منابع و ماخذ تحقیق حقوق مالکیت، مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه ارشد

ر نیز فقط بر ضرورت تعیین ضمانت اجراهای کیفری تصریح شده است و یا مقرراتی با ماهیت اقدامات تأمینی عینی وضع شده است.76
روشن است از مشی کلی مقررات بین المللی حامی مالکیت های فکری، این واقعیت قابل استنباط است که هنوز جامعه بین المللی به آن قدرتی نرسیده است که خود را قادر به مقابله با کشورها و حاکمیت های ملی بداند. بنابر فرض مذکور است که تدوین کنندگان کنوانسیون های فوق الذکر، گرچه گاه بر ضرورت جرم انگاری و اعمال مجازات درباره ناقضان حقوق مالکیت های فکری تاکید ورزیده اند، به خوبی می دانسته اند که باید تعیین مجازات را به قوانین داخلی و اعمال آن را به حکومت ها بسپارند.

گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی
کنوانسیون برن و موافقت نامه ی جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری از حیث ضمانت اجراهای مدنی نیز قابل بررسی است.
بند اول: کنوانسیون برن77
بند2 ماده 5 کنوانسیون برن، ضمن اینکه اعلام می دارد حمایت از حقوق شناخته شده برای پدیدآورندگان موکول به انجام هیچ گونه تشریفات نیست، میزان حمایت از این حقوق و روش های جبران خسارت پدید آورندگان منحصراً به قوانین کشورهایی که حمایت از آن ها تقاضا می شود, واگذار شده است.78
کنوانسیون برن در مورد سایر ضمانت اجراها، نحوه جبران خسارت و یا ضررهای ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری است.
بند دوم: موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
مواد 41 و 42 و 45 و 46 و 47 این موافقت نامه به ضمانت اجراهای مدنی در قبال نقض حقوق پدیدآورندگان دلالت دارد.
بند 1 ماده 41، کشورهای عضور را مکلف می کند تا تدابیر لازم برای الزام به رعایت حقوق مالکیت فکری را اتخاذ کنند. این تدابیر باید چند ویژگی عمده داشته باشند:
1- امکان اقدام موثر برای مقابله با صدمات به حقوق مالکیت فکری را فراهم سازند.
2- اتخاذ تصمیمات جبرانی سریع برای ممانعت از آسیب و بازداشتن از آسیب های آتی را امکان پذیر کنند.
3- باعث ایجاد مانع بر سر راه تجارت نشوند و حفاظت های لازم را از بهره برداری ناروا به عمل آورند.
4- مناسب و منصفانه باشند.
5- بدون اینکه ضرورت داشته باشد پیچیده و پرهزینه نباشند.
6- حاوی مدت های غیر معقول نبوده و به طولانی شدن غیر موجه دادرسی نینجامند.
ماده 45 تحت عنوان «ضرر و زیان»، مراجع قضایی کشورهای عضو را مجاز می دارد به نقض کننده حقوق مالکیت فکری دستور دهند تا خسارت هایی متناسب با ضرر و زیان را به زیان دیده بپردازد، مشروط بر اینکه چنین ضرر وزیانی احراز شود. به علاوه خوانده ی چنین دعوایی باید خسارت های دادرسی شامل حق الوکاله وکیل را به خواهان بپردازد. در کنار این مواد باید از ماده 46 موافقت نامه نام برد که متضمن صدور دستور مراجع قضایی مبنی بر مصرف کالاهایی است که در نتیجه نقض حقوق مالکیت فکری تحصیل شده است. این کالاها باید خارج از بهره برداری های تجاری و به گونه ای که به دارنده، زیان واردنشود، مورد استفاده قرار گیرند یا درصورتی که به لحاظ قانونی منعی نداشته باشند معدوم شوند.
ماده 47 موافقت نامه ، مقامات قضایی کشورهای عضو را مجاز می سازد تحت شرایطی به نقض کننده حقوق دستور دهند اطلاعات راجع به هویت اشخاص ثالث شرکت کننده در تولید و توزیع کالاها و خدمات مورد بحث و نیز محافل توزیع رادر اختیار دارندگان حقوق قرار دهند.
نگاهی به مقررات فوق الذکر نشان می دهد موافقت نامه «تریپس» تنها موافقت نامه یا کنوانسیون بین المللی است که به طور مشخص دارای احکامی راجع به ضمانت اجراهای مدنی و نحوه تعیین آن و حقوق اصحاب دعوای نقض حقوق مالکیت فکری است.

فصل دوم اقسام حقوق مالکیت فکری

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری
گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی»
در این نوع تقسیم بندی ماهیت حمایت مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس مقوله حقوق مالکیت فکری به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم بندی می شود. به بیان ساده تر آن دسته از مالکیت ها که صرفا جنبه اعتباری و معنوی دارد جزء تقسیم بندی «مالکیت معنوی» قرار دارد. این حق، مالک را قادر می سازد تا جهت حفاظت از مالکیت خود، اقدامات خاصی را اتخاذ کند. مثلاً به موجب این حق، تنها نویسنده یک کتاب می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد. همچنین به آن دسته از مالکیت ها که جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل درآمد و منفعت تجاری را شامل می شود «مالکیت مادی» گفته می شود. درآمدهای حاصل از این نوع مالکیت به «مالک مادی» که شخص حقیقی یا حقوقی است اعطا می شود. لازم به ذکر است که مالکیت معنوی به هیچ عنوان قابلیت واگذاری را نداشته ولی مالکیت مادی قابلیت خرید و فروش را دارد. 79

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی»
در این نوع تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت، بصورت کلان مالکیت فکری به دو بخش عمده «مالکیت ادبی ـ هنری»80 و «مالکیت صنعتی»81 تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرد. با توجه به تقسیم بندی مالکیت فکری بر مبنای مصادیق آن، ماهیت حقوقی و نحوه حمایت ها متقاوت خواهد بود. به عنوان مثال در مالکیت ادبی و هنری برای اخذ حمایت های مالکیت فکری نیازی به تشریفات ثبت نمی باشد. این در حالی است که خالق اختراع و صاحب ایده و علامت تجاری برای اخذ حمایت های قانونی حتما بایستی تشریفات ثبت را انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا به امروز، ایران اکثر کنوانسیون های بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی را پذیرفته است ولی در حوزه مالکیت ادبی و هنری کنوانسیون های بین المللی چون برن و رم را نپذیرفته است.

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری
گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن
مالکیت ادبی و هنری،82 حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است.83 مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، 1) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی 2) حقوق جانبی. اثر مورد نظر در حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل آثار نوشتاری، آثار سمعی و بصری، اثر سینمایی، آثار تجسمی و اثر فنی می باشد. داشتن ویژگی اصالت و مشروعیت اثر موجب بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود هر چند ممکن است که شرایط دیگری هم مدنظر قرار گیرد. حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری شامل حق نشر و تکثیر، حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم، حق ترجمه، حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر، حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم، حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق و حق استفاده از پاداش و… می باشد. همچنین حق انتساب اثر به پدید آورنده، حق حرمت و تمامیت اثر، حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر جزء حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری می باشد. اثر خلق شده به محض به وجود آمدن، به وسیله ی کپی رایت مورد حمایت قرار می‌گیرد و نیازی به ثبت آن نمی باشد.
حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمره می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، پس از آن به تدریج فروش آثار نوشتاری در اروپا رونق یافت و با اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم تحولی در این عرصه شکل گرفت.
بند اول: حق مؤلف84
گاها به جای اصطلاح “مالکیت ادبی و هنری” از اصطلاح “حق مؤلف”85 استفاده می شود. مقصود از مولف صرفاً نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده اى است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادى را با هم ترکیب و اثرى علمى، هنرى و ادبى به وجود آورده است. 86
در مورد مالکیت ادبی- هنری تعریف های گوناگونی ارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد:
1- حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.
2- مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.
3- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز اثر چنین تعریف شده است: “از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “اثر” اطلاق می شود”.87
بنابراین در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی، هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد. حق مولف درصدد حمایت از اثر ادبی-هنری است که این آثار شامل آثار نوشتاری، موسیقایی و هنرهای تجسمی و همچنین برنامه های رایانه ای و پایگاه های داده ی الکترونیکی نیز می شود. باید در نظر داشت که حمایت یاد شده تنها نسبت به یک اثر صورت می گیرد و نه نسبت به ایده ها.
بند دوم . حقوق مجاور88
مالکیت ادبی و هنری خود شامل دو بخش می‌باشد، 1) حقوق پدید آورندگان اصلی آثار هنری و ادبی 2) حقوق جانبی89. منظور از حقوق جانبی یا حقوق مجاور که در مورد آثار سینمایی، موسیقایی و اجراها مصداق پیدا می کند، در حقیقت حقوق تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران و نوازندگان و خوانندگان و استدیوهای ضبط و تولیدکنندگان این دسته از آثار است.
سه . شرایط لازم برای بهره مندی از حمایت مالکیت ادبی و هنری
اثری که مورد حمایت قرار می گیرد باید واجد این شرایط باشد:
الف. اصالت: اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتى اگر اثرى متاخر از دیگرى باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه هاى زیادى بین آنها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار مى گیرند.
ب. مشروعیت: مبناى قانون گذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثرى مخالف با نظم عمومى و عفت واخلاق عمومى باشد، از لحاظ شرعى و حقوق مالیت ندارد.
ج. شرایط دیگرى نیز در بعضى موارد براى برخوردارى از حمایت قانونى ذکر شده است که بیشتر مربوط به مرحله اجراى این حقوق مى شود تا این که ناشى از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روى هر نسخه همراه با علامت ثبت و … .90

گفتار دوم : آثار مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری
آثاری که مورد حمایت مالکیت ادبی هنری هستند عبارتنداز:
بند اول: آثار نوشتاری
مانند کتاب، رساله، جزوه و نمایشنامه، شعر، اثر موسیقى (پیش از اجرا و بر روى صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.
بند دوم: آثار سمعى و بصرى
مانند آثار رادیویى و تلویزیونى و آثار موسیقى و صوتى.
بند سوم: اثر سینمایى
بند چهارم: آثار تجسمى
مانند مجسمه سازى، سفالگرى، خوشنویسى، عکاسى، گرافیک، معمارى و صنایع دستى.
بند پنجم: اثر فنى
که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. مثل نرم افزارهاى رایانه اى.

گفتار سوم : حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری Next Entries منابع و ماخذ تحقیق حقوق مالکیت، مالکیت صنعتی، حقوق مالکیت صنعتی