منابع و ماخذ تحقیق دانشجویان دختر، روش پیمایش، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

آماري دانشجویان دختر رشته ارتباطات دانشگاه آزاد واحد مرکز میباشد
7- روش برآورد حجم نمونه
حجم نمونه در این پژوهش بر اساس فرمول کوکران با 8/8 درصد خطا و2/91 درصد اطمینان از جامعه 769 نفری 107 نفر بر آورد گردید.برای جلوگیری از خطای محاسبه مبنا 110 نفر قرار داده شد.
8- روش نمونه گيري
روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری احتمالی با تکنیک نمونه گیری تصادفی بر اساس چارچوب نمونه گیری بدست آمده از دانشجویان دختر رشته ارتباطات بوده است.
9- سطح تجزيه و تحليل داده ها
داده هاي جمع آوري شده در اين بررسي جهت آزمون سئوالات مطرح شده در سطح خرد و از جنبه توصيفي و تحليلي انجام خواهد شد .
11- روية جمع آوري اطلاعات
اطلاعات مورد نظر كه در نهايت به اين صورت گردآوري و جمع شده است ، حاصل روش « مطالعة اسنادي » وروش پیمایشی است که پس از تعیین اهداف وشناسایی متغیرها ومفاهیم تحقیق ،ابزار تهیه واطلاعات از جامعه آماری مورد نظر مبتنی بر نمونه های محاسبه شده بدست آمد.پس از آن پردازش اطلاعات صورت گرفت وجداول یک بعدی و2 بعدی تهیه شد.برای جداول یک بعدی توصیف وبرای جداول 2 بعدی تحلیل ارائه گردید. پردازش با نرم افزار spss جهت سهولت کار انجام گرفت.
12- تکنیکهای آماری مورد استفاده در توصیف وتحلیل اطلاعات :
در این پژوهش از هر 2 دسته تکنیکهای آمار توصیفی وآمار استنباطی بهره برداری شد.در دسته اول تشکیل جداول توزیع فراوانی ومحاسبات درصدی ودر دسته دوم از آزمون کای اسکوار بهره برداری شد.
13- محدودیت‌های پژوهش :محدودیت‌های زیادی در پیش رو بود که از مهم‌ترین آن‌ها جمله محدودیت‌های پژوهش نبود منابع فارسی کافی وهمچنین محدودیت جامعه آماری بود.

فصل چهارم :
4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه
در تحقيق حاضر به بررسی “میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات”باهدف اصلي: شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات پرداختیم.
در اين پژوهش كه به روش پیمایشی صورت گرفت یافته‌ها در دو بخش توصيف یافته‌ها و تحليل یافته‌ها ارائه‌شده است , در بخش اول در جمع‌بندی توصيف یافته‌ها مبتني بر نسبها , كمترين و بيشترين نسبت ارائه مي گردد و در بخش تحليل يافته ها مبتني بر آزمون , رابطه متغييرهاي مورد بررسي به همراه نسبت خطا و اطمينان رابطه آورده مي شود .
4-1-1 جمع بندي و توصيف يافته ها:

جدول 4-1 توزيع فراواني دانشجويان بر حسب سن
سن

فراواني
درصد
فراواني
فراواني
تجمعي
25-20
103
6/93
6/93
30-25
5
5/4
2/98
35-30
1
9/0
1/99
40-35
1
9/0
0/100
جمع
110
100

4-1-1-1توصيف جدول 4-1
با توجه به توزيع فراواني فوق از مجموع 110 نفر افراد پاسخگو بيشترين تعداد يعني 103 نفر يا 6/93 درصد افراد سن بين( 25-20 )سال داشته اند
گروهاي سني ديگر به ترتيب كثرت نفرات به شرح زير است.
5/4 درصد دانشجويان يعني 5 نفر در گروه سني 25 ـ30 قرار دارند.
2 نفريعني 8/1 درصد از دانشجويان در دو گروه سنس (30ـ35 و 35ـ40) نتيجه ايي كه از جدول فوق مي توان گرفت اينست كه اكثر دانشجويان ردختر رشته ارتباطات در گروه سني 20ـ25 سال قرار دارند.

جدول 4-2توزيع بر حسب وضعيت تأهل
نوع جواب
فراواني
درصد
فراواني
فراواني
تجمعي
بدون پاسخ
1
9/0
9/0
متأهل
15
6/13
5/14
مجرد
94
5/85
100
مطلقه
0
0
100
بيوه
0
0
100
جمع
110
100

4-1-1-2توصيف جدول 4-2
با توجه به توزيع فراواني فوق از مجموع 110 نفر افراد پاسخگو بيشترين تعداد يعني 94 نفر يا 5/85 درصد افراد پاسخگو مجرد بوده اند و كمترين نسبت تعداد يعني 15 نفر يا 6/13 درصد افراد متأهل بوده اند واز اين تعداد يك نفر يا 9/0 درصد به اين سؤال پاسخي نداده وضمناً هيچكدام از پاسخگويان بيوه يا مطلقه نبوده است

جدول 4-3توزيع بر حسب مقطع تحصيلي
سال
فراواني
درصد فراواني
فراواني

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق دانشجویان دختر، صدا و سیما، روش پیمایش Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جامعه شناسی، پوزیتویسم، علوم اجتماعی