منابع و ماخذ تحقیق ارزیابی کیفی، کیفیت خدمات، فعالیت های اقتصادی، رسانه های ارتباط جمعی

دانلود پایان نامه ارشد

فلذا در یک مرحله و با به دست آوردن کمترین قیمت، در یک رقابت سالم از میان مناقصه گران، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین می کند. اما برعکس، در معاملاتی که موضوع آن ها دارای مسایل فنی و پیچیدگی ها و مهارت های فراوانی است انتخاب طرف خوش نام و ماهر معامله برای بدست آوردن قیمت متناسب توأم با کیفیت بهتر کالا یا خدمات، ارجحیت زیادی برای دستگاه مناقصه گزار دارد.102
در مناقصه یک مرحله ای که اعتبار و شخصیت مناقصه گر برای مناقصه گزار اهمیت چندانی ندارد و نیازی نیز به ارزیابی فنی بازرگانی وجود ندارد، فقط در یک جلسه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران گشوده می شود و آن هم برای تعیین کمترین قیمتی که پیشنهاد شده است. در همان جلسه شخصی که پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود.103
در مناقصات پیمان کاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران با رعایت ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 12 ق.ب.م توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.
ایضاً در مناقصات یک مرحله ای تأمین کالا، در صورتی که بر آورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین کنندگان با رعایت ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 12 ق.ب.م، توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.104
• مناقصه دو مرحله ای
ضابطه اصلی برای تفکیک مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای «ارزیابی فنی بازرگانی » و نیز «ارزیابی کیفی مناقصه گران» است. اما این که کدام مناقصه یک مرحله ای است یا دو مرحله ای، تشخیص آن با مناقصه گزار یعنی دستگاه دولتی است که قصد برگزاری مناقصه را دارد.
پس، این مناقصه گزار است که نوع مناقصه را از حیث مراحل بررسی تعیین می کند. برای تشخیص آن باید به مورد معامله توجه شود. هرگاه کالا یا خدمات مورد نیاز دستگاه دولتی از چنان اهمیت و پیچیدگی برخوردار باشد که لزوم ارزیابی فنی بازرگانی آن احساس شود، لاجرم مناقصه به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در هر حال مناقصه از لحاظ مراحل بررسی، بستگی تام به مورد معامله دارد که موضوع مناقصه قرار می گیرد.105
در مناقصات دو مرحله ای به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده 19 ق.ب.م. برنده مناقصه تعیین می شود.106
6-2-2 : از نظر نحوه برگزاری مناقصه
نحوه برگزاری فراخوان بستگی به این دارد که چه تصمیم در مورد برگزاری مناقصه گرفته شود.
مناقصه می تواند از دو روش مناقصه عمومی (از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های مشابه) و یا به صورت مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار صورت گیرد. توضیح این دو روش در قسمت های آتی خواهد آمد.
6-3 : تهیه اسناد مناقصه
در ماده 14 قانون برگزاری مناقصات اطلاعات و مدارکی که باید به عنوان اسناد مناقصه در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار گیرد بدنی شرح تعیین و تأکید شده است که تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
6-4 : ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ارزیابی کیفی مناقصه گران در واقع مربوط است به شخصیت طرف معامله ی دستگاه مناقصه گزار و هدف این است که :
• کارایی مناقصات افزایش یابد. بدنی معنی که برای انتخاب بهترین کالاها یا خدمات از طریق مناقصه دو مرحله ای کارایی لازم به دست آید.
• کیفیت خدمات و کالاها و نحو مطلوبی تضمین شود و اداره ی برگزار کننده که مناقصه در این راه نه تنها ضرر نکنند بلکه به مرغوب ترین کالاها یا مطلوب ترین خدمات دست یابد.
• از مناقصه گران مجرب و توانمند که امتحان خود را پس داده اند، استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کاری تجربه مفید بسیار تعیین کننده است. اشخاص بی تجربه یا کم تجربه ، جز این که کار مورد نظر را در اثر بی تجربگی خود نامطلوب نمایند، نمی توانند اثر مثبتی داشته باشند.
• در اثر ارزیابی کیفی مناقصه گران محیط رقابتی به وجود می آید که اشخاص کارهای خود را با کیفیت بهتر و مورد قبول انجام می دهند یا کالاهای خود را به صورت مرغوب عرضه می نمایند. بدین طریق با کسب وجهه و اعتبار و سابقه خوب می توانند در سایر مناقصات گوی سبقت را از دیگران بربایند. نتیجه این رقابت کیفی باعث توسعه ی فعالیت های اقتصادی خواهد بود و کشور در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار می گیرد.107
در ماده 12 قانون برگزاری مناقصات شاخص هایی برای ارزیابی کیفی مناقصه گران تعیین شده است.
مواردی که بایستی در ارزیابی کیفی مناقصه گران لحاظ شود، در بند (الف) ماده 12 قانون مذکور بدین شرح بیان شده است.
• 1. تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
• 2. داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
• 3. حسن سابقه.
• 4. داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم.
• 5. توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
6-5 : فراخوان مناقصه
فراخوان مناقصه به معنای دعوت از مناقصه گران جهت دریافت اسناد مربوط و شرکت در مناقصه مورد نظر مناقصه گر است. در آیین نامه مناقصات واژه فراخوان فقط در مورد برگزاری مناقصه عمومی به کار رفته است. براساس ماده 12 قانون مذکور در فراخوان مناقصه بایستی موارد زیر قید شود:
• 1. نام و نشانی مناقصه گزار
• 2. نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
• 3. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
• 4. محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها (مهلت دریافت پیشنهادات برای مناقصات داخلی و بین المللی حداقل به ترتیب ده روز و یک ماه خواهد بود.)
• 5. مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.108
فراخوان مناقصه در معاملات بزرگ می تواند به یکی از روش های زیر صورت گیرد:
6-5-1 : برگزاری مناقصه عمومی
این مناقصه با نشر آگهی به اطلاع همه ی مناقصه گران می رسد و محدودیتی برای هیچ مناقصه گری وجود ندارد. طبق بند (4) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (12) ق.ب.م.، فراخوان سندی است که صورت آگهی با دعوتنامه به اطلاع مناقصه گران رسانده می شود. چون در مناقصه عمومی فراخوان از طریق آگهی عمومی انجام می شود، لذا برخلاف مناقصه محدود نیاز به ارسال دعوتنامه وجود ندارد.109
در مناقصه عمومی، تشریفات مناقصه باید کاملاً رعایت شود تا صحت معامله که لزوم رعایت تشریفات از لوازم شکلی آن است، محقق شود.
در این روش اطلاعات مورد نیاز در تفهیم موضوع، مقدار و مبلغ برآورد و محل و زمان خدمات و کالاهای مورد نیاز به شرح زیر به عنوان فراخوان مناقصه عمومی بایستی به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.110
مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور (انتشار در روزنامه کثیرالانتشار) از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.111
همچنین در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و… مصوب 12/12/1375، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.112
6-5-2 : برگزاری مناقصه محدود
اصولاً اصل بر مناقصه ی عمومی است و مناقصه محدود مقید به شروطی است. زیرا مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است. لذا از این روش همیشه نمی توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضا می کند، از این روش استفاده ننمایند.
چون مناقصه محدود خلاف اصل است. قانون گذار شروطی برای آن تعیین کرده است:
نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گذار، برگزاری مناقصه محدود را «تشخیص» دهد. به عنوان مثال اگر برگزار کننده مناقصه، شرکت ملی نفت ایران برای ساخت یک پالایشگاه است، مدیر عامل شرکت مذکور باید برگزاری مناقصه محدود را برای ساخت آن پالایشگاه تشخیص دهد.
دومین شرط، «مسئولیت» بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه ی محدود است. به این معنا که هر گاه بعداً معلوم شود که مناقصه ی محدود در یک معامله ی دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می توانست نیاز آن دستگاه را بر طرف سازد باید مقام مزبور پاسخ گوی تصمیم و تشخیص خود باشد. بنابراین بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه ی کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.
سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی »تأیید شود». ظاهر جمله چنین می نماید که مرجع تأیید آن باید به عهده ی شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه ی محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می کند.113
در مناقصه محدود به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت مناقصه عمومی بایستی با ذکر ادله تأیید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.114
مناقصه محدود در موارد زیر برگزار می شود:115
• 1) وجود فهرست مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار ، برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
• 2) وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده 12 این قانون (ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 ناظر بر مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران است.) باید حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
6-6 : ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
اسناد مناقصه یا به صورت مجانی به متقاضیان تحویل می شود و یا با دریافت وجه جزئی به آنان فروخته می شود. در هر حال، متقاضیان شرکت در مناقصه بدواً باید اسناد مناقصه را از مناقصه گزار دریافت کنند. ولی برای دریافت اسناد در فراخوان (اعم از آگهی یا دعوتنامه ) باید مهلتی مقرر شود.
مثلاً وقتی فراخوان منتشر می شود در آن قید می شود که متقاضیان تا چه تاریخی مهلت دارند که اسناد مناقصه را تحویل بگیرند یا بخرند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور نه مناقصه گزار می تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار می تواند اسناد را به متقاضیان تحویل دهد و نه متقاضی می تواند تحویل آن ها را از مناقصه گزار درخواست کند.116
شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
• 1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
• 2. تسلیم پیشنهادها در مهات مقرر در فراخوان مناقصه
• 3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها 117
شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل موارد زیر در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند:
• 1. پاکت (الف) شامل تضمین
• پاکت (ب) شامل پیشنهاد فنی بازرگانی
• 3. پاکت (ج) قیمت پیشنهادی 118
هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفت پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.119
هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق منابع مالی، ارزیابی کیفی، هیئت مدیره، نیروهای مسلح Next Entries منابع و ماخذ تحقیق توجیه اقتصادی، مجلس شورای اسلامی، ارزیابی کیفی، شهرهای مرزی