منابع و ماخذ تحقیق بازده غیر عادی، ارزش بازار، ارزش دفتری

دانلود پایان نامه ارشد

كمتر و هرچه بخش وسيعي از بازار دراختيار تعداد معدودي از بنگاه‏ها باشد، ساختار بازار به انحصار نزديك‌تر است؛ و برعكس. تمركز بازار و شاخص‌هاي اندازه‌گيري تمركز، اين امكان را فراهم مي‌سازند كه اطلاعات مربوط به تعداد بنگاه‏ها و نحوة توزيع بازار بين آن ها در قالب يك كميت مشخص خلاصه شود. ساختار هر بازار را مي‌توان با توجه به درجة تمركز كالا، موانع ورود به بازار و صرفه‌هاي مقياس شناسايي كرد. در بسياري از موارد، اندازه‌گيري موانع ورود و صرفه‌هاي مقياس آسان نيست؛ و لذا در بسياري از مطالعات، براي شناخت ساختار بازارها، اساساً از شاخص‌هاي تمركز استفاده مي‌شود. ( مدّلا82، دابسون83 و ميلر84، 190:1995)
یکی از معیارهای اندازه گیری تمرکز صنعت شاخص هرفیندال است که توسط اوریس سی هرفیندال85 (1959) ارائه شده است. و به صورت زیر محاسبه می شود:
HI=∑_(i=1)^n▒〖S_ij〗^2

S_ij عبارتست از سهم بازار شرکت i در بازار j که از تقسیم فروش خالص شرکت به فروش خالص صنعت محاسبه می شود و n تعداد شرکت های موجود در بازار صنعت است.
اگر تعداد بي‌شماري شرکت با اندازه‌هاي نسبي يكسان در بازار صنعت باشند، شاخص هرفيندال بسيار كوچك‌ و نزديك به‌ صفر خواهد بود و اگر تعداد كمي شرکت و با اندازه‌هاي نسبي نابرابر در بازار صنعت وجود داشته باشند، اين شاخص نزديك به يك خواهد بود. مقدار صفر این شاخص به معنای وجود بازار رقابت کامل و عدد یک بیانگر انحصار کامل است.

3-5-2-متغیر وابسته :

-میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام

بر اساس الگوی بازار بازده غیر عادی عبارتست از تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار براساس الگوی بازار. (مورادگلیو و سیواپرساد،332:2012) به عبارتی:
〖AR〗_(i,t) = R_(i,t)- E(R_(i,t)) (1)
〖AR〗_(i,t) : بازده غیرعادی سهم i در دوره t
: R_(i,t) بازده واقعی سهم i در دوره t
E(R_(i,t)): بازده مورد انتظار سهم i در دوره t
R_(i,t) بر اساس در صد تغییر درقیمت سهام پس از تعدیل از بابت تقسیم سود و تجزیه و حق تقدم خرید سهام، به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دوره ماهانه طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (ایزدی نیا و کربلایی کریم،25:1391)

R_(i , t)=((سهام دوره پایان قیمت-سهام دوره اول قیمت)+ شده تقسیم سود+تقدم حق+جایزه سهام)/(سهام دوره اول قیمت)

بازده مورد انتظار پیش بینی شده بر اساس الگوی بازار از رابطه زیر محاسبه می شود:
〖E(R〗_(i,t)) = a+B_0 R_I (3)
در معادله فوق aوB پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار و R_I بازده واقعی صنعت بر اساس شاخص کل در دوره t است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
R_I=I_(1-〖 I〗_0 )/I_0 (4)

: شاخص صنعت در انتهای دورهI_1
: شاخص صنعت در ابتدای دورهI_0
لازم به ذکر است که بازده ها به صورت سالانه و بر اساس میانگین 12 دره ماهانه محاسبه می شود.
در ادامه از جایگزینی رابطه (3) در رابطه (1) داریم:
R_(i,t)=a_i+B_i R_I+e_i (5)
در معادله فوق بازده غیر عادی 〖AR〗_(i,t) در هردوره زمانی از طریقe_i (خطای تصادفی) نشان داده می شود ودر نهایت میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام(CAAR_(i,t)) از طریق زیر محاسبه می شود: (مورادگلیو و سیواپرساد،332:2012)

CAAR_(i,t)= ∑_(t=1)^12▒〖AR〗_(i,t) (6)
CAAR_(i,t)= ∑_(i=1)^n▒∑_(t=1)^12▒〖AR〗_(i,t) (7)

3-5-3-متغیرهای کنترلی

1-اندازه (SIZE)

اندازه صنعت از طریق لگاریتم ارزش بازار صنعت محاسبه می شود. ارزش بازار صنعت حاصل جمع ارزش بازار شرکت های موجود در هرصنعت است و ارزش بازار شرکت از حاصل ضرب قیمت پایان دوره سهام در تعداد سهام عادی در پایان سال به دست می آید.

2-ریسک)β (

معیار ریسک بازار صنعت، ضریب β است که شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده صنعت یا شاخص شامل آن سهم است، در پژوهش حاضر داده های مربوط به β تاریخی شرکتها از طریق نرم افزار رهاورد نوین 3 وبا استفاده از فرمول محاسبه زیر استخراج شده است :
β = ( COV(R_i 〖*R〗_(I )))/(VAR(R_(I )))
بازدهی سهم= R_i
بازدهی صنعت= R_I

3- نسبت Q توبین (QT)

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده استفاده می شود. این نسبت بسیار مشابه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
Q_T=(صنعت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش جمع+صنعت های بدهی کل دفتری ارزش)/( صنعت های دارایی مجموع دفتری ارزش)

4-نسبت قیمت به سود) P/E (

نسبت P/E از طریق تقسیم قیمت پایانی سهام به سود هر سهم محاسبه می شود.

5-نرخ بهره

نرخ بهره مناسب ترین متغیر کلان اقتصادی جهت بررسی اثر نسبت اهرمی بر بازده سهام است. با اعمال متغیر نرخ بهره، اثر موقعیت بازار بر ساختار سرمایه مد نظر قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیلات یک ساله استفاده می شود.

3-6-قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مطرح است .موضوع این پژوهش تحت عنوان ((بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت)) به عنوان قلمرو موضوعی پژوهش مطرح می شود. موضوع بعدی قلمرو مکانی پژوهش است، جهت جمع آوری اطلاعات این پژوهش، داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی سال های1381 تا1390 است.

3-7-جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای ار افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. (سرمد وهمکاران،177:1384) تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نظر زمانی و مکانی، همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد ودرعین حال، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته شود،جلوگیری به عمل آید. (سرمد وهمکاران،177:1384) جامعه آماری این پژوهش تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 است.
3-8-نمونه آماری

درپژوهش حاضراز روش نمونه گیری انتخابی غیر تصادفی استفاده شده است. بدین ترتیب که با اعمال محدودیت های زیر شرکت های حائزشرایط از جامعه آماری انتخاب شدند:
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.
جزء موسسه های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
به علت نیاز به بازدهی 12 ماهه، بر روی سهام معامله صورت گرفته باشد.
با اعمال محدودیت های فوق تعداد 83 شرکت به دست آمد که بر اساس طبقه بندی ارائه شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های فعال، در 22 صنعت طبقه بندی شده اند. از آن جا که در دوره مورد بررسی، تعداد شرکت های موجود در بعضی صنعت ها اندک بوده، شرکت های مربوط به صنایع با فراوانی کمتر از 5 شرکت از نمونه حذف شدند. در نهایت نمونه باقیمانده شامل 62 شرکت فعال در 9 صنعت مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به دوره ده ساله مورد بررسی نمونه آماری شامل 620 داده شرکت- سال می باشد. نظر به این که نسبت های اهرمی صنعت و شاخص هرفیندال بر اساس صنعت- سال محاسبه می شود، کلیه متغیر ها بر اساس صنعت- سال محاسبه شده است. در نهایت نمونه آماری شامل 90 داده صنعت- سال مربوط به 9 صنعت طی 10 سال می باشد.
جدول فراوانی صنایع مورد بررسی در نگاره شماره 3-1 نمایش داده شده است.

جدول3-1: نوع و فراوانی صنایع مورد بررسی
ردیف
نوع صنعت
فراوانی
1
دارویی
13
2
خودرو و قطعات
10
3
فلزات اساسی
7
4
شیمیایی
6
5
کاشی و سرامیک
6
6
ماشین آلات و تجهیزات
5
7
محصولات فلزی
5
8
غذایی به جز قند و شکر
5
9
سیمان، آهک، گچ
5

3-9-روش گردآوری داده ها

گردآوری داده‌های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده‌ها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهش‌گر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و سپس به خلاصه‌سازی یافته‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد. به عبارت دیگر، پژوهش‌گر به اتکای داده‌های گردآوری شده حقیقت را آن طور که هست کشف می‌کند. بنابراین، اعتبار داده‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده‌های غیرمعتبر مانع از کشف حقیقت می‌شود و مسأله و مجهول موردنظر پژوهش‌گر به درستی معلوم نمی‌شود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار داده‌های گردآوری شده، پژوهش‌گر باید داده‌های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ‌نیا، 1385: 162).
درپژوهش حاضر کلیه داده های موردنیازاز طریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی و با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، رهاورد نوین3 ونشریات و سایت های مربوط به بازار بورس اوراق بهادارتهران و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده است. همچنین جهت غنای مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی نیز استفاده شده است.

3-10- مدل های پژوهش

بر اساس فرضیه فرعی 1 برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت از مدل رگرسیون چند متغیره زیر استفاده می شود: (مورادگلیو و سیواپرساد،333:2012)
مدل(1)
〖CAAR〗_(i.t)=a+B_1 Industry 〖L1〗_(i,t)+B_2 〖size〗_(i,t)+B_3 Q_T+B_4 P/E_(i,t) +B_5 Interest+B_6 〖Risk〗_(i,t)+e_t

CAAR_(i,t): میانگین انباشته بازده غیر عادی شرکت i در دوره t
α: مقدار ثابت

Industry L1i,t : نسبت بدهی های صنعت به جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صنعت بر اساس ارزش دفتری
: متغیر اندازه شرکت size
توبینQ نسبت: QT
P/E: نسبت قیمت به سود سهام
Interest: نرخ بهره
Risk: ریسک شرکت
بر اساس فرضیه فرعی 2 برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت از مدل رگرسیون چندمتغیره زیر استفاده می شود: (مدل 2)
〖CAAR〗_(i.t)=a+B_1 Industry 〖L2〗_(i,t)+B_2 〖size〗_(i,t)+B_3 Q_T+B_4 P/E_(i,t) +B_5 Interest+B_6 〖Risk〗_(i,t)+e_t

Industry L2i,t : نسبت بدهی های بلندمدت صنعت به حقوق صاحبان سهام صنعت بر اساس ارزش دفتری
برای آزمون فرضیه اصلی 1 از تلفیق مدل 1 و 2 مدل رگرسیون چند متغیره زیر برای بررسی رابطه بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت به دست می آید: (مدل 3)
〖CAAR〗_(i.t)=a+B_1 Industry 〖L1〗_(i,t)+B_2 Industry 〖L2〗_(i,t)+B_3 〖size〗_(i,t)+B_4 Q_T+B_5 P/E_(i,t) +B_6 Interest+B_7 〖Risk〗_(i,t)+e_t

برای بررسی رابطه بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت بر اساس فرضیه فرعی 3 از رگرسیون چند متغیره زیر استفاده می شود: (مدل 4)
〖CAAR〗_(i.t)=a+B_1 Industry 〖LM1〗_(i,t) +B_2 〖size〗_(i,t)+B_3 Q_T+B_4 P/E_(i,t) +B_5 Interest+B_6 〖Risk〗_(i,t)+e_t

Industry LM1i,t :نسبت بدهی های صنعت به جمع بدهی ها و ارزش بازار حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق بازده غیر عادی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries منابع و ماخذ تحقیق معنادار بودن، آزمون فرضیه، بازده غیر عادی