال گذشته (1389-1393) و مواجهه با آلاینده های هوا (محل سکونت)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
جدول شماره 17. بررسی رابطه نسبت فامیلی و سقط جنین……………………………………………………………………….57
جدول شماره 18. رابطه فامیلی سقط و سقط جنین…………………………………………………………………………………….57
جدول شماره 19. رابطه سابقه بیماری مزمن و سقط جنین ……………………………………………………………………..58
جدول شماره 20. تحلیل رگرسیون لجستیک احتمال سقط جنین توسط متغیرهای مستقل……………………59
جدول شماره 21 . رابطه مرده زایی و محل سکونت………………………………………………………………………………………60
جدول شماره 22 . رابطه مرده زایی و سابقه بیماری مزمن……………………………………………………………………………61
جدول شماره 23. رابطه مرده زایی و سابقه فامیلی مرده زایی………………………………………………………………………61

فـــــهرست نمـــــودارها
عنوان نمــــودارها شماره صفحـــــه
نمودار شماره 1. سهم هر آلاینده در آلودگی هوای شهر در طی پنج سال گذشته………………………………………..11
نمودار شماره 2 . روزهای ناسالم در پنج سال گذشته(89-93)در اراک ……………………………………………………40
نمودار شماره 3. سن پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………….48
نمودارشماره4. سن ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………….49
نمودار شماره 5. تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………50
نمودارشماره 6. سقط های ارادی و غیر ارادی ………………………………………………………………………………………………54

مـــــــدل های تحــــقیق
عنــــــوان صفـــحه
مدل شماره 1. مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سقط جنین ( خودبخودی ) و مرده زایی ………………………………….29

مقدمه
رشد جمعیت به فرآیندهای باروری انسان وابسته میباشد . و براحتی می توان گفت باروری مهمترین تعیینکننده تغییرات جمعیت است و عوامل زمینهای میتواند نقش مهمی در تعیین سطوح و روند آن داشته باشد. عواملی وجود داردکه مستقیم و یا غیرمستقیم بر روند باروری تأثیرگذار است . از جمله این عوامل سقط جنینهای غیرارادی و مردهزایی است .و سقط جنین نیز متأثر از عوامل بسیاری است که از جمله آن، عوامل محیطی و آلودگی هواست.آلودگی هوا نه تنها برروی افراد عادی بلکه بر نتایج بارداری نیز تأثیر منفی دارد. طی سه دههی گذشته باروری در ایران به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است حتی در بعضی استانها نرخ باروری به حد جایگزینی و پایینتر نیز رسیده است ( عباسی شوازی و حسینی 1386:6). نرخ رشد جمعیت اراک در طی سالهای گذشته در حدود 91/0( بر اساس دادههای مرکز آمار ایران ) می باشد . یکی از عواملی که میتواند باروری را در شهر اراک تحت تأثیر قرار دهد سقط جنینهای خودبخودی است .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آلودگی هوا بر شیوع سقط جنینهای خودبخودی و مردهزایی می باشد . این پژوهش شامل پنچ فصل می باشد که به تفکیک ، فصل یک شامل بیان مسئله و سپس ضرورت تحقیق و جدول آلایندههای اراک و علت انتخاب شهر تفرش را به عنوان شهر کنترل نیز بیان خواهد شدو در نهایت اهداف اصلی و فرعی پژوهش مطرح می شود و فصل دوم به ادبیات موضوع وضمن آن زمینه های تئوریک و تجربی مرتبط با موضوع پژوهش را به بحث گذاشتیم .پس از آن فرضیه های تحقیق را ارائه نمودیم. و سپس مدلی که بر اساس فرضیهها و سوالات تحقیق شکل گرفته است و در فصل سوم دیدگاه کلی روش شناختی مورد بحث قرار گرفت . روش تحقیق در این بررسی مقطعی و گردآوری اطلاعات بصورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد . در فصل چهارم به تحلیل دادهها با بهره از آزمونهای دو متغیره و چند متغیره و توصیفی از ویژگی های اجتماعی – اقتصادی وجمعیت شناختی پاسخگویان پرداختیم و در فصل پنجم خلاصهای از نتایج تحقیق در کنار پیشنهادات و محدودیتها تحقیق خواهد بود .
1-2 ) طرح مسئله
صنعتی شدن جوامع بشری و مکانیزه شدن زندگی افراد هیچگاه بدون عارضه نبوده است . و یکی از مهمترین خطراتی که به موازات این پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بشر در قرن اخیر ، شرایط زیستی وی را نیز به مخاطره افکنده است، آلودگی محیطی میباشد.
امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم شهرنشینی و زندگی صنعتی مطرح بوده و زندگی تمام افراد جامعه تحت تأثیر این مسأله قرار میگیرد .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 میلادی افزون بر 200 میلیون نفر از مردم جهان در محیط‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به سر بردهاند که در آن سطح آلایندهها بالاتر از استانداردهای کیفیت هوا1(NAAQS) بوده است.
آلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوا به راههای مختلفی بر سلامت انسان اثر میگذارند. و تأثیر آنها بر فرد بستگی به تراکم تماس و سایر عوامل از جمله حساسیت افراد بستگی دارد .از جملهی آثار اصلی آلاینده‌‌‌‌‌‌‌های هوا میتوان از مسمومیت، بروز سرطان ، اختلالهای زایمان، خارش چشم و تحریکات سیستم تنفسی، افزایش حساسیت به عفونتهای ویروسی، و… نام برد( بوتکین،1389: 15) .
شهر اراک به دلیل ویژگیهای اقلیمی و به دلیل محاط شدن توسط ارتفاعات، وجود کویر میقان در 5 کیلومتری شمالشرقی،که در تابستانها منبع تولید گرد و غبار و در زمستانها منبع تولید مه میباشد، همچنین پدیده وارونگی دما در فصول پائیز و زمستان و عدم جریانهای جوی تأثیرگذار به منظور انتشار آلایندهها از نظر طبیعی بسیار مساعد شرایط تثبیت آلودگی هوا میباشد. که با توجه به توسعه ناموزون شهری،وجود بنگاههای اقتصادی بزرگ مانند استقرار و فعالیت سنگین در حاشیه شهر و حمل و نقل و ترافیک این شهر به عنوان یکی از هشت شهر آلوده کشور مطرح گردیده است . شهر اراک به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور مطرح است واز آنجایی که صنایع روزانه مقادیر فراوانی مواد آلاینده به هوا منتشر میسازند . لذا استقرار نامناسب این صنایع موجب تشدید پدیده آلودگی هوا در این شهر گردیده است . وجود بزرگترین کارخانه آلومینیومسازی و ماشین سازی کشور و وجود بزرگترین معدن سدیم سولفات کشور و … در بالا رفتن میزان آلودگی هوای شهر اراک تأثیر بسزایی دارند . با توجه به آمار و گزارشهای سازمان کنترل کیفیت هوا، بیشترین آلایندههای هوای اراک به ترتیب عبارتند از : ذرات معلق ، ازن ، دی اکسیدنیتروژن، دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکسیدگوگرد و منوکسیدکربن است که بیشترین آلاینده استخراج ناشی از کارخانجات و صنایع است. بر اساس مطالعات انجام شده ذرات معلق در مقایسه با سایر آلایندهها برای سلامتی مخاطرهآمیزتر است و مقدار 10 Pm در تشدید بیماریهای قلبی – ریوی، کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماریها، ازبین رفتن بافت ریه ، آسم کودکان، مرگ ومیر زودرس و افزایش مرگ ومیر جنین و سرطان نقش عمدهای دارد .
امروزه مشخص شده است که سرب در طول بارداری قادر به عبور از جفت2 بوده و از این طریق میتواند از مادر به جنین منتقل شود (ساعدی،1379: 76) منوکسیدکربن3 هم یک گاز بی بو و بی رنگ است که حتی در تراکمهای بسیار کم نیز فوق العاده برای انسان سمی است . به این معنی که منوکسیدکربن و هموگلوبین خون به طور طبیعی نسبت به یکدیگر میل ترکیبی شدید دارند (بوتکین،1386 :461)افزایش کربوکسی همو گلوبین در خون جنین ، باعث ایجاد ناهنجاریها و مرگ ومیرهای دوران جنینی و نوزادی میشود .
سرب موجود در هوا که مهمترین آلاینده محیط زیست در جوامع صنعتی و نیمهصنعتی میباشد دیر گاهی است که خطرات مواجهه آن با انسان مورد مطالعه قرار گرفته است ، اگرچه اثرات تراتوژنی4 آن در انسان کاملاً ثابت نشده ولی ممکن است چنین عملکردی داشته باشد . جذب سرب از هفته دوازده تا پایان دوران حاملگی از طریق جفت انجام میگیرد. افزایش سقط خودبخودی، زایمان زودرس و مردهزایی وکاهش رشد ذهنی طفل با سرب در ارتباط است (افشار،1389) .
سقط جنین به دلیل دلالت های جمعیت شناختی آن و نقشی که در حرکات جمعیتی دارد مورد توجه جمعیت شناسان است. آلودگی هوا نه تنها مادران را تحت تأثیر قرار داده بلکه جنین آنها را نیز در معرض خطرات بی شماری قرار میدهد . تحقیقات نشان داده است که رشد طبیعی جنین به دلیل قرار گرفتن در معرض هوای آلوده کاهش مییابد .
در باروری توجه به این نکته قابل توجه است که علاوه بر عامل عدم تمایل زوجین به تولید مثل مسئله سقط جنین نیز در کاهش میزان باروری نقش به سزایی ایفا کرده است .پژوهشها نشان میدهد سقط خود به خودی جنین شایعترین عارضه بارداری میباشد و حدود 15ـ 20 درصد حاملگیهای مسجل ، به سقط خودبخود ختم میشوند (رهبر،1388:8). به گزارش دانشگاه علوم پزشکی اراک بیشترین جنینهای سقط شده در اراک در12هفته اول بارداری رخ داده است و در بسیاری از موارد مادر در شرایط خطرناک به مرکز درمانی مراجعه نموده و جنین بدون نیاز به اتاق عمل سقط میشود در این گزارش آمده است که علت بسیاری از سقطها نامشخص میباشد و عوامل مختلف از جمله آلودگی هوا در آن بیتأثیر نیست.در این گزارش همچنین اشاره شده که تأثیر آلودگی هوا و افزایش دو برابری سقطها در سال 92 در حالیست که تعداد روزهای آلوده در این سال نیز دو برابر سال گذشته بوده( گزارشی از تعداد سقطها منتشر نشده است) چرا که هر ماده سمی که مادر استنشاق میکند جنین را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.اما اینکه این آلودگی چه میزان اثر دارد نیاز است که سهم هر آلاینده در هوا مشخص شود و همچنین مقایسهی بین یک شهر سالم با اراک نیز باید انجام شود تا مشخص شود افزایش میزان سقط ناشی از آلودگی هواست یا عوامل دیگر دخلیند (ترکمانی : www.ilna.ir).در سال 2008میزان سقط جنین کل5 در استان مرکزی در حدود 24/0 ومیزان سقط جنین عمومی 6 در حدود 8/6 میباشد که در مقایسه با سایر استانهای همسایه ( همدان 4/2، لرستان2/6، تهران 9/3،قم 0/0) رق

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، محل سکونت، سابقه بیماری، منابع فارسی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق آلودگی هوا، محیط زیست، سقط جنین، استان مرکزی