منابع و ماخذ تحقیق آموزش و پرورش، آموزش علوم

دانلود پایان نامه ارشد

و لزوم حفاظت از محيط زيست
3- علوم زمين : آشنايي با سيارات زمين و حفاظت از آن
4- علوم فيزيك : شناخت شكلهاي مختلف ماده و انرژي، خواص و كاربردي آن‌ها (همان منبع، ص7).
در اين تحقيق، دانستني‌ها و اطلاعات مربوط به علوم بهداشت، شامل نمره اي است كه دانش آموز در پس آزموني كه از هر دو گروه اخذ مي گردد به دست مي آورد؛ اين نمرات به دست آمده براي مقايسه بين دو گروه پژوهش محور و آموزش محور مورد استفاده قرار مي گيرد.در اين آزمونها رتبه ي خيلي خوب يعني اخذ نمره ي 20-18و رتبه خوب يعني اخذ نمره ي 17-15 و رتبه ي ضعيف يعني اخذ نمره ي14-11 و رتبه ي خيلي ضعيف يعني اخذ نمرات 10 و كمتر از آن مي باشد.

1-5-8 مهارتهاي ضروري
تعريف نظري : امروزه يكي از مهمترين وظايف آموزش و پرورش در مدارس، ياددادن شيوه هاي يادگيري و پرورش مهارتهاي است كه خود فرد بتواند به كمك آن ها، راههاي حل مساله و كشف نادانسته‌ها را بيابد. به عبارت ديگر پرورش مهارتها در دانش آموزان به منزله آموختن راه يادگيري به آنان است (عسگري، 1387، ص 23 ).
تعريف عملياتي: در برنامه درسي علوم مهارتهاي ضروري كه دانش آموزان را در پيمودن مراحل روش علمي تواناتر مي سازد و به آنها امكان مي دهد تا يادگيري هاي جديد را از طريق به كارگيري اين مهارتها به راحتي انجام دهند عبارتند از :
1) مشاهده : استفاده از همه حواس براي جمع آوري اطلاعات درباره پديده‌ها و اشيا
2) اندازه گيري : استفاده از وسايل اندازه گيري و جدول و نمودار براي نشان دادن اطلاعات حاصل از اندازه گيري
3) گرد آوري اطلاعات : به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد يك پديده، از راهها، منابع و مراجع مناسب به غير از معلم و كتاب درسي
4) تفسير يافته‌ها : ارايه يك توضيح كلي در مورد مجموعه اطلاعاتي كه دانش آموزان از راههاي گوناگون در مورد موضوع گردآوري كرده است.
5) فرضيه سازي : ارائه يك يا چند راه حل براي يك مساله به طوري كه راه حلها قابل آزمايش و اندازه گيري باشند.
6) پيش بيني كردن علمي : تصميم گيري درباره مشاهدات، يافته‌ها و اندازه گيري‌ها درباره يك پديده قبل از وقوع، بيان رابطه علت و معلولي بين پديده‌ها همراه با استدلال
7) كاربرد ابزار : به كار بردن ابزار و وسايل مناسب و به موقع براي حل مساله
8) برقراري ارتباط : دانش آموز بتواند با بحث و گفتگو : گزارش دادن، تهيه جدول، نمايش دادن و
آنچه را كه آموخته است به صورتي مناسب و جذاب براي ديگران انتقال دهد.
9) طراحي تحقيق : دانش آموز بتواند مراحل پژوهشي را كه شامل (فهم مساله – جمع آوري اطلاعات درباره موضوع – پيش بيني يك يا چند راه حل – آزمايش راه حل‌ها نتيجه گيري و تفسير نتايج) مي باشد به خوبي انجام دهد (همان منبع، ص 24).
در اين تحقيق كسب امتيازخيلي خوب وخوب در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محورو كسب امتياز كم و خيلي كم در برنامه ي درسي آموزش محور در چك ليست فعاليتها مد نظر است.

1-6-8 نگرش هاي ضروري
تعريف نظري : نگرش يعني نوعي نگاه و عملكرد فرد نسبت به افراد و محيط پيرامونش، همچنين نگرش ها، دانش آموزان را وادار مي كنند تا در شرايط پيش بيني نشده به طرز خاصي عمل كننده و به گونه ايي معين سخن بگويند، از برخي چيزها به وجد آينده و از بعضي چيزها ناراحت شوند (عسگري، 1387، ص26).
تعريف عملياتي : در اين تحقيق در برنامه ي درسي علوم نگرشهاي ضروري عبارتند از :
• كنجكاوي و پرسشگري كه دانش آموز در مورد پديده‌ها و موضوعات از خود نشان مي دهد
• مسئوليت پذيري دانش آموزان در قبال كاري كه برعهده گرفته
• توجه به نقد و بررسي ديگران در مورد كارش و تحمل نظرات مخالف
• همكاري با گروه خود براي انجام كار
• داشتن پشتكار و جديت در حل مسايل (رستگارو ديگران، 1387، ص 21).
در اين تحقيق كسب امتياز خيلي خوب وخوب در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محورو كسب امتياز كم و خيلي كم در برنامه ي درسي آموزش محور در چك ليست فعاليتها مد نظر است.

1-7-8 انگيزه و رضايت
تعريف نظري : انگيزش مهمترين عاملي است كه با ميزان يادگيري رابطه مستقيم دارد. انگيزش به نيروي ايجاد كننده، نگهدارنده و هدايت كننده رفتار گفته مي شود از لحاظ پرورشي، انگيزش هم هدف است و هم وسيله، به عنوان هدف از دانش آموزان مي خواهيم نسبت به موضوعهاي مختلف علمي و اجتماعي علاقه كسب كننده و به عنوان وسيله يك آمادگي رواني و پيش نياز براي يادگيري به حساب مي آيد (سيف، 1387، ص203).
تعريف عملياتي : در برنامه ي درسي علوم، دانش آموزي رضايت و انگيزه بالايي دارد كه نسبت به شيوه اجرا شده در برنامه ي درسي علوم علاقه نشان داده و فعاليتهاي عملي بيشتري را پذيرفته و تكاليف درسي بيشتري را انجام دهد و در نتيجه موفقيت بيشتري را در كسب دانستني ها، مهارتها و نگرش‌ها به دست آورد (سيف، 1387، ص 246).
در اين تحقيق كسب امتياز خيلي خوب وخوب در برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محورو كسب امتياز كم و خيلي كم در برنامه ي درسي آموزش محور در چك ليست فعاليتها مد نظراست.

فصل دوم
الف ـ مباني نظري پژوهش
ب ـ پيشينه ي پژوهش

2-1مقدمه
آموزش و پرورش هم مسأله است و هم آماده شدن براي حل مسأله. به ديگر سخن، زندگي مسأله است، و آموزش و پرورش زمينه ساز پرورش استعدادهاي يادگيرندگان براي يافتن راه حلهايي براي حل اثر بخش مسايل گوناگون زندگي است. اگر آموزش و پرورش در رويكردهايش، نظام برنامه ريزي درسي، در تدوين برنامه هاي درسي، و معلمان در حوزه علمي خود نگاهي به پرورش يادگيرندگان براي حل مسايل نداشته باشند، فعاليت ياددهي – يادگيري بي ثمر خواهد بود ( آقازاده، 1384،ص151).
يكي از دلايل با اهميتي كه بهبود شيوه هاي آموزش علوم را در نظامهاي آموزشي مورد تاكيد قرار مي دهد، استفاده از آموزش علوم به عنوان اهرمي اساسي براي تحقق اهداف و آرمانهاي كلي آموزش و پرورش است. از مهمترين هدف هاي هر نظام آموزشي ايجاد و تقويت نگرش و رفتار علمي در دانش آموزان است. رفتاري كه امكان تعامل هوشيارانه‌ي آنان را در مواجهه با پديده هاي متنوع محيطي فراهم سازد. بهبود شيوه هاي آموزش علوم و استفاده از روش هاي علمي در برنامه هاي آموزشي، موجبات تقويت حواس دانش آموزان و بيداري روح كنجكاوي در آنها خواهد شد. همچنين اين تدابير مي تواند زمينه ساز شكل گيري تفكر خلاق در دانش آموزان باشد و سرانجام اينكه تقويت رفتار علمي در دانش آموزان، پايه اي مستحكم نيز براي خودآموزي و آموزش مستمر و مادام العمر آنان بوجود خواهد آورد( اصفا،1385، نقل ازعسگري، 1387، ص3 ).
در اين فصل به تشريح مباني نظري برنامه درسي از جنبه هاي مختلف، مثل تعاريف مختلف از برنامه درسي،رويكردها و عناصر برنامه درسي، برنامه درسي علوم دردوره ي ابتدايي، برنامه درسي آموزش محور،الگوهاو شيوه هاي تدريس آن، برنامه درسي پژوهش محور، الگوهاي وشيوه هاي تدريس مربوط به آن…و همچنين به پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه در داخل و خارج از كشور مي پردازيم.
2-2 مفهوم برنامه ي درسي
اصطلاح« برنامه ي درسي2» از نظر لغت شناسي،ريشه در واژه ي لاتين currere دارد،كه به معناي ميدان مسابقه يا ميداني براي دويدن است….وجه تشابه ميان مسابقه و برنامه ي درسي،دو ويژگي منتسب به برنامه هاي درسي را روشن مي سازد: نخست اينكه،برنامه هاي درسي همچون ميدان مسابقه كه آغاز وپايان مشخص وتعريف شده دارد مستلزم آغاز،پايان ومسيركاملاً مشخص واز پيش تعيين شده ايي است، كه اين ويژگي دلالت برتعريف سنتي از مفهوم برنامه ي درسي است كه در آن برنامه ي درسي بر مجموعه اي از تصميمهاي از پيش گرفته شده ومسير شناخته شده اي كه يادگيرندگان براساس تشخيص برنامه ريزان بايد طي كنندتكيه دارد.اين مجموعه از تصميمها،در سند برنامه ي درسي يا چهار چوب و راهنماي برنامه ي درسي منعكس مي شود كه براي يك درس خاص،يك پايه ي تحصيلي يا يك دوره ي تحصيلي در نظر گرفته شده است.دومین ویژگی قابل استنباط از واژه‌ی برنامه‌ی درسی با عنایت به ریشه‌ی لغوی آن، عبارت از این است که همچون موانعی که در مسیر مسابقه فراهم شده است وعبور از آنها به طور فزاینده دشوارتر می‌شوند، برنامه‌های درسی نیز دشوارتر می‌شوند(مهرمحمدی،1388،ص11).
در تعريفي ديگر از آيزنر(1994)كه متعلق به مربيان پيشرفتگراست،برنامه ي درسي عبارت از تجربه هاي يادگيري دانش آموزان است وتصميم گيري ديگران براي دانش آموزان،به طور كلي مردود شمرده،يا دست كم براي آن اهميت ثانوي داده مي شود.اين برنامه ي درسي درواقع محصول ارزشيابي همه جانبه از نتيجه ي رويارويي دانش آموزان با فرصتها و مؤقعيتهاي يادگيري است كه طبعاً براي همه ي دانش آموزان يكسان نيست.آيزنر كوشش نموده با ارائه ي يك تعريف كلي از برنامه ي درسي،به گونه اي خاص ميان تعريفهاي فوق جمع وتلفيق نمايد.از نظر وي «برنامه ي درسي يك مدرسه،يا يك درس يا كلاس درس را مي توان مجموعه اي از وقايع از قبل پيش بيني شده دانست كه به قصددستيابي به نتايج آموزشي ـ تربيتي،براي يك يابيش از يك دانش آموز در نظر گرفته شده اند». او چهار ويژگي براي تعريف خود ذكر مي كند كه توجه به اين ويژگي‌ها نشان از قصد او در دستيابي به تعريف جامع تر و قابل قبول تر از دو تعريف سنتي و پيشرفت گرايانه دربرنامه ي درسي دارد.اين ويژگيها عبارتنداز :
– برنامه درسي تنها يك واقعه نيست و اغلب بايد مجموعه اي از تدبيرها ووقايع را دربرگيرد.
– برنامه درسي بنا به ضرورت با فعاليت برنامه ريزي همراه است، هر چند كه اين تصميمها مي تواند به شكل منعطف و غير منطقي باشد.
– قصد برنامه ريزان،يا ماهيت سندبرنامه درسي، بايد آموزشي ـ‌ تربيتي باشد؛ يعني ريشه در يك چهارچوب ارزشي يا انديشه ي تربيتي خاص داشته باشد.
– برنامه درسي با نتايج يادگيري سروكار دارد، ونه تنها با هدفهاي از پيش تعيين شده.چرا كه نتايج در مقام ارزشيابي، مي تواند دربر گيرنده ي مواردي به جز هدفها يا نتايج قصد شده باشد وافراد مختلف ممكن است به شكلهاي مختلف تحت تأثير مجموعه تدابيراز پيش تعيين شده قرار گيرند(همان منبع).
برنامه درسي از نظر گودلد3(1959)يك برنامه كلي و عمومي درارتباط با محتواي آموزشي است،كه توسط مدارس به دانش آموزان ارائه مي گردد،تادر سايه ي آن يادگيرندگان قادر شوندصلاحيتهاي لازم را در خود به وجود آورده وبراي ورود به حوزه هاي فني و حرفه اي خاص آماده شوند( فتحي واجارگاه،1389،ص13).
دال4 نيز،برنامه درسي را شامل محتوا وجريان رسمي وغير رسمي كه از طريق آن فراگيرمعلومات وروش فهميدن را تحت نظارت مدرسه كسب مي كند،مهارتها را فرا مي گيرد،ونگرشها وارزشهارا تغييرمي دهد(دال،به نقل ازملكي،1383،ص13).
مارش5(2007) شش تعريف براي برنامه ي درسي بيان كرده،اين تعاريف عبارتند از:
1ـ‌ برنامه ي درسي، موضوعات « دائمي» هستند كه بيانگر دانش ضروري مي باشند.
2ـ‌‌ برنامه ي درسي تمامي آن دسته از يادگيري هاي برنامه ريزي شده اي هستند كه مدرسه،مسئوليت آن را بر عهده دارد.
3ـ‌ برنامه ي درسي آن دسته از موضوعاتي(مواد درسي)‌هستند كه براي زندگي كنوني مفيد مي باشند.
4ـ برنامه ي درسي شامل تمام تجارب يادگيري مي شود كه به واسطه ي آن،دانش آموزان مي توانند دانش ومهارتهاي كلي را در مكانهاي مختلف يادگيري كسب كنند.
5ـ برنامه ي درسي آن چيزي است كه دانش آموزان از طريق كار كردن با كامپيوتر وشبكه هاي مختلف آن، از قبيل اينترنت به دست مي آورند.
6ـ برنامه ي درسي انتقاد از صاحبان قدرت وجستجوي ديدگاههاي متفاوت در مورد مؤقعيت هاي انساني است(مارش،2004،ترجمه اسديان،1389،ص20).

2-1-2جمع بندي تعاريف ارائه شده از برنامه درسي
به طور كلي تعاريف ارائه شده از برنامه درسي را مي توان از دو جنبه اساسي مورد بررسي قرارداد:
1- تاكيد بر اهداف در مقابل تاكيد بر وسايل
2- تاكيد بر عامل دروني ( يادگيرنده )

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آموزش علوم، آموزش و پرورش Next Entries منابع و ماخذ تحقیق طرح و نقش