منابع و ماخذ تحقیق اثرات ثابت، تحلیل داده، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

زمانيکه از دادههاي ترکيبي استفاده ميشود، به منظور تخمين مدل رگرسيون، از يكي از روش‌هاي اثرات مشترك، اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده مي‌شود. براي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمونهاي مختلفي انجام داد. بدين ترتيب، كه ابتدا براي گزينش بين اثرات مشترك و اثرات ثابت از آزمون چاو استفاده مي‌شود. اگر P-Value بدست آمده کمتر از 05/0 باشد اثر ثابت انتخاب می‌شود. بهطور موازي، جهت گزينش بين اثرات مشترك و اثرات تصادفي نيز، آزمون بروش- پاگان انجام مي‌شود. اگر P -Value بدست آمده کمتر از 05/0 باشد اثر تصادفی انتخاب می‌شود. در نهايت، جهت گزينش بين اثرات ثابت و اثرات تصادفي از آزمون هاسمن استفاده مي‌شود. اگر P -Value بدست آمده کمتر از 05/0 باشد اثر ثابت انتخاب می‌شود. در اين پژوهش نيز به منظور آزمون هر يك از فرضيه‌ها، آزمون‌های چاو، هاسمن و بروش- پاگان انجام می‌شود و مدل رگرسيون تخمين زده شده است.

3-11-4- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی

بحث ایستایی و هم‌جمعی متغیرها و آزمون‌های مربوط، در حالتی که از داده‌های ترکیبی مقطعی سری‌زمانی استفاده می‌شود، با حالتی که داده‌ها به صورت سری‌های زمانی است، تفاوت عمده‌ای دارد.
پارامترهای (گشتاوری) مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشد، که برای تعیین ایستایی متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد استفاده می‌شود (عباسی‌نژاد،1380: 189-185 و هریس92، 1995: 15).
ميانگين متغير در طول زمان ثابت باشد و با تغيير زمان آغاز و پايان سري تغيير نكند.
واريانس متغير در طول زمان ثابت باشد و با تغيير زمان آغاز و پايان سري تغيير نكند.
كوواريانس ميان مقادير متغير در زمان‌هاي مختلف تنها تابعي از ميزان فاصله زماني بين مقادير آن باشد و به زمان بستگي نداشته باشد.
اين خصوصيات را مي‌توان براي متغير Yt به صورت زير نشان داد (هريس، 1995: 15):

آزمون‌هاي ريشه واحد داده‌هاي تركيبي که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: آزمون‌های لوین93، لین94 و چو95(2002)، ایم96، پسران97 و شین98(1997)، دیکی فولر تعمیم یافته99(1981)، فیلیپس- پرون100(1998) و هاردی101(2000). در این پژوهش، به منظور انجام آزمون‌های آماری مطرح شده از نرم‌افزار Eviews نسخه 6 استفاده شده است.

3-12- خلاصه فصل

در این فصل، ابتدا، تعریفی از پژوهش ارائه شد. در ادامه، به تشریح روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و روش گردآوری داده‌ها پرداخته شد. سرانجام، در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها به بیان رگرسیون چندمتغیره پرداخته شد. روش استفاده از داده‌ها و آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی نیز در قسمت روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های هم‌جمعی و فرضیه‌ها بیان شد.
فصل بعد به تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش و تفسیر نتایج حاصل از آن اختصاص دارد.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق معنادار بودن، آزمون فرضیه، بازده غیر عادی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد گیاهان دارویی، تجزیه واریانس، تحلیل داده