منابع و ماخذ تحقیق بیمارستان، جمع آوری اطلاعات، کشورهای در حال توسعه، جستجوی اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

کند.

تب Fever) (
تعریف نظری : اگر درجه حرارت زیر بغلی فرد بیش از 37درجه سانتیگراد باشد تب محسوب می‌شود(2).
تعریف عملی: احساس داغی یا درجه حرارت بیش از 37درجه زیر بغل در کودک.
تشنج (Convulsion)
تعریف نظری : تخلیه الکتریکی زیاد و غیر طبیعی در ناحیه‌ای از مغز را تشنج گویند(8).
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از تشنج ایجاد هر یک از علایم مانند حرکات پرشی اندام‌ها و یا عدم هوشیاری در کودک، بالارفتن چشم ها وکبودی صورت مورد نظر می‌باشد.
مانا
مخفف مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال می‌باشد(2).
مدل اعتقاد بهداشتی ( Health Belief Model)
مدل اعتقاد بهداشتی مدل رفتاری –بهداشتی جامعی است که بین سال‌های 1950 تا 1970 میلادی به وسیله گروهی از روانشناسان اجتماعی به دلیل عدم پذیرش مسایل بهداشتی توسط مردم وبرای رسیدن به هدف آموزش بهداشت یعنی تغییر رفتار طراحی وارائه گردیده است (27). این مدل برای تنظیم چهارچوب کلی موضوع مورد مطالعه است که بررسی را در جهت جواب به سوالات آن هدایت می کند و زمینه مداخله‌های رفتاری را در بررسی برای جستجوی اطلاعات ، علاقه مند شدن و انگیزش به سمت تصمیم گیری جهت اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده فراهم می کند (29،28).
حساسیت درک شده ( Perceived Susceptibility)
تعریف نظری: درک فرد از احتمال تجربه وضعیتی که ممکن است سلامتیش را تحت تاثیر قرار دهد و او را مستعد بیماری سازد(29،28).
تعریف عملی: درک مادر در خصوص نشانه‌های خطر و احتمال بروز نشانه‌های خطر درکودک خود.
شدت درک شده ( Perceived Severity)
تعریف نظری: اعتقاداتی که فرد اثرات یک بیماری یا وضعیت بغرنج را بر خود و امور مربوط به خود احساس می‌کند(29،28).
تعریف عملی: درک مادر از عوارض ناشی از عدم مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک .
منافع درک شده (Perceived Benefit)
تعریف نظری : اعتقاد و درک درباره مفید بودن اقدام جهت کاهش خطر بیماری یا درک فواید حاصل از انجام یک اقدام بهداشتی(29،28).
تعریف عملی: تجزیه و تحلیل فواید حاصل از مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک از طریق بالا رفتن میزان آگاهی و تهدید درک شده نسبت به مشکل مورد نظر.
موانع درک شده ( Perceived Barrier)
تعریف نظری: عواملی که مانع از انجام رفتار بهداشتی می شوند به گونه‌ای که علی رغم آن که فرد معتقد است با انجام رفتارهای بهداشتی مزایای مفیدی به دست می آورد ممکن است عمل اتخاذ نشود که این به خاطر موانع بالقوه منفی می‌باشد(29،28).
تعریف عملی: آنچه که مانع انجام مراقبت از نشانه‌های خطر درکودک توسط مادر می‌شود.
راهنماهای عمل ( Cues to action)
تعریف نظری: محرکهایی که از درون یا بیرون بر فرد اثر گذاشته و سبب می شوند تا فرد با توجه به سطوح حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده رفتارهای پیشگیری کننده مطلوب را اتخاذ نمایند(29،28).
تعریف عملی: در این مطالعه منظور از راهنماهای عمل خارجی شامل دوستان و آشنایان، افراد خانواده، پزشک، پرسنل بهداشتی و درمانی ،کتاب و مجله، رسانه‌های جمعی و غیره می‌باشد و منظور از راهنماهای عمل داخلی شامل ترس از عوارض ناشی از عدم مراقبت از نشانه‌های خطر، آرامش درونی ناشی از اقدامات مناسب در خصوص نشانه‌های خطر و غیره می‌باشد.
خودکارآمدی (Self Efficacy)
تعریف نظری : اطمینان فرد به توانایی خود در پیگیری یک رفتار(22).
تعریف عملی : باور مادر از توانایی خود در خصوص مراقبت ازن شانه‌های خطر در کودک.
آگاهی ( Knowledge)
تعریف نظری: تحصیل و جمع آوری اطلاعات در مغز به منظور استفاده از آنها و یا ضبط این اطلاعات آگاهی نامیده می شود(29).
تعریف عملی : میزان اطلاع و دانش مادر در خصوص نشانه‌های خطر در کودک و مراقبت از آنها که با توجه به پاسخ سوالات پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد.
آموزش بهداشت ( Health Education)
تعریف نظری : تلفیق انواع تجربه‌های یادگیری طرح شده که اجرای داوطلبانه رفتار منجر به سلامتی را تسهیل می کند (28).
تعریف عملی: افزایش سطح آگاهی و نگرش مادران جهت عملکرد مناسب در خصوص مراقبت از نشانه‌های خطر در کودک.
رفتار مادر در خصوص نشانه های خطر در کودک
تعریف نظری: مادر کودک دارای نشانه خطر را در زمان مناسب نزد پرسنل آموزش دیده ببرد(2).
تعریف عملی: مادر بتواند نشانه‌های خطر در کودک را تشخیص داده و او را به موقع نزد پزشک (مراکز بهداشتی و درمانی) برده و طبق دستور آنان عمل نماید(مراقبت).

2-1) مطالعات انجام گرفته داخلی
شهرکی واحد و همکاران(1386)پژوهشی با عنوان” علل مرگ و میرکودکان 59-1 ماهه شهرستان زابل” به صورت توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر بر روی 93 کودک 59- 1ماهه به روش سرشماری انجام دادند، ابزار مورد استفاده در این مطالعه چک لیست‌های مرگ و میرکودکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود، نتایج این پژوهش نشان داد که مرگ ناشی از بیماری‌های تنفسی3/18 درصد و بیماری‌های دستگاه گوارش 2/15 درصد بود و 76 درصد علل عدم بهبود کودک نیز به دلیل حساس نبودن والدین به نشانه‌های خطر بیماری‌ها و تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی بوده است(1).
سرهنگی(1378)پژوهشی با عنوان “بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد عفونت‌های تنفسی فوقانی کودکان زیر6 سال و ارائه طرح آموزشی” به صورت توصیفی- تحلیلی با انتخاب تصادفی170مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مناطق شهر تهران انجام داد و این مطالعه اشاره دارد به این که بیشترین سطح نیاز آموزش مادران در مورد شناخت عفونت‌های تنفسی، پیشگیری و مراقبت از کودکان مبتلا به این عفونت‌ها در سطح متوسط بوده و از نظرآماری به ترتیب6/67 درصد،1/74 درصد و 5/56 درصد می باشد. این تحقیق بیان می کند که تلاش فراوان لازم است تا با آموزش مردم و فراهم نمودن امکانات اجرایی در حد امکان از مرگ و میر و معلولیت کودکان جلوگیری به عمل آید(3).
آیت اللهی و همکاران(1381) مطالعه‌ای با عنوان”میزان بروز عوامل خطر زای عفونت‌های تنفسی و اسهال در شیرخواران شیراز “به صورت توصیفی- تحلیلی و آینده نگر با پیگیری 329 نوزاد هم‌گروه تولد که طی دو هفته متوالی در زایشگاه‌های شیراز به دنیا آمده و به روش تصادفی انتخاب شده بودند انجام دادند، گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه انجام گرفت نتایج این مطالعه نشان داد که میزان بروز عفونت‌های تنفسی و اسهال در کودکان کمتر از دو سال 32/27 و 76/4درصد می‌باشد(40).
شمس و همکاران (1381) در مطالعه مقطعی با عنوان “نیاز های آموزشی مادران در مورد اسهال حاد و کاربردORS4 در منزل در کودکان زیر پنج سال” که بر روی 347 مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گناباد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود بیان کردند که 3/51 درصد مادران از علائم کم آبی و3/64 درصد آنان از نحوه تجویز ORS اطلاعی نداشتند، لذا آموزش دقیق و وسیع تر مادران در زمینه شناسایی علایم اسهال حاد و کم آبی، تحوه تغذیه، درمان و پیشگیری و موارد ارجاع به موقع کودک به صورت مدون و طراحی شده توسط مراکز بهداشتی و درمانی ضروری است(41).
اسماعیل نیا (1378) مطالعه‌ای با عنوان”علل تب در کودکان با تب و تشنج در بیمارستان کودکان امیرکلا”به صورت توصیفی مقطعی انجام داد که در آن 220بیمار با تشنج ناشی از تب مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه عفونت‌های تنفسی فوقانی و گاستروانتریت شایعترین علت تب در این بیماران می باشند(12).
قرشی و همکاران (1389) مطالعه‌ای باعنوان “فراوانی تشنج در گاستروانتریت کودکان” به صورت توصیفی مقطعی طی سه سال در کودکان دو ماهه تا هفت ساله در دو گروه همراه و بدون تشنج مبتلا به گاستروانتریت در بیمارستان کودکان تبریز در دو گروه مورد و شاهد انجام دادند، نتایج نشان دادند که اکثرا تشنج در گاستروانتریت‌های خفیف همراه با تب بالا و سابقه مثبت تشنج در فامیل درجه یک اتفاق می افتد(14).
رمضانی و همکاران (1382) پژوهشی مداخله‌ایی و نیمه تجربی با عنوان “تاثیر آموزش مراقبتی طراحی شده بر عملکرد مادران در مراقبت از شیرخواران مبتلا به پنومونی”بر روی 66 مادر که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند، در بیمارستان مرکز طبی کودکان شهر تهران انجام دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و چک لیست مصاحبه ای – مشاهده ای بود. که نتایج آن بیان کرد بکار گیری برنامه آموزشی بر عملکرد مادران تاثیر بسزایدارد (42).
سجادی و شمسی(1388) پژوهشی با عنوان”بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک در خصوص تشنج ناشی از تب در کودکان” به صورت مداخله‌ایی و نیمه تجربی بر روی 100 مادر انجام دادند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و نتایج آن نشان داد که هر چه آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده افزایش و موانع درک شده مادران جهت پیشگیری از تشنج ناشی از تب کاهش یابد عملکرد در زمینه پیشگیری از تشنج ناشی از تب بیشتر می‌شود(11).
شریفی‌راد و همکاران (1387) پژوهش مداخله‌ایی با عنوان”بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکردهای پیشگیری کننده از کشیدن سیگار در دانش آموزان اول دبیرستان”انجام دادند، نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش میانگین نمره اجزای مدل اعتقاد بهداشتی(حساسیت،شدت،منافع وموانع درک شده ) نمره عملکردهای پیشگیری کننده از کشیدن سیگار هم افزایش می یابد(43).
سعیدی (1383) پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده دختران دانش آموز در خصوص بیماری پوکی استخوان در شهرستان گرمسار”انجام داد و نتایج آن بیان نمود که میانگین نمره آگاهی، حساسیت، شدت، منافع درک شده و اتخاذ رفتارهای بهداشتی در دانش آموزان گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش یافته است که این نتایج کارایی این مدل را در اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده تایید می کند(44).
عروجی و همکاران(1390) پژوهشی با عنوان”نگرش رانندگان موتور سیکلت شهر خمین در استفاده از کلاه ایمنی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی ” به صورت توصیفی – تحلیلی بر روی 384 نفر از رانندگان موتورسیکلت که به صورت نمونه گیری به روش آسان از افراد در دسترس با استفاده از پرسشنامه انجام شد بیان نمود که اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب بر اساس سازه‌های مدل اعتقاد بهداشی بر استفاده از کلاه ایمنی مؤثر می‌باشد(45).
2-2) مطالعات انجام گرفته خارجی
در مطالعهای(2009) با عنوان “اصلاح رفتار مراقبت فوری مادران در مورد علائم خطر کودکان” از طریق یک مداخله اجتماعی در لوزاکا زامبیا بیان شد که تعداد زیادی از مرگ کودکان کشورهای در حال توسعه ناشی از به تاخیر انداختن مراقبت توسط خانواده‌ها است اما کوشش‌های اجتماعی مراقبت‌های ادغام یافته اطفال که توسط یونیسف وWHOتوسعه یافته بی‌نتیجه است. در این مطالعه در مورد اهمیت نشانه‌های خطر و عملکرد مراقبت فوری از طریق مداخله اجتماعی با برنامه پایش رشد مثبت5(GMP+) درنواحی سطح پایین لوزاکا زامبیا آموزش داده شد. این مطالعه مقطعی بود و داده‌ها از طریق مصاحبه جمع آوری شد و برای تشخیص اثر مداخله بر مراقبت، مادران را در دو گروه آزمون و کنترل مقایسه کردند در مراکزی که در مورد نشانه‌های خطر آموزش داده بودند نسبت مراقبت فوری مادران از 7/35 درصد به 5/51 درصد افزایش یافت و در پایان بیان شدکه برنامهGMP+ و آموزش نشانه‌های خطر می‌تواند مراقبت مادران را در بیماری‌های شدید کودکان بهبود دهد .بنابراینGMP+ دارای توانی است که مرگ کودکان را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهد(46).

پژوهشی(2012) با عنوان “مراقبت از بیماری‌های نوزادان در کشورهای سطح پایین و متوسط” انجام شد که نشان می‌دهد علیرغم موفقیت‌های اخیر در کاهش میرایی کودکان مرگ نوزادان همچنان بالا است که بیان می کند41 درصد مرگ کودکان کمتر از پنج سال در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق خودکارآمدی، تغییر رفتار، رسانه‌های جمعی، دانشگاه علوم پزشکی Next Entries منابع و ماخذ تحقیق گروه کنترل، خودکارآمدی، بیمارستان، رگرسیون