منابع و ماخذ تحقیق انقلاب اسلامی، زین العابدین، اسماعیلیان، امام خمینی (ره)

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 8، زمستان 1381.
12. حائری، سیدعلی اکبر، نظریه حق الطاعه، مجله پژوهش‌های اصولی، شماره12، شوال 1416.
13. حسینی سیستانی، علی، الرافدفی علم الاصول، قم: مکتب آیت الله سیستان، سال 1414 هجری قمری.
14. حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول 1409ه.ق.
15. خویی، ابولقاسم، اجود التقریرات (تقریرات درس میرزای نائینی)، قم: کتابفروشی مصطفوی، چاپ سوم، سال 1381.
16. خمینی، روح الله، منهاج الوصول، جلد 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، سال 1414 هجری قمری.
17. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، سال 1385.
18. سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور، قم: مؤسسه اسماعیلیان، جلد 3، سال 1404 هجری قمری.
19. سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، قم: مؤسسه‌ی تحقیقات امام صادق (ع)، سال 1387.
20. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، حلقه اول و دوم، قم: مجمع الفکر اسلامی 1412 ق.
21. __________، مبانی کلی استنباط، ترجمه: رضا اسلامی، حلقه سوم، دارالکتاب البناتی، ج 1، 1387.
22. __________، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف، 1982.
23. __________، الاسلام یقود الحیاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات –چاپ دوم.
24. __________، الآسس المنطقیه للاستقراء، بیروت: دارالتعارف 1973.
25. __________، فدک فی التاریخ، جلد دوم، بیروت: دارالتعارف، 1980 میلادی.
26. __________، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الحمهوریة اسلامیة فی ایران، تهران: جهادالنباء 1399 ه. ق.
27. روزنامه سلام، شماره 13 (19/1/1378).
28. روزنامه اطلاعات شماره 18444(13/1/67).
29. زین العابدین، شیخ حسن، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، انتشارات جامعه قم.
30. طاهری اصفهانی، سید جلال الدین، المحاضرات، اصفهان: انتشارات مبارک، 1382.
31. عاملی، زین الدین ابن علی، معالم الاصول، قم: داوری، چاپ اول، سال 1410 هجری قمری.
32. عراقی، ضیاءالدین، مقالات الاصول، قم: مجمع الفکر اسلامی،1420 ق.
33. کاظمی، محمد علی، فوائد الاصول، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
34. کلاینبرگ، روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان، نشر فردوس، 1387.
35. فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، قم: دارالهادی، چاپ سوم، 1410 ه.ق.
36. فیومی، احمدبن محمد بن علی، مصباح المنیر، قم: دارالهجره، 1425هجری قمری.
37. قمی، ابوالقاسم (میزای قمی)، قوانین الاصول، تهران: مکتبه العلمیه اسلامی، 1357.
38. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف: چاپ دوم 1386 ق.
39. مصطفوی، میرزا حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
40. هاشمی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، قم مکتب العلام اسلامی،1405 ق.

Abstract
Fundamental principles of science as a science in process of Ijtihad and deduction Sutra its legal arguments in its history in Diversity have been a lot of ups and downs. Martyr Sadr, who is one of the largest contemporary principles, the evolution of science is divided into three periods: Genesis era that began with the advent of the first period Abnjnyd Sheikh Tusi completed. Growth during the second period and the third period, the period of greatest prosperity since Waheed Behbahani began and peaked by Sheikh Ansari. Age period and martyr Sadr, according to the principles of innovation can be considered a fourth time because he was on various aspects of the science and innovation is the innovation process: Meant to provide a methodology for structuring a particular classification, theorizing (inventing new and unprecedented vote of Science), Historicity (the change history of science), consistency of part (together with the related topics of science), Enrichment (re-proofs and arguments of principle), Root Cause (way to find the underlying issues) New Nvanbndy Mqtzay science issues for discussion Terminology in which new terms to science by his principles and Drsysazy way that writing textbooks for the three levels of learning in the field. In this study, an attempt has been made ​​to the most important issues in innovative martyr Sadr, issues such as Hqaltah explain how to collect the judgment and the order of appearance and the appearance of actual authority lack Tlazm inherent disconnect between the two. Definition of science and its principles, the correct interpretation of the theory of denoting words and Strictly century, explaining the basics and define roles and Muhammad al Terms introducing innovative, and principled discussion of classified evidence and reasons Drsysazy plan.
Keywords: Principles, Law, Innovation, Strict century

Islamic Azad University
Ilam Branch
Thesis for the degree of Master of Theology
Attitude of Islamic Jurisprudence and Law

Title:
Ideas and innovations of martyr Mohammad Baqir Sadr in Warcraft

Supervisor:
Dr. Mehdi Akbarnezhad

Advisor:
Dr. Tahir Alimohammadi

By:
Elahe Alimoradi

Winter 2013
1 صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، حلقه سوم، جلد اول، ص 80.
2 حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات درس شهید صدر)، جلد اول، صص 417-452.
3 حائری، سید کاظم، مباحث الاصول، جلد اول، ص21.
4 صدر، سید محمدباقر ، الاسلام یقود الحیاة، چاپ دوم، صص 128-130.
5 روزنامه سلام، 19/1/1378، شماره 13.
6 امینى، عبدالله و فضلى، عبدالهادى، «ساختار ملى حكومت اسلامى»، فصل نامه حكومت اسلامى، ش 20، تابستان 1380، ص 83 .
7 سباء / 28.
8 این نظریه را آقاى محمد الحسینى به عنوان ملحق اول در كتاب الامام الشهید السید محمد باقر الصدر؛ دراسة فى سیرته و منهجه در سال 1410 ه . ق در بیروت چاپ كرده است.
9 شورا / 38.
10 صدر، محمدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فى ایران، جلد اول، ص27.
11 اطلاعات، شماره 18444 (13/1/67) ص 3.
12 صدر پیش از شهادت به شدت شکنجه می شود و از او می خواهند که فقط چند کلمه در رد انقلاب اسلامی ایران و رهبریش بنویسد تا او را رها کنند اما پایبندی آن بزرگوار به اسلام و ایمانش به انقلاب اسلامی موجب شد تا شهادت را برگزیند.
13 از شهید صدر شش فرزند به یادگار ماند، یک پسر به نام آقا سید جعفر و پنج دختر.
14 فیومی، احمدبن محمدبن علی، مصباح المنیر، جلد دوم، ص 16.
15 زین العابدین، شیخ حسن، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص 26.
16 کاظمی، محمد علی، فوائد الاصول، جلد 1 ، ص 19.
17 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، جلد 2، ص 36.
18 عاملی، زین الدین ابن علی، معالم الاصول، جلد اول ، ص 17.
19 فیومی، مصباح المنیر، همان، ص 479.
20 مصطفوی، میرزا حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، جلد 9، ص 123.
21 خمینی، روح الله، منحاج الوصول، جلد 1، ص 51.
22 دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد 2، ص 3050.
23 فیومی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنیر، جلد دوم، ص 143.
24 دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دوم، ص 3060.
25 فیومی، همان، ص 500.
26 دهخدا، همان، ص 3080.
27 صدر، محمد باقر، مبانی کلی استنباط، ترجمه رضا اسلامی، ص 176.
28 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، جلد 1، ص 81.
29 دهخدا، همان، ص 3020
30 آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، ص 61.
31 فياض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، ج 2، ص 8.
32 هاشمي، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج 1، ص 75 و 115.
33 هاشمي، سید محمود، همان، ج 1، ص 117-123.
34 هاشمي، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج 1، ص 57و 61.
35 همان، ص 62.
36 صدر، محمد باقر، اقتصادنا، چاپ سوم، صص721ـ726.
37 نك: همان، ص686 .
38 شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، ج21، ص169.
39 نساء / 59.
40 محمود حكمت نیا، مقاله «تبیین نظریه منطقه الفراغ»، فصل نامه اقتصاد اسلامى، ش8 ، زمستان 1381، صص 107 ـ 120 تلخیص.
41 خوئی، ابوالقاسم، أجود التقریرات، ج1، ص2.
42 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، (تقریرات درس شهیدصدر)، چاپ دوم، ج1، ص19.
43 همان،ص،20.
44 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول،تقریرات درس شهیدصدر، چاپ دوم، ج1، ص21.
45 خوئی، سید ابوالقاسم، أجود التقریرات، ج1، ص3.
46 هاشمی،ج1،ص21.
47 فیاض، محمداسحاق، محاضرات فی اصول الفقه، (تقریرات درس آیت الله خوئی)، ج 2، ص10.
48 هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ص21.
49 فیاض،محاضرات فی اصول الفقه، ج 2، ص10.
50 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس شهید صدر)، ج1، صص26 و 10.
51 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، (تقریرات درس شهید صدر)، صص 23 و 27.
52 فیاض، محمد اسحاق، محاظرات فی اصول فقه، (تقریرات درس آیت اله خوئی)، ج 2، ص88.
53 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، ج1، ص29.
54 صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الثالثه، دارالکتاب اللبنانی، ص17.
55 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم اصول،(تقریرات درس شهیدصدر)، ج1، صص31 و32.
56 محمدباقر،صدر.دروس فی علم الاصول،حلقه دوم، ص19
57 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس شهیدصدر)، ج1، صص38،39 و صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول حلقه سوم، ص109.
58 همان، بحوث فی علم الاصول، صص52-53، و نیزحلقه دوم شهید صدر،ص20.
59 هاشمی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول ، (تقریرات درس شهیدصدر)، ج1، ص53.
60 کاظمی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات درس میرزای نائینی)، ص 2.
61 جمعی از نویسندگان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص326
62 همان ص326
63 صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الاولى،ص ١۶١.
64 قمى، ابوالقاسم، قوانین الاصول، ج ٢، ص ١٣۴.
65 كاظمى، محمد علی، فوائد الاصول (تقریرات درس میرزاى نائینى)،ج ۴، ص ٣٨۴.
66 صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول،الحلقة الاولى، ص ١۶١ و الحلقة الثانیة،ص ٢٣.
67 همان،ج ۴،ص ٢٠١-٢٠٣

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سیره عقلا، سیره عقلایی، نظریه معرفت، نظام آموزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، عصر اطلاعات، آموزش و پرورش، اطلاع رسانان