منابع و ماخذ تحقیق آموزش علوم، دانش آموزان دختر، آموزش مهارت، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

حاضر در خصوص فرضيه هاي 1،2و3 تحقيق،پيشنهاد مي گردد؛با برگزاري كارگاههاي آموزشي مشكلات وموانع موجود بر سر راه به كار گيري شيوه هاي پژوهش محور برطرف گردد.
3 – در مدارس ابتدايي از مديران با تجربه وآگاه به برنامه ي درسي به شيوه ي پژوهش محور استفاده گردد تا زمينه را براي فعاليت معلمان و دانش آموزان آماده سازند.
4- به منظور ايجاد رغبت معلمان براي استفاده از شيوه ي پژوهش محوري پيشنهاد مي گردد كه مسئولان آموزش وپرورش مناطق، معلماني را كه از اين شيوه‌ها استفاده مي كنند مورد تشويق قرار دهند.
5- بسياري از والدين ودانش آموزان به اهميت شيوه ي پژوهش محور واقف نيستند،از اين رو پيشنهاد ميگردد كه معلمان و مديران مدارس ابتدايي در مورد توجيه والدين ودانش آموزان تلاش كنند تا نتيجه ي بهتري از اجراي اين شيوه‌ها به دست آورند.
6 – از آن جايي كه مدارس ابتدايي پايه ي اصلي و اساسي نظام آموزشي هر كشوري است، بنابراين پيشنهاد مي گردد مسئولان امر، دوره ي ابتدايي را جدي گرفته و امكانات لازم را در خصوص برنامه ي درسي پژوهش محور در مدارس ابتدايي مهيا نمايند.(امكانات آزمايشگاهي،دسترسي آسان به كامپيوتر و…)
7 – اجراي اين شيوه مستلزم آن است كه حجم مطالب موجود در كتابهاي درسي، در دوره ي ابتدايي كم شود. بنابراين پيشنهاد مي گردد تا برنامه ريزان درسي اين مهم را مد نظر داشته باشند.

5-2-4 پيشنهاد براي پژوهشهاي بعدي
1-اين گونه تحقيقات در مورد ساير برنامه هاي درسي، مخصوصاً برنامه ي درسي رياضي صورت گيرد.
2-تحقيقات مقايسه اي در خصوص نحوه ي ارزشيابي، در برنامه ي درسي پژوهش محور با نحوه ي ارزشيابي، در برنامه ي درسي آموزش محور صورت گيرد.
3-تحقيقي در خصوص ميزان كسب شايستگي و توانايي در سواد علمي ـ‌ فن آورانه در برنامه ي درسي پژوهش محور و آموزش محور صورت گيرد.
4- تحقيقاتي از اين قبيل در ساير پايه هاي تحصيلي انجام پذيرد.

5-5 محدوديتهاي پژوهش
1- از آن جايي كه روش تحقيق حاضر از نوع شبه آزمايشي بود وبراي اجراي آن در مدارس نياز به اخذ مجوز از وزارت آموزش وپرورش بود،بنابراين اخذ چنين مجوزي به سختي صورت گرفت.
2- با وجود توجيه اولياي دانش آموزان در خصوص برنامه ي درسي پژوهش محور ،كم سوادي ، بي سوادي وعدم آگاهي آنان از شيوه ي پژوهش محور باعث بوجود آمدن مشكلاتي در خصوص استفاده از منابع مختلف اطلاعاتي مي شد.
3- براي اجراي برنامه ي درسي پژوهش محور،در درس علوم به شيوه ي پژوهش محور نياز به ابزار و وسايل مختلفي بود كه متأسفانه در مدرسه با كمبود اين وسايل مواجه بوديم.
4 – در اجراي اين شيوه، به علت عدم كامپيوتر در كلاس درس براي هر دانش آموز، و عدم دسترسي به اينترنت در موقع لزوم دچار مشكل بوديم.

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسي

آقازاده ، محرم . (1384). راهنماي روشهاي نوين تدريس . تهران :انتشارات آييژ.
اسماعيلي، محمد حسين . (1381). بررسي رابطه ي علوم تجربي پايه ي پنجم ابتدايي با نيازهاي
دانش آموزان ديدگاه معلمان شهرستان بوكان . پايان نامه ي كارشناسي مركز آموزش عالي
طباطبايي اروميه.
احمدي، غلامعلي. (1380). كاربردروش حل مسئله در آموزش علوم. فصلنامه ي تعليم و
تربيت،شمارهي 4.
احمدي،حسين. (1384).مباني و دلايل يكپارچگي دو مفهوم برنامه وفوق برنامه .خلاصه مقالات
همايش علمي كاربردي . كرمان: انتشارات رسانه تخصصي.
اكبري شلدره اي ، فريدون ، قاسم پورمقدم ،حسين ، عليزاده ، فاطمه صغري .(1388). روشهاي نوين
ياددهي- يادگيري . تهران :انتشارات فرتاب.
اديب نيا ، اسد . (1385). روشهاي تدريس پيشرفته(جزوه).تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
امام جمعه، محمد رضا. (1377). تحليل محتواي كتاب علوم تجربي سوم وچهارم ابتدايي،پايان نامه ي
كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده علوم انساني تهران.
بدري گرگري،رحيم ،فتحي آذر،اسكندر.(1386). مقايسه ي تأثير يادگيري مبتني برحل مسأله
وآموزش سنتي برتفكر انتقادي دانشجومعلمان.فصلنامه ي مطالعات تربيتي و روانشناسي.
تقي پور سهل آبادي، حبيب الله.(1372). تعيين سطوح شناختي پرسشها وتكاليف علوم ابتدايي در
وضع موجود واعتلاي اين سطح به وضع مطلوب براساس طبقه بندي بلوم و استفاده از چهار
خانواده الگوي تدريس. پايان نامه ي كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت معلم.
تقي پور ظهير، علي. (1387). برنامه ريزي آموزشي ودرسي.تهران :انتشارات آگاه.
جعفري هرندي،رضاوميرشاه جعفري،سيدابراهيم ولياقتدار،محمد جواد.(1388).بررسي تطبيقي برنامه ي
آموزش علوم در ايران وچند كشور جهان. انديشه هاي نوين تربيتي،دوره ي 5 .
جهاني،جعفر.(1384).چالشهاي نظري تعليم وتربيت رايج وتعليم وتربيت پژوهش محور.مجله ي
علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيراز، دوره ي 22،شماره ي چهارم،ويژه نامه ي علوم تربيتي.
جورج،كنتدي،ديتس،مورين،آبراهام،يوجين سي،فلسون،مايلز.(1379).آموزش علوم در مدارس ابتدايي
(ترجمه ي بهمن سقط چيان ).تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
حامدي خواه، فضعلي.(1377). بررسي ميزان استفاده از روشهاي تدريس فعال و مقايسه ي نتايج
عملكرد آنان در تدريس علوم ابتدايي. پايان نامه ي كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي اراك.
حسين زاده، داود. (1370). بررسي مقايسه اي كار آموزي روشهاي آموزش فعال و غير فعال در
دوره ي راهنمايي.پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي تهران.
حيدري همت آبادي ،زهراوموسي پور،نعمت الله وحري،عباس.(1386).نظام برنامه ريزي درسي
متناسب با توسعه ي سواد اطلاعاتي. فصلنامه ي مطالعات برنامه ي درسي،شماره ي4.
خاكي اميري، افشين، زرين تن،سينا، جباري خامنه، حسين.(1384).تأثيرمطلوب يادگيري به روش حل
مسأله در مقايسه با تدريس سنتي در درس آناتومي دانشجويان سال اول پزشكي.مجله ي ايراني
آموزش در علوم پزشكي، هفتمين ويژه نامه ي همايش كشوري آموزش پزشكي.
خلخالي ، مرتضي.(1378). رويكرد كاوشگري در علوم. تهران ماهنامه ي آموزشي وتربيتي ، نشريه ي
رشد آموزش شيمي ،شماره ي 53 .
دلاور ،علي.(1384). روش تحقيق. تهران: انتشارات ويرايش.
رستگار، طاهره و روحي، سيمين دوخت و فرنوش، بتول و حسيني، عزت السادات و قرائي، مينو.
(1387).كتاب معلم در تدريس علوم. دفتر برنامه ريزي و تاليف كتابهاي درسي، تهران: اداره ي
كل چاپ وتوزيع كتب درسي.
رئيس دانا، فرخ لقاء .(1386). برنامه ريزي درسي ويادگيري پروژه محور.نشريه ي رشد تكنولوژي
آموزشي ،شماره ي 148 ،تهران: انتشارات ماهانه آموزشي وتربيتي.
رضايي،اكبر،قدم پور،عزت الله،شريفي،حسن پاشا.(1385). الگويي براي ايجادعلاقه وانگيزه به پژوهش
وبررسي اثربخشي آن در دانش آموزان دوره ي راهنمايي. فصلنامه ي نوآوري هاي آموزشي،
شماره ي 25.
زاهد، مير فخرالدين .(1384). راههاي توسعه ي فعاليتها درسطح مدارس. مجموعه مقالات برگزيده ي
همايش علمي كاربردي. كرمان: انتشارات رسانه ي تخصصي.
زراعت،زهرا،غفوريان،عليرضا.(1388).اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله برخودپنداره ي تحصيلي
دانشجويان. مجله ي راهبردهاي آموزش،شماره ي 1.
سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي،معاونت آموزش ابتدايي.(1390). راهكارهاي آموزشي
وپرورشي(جزوه).اروميه: گروه تكنولوژي وآموزشي.
سعادتمند،زهره ،سيف نراقي،مريم،شريعتمداري،علي،نادري،عزت الله.(بي تا). مقايسه ي تأثير روش
تدريس حل مسأله با روش تدريس حل مسأله با روش تدريس سنتي در دروس اجتماعي
و رياضي برميزان پيشرفت تحصيلي، نگرشهاي آموزشي وميزان يادآوري دانش آموزان پايه ي
پنجم شهر اصفهان.
سيف،علي اكبر.(1388).روانشناسي پرورشي نوين:روانشناسي يادگيري وآموزش(ويرايش ششم).
تهران:انتشارات دوران.
سيلور،جي گالن والكساندر،ويليام ام ولوئيس،آرتورجي.(1380).برنامه ريزي درسي براي تدريس
و يادگيري بهتر(ترجمه غلامرضا خوي نژاد).مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .(1902).
شعباني،حسن.(1377).تأثير روش تدريس حل مسأله برپيشرفت تحصيلي و رشد تفكر انتقادي در
درس علوم تجربي دانش آموزان ابتدايي. پايان نامه ي دكتري علوم تربيتي. دانشگاه تربيت مدرس.
شعباني، حسن.(1385).مهارتهاي آموزشي.تهران: انتشارات سمت.
شريعتمداري،علي.(1365).جامعه وتعليم وتربيت. تهران:انتشارات اميركبير.
صبور،رستمعلي.(1384).بررسي مقايسه ي شيوه هاي تدريس علوم تجربي در پايه ي پنجم ابتدايي
با اهداف رفتاري و آموزشي آن درس در مدارس شهرستان خوي(طرح تحقيقاتي).شوراي
تحقيقات آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.
صفري ، پريوا.(1385).آموزش علوم و ضرورت نوآوري درهمگرايي بافعاليتهاي آزمايشگاهي.اولين
همايش ملي ونوآوريهاي آموزشي تهران.
صفوي، امان الله.(1389).روشها،فنون والگوهاي تدريس.تهران : انتشارات سمت.
طرفه تابان، شهين.(1375). تأثيرروش تدريس آموزش كاوشگري برپيشرفت درس علوم دانش
آموزان پايه ي پنجم ابتدايي.پايان نامه ي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خوراسگان.
عباس زاده ، مير محمد.(1386).روشهاي تحقيق. اروميه: انتشارات دانشگاه اروميه .
عسگري، موسي.(1387).بررسي موانع بهره گيري ازفعاليتهاي آزمايشگاهي در تدريس دروس علوم
پايه ي دبيرستانهاي استان آذربايجان غربي. شوراي تحقيقات آموزش وپرورش استان آذربايجان
غربي.
عشرت زماني ، بي بي واسفيجاني،اعظم ونصرآبادي،حسنعلي.(1387).مقايسه ي كتابهاي درسي علوم
ابتدايي ايران از ميزان توجه به مهارتهاي گوناگون در فرايند پژوهش با آمريكاوانگلستان.فصلنامه
مطالعات برنامه ي درسي، شماره ي8 .
عالميان ،وحيد.(1390). راهنماي تغيير برنامه ي درسي رياضي وعلوم ابتدايي(جزوه). تهران:
انتشارات دفتر تأليف و تدوين كتب درسي.
فتحي واجارگاه ، كوروش.(1389). اصول برنامه ريزي درسي.تهران: ايران زمين .
فضلي خاني،منوچهر.(1384).يادگيري ونظام مكمل وفوق برنامه.مجموعه ي مقالات برگزيده ي
همايش علمي كاربردي. كرمان: انتشارات رسانه ي تخصصي.
كارين، آرتورا، ساند، روبرت بي،(1372).آموزش علوم نوين(ترجمه ي حسين نير).مشهد:انتشارات
آستان قدس رضوي،(تاريخ انتشار به زبان اصلي ندارد).
كالينجي،مارش.(1389). مفاهيم اساسي برنامه ي درسي(ترجمه ي سيروس اسديان). تهران: سازمان
چاپ وانتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.(2007).
گروه علوم تجربي دفتربرنامه ريزي وتأليف كتب درسي.(1386).راهنماي برنامه ي درسي دوره ي
راهنمايي.تهران :انتشارات دفتر تأليف وتدوين كتب درسي.
گل گوند،فرخنده.(1386).مقايسه ي تأثيرروش تدريس فعلي با روش تدريس مبتني برپژوهش در
پايه ي اول متوسطه.فصلنامه‌ی تعلیم وتربیت،شماره‌ی 86 .
لشكري، فرخنده.(1381).بررسي عملكرد دانش آموزان دختردر درس علوم پايه ي چهارم شهر
مهاباد.پايان نامه ي كارشناسي مركز آموزش عالي علامه طباطبايي اروميه .
ملكي ، حسن.(1386). مقدمات برنامه ريزي درسي.تهران:انتشارات سمت.
ملكي ، حسن.(1383). برنامه ريزي درسي(راهنماي عمل).تهران: انتشارات مدرسه.
مهري نژاد،سيد ابوالقاسم وشريفي،حسن پاشا.(1384). بررسي اثر بخشي تدريس به شيوه ي حل
مسئله و ارزشيابي براساس شاخصهاي پژوهشگرانه در پرورش روحيه ي پژوهشگري. فصلنامه
پژوهشي و نوآوري هاي آموزشي،شماره14.
ميلر،جان.(1387).نظريه هاي برنامه ي درسي(ترجمه ي محمود مهر محمدي). تهران: انتشارات
سمت.(1943).
نصر آبادي ،حسنعلي بختيارونوروزي،علي.(1384).بررسي ميزان تحقق اهداف شناختي درس علوم
باروشهاي تدريس سنتي وكاوشگري.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق سطح معنی داری، دانش آموزان دختر، آموزش علوم Next Entries دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زنجیره تأمین، صنایع غذایی، سلسله مراتبی