منابع و ماخذ تحقیق سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، آموزش علوم

دانلود پایان نامه ارشد

محور وجود دارد. با توجه به جدول، چون میانگین رتبه‌های مربوط به رضایت دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (36.16) بیشتر از رضایت دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور است، لذا فرضیه «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند رضایت بیشتری کسب کرده اند» در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.

فصل پنجم
بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات

5- 1 مقدمه
از مهمترين هدفهاي هرنظام آموزشي ايجاد وتقويت نگرش و رفتار علمي در دانش آموزان است.رفتاري كه امكان تعامل هوشيارانه اي آنان را در مواجهه بايد پديده هاي متنوع محيطي فراهم سازد.بهبود شيوه هاي آموزش علوم واستفاده از روشهاي علمي در برنامه هاي درسي،موجبات تقويت روح كنجكاوي در آنها خواهد شد.همچنين اين تدابيرمي تواند زمينه ساز شكل گيري تفكر خلاق در دانش آموزان باشدوسرانجام اينكه تقويت رفتار علمي در دانش آموزان،پايه اي مستحكم نيز براي خود آموزي وآموزش مستمر ومادام العمر آنان را بوجود خواهد آورد(اصفا،1385،به نقل از عسگري،1387،ص3).
در اين پژوهش به بررسي و مقايسه ي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور وآموزش محور پرداخته شده است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور،با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور در پايه ي سوم ابتدايي مي باشد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي بوده و جامعه ي آماري شامل مدارس نواحی 1و2 با 1114 نفر از دانش آموزان دختركه در سال 91- 90 در پايه ي سوم ابتدايي در شهر اروميه در مدارس دولتي مشغول به تحصيل بودند. از اين جامعه 1 مدرسه به عنوان نمونه ايي به حجم 50 نفراز دانش آموزان پايه ي سوم ابتدايي انتخاب شد. به منظور تجزيه وتحليل داده‌ها از روش آمار توصيفي و استنباطي و به دليل رتبه اي بودن مقياس متغيرها و مقايسه ي دو شيوه ي تدريس در برنامه ي درسي علوم از آزمون يومن ـ ويتني استفاده گرديده است.در اين فصل يافته هاي تحقيق مورد بحث و بررسي ونتيجه گيري از نتايج فرضيه‌ها ودر نهايت پيشنهادهاي تحقيق ذكر شده است.

5- 2 يافته هاي پژوهش
5 -1- 2 يافته هاي توصيفي پژوهش
با توجه به جداول ونمودارهاي فصل پيش، اينك يافته هاي توصيفي پژوهش ارائه مي گردد:

1ـ ميانگين متغير دانستني هاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي آموزش محور، آموزش ديده اند 28/13 وبيشترين امتياز آن برابر 20 بدست آمده است،در حالي كه كمترين امتياز شيوه ي پژوهش محوري برابر 10 مي باشد.
2ـ ميانگين متغير دانستني هاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي پژوهش محور، آموزش ديده اند 04/17 وبيشترين امتياز آن برابر 20 بدست آمده است، كه در مقايسه با شيوه ي آموزش محور از ميانگين بالايي برخوردار است.
3ـ ميانگين متغير مهارتهاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي آموزش محور، آموزش ديده اند 87/1 (خيلي كم) وبيشترين امتياز آن برابر 68/2 مي باشد،كه با توجه به نمودار 4- 2- 6 بيشترين فراواني امتياز مربوط به اين متغير، مربوط به گزينه ي كم و خيلي كم مي باشد.
4ـ ميانگين متغير مهارتهاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي پژوهش محور، آموزش ديده اند 10/3 (خوب) وبيشترين امتياز آن برابر 4 ( خيلي خوب) مي باشدواين در حالي است كه ميانگين همين متغير به شيوه ي آموزش محور برابر 87/1 بوده كه خيلي كم تر از شيوه ي پژوهش محور است.
5ـ ميانگين متغير نگرشهاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي آموزش محور، آموزش ديده اند 69/1 (كم) وبيشترين امتياز آن برابر 75/2 مي باشد،كه با توجه به نمودار 4-2-7 بيشترين فراواني امتياز مربوط به اين متغير،مربوط به گزينه ي كم و خيلي كم مي باشد.
6ـ ميانگين متغير نگرشهاي ضروري برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان پايه ي سوم كه به شيوه ي پژوهش محور، آموزش ديده اند 04/3 (خوب) وبيشترين امتياز آن برابر 4 ( خيلي خوب) مي باشد،با توجه به نمودار 4-2- 4 بيشترين فراواني امتياز مربوط به اين متغير، گزينه ي خوب وخيلي خوب است واين در حالي است كه ميانگين بيشترين امتياز همين متغير در شيوه ي آموزش محور برابر با 75/2 است كه در مقايسه با شيوه ي پژوهش محور از مؤقعيت پايين تري برخوردار است.
7ـ ميانگين متغير رضايت دانش آموزان از برنامه ي درسي علوم براي دانش آموزان در پايه ي سوم كه به شيوه ي آموزش محور، آموزش ديده اند 56/1 (كم) وبيشترين امتياز آن برابر 2 مي باشد،كه با توجه به نمودار4- 2- 8 بيشترين فراواني امتياز اين متغير، مربوط به گزينه ي كم و خيلي كم مي باشد.

8 ـ ميانگين متغير رضايت دانش آموزان از برنامه ي درسي علوم در پايه ي سوم كه به شيوه ي پژوهش محور، آموزش ديده اند 08/3 (خوب) وبيشترين امتياز آن برابر 4 ( خيلي خوب) مي باشد،با توجه به نمودار 4- 2- 5 بيشترين فراواني امتياز اين متغير، گزينه ي خوب وخيلي خوب است،كه در مقايسه با ميانگين رضايت دانش آموزان در شيوه ي آموزش محور كه 56/1 بود از مؤقعيت بالايي برخوردار است.

5 – 3 نتيجه گيري در مورد فرضيه هاي پژوهش
در اين قسمت به بحث وبررسي ونتيجه گيري از تحليل داده‌ها پرداخته شده است. با توجه به يافته هاي حاصل از تحليل، نتايج زير به دست مي آيند :
فرضیه 1- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند دانستنی‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.

با توجه به اینکه سطح معنی داری در این فرضيه کمتر از 5% می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به اينكه ،میانگین رتبه‌های مربوط به دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (76/32) بیشتر از دانستنی‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور( 24/18) است، چنين نتيجه گيري مي شود «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند دانستنی‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند»
با توجه به بررسي هايي كه در منابع پژوهشي موجود ودر دسترس انجام گرفت،تحقيقي كه مستقيماً به كسب دانستني هاي ضروري به شيوه ي پژوهش محور وآموزش محور در پايه ي سوم ابتدايي پرداخته باشد يافت نشد. اما نتايج تحقيقات نصر آبادي ونوروزي (1384)، تقي پور سهل آبادي (1374)، خاكي اميري(1384)، تونس لسي(1996)، ورنر(1976)، ديكيسنسون(1972)، مك ليش(1967) ونورال واسكات (1972) كه به طورغير مستقيم به موضوع اين تحقيق مربوط مي شود با نتايج تحقيق حاضر همسو مي باشد.

فرضیه 2- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند مهارت‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
با توجه به اینکه سطح معنی داری در این فرضيه کمتر از 5% می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به اينكه، میانگین رتبه‌های مربوط به مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (36/36) بیشتر از مهارت‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور( 64/14) است، چنين نتيجه گيري مي شود، «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند مهارت‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند»
با توجه به بررسي هايي كه در منابع پژوهشي، تحقيقي كه مستقيماً به كسب مهارتهاي ضروري به شيوه ي پژوهش محور وآموزش محور در پايه ي سوم ابتدايي پرداخته باشد يافت نشد. اما نتايج تحقيقات مهري نژادوشريفي (1384)، بدري گرگري وفتحي آذر (1386)، كيوان فرو اصفهاني (1380)، نصر آبادي ونوروزي(1384)، تونس لسي(1996)، هودسون ( 1990)، مليسون (2001) وگرين (1995) كه به طور غير مستقيم به موضوع اين تحقيق مربوط مي شود با نتايج تحقيق حاضر همسو مي باشد.

فرضیه 3- دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند نگرش‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند.
با توجه به اینکه سطح معنی داری در این فرضيه کمتر از 5% می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به اينكه، میانگین رتبه‌های مربوط به نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور (88/35)بیشتر از نگرش‌های ضروری دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور(12/15) است، پس نتيجه مي گيريم، «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند نگرش‌های ضروری بیشتری را کسب کرده اند»
در بررسي از نتايج منابع پژوهشي، تحقيقات مستقيمي درخصوص كسب نگرشهاي ضروري به شيوه ي پژوهش محور وآموزش محور در پايه ي سوم ابتدايي يافت نشد. اما نتايج تحقيقات مهري نژادوشريفي (1384)، كيوان فرو اصفهاني (1380)، تونس لسي(1996)، هودسون ( 1990) و گرين (1995)، كه به طور غير مستقيم به موضوع اين تحقيق مربوط مي شود با نتايج تحقيق حاضر همسو مي باشد.

فرضیه 4 – دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور، آموزش دیده اند رضایت بیشتری دارند.
با توجه به اینکه سطح معنی داری در این فرضيه کمتر از 5% می‌باشد لذا تفاوت معنی داری بین رضایت دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور با دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي پژوهش محور وجود دارد. با توجه به اينكه، میانگین رتبه‌های مربوط به رضایت دانش آموزان آموزش دیده به شيوه پژوهش محور (16/36) بیشتر از رضایت دانش آموزان آموزش دیده به شيوه ي آموزش محور ( 48/14) است، بنابراين چنين نتيجه مي گيريم «دانش آموزانی که در پایه سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزانی که به شيوه ي آموزش محور آموزش دیده اند رضایت بیشتری کسب کرده اند»
در بررسي از نتايج منابع پژوهشي، تحقيقات مستقيمي درخصوص كسب رضايت دانش آموزان پايه ي سوم، در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور وآموزش محور يافت نشد. اما نتايج تحقيقات طرفه تابان (1375)، خاكي اميري وهمكاران (1384)، زراعت و غفوريان (1388)، رضايي وهمكاران (1385)، جان و همكاران (2004)،كه به طور غيرمستقيم به موضوع اين تحقيق مربوط مي شود با نتايج تحقيق حاضرهمسو مي باشد.

5-4 پيشنهادهاي پژوهش
5- 1- 4 پيشنهادات كاربردي
1- با توجه به اين كه كتب جديد علوم در دوره ي ابتدايي براساس رويكرد حل مسأله وكاوشگري طراحي شده اند وبا توجه به نتايج پژوهش حاضر مبني بر اثر بخشي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور،شايسته است با بررسي و نظارت دقيق، زمينه براي به كار گيري بيشتر و كاملتر شيوه ي پژوهش محوري در مدارس مهيا گردد.
2- با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق برنامه درسی، انحراف معیار، سطح معنی داری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق آموزش علوم، دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، شهر اصفهان