منابع و ماخذ تحقیق تامین مالی، سیاست گذاری، امکان سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

اجتماعی برنامه های ویژه مسکن سازی را با در اختیار قرار دادن زمین شهری به سازندگان به اجرا در آورند (کاظمیان و همکاران، 1392: 408-409).
سایر وظایف شهرداری های آلمان در بخش مسکن به شرح زیر است:
برنامه ریزی کاربری زمین و بازار مسکن
تامین و ذخیره زمین مناسب برای مسکن سازی
صدور پروانه ساخت و ساز (قالیباف، 1390: 52)
مالزی
شهرداری ها در مالزی دارای واحد ها و بخش های مختلفی هستند که یکی از این واحدها مدیریت مسکن می باشد. وظایف این واحد عبارتند از:
برنامه ریزی تهیه مسکن ارزان قیمت دولتی برای اقشار کم درآمد
تامین امکانات رفاهی
ایجاد سالن های اجتماعات
ایجاد انجمن های محلی ساکنان یک محله و اداره خانه های دولتی (کاظمیان و همکاران، 1392: 482)
هلند
از جمله وظایف شهرداری های هلند می توان موارد زیر را نام برد:
ارائه یارانه ساخت و تسهیلات اعتباری از دولت محلی
اخذ بودجه مورد نیاز توسط دولت محلی از دولت مرکزی و هدایت در جهت ساخت مسکن
کنترل و نظارت بر شرکت های مسکن ( قالیباف، 1390: 57)
جدول 2-6 جمع بندی از نحوه دخالت شهرداری های کشورهای مختلف در شش حوزه مدیریت مسکن را نشان می دهد.
جدول2- 6: جمع بندی نقش شهرداری های جهان در حوزه های مدیریت مسکن

برنامه ریزی مسکن
تامین زمین مسکن
تامین مالی مسکن
کنترل و هدایت ساخت و ساز
سیاست گذاری مسکن
ساماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن
آفریقای جنوبی
*
*

*
*

سوئد
*

*

*
آمریکا

*
*

آلمان
*
*

*

*
مالزی
*

هلند

*
*

*
] تنظیم توسط نگارنده[
2-3-2- پیشینه پژوهشی تحقیق
در این بخش به ارائه تعدادی از پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق در ایران و جهان پرداخته خواهد شد.
1-3-2- 2- پژوهش های انجام شده در جهان
در کشورهای مختلف دنیا پژوهش های متعددی در زمینه بررسی نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری صورت گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.
هویی و همکارانش (2009) در پروژه ای تحقیقاتی با عنوان نقش حکومت های محلی در توسعه مسکن ارزان قیمت در پکن تلاش می کنند تا نقش حکومت های محلی همچون شهرداری ها را در توسعه مسکن ارزان قیمت با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و همچنین مرور ادبیات و اسناد سیاسی اشکار سازند. هدف از این پروژه بررسی مشکلات توسعه مسکن ارزان قیمت در مناطق شهری چین به منظور ارائه یک درک بهتر از عوامل بحرانی موفقیت حاکم بر تامین مسکن مقرون به صرفه و ارائه توصیه ها و پیشنهاداتی که بتواند در دیگر شهرهای چین نیز مورد استفاده قرار گیرد بوده است. این پژوهش یک بررسی جامع و تجزیه و تحلیلی از بازار مسکن و توسعه مسکن ارزان قیمیت در پکن را ارائه می دهد. علاوه بر این توصیه های ارزشمند و دستورالعمل های عملی به منظور دستیابی به مناسب ترین رویکرد و اقدامات که باید توسط دولت های محلی به منظور برآورده ساختن تقاضای واقعی رو به افزایش برای مسکن ارزان قیمت در پکن مورد استفاده قرار گیرد را ارائه می دهد (وونگ و هویی، 2009)
مرکز تحقیقات شهری دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا در سال 2008 گزارشی با عنوان مدل های مسکن ارزان قیمیت و پایدار برای حکومت های محلی را منتشر نموده است. این گزارش به منظور دستیابی به اهداف زیر تهیه شده است:
بررسی نقش دولت محلی در ارائه مسکن ارزان قیمت در استرالیا
امکان سنجی دخالت دادن شورای شهر و حکومت محلی شهر پاراماتا در غرب سیدنی در پروژه تامین مسکن ارزان قیمت
بررسی های انجام شده در این گزارش حاکی از آن است که علیرغم علاقه شورا و حکومت محلی پاراماتا در همکاری در تامین مسکن ارزان قیمت، حمایت کافی در سطح سیاسی و جامعه وجود ندارد و در انتها به ارائه استراتژی ها و مدل هایی برای دستیابی به این امر می پردازد (فیبز و همکاران، 2008).
بروس کتز و همکارانش در مقاله با همکاری موسسه بروکینگز در سال 2003 با موضوع بازنگری استراتژی های مسکن مقرون به صرفه: درس هایی از 70 سال سیاست و عمل، بیان می دارند که مسئولیت پیاده سازی مسکن ارزان قیمت به طور فزاینده ای در حال انتقال قدرت به مسئولان و مقامات محلی و ایالتی می باشد. این مقاله به منظور کمک به دولت و رهبران محلی برای طراحی راه حل های تازه برای حل چالش های مسکن ارزان قیمت به بررسی 70 سال تجربه در سیاست گذاری و رویکردهای مسکن در آمریکا می پردازد (کتز و همکاران، 2003).
اسمیت و همکارانش (2007) در پژوهشی با عنوان حکومت های محلی و مسکن ارزان قیمت تهیه شده برای مرکز تحقیقات مسکن نیوزلند، به بررسی نقش فعلی حکومت های محلی در تامین مسکن ارزان قیمت، پتانسیل بهینه سازی نقش حکومت های محلی در فعالیت های مسکن، تسهیل دسترسی به مسکن، موانع و چالش های آن ها در ساخت و اجاره مسکن پرداخته اند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که اگر قرار است حکومت های محلی نقش رهبری فعال تری در پرداختن به مقوله مسکن ارزان قیمت پیدا کنند، یک رویکرد چند جانبه که حکومت های مرکزی و محلی را هم زمان شامل شود نیاز است. که این رویکرد باید انعطاف پذیر بوده و پاسخگوی شرایط و نیازهای مناطق مختلف باشد.
بر اساس نتایج این پژوهش در انتها توصیه هایی به شرح زیر ارائه شده است:
ایجاد یک توافق روشن بین حکومت های محلی و مرکزی در ارتباط با نقش های مربوطه، وظایف و مسئولیت ها، اولویت ها و مکانیزم تامین مالی برای ارتقای تامین مسکن ارزان قیمت
موظف سازی تمامی حکومت های محلی به توسعه استراتژی های مسکن، شامل سیاست ها و اقدامات زیر:
شناسایی نیاز مسکن گروه های آسیب پذیر
کنترل دستاوردهای مسکن برای منافع اجتماعی و اقتصادی
پیوند دادن پیامدهای مسکن به حمل و نقل، محیط زیست پایدار و زیرساخت ها (اسمیت و همکاران، 2007).
2-3-2-2- پژوهش های انجام شده در ایران
موضوع مسکن شهری در ایران خصوصا برای پژوهشگران ناشناخته نیست. از زمان مطرح شدن مسأله ي مسكن به عنوان يك مشكل اساسي و بحراني كه سراسر كشور، به ويژه شهرهاي بزرگ را در برگرفته و بعد از تغييرات گسترده ي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، فضايي و اقتصادي دهه هاي 1340 به بعد، همواره در مورد جنبه هاي مختلف مسكن پژوهش ها و بررسي هاي زيادي انجام شده است. اما تا کنون هیچ پژوهشی در زمینه نقش و جایگاه شهرداری ها در مبحث مدیریت مسکن شهری به ثبت نرسیده است. در ادامه به بررسی برخی پژوهش های مرتبط با موضوع مسکن و همچنین چند پژوهش مشابه در زمینه واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها پرداخته خواهد شد.
احدنژاد روشتی و مرادی مفرد(1392)، در مقالهای با عنوان “نقش استراتژی توسعه شهری(CDS)، در سیاستهای تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری( مطالعه موردی، ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)”، که با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای به دست آمده، در نهایت با استفاده از نرم افزارهای spss و Matlabبه تجزیه و تحلیل داده پرداخته اند. نگارندگان در این مطالعه، به این نتیجه رسیده اند که ارائه وام ( که این مؤلفه می تواند از سوی ارگانهایی مانند شهرداری جهت مدیریت و بهره مندی بیشتر و بهتر شهروندان از تسهیلاتت مسکن صورت گیرد)، مهمترین نقش را در ایجاد انگیزه برای مقاوم سازی مساکن این گروه های کم درآمد شهری دارد (احد نژاد و مرادی مفرد، 1392: 35-48).
رنجبر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش يابي و ظرفيت سنجي مديريت شهري در تامين امنيت غذايي شهر به راهنمایی دکتر کاظمیان در مطالعه ای توصيفي در دو مرحله ابتدا به منظور نقش يابي مديريت شهري، تجارب ايران و جهان در حوزه امنيت غذايي شهري را مورد بررسي قرار داده که در نهايت نقش هاي پيشنهادي فائو به این منظور مشخص گردیده است. سپس با استفاده از اطلاعات حاصل از نقش يابي، مدل تحليلي تحقيق براي ظرفيت سنجي طراحي و شاخص هاي آن به دو گروه ذهني و عيني تقسيم گردیده است. اسناد سازمان و مصاحبه هاي مسئولان سازمان براي تعيين وضعيت شاخص هاي عيني مورد استفاده قرار گرفته و پرسشنامه نيز براي سنجش شاخص هاي ذهني تنظيم شده است. جامعه آماري این پژوهش شامل مديران و روساي ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار تحت پوشش سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري تهران است. در نهایت پس از تحليل نتايج پرسشنامه با نرم افزار SPSS، 8 نقش )ابعاد ايفاي نقش مديريت شهري در امنيت غذايي شهر) حاصل شده که پس از سنجش ظرفيت مديريت شهري تهران در ابعاد مذکور، بيشترين ظرفيت ها به ترتيب در “ايجاد زيرساخت، تجهيزات و خدمات”، “هماهنگ کننده بخش خصوصي و دولتي”، “برنامه ريزي در حوزه تامين و توزيع مواد غذايي”، “تنظيم و اجراي مقررات حوزه تامين و توزيع مواد غذايي”، “پل ارتباطي )ميانجي( بين دولت و بخش خصوصي”، “تهيه اطلاعات حوزه تامين و توزيع مواد غذايي” و کمترين ظرفيت شهرداري تهران در “حمايت از بخش خصوصي” مشاهده شده است (رنجبر، 1391).
طرح پژوهشی ” امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ” توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور با هدف کاربردی ارائه رهنمودها و راهکارهای لازم برای سیاست گذاری آتی در زمینه شرح وظایف شهرداری های کشور تعریف شده است. این پژوهش عمدتاً وجه کاربردی دارد و مباحث نظری و بنیانی آن به همین منظور مورد توجه قرار گرفته است. اهداف بنیانی که از انجام این پژوهش مورد نظر است عبارتند از:
شناخت تطبیقی وظایف شهرداری ها از دیدگاه های مختلف و در کشورهای گوناگون
تعیین جایگاه مدیریت شهری در نظام مدیریت کشور
شناسایی دیدگاه های نظری در مورد شهرداری ها و وظایف آنها
همچنین اهداف کاربردی پژوهش عبارتند از:
شناخت و تحلیل وظایف شهرداری ها در وضع موجود
تحلیل تحولات در وظایف شهرداری ها در ایران
امکان سنجی مالی، اقتصادی، اداری، قانونی و اجتماعی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها
ترسیم چشم انداز آینده نظام مدیریت شهری در صورت واگذاری وظایف جدید
حاصل این پژوهش تدقیق23 وظیفه دولت بود که امکان واگذاری آنها به شهرداری ها میسر بوده است. از نتایج این تحقیق در تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده 136 قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه کشور بهره برداری شد. در متن پیش نویس یاد شده، فعالیت های قابل واگذاری در دو دسته فعالیت های قابل واگذاری در بلند مدت و کوتاه مدت دسته بندی شدند که ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری وتهیه طرح های جامع و تفصیلی به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به شهرداری ها در کوتاه مدت اعلام گردیدند.
4-2- جمع بندی فصل و ارائه مدل تحلیلی
همانگونه که در این فصل مشاهده شد، تامین مسکن یکی از وظایف مهم شهرداری ها در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد و شاید یکی از علل موفقیت کشورهای توسعه یافته در حل مسئله ی مسکن حضور پر رنگ و نقش مهم شهرداری های آنها در تامین مسکن باشد. در ایران با اینکه در بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها وظیفه ی تامین و ساخت مسکن برای افراد بی بضاعت یکی از وظایف شهرداری های بر شمرده شده است اما متاسفانه تا کنون هیچ گاه، هیچ یک از بخش های فرآیند مدیریت مسکن شهری که خود منجر به تامین مسکن شهری خواهد شد به شهرداری ها واگذار نشده است. با بررسی های انجام شده در قوانین مشاهده می شود که خلاء های قانونی بسیاری برای ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری وجود دارد. با توجه به مبانی نظری بررسی شده و همچنین مطالعه قوانین و بررسی وضعیت موجود مسکن مدل تحلیلی زیر برای این پژوهش در نظر گرفته شده است.

جدول2- 7: مدل تحلیلی پژوهش
مدل تحلیلی پژوهش
ظرفیت قانونی

تدوین قوانین، ضوابط و مقررات
اجرای قوانین، ضوابط و مقررات
نظارت بر اجرای قوانین، ضوابط و مقررات
برنامه ریزی
تخمین نیاز مسکن

اولویت بندی
*

تعیین اهداف تامین مسکن
*

تامین زمین
شناسایی زمین
*
*

برنامه ریزی زمین
*
*
*

تخصیص زمین
*
*
*
تامین مالی
سرمایه گذاری
*
*
*

بودجه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق منابع مالی، عمران شهری، مسکن اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق شهرداری تهران، سیاست گذاری، تقسیم کار