منابع و ماخذ تحقیق تغییر نگرش، پردازش اطلاعات، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

پایانی وجودداشته باشد)همچنین درمورد مفهوم متقاعدسازی ،هدف اصلی متقاعدکردن دیگری است . برای مثال وقتی می گوییم «من حسن رامتقاعدکردم که به من پول قرض بدهد» درذهن چنین متبادرمی شود که من قصد داشتم اوراتحت تاثیرقراربدهم .
3- وجودآزادی برای فردمتقاعدشونده.( آزادی دراراده ،انتخات آزادوآزادی درعمل) برای مثال اگرکسی ،برای گرفتن پولی کسی دیگر،اقدام به زورگیری ویاازطریق بیهوش نمودن اونماید به این عمل متقاعدسازی اطلاق نمی گردد . زیرا،فردی که موردسرقت واقع شده است آزادی انتخاب نداشته است . وعمل سرقت درواقع برای اوتحمیل شده است نه اینکه این عمل ازروی متقاعدسازی اوانجام شده باشد.
4- متقاعدسازی ازطریق الگوی زبانی انجام شود.(برای مثال ،بلندکردن وپرت کردن کسی ازبالای بام ساختمان ،باگفتگوکردن با اووتشویق کردن اوبه پریدن ازهمان بالابام ،دوتاعمل کاملا متفاوت است ) درحالت اول الگوی زبانی بکارنرفته است امادرحالت دوم رفتاربراثرارتباط زبانی صورت گرفته است .سرانجام تعریفی که ازجهاتی جامع ومانع برای متقاعدسازی ،وبالحاظ این چهارویژگی ،می توان ارایه نمود چنین است :
متقاعدسازی عبارت است از:تلاش عامدانه ای موفق درتاثیر گذاری برنگرش دیگری ازطریق ارتباط،درشرایطی که متقاعدشونده میزانی ازآزادی را داراست .(دادگران،1380،189)

– 2-4-5 نظریه های متقاعدسازی:
در زیر به دو مورد از نظریه های متقاعدسازی می پردازیم که عبارتند از: مدل کوشش در خور و مدل استشهادی – نظام دار.
– 2-4-5-1مدل کوشش درخور :
این مدل متعلق به پتی و کاچیوپو است. این مدل، مدل کارامدی در زمینه پردازش اطلاعات و شیوه متقاعد ساختن است. در این نظریه تفکر به عنوان متغیر واسطه ای برای متقاعد شدن محسوب می شود و هر گونه متقاعد شدن و کیفیت آن متکی به شیوه پردازش اطلاعات درباره موضوع است.
اصطلاح کوشش در این نظریه به مفهوم تقلای شناختی، تفکر و اندیشه ورزی اشاره دارد که مستلزم اعمال درجاتی از پردازش موشکافانه در میان اطلاعات است. هدف چنین کوششی رسیدن به نتایج مستدل و تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات معتبر است.
میزان اعمال کوشش، بسته به میزان ارزش و اهمیتی که افراد برای موضوع قائلند، تفاوت می کند. هر قدر موضوع برای فرد از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد فرد کوشش فکری بیشتری نیز بذل بررسی اطلاعات مربوط به آن خواهد کرد. اما اگر موضوع از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، نیازی هم به اعمال کوشش فکری احساس نخواهد شد.
مفهوم درخور در این نظریه به مفهوم برازنده، شایسته و متناسب است. یعنی اعمال سطحی از کوشش (شناختی) برازنده و متناسب با درجه اهمیتی که موضوع نزد افراد دارد. بنابراین اصطلاح کوشش درخور به درجاتی از کوشش های فکری دلالت دارد که فرد بسته به درجه اهمیت موضوع یا ارزشی که ممکن است برای آن قائل باشد (کم یا زیاد)، هنگام پردازش اطلاعات مربوط به آن اعمال می کند (حکیم آرا، 1374، 131-130).
بر پایه این نظریه، دو رهگذر فکری برای متقاعد شدن وجود دارد: شیوه مرکزی و شیوه پیرامونی .
شیوه مرکزی، پردازش مرکزی را دامن می زند و آن هنگامی است که خود موضوع پیام به هر علت ممکن اهمیت یافته، مورد توجه قرار می گیرد. اما شیوه پیرامونی با پردازش پیرامونی رابطه دارد و آن هنگامی است که چیزهایی ورای موضوع مورد توجه قرار گرفته، سبب تغییر نگرش می شوند. نگرش حاصل از هر یک از این دو شیوه تفکر به لحاظ کیفی با یکدیگر متفاوتند40 (Sperl; 2001; 652).
نگرش های شکل گرفته از طریق شیوه مرکزی از پایداری و استحکام زیادی برخوردارند و در برابر تغییر مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. اما نگرش های شکل گرفته از طریق شیوه پیرامونی ناپایدارترند و عمر کوتاه تری دارند (حکیم آرا، 1374، 132).
در مواجهه مردم با پیام تبلیغی، چه عواملی سبب اعمال شیوه مرکزی و چه عواملی سبب اعمال شیوه پیرامونی می شوند؟ بر اساس پیش بینی مدل کوشش درخور، وساطت فکری به شیوه مرکزی فقط هنگامی محقق می شود که مردم هم انگیزه و هم توانایی لازم برای پردازش اطلاعات پیام را داشته باشند. در صورت فقدان هر کدام از این دو متغیر، متقاعد شدن تنها به شیوه پیرامونی امکان پذیر است41 (, 2007, 113).

– 2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار :
مدل کوشش درخور در حوزه تغییر نگرش و متقاعدسازی مطرح شد. اما مدل استشهادی – نظام دار ابتدا در قلمرو مباحث تصمیم گیری وارد شد و سپس وارد حوزه نگرش ها و متقاعدسازی شد. این نظریه متعلق به شایکن و ایگلی می باشد. تاریخچه این مدل به دهه 1980 بر می گردد.
یکی از اصول این مدل عبارت است از اصل کمترین کوشش و اصل کفایت. بر اساس مفروضات این اصل، آدمی موجودی است با ذهن اقتصادی. بر این اساس آدمی به پیمایش کوتاه ترین و سریع ترین راه برای به نتیجه رسیدن و تصمیم گیری با کمترین میزان صرف اطلاعات و انرژی گرایش دارد.
این مدل نیز مانند مدل کوشش درخور ترکیبی از دو پردازش است که عبارتند از پردازش نظام دار و پردازش استشهادی. پردازش نظام دار همتای شیوه پردازش مرکزی است. ویژگی های تصمیم های مبتنی بر پردازش نظام دار اطلاعات عبارتند از:
پایداری زیاد در طول زمان، مقاومت زیاد در برابر تغییر و توان بالا برای پیش بینی رفتار.
پردازش استشهادی، همتای شیوه پیرامونی است. بر این مبنا، این شیوه پردازش؛ متکی بر استفاده از قوانین ساده تصمیم گیری از قبیل «همه مردم که دروغ نمی گویند» و «به گفته های متخصص می توان اعتماد کرد» و قوانین دیگری از این دست می باشد (حکیم آرا، 1374، 152-151).
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به منبع، پیام و مخاطب ارتباط:
افزایش میزان نفوذ و اقناع به ویژگی های مولفه های چهارگانه ارتباطی مربوط می شود که در زیر به ویژگی های سه فاکتور از این چهار فاکتور می پردازیم.
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به منبع ارتباط: اصطلاح منبع شامل تمام دست اندرکارانی می شود که در طرح و انتقال پیام نقش دارند. برخی از ویژگی های مربوط به منبع عبارتند از:
– اعتبار منبع: بیش از دو هزار سال پیش ارسطو، شاگرد افلاطون، از اعتبار منبع با نام اتوس (اعتبار گوینده یا نویسنده) سخن رانده است. برای اعتبار منبع دو فاکتور مطرح می شود که عبارتند از تخصص و قابلیت اعتماد. در ابتدا پژوهشگران میان این دو جنبه از اعتبار یعنی تخصص و قابلیت اعتماد تمایزی قائل نبودند. مفهوم تخصص یا خبرگی به مراتب بالایی از آگاهی و تجربه در حوزه معینی دلالت دارد و قابلیت اعتماد به میزان صداقت و قابل اعتماد بودن منبع اشاره دارد (حکیم آرا، 1374، 255).
– دوست داشتنی بودن: استفاده از منبع دوست داشتنی در کنار متغیر اعتبار از ویژگی های تسهیل کننده متقاعدسازی است. منبع دوست داشتنی، ارتباط را دوست داشتنی می کند و ارتباط دوست داشتنی متقاعدکننده است.
دوست داشتنی بودن منبع در قالب دو مولفه جذابیت و شباهت قابل مطالعه است. جذابیت عبارت از دارا بودن هر صفت مثبتی است که سبب برجسته شدن شخصیت افراد شود. شباهت نیز می تواند به همسان سازی هویتی یا همانندسازی با مخاطب کمک کند. مبنای شباهت ممکن است دین، ملیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، شباهت ظاهری و هر برچسب دیگری باشد که بتواند سرنوشت گروهی را به هم گره بزند (حکیم آرا، 1374، 266-259).
– اقتدار: از آنجا که به گفته افلاطون، متقاعدسازی کلید قدرت است، استعداد برای تاثیرگذاری بر دیگران همواره موضوع مورد توجه مردم و البته محققان بوده است (حکیم آرا، 1374، 267).
ویژگی های متقاعدگرایانه مولفه های مربوط به پیام: افلاطون پیام را کلید متقاعدسازی و متقاعدسازی را کلید قدرت دانسته است. وی در کتاب خود موسوم به مناظره چنین می نویسد:
«چه چیز برتر از کلامی است که قاضی را در دادگاه، سناتور را در مجلس سنا، یا شهروندان را در انجمن شهر یا در هر همایشی متقاعد می کند؟» (حکیم آرا، 1374، 274). برخی از ویژگی های متقاعدگرایانه مربوط به پیام عبارتند از:
– قابلیت فهم پیام: هر پیام متقاعدگرایانه پبش از هر چیز باید قابل فهم باشد. واضح است که به پیامی که آن را نفهمیم، نمی توانیم فکر کنیم.
– شمار استدلال: افزایش شمار استدلال های پیام می تواند بر فعالیت های پردازشی افزوده و مردم را به تفکر بیشتر سوق دهد.
– آهنگ هیجانی و قالب‌بندی پیام: برانگیختن هیجان از روش‌های متداول برای جلب‌توجه مردم است.
– یک‌جانبه / دوجانبه: مفهوم یک‌جانبه / دوجانبه با دو اصطلاح یک‌سویه/ دوسویه که در قلمرو مفهوم تعامل ارتباطی مطرح می‌شود تفاوت دارد. پیامی یک‌جانبه است که استدلال‌های آن یکسره در موافقت یا در مخالفت از موضع نهایی پیام باشد. پیام‌های دوجانبه شامل آن دسته از پیام‌هایی است که دربردارنده هر دو نوع استدلال‌های موافق و مخالف باشد. کسانی که از ابتدا با موضع جانب‌داری پیام موافق باشند، بیشتر از طریق پیام یک‌جانبه متقاعد می‌شوند و آنانی که ابتدا مخالف باشند با پیام‌های دوجانبه تغییر نگرش می‌دهند.
– تکرار پیام و تنوع تکرار: تکرار پیام یکی از متغیرهایی است که به توانایی پردازش اطلاعات مربوط به موضوع کمک می‌کند. تکرار تا آنجا که خستگی به بار نیاورد می‌تواند زمینه‌های دقت موشکافانه نسبت به استدلال‌های پیام را فراهم کند.
– آیین سخنرانی: سخنرانی مؤثر به عوامل متعددی مربوط می‌شود. روان و شمرده‌گویی، نگاه مستقیم، تن صدا و سایر ارتباطات غیرکلامی ازجمله فنون سخنرانی‌اند که هرکدام درجایی مفیدند و در جای دیگر ممکن است نامناسب باشند (حکیم آرا، 1374، 308-306).
ویژگی‌های متقاعدگرایانه مؤلفه‌های مربوط به مخاطب و کاربر: ویژگی‌های جامعه کاربران مخاطب بسیار پیچیده و متنوع است و برازنده ساختن پیام منوط به در نظر داشتن ملاحظاتی دراین‌باره است. برخی از این ملاحظات عبارت‌اند از:
– هوش: هوش ظرفیت فهم جهان و محیط اطراف است که به هنگام رویارویی با موانع، با توسل به تفکر مستدل و بهره‌گیری مؤثر از منابع به کار می‌افتد. هوش بالا منجر به فهم بهتر پیام می‌شود. اما منجر به تغییر نگرش کمتر نیز می‌شود.
– عزت‌نفس: عزت‌نفس عبارت از نگرش مثبت (یا منفی) فرد نسبت به خود است. عزت‌نفس بالا باعث تغییر نگرش کمتر می‌شود.
– جنسیت: زنان به خاطر اینکه فرهنگ آن‌ها را به تمکین و تسلیم دعوت می‌کند، عموماً نسبت به متقاعد پذیری مستعدتر می‌باشند (کوهن، علیرضا کلدی، 1378، 52).
– خبرگی: کسانی که در ردیف خبرگان قرار می‌گیرند نه‌تنها از اطلاعات وسیعی نسبت به موضوع آگاهی دارند، بلکه از جزئیات مربوط به موضوع نیز باخبرند، درنتیجه اقناع آنان بسیار سخت می‌باشد (حکیم آرا، 1374، 330-328).

– 2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی:
نهاد رسانه یکی از نهادهای تأثیرگذار در هر جامعه‌ای می‌باشد. رسانه‌های همگانی از قدرتمندترین سازمان‌های عصر نوین هستند. به‌عنوان‌مثال، اکثریت مردم در کشورهای پیشرفته در هر جای جهان می‌گویند که به تلویزیون بیش از هر منبع اطلاع‌رسانی دیگری اعتماد دارند (لال، 1379، 87). تلویزیون به خاطر دیداری بودن، آنی بودن و راحت بودن از حیث اعتبار گوی سبقت را از سایر وسایل ارتباطی می‌برد (لال، 1379، 88).
رسانه، «عبارت از وسایل ارتباطی است و حامل‌های زیادی را دربرمی گیرد» (کازنو، ساروخانی، 1381، 3).
پیرامون نقش و اثر رسانه‌ها بر روی افکار عمومی و فرایند اقناع در طی تاریخ سه دسته نظریه ارائه‌شده است:
در بسیاری از نظریه‌ها تنها به قدرت مطلق رسانه‌ها پرداخته‌شده است. این نظریه‌ها بیشتر به قبل از دهه 60 میلادی برمی‌گردد. نظریه‌هایی چون گلوله جادویی، سوزن تزریقی، و جامعه انبوه از این دسته نظریه‌ها هستند. مدل تأثیر مستقیم (لاسول) را نیز در زمره این نظریات می‌توان به‌حساب آورد. بر مبنای نظر لاسول، انتقال اطلاعات از طریق رسانه‌های جمعی به‌طور مستقیم بر نگرش‌ها و رفتار مردم تأثیر می‌گذارد.
برخی نظریه‌ها که ازنظر تاریخی مربوط به دهه 70 میلادی به بعد هستند، قدرت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق روزنامه‌نگاری، افکار عمومی، معانی و بیان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق افکار عمومی، وسایل ارتباط جمعی، ارتباط جمعی