منابع و ماخذ تحقیق رشد جمعیت، تحولات ساختاری، رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. گونه هاي آن عبارتند از: نمدار، بلوط، افرا، انجيلي، توسكا و غيره مي باشد.

3-2-6- منابع آب
3-2-6-1- منابع آبهای سطحی
اغلب مسیلهایی که به دشت گرگان وارد می شوند، فصلی و موسمی هستند. این مسیلها از ارتفاعات سرکوه، تالو، پشته کمر، سفید آباد، یخ کشف چکل پیزان، تال در، علی گاه، ارتسل، تاورنر آب، زییلان، چل چلی، غول سنگ، شاه کلان، سوس چال، پیرگرده کوه، مرزنگ و کوه اسب چر سرچشمه می گیرند. تعداد پنج رودخانه به نامهای زیارت، تول چشمه، انجیرآب، گرمابدشت و نصرآباد نیز وارد محدوده ی شهر گرگان می شوند.

3-2-6-2- منابع آبهای زیر زمینی
در بخش مياني دشت گرگان تا عمق 300 متري بيش از شش سفره تحت فشار تشخيص داده شده است. اين سفره هاي آب زير زميني در قسمت دامنه ارتفاعات جنوبي يكي شده و يك سفره آزاد را تشكيل مي دهند كه از ارتفاعات مشرف به دشت، با درز و شكاف فراوان به ويژه سنگهاي آهكي تغذيه مي گردند. سفره آب آزاد علاوه بر تغذيه جانبي توسط نزولات جوي با آب آبياري نيز تغذيه شده و به همين علت عمق آبهاي زير زميني در سطح وسيعي از دشت هاي حوضه، بالا مي باشد. حدود 33 درصد از وسعت دشت گرگان داراي عمق آب زير زميني كمتر از 5 متر است.

3-2-7- شرایط اقلیمی و آب و هوایی
3-2-7-1- دمای هوا
طبق گزارشات ایستگاه های هواشناسی موجود 4 ماه از سال سپتامبر تا ژوئن(خرداد تا شهريور) ميزان ميانگين حداقل روزانه دما از ميانگين ساليانه(17.8) درجه بيشتر است. حداكثر دما ازآوريل(فروردين) تا نوامبر(آبان) از ميانگين دماي ساليانه(17.8) درجه كمتر است. ساير ماه هاي سال محدوده دماي بين دو حالت فوق است. طبق آمار موجود شب هاي ژوئن(خرداد)، ژوئيه(تير)، اوت(مرداد) و سپتامبر(شهريور) دمايي بالاتر از ميانگين ساليانه داشته، كه بايد در طراحي هاي ساختمان ملحوظ شده و شرايط لازم براي آسايش انسان مورد توجه قرار گيرد. چنانچه آستانه 21 درجه را مرز و خط آسايش بپذيريم، ماه هايي كه دماي ميانگين آن ها در پيرامون خط ميانگين سالانه قرار دارد ماه هاي معتدلي(آوريل – اكتبر) مي باشند.
كمترين دماي ثبت شده در طي دوره آماري مربوط به ژانويه (دي) و برابر 10- درجه بوده است. همچنين بالاترين دماي ثبت شده مربوط به ژوئن(خرداد) و برابر 45 درجه مي باشد.

3-2-7-2- بارش
در شهر گرگان بيشترين بارش فصلي در پائيز با 32% و زمستان با 31 % و كمترين آن در تابستان با15 % و بهار 22% مي باشد. به طور كلي مي توان گفت اگرچه بارش فصل گرم با درصد كمي از كل بارش سالانه را در بر مي گيرد اما رقم قابل توجهي را نشان مي دهد. بيشترين بارش هاي ثبت شده كه مويد شدت بارش مي باشد در اكتبر(مهر) با 105 ميليمتر در شبانه روز اتفاق افتاده است. به طور كلي اگرچه در برخي ماه ها مثل اكتبر(مهر)، ژانويه(دي)، ژوئن(خرداد) و اوت(مرداد) شدت بارش بيشتر از بقيه ماه ها مي باشد، اما در ماه هاي ديگر نيز قابل توجه مي باشد بطوري كه بيشترين بارش ثبت شده در فوريه(بهمن) 41 ميليمتر مي باشد.

ميليمتر

نمودار شماره(3-1)نمودار بارش ماهیانه ی شهر گرگان، 1389
ماخذ: طرح جامع گرگان

3-2-7-3- رطوبت
اگر چه رطوبت هوا به طور مستقیم بر دمای بدن انسان تأثیر نمی گذارد ولی ظرفیت تبخیر و در نتیجه میزان خنک شدن بدن از طریق تبخیر و تعرق را کنترل می کند. رطوبت نسبی همراه با درجه حرارت ظرفیت تبخیر هوا را مشخص می کند.
در شهر گرگان در ماههاي ژوئن(خرداد) تا سپتامبر(شهريور) رطوبت نسبي هوا كم و در ژوئيه(تير) به حداقل و ماههاي نوامبر(آبان) و دسامبر(آذر) تا ژانويه(دي) و فوريه(بهمن) سال بعد زياد ودر ماه ژانويه(دي) به حداكثر مي رسد. اما چون رطوبت نسبي تنها بيان كننده نسبت رطوبت موجود در هوا به رطوبت مطلق آن است و رطوبت مطلق هوا به دماي آن بستگي دارد، نبايد تصور كردكه ژوئيه(تير) و ژانويه(دي) مرطوبترين ماه سال است. به عبارت ديگر براي بررسي ميزان رطوبت موجود در هوا بر اساس رطوبت نسبي لازم است دماي هوا نيز مورد توجه قرار گيرد در ماه مي(ارديبهشت) به مرز شرجي نزديك و در ماه هاي ژوئن(خرداد)، ژوئيه(تير) و اوت(مرداد) و سپتامبر(شهريور) در منطقه شرجي قرار مي گيرد. بنابراين اين ماه ها مرطوبترين ماه هاي سال در منطقه طرح محسوب مي گردند.

3-2-7-4- سایر شرایط(تابش آفتاب ،گرد و غبار)
موقعيت ظاهري و لحظه اي خورشيد در هر منطقه در سطح زمين تابع عرض جغرافياي آن نقطه است. با توجه به عرض جغرافيايي شهر گرگان، خورشيد در تابستان درارتفاع بالايي قرار دارد و اشعه بيشتري بر اين محل مي تاباند. در تابستان هواي گرم كه بر اثر تابش شديد آفتاب ايجاد مي شود، توام با هواي بسيار گرم ورودي به منطقه، شرایط نامساعدي را ايجاد مي كند بر اساس معدل دوره ي آماري، تعداد روزهاي با هواي صاف 139.2 روز در سال مي باشد، كه مجموعا 2106.8 ساعت آفتابي مي باشد و اين پارامتر نقش مهمي در گرماي شهر دارد، در صورتي كه تعداد روزهاي ابري در كل سال 116.2 روز(تقريباٌ معادل روزهاي باراني) مي باشد نكته جالب توجه اينكه تعداد روز برفي 4.8 روز در منطقه گزارش شده است.
يكي از عوامل مناسب اقلیمی در منطقه وجود هواي عاري از گرد و غبار در منطقه مي باشد، فقط2 روز در سال هواي منطقه داراي گرد و غبار مي باشد.

3-3- خصوصیات اقتصادی
3-3 -1- وضعیت اشتغال و فعالیت
وضع فعالیت و اشتغال از شاخصهای مهم برای شناخت وضعیت اقتصادی یک جامعه است. فعالیت اقتصادی از این جهت در مطالعات شهری اهمیت دارد که ارتباط مستقیمی با افزایش یا کاهش جمعیت و به بیان درست تر با رشد جمعیت دارد و این شاخص جمعیتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در کالبد شهر و به طور مشخص کاربری های شهر دارد. از کل جمعیت 10 ساله و بیشتر تعداد 95621 نفر شاغل و 15100 نفر بیکار هستند که و تعداد شاغلین مرد و زن نیز به تفکیک جدول زیر می باشد.

جدول شماره(3-1)وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر
جنس
وضعیت اشتغال
مرد
زن
کل
شاغلان 10 ساله و بیشتر
77619
18002
95621
بیکاران 10 ساله و بیشتر
9319
5781
15100
ماخذ: مرکز آمار ایران،1390
جدول شماره(3-2) شاغلان بر حسب جنس و گرههای عمده ی فعالیت
جنس
گروههای عمده فعالیت
مرد و زن
مرد
زن
قانونگذاران،مقامات عالیرتبه و مدیران
6144
5020
1124
متخصصان
15098
8068
7030
تکنسین ها و دستیاران
7317
5468
1849
کارمندان امور اداری و دفتری
6188
3969
2219
کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاهها و بازارها
13177
11033
2144
کارکنان ماهر کشاورزی،جنگلداری و ماهیگیری
4067
3404
663
صنعتگران و کارکنان مشاعل مربوط
15203
14270
933
متصدیان و مونتاژ کاران ماشین آلات و دستگاهها و رانندگان وسایل نقلیه
10846
10628
218
کارگران ساده
10273
9424
849
سایر و اضهار نشده
7308
6335
973
جمع
95621
77619
18002
ماخذ: مرکز آمار ایران،1390
3-4- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی
اين شهر چنان كه اشاره شد به لحاظ جمعيتي مهمترين شهر استان و به لحاظ فعاليت هاي اقتصادي-اجتماعي، مهمترين مركز تبادلات در استان و از استان با ساير مراكز جمعيتي كشور است اين شهر بر اساس آخرين سر شماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران در سال 1390 داراي 329536 نفر جمعيت بوده است. اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در اولين سرشماري قابل استناد در سال 1335 داراي 28380 نفر جمعيت بوده است، به اين ترتيب جمعيت آن ضمن آنکه رشد جمعیت شهر در همه ی دوره های سرشماری یکسان نیست، بیشترین رشد جمعیت آن مربوط به دهه ی 45-1335 است که رشد 6.1 درصدی را تجربه کرده است.

3-4-1- خانوار و ترکیب آن
طبق سر شماري 1390 شهر گرگان داراي 97275 خانوار ساكن بوده است. با توجه به جمعيت آن، در اين سال بعد خانوار در آن برابر 3.3 به دست مي آيد.

3-4-2 – ترکیب سنی
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی سرشماری سال 1390 حدود 22 درصد جمعیت شهر گرگان کمتر از 15 ساله و 4.37 درصد بالای 65 سال بوده است. بررسی تحولات ساختاری جمعیت شهر طی سالهای 90-1365 نشان می دهد که کاهشی در جمعیت جوان شهر همسو با کل کشور به وقوع پیوسته است.

جدول شماره(3-3) جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس
سن
مرد و زن
مرد
زن
4-0
24860
12543
12317
9-5
23251
11723
11528
14-10
22587
11549
11038
19-15
26537
13494
13043
24-20
37038
18225
18813
29-25
39530
19094
20436
34-30
32379
16200
16179
39-35
26087
13068
13019
44-40
23488
12089
11399
49-45
20249
10379
9870
54-50
16795
8594
8201
59-55
12273
6156
6117
64-60
8127
3932
4195
65+
14404
7125
7279
جمع
329536
165001
164535
مأخذ: مرکز آمار ایران،1390

(3-2) جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس سال 1390

3-4-3- نسبت جنسی
در سرشماری سال 1390 شهر گرگان تعداد مردان 165001 نفر و تعداد زنان 164535 نفر شمارش شده است به این ترتیب نسبت جنسی در آن برابر 100 به دست می آید. جدول شماره نشان می دهد که نسبت جنسی در گروه سنی 44-40 ساله کمتر از حد متعارف است و گروه سنی 29-25 و 64-60 بیشترین نسبت جنسی را به خود اختصاص داده اند.

جدول شماره(3-4)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان سال 1390
سن
نسبت جنسی
4-0
98
9-5
98
14-10
96
19-15
97
24-20
103
29-25
107
34-30
100
39-35
100
44-40
94
49-45
95
54-50
95
59-50
99
64-60
107
+65
102
کلیه سنین
100
ماخذ: نگارنده

نمودار شماره(3-3) نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان در سال 1390

3-4-4- وضع سواد
از مجموع جمعیتی حدود 298491 نفر افراد 6 ساله و بیشتر 269162 نفر با سواد بوده اند، به این ترتیب نسبت باسوادی در این شهر در سال 1390 حدود 90 درصد بوده است. به لحاظ جنسیتی نسبت باسوادی بین مردان و زنان آن یکسان نیست؛ به طوریکه جمعیت باسواد مردان 137559 نفر و جمعیت باسواد زن 131603 نفر است.

جدول شماره(3-5) نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر در
شرح
جمعیت6+
باسواد6+
درصد
مرد و زن
298491
269162
90.7
مرد
165001
137559
83.3
زن
164535
131603
79.9
ماخذ: مرکز آمار ایران،1390

نمودار شماره(3-4) نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر سال 1390

3-4-5- وضع مهاجرت
طبق گزارش مرکز آمار ایران جمعیت مهاجر وارد شده به شهر گرگان در سال 1390 برابر 38310 نفر بوده است که از این میزان 19772 نفر مرد و 18538 نفر زن می باشند.
جدول شماره(3-6)مهاجران وارد شده به شهر گرگان طی سالهای 1385 تا 1390 بر حسب سن و جنس
سن
مرد و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق استان گلستان، دریای کاسپین، متون تاریخی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق طرح تفصیلی، استان گلستان، توسعه ی شهری